ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE573 : ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE573 : ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (VZ)

KING’S HOTEL
LIBERTY HOTEL
PEACH RESORT

 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE573-00111-14 พ.ค. 61THAI VIETJET (VZ)12,888จองด่วน
DE573-00218-21 พ.ค. 61THAI VIETJET (VZ)12,888จองด่วน
DE573-00325-28 พ.ค. 61THAI VIETJET (VZ)12,888จองด่วน
DE573-00408-11 มิ.ย. 61THAI VIETJET (VZ)12,888จองด่วน
DE573-00515-18 มิ.ย. 61THAI VIETJET (VZ)12,888จองด่วน
DE573-00622-25 มิ.ย. 61THAI VIETJET (VZ)12,888จองด่วน
DE573-00706-09 ก.ค. 61THAI VIETJET (VZ)12,888จองด่วน
DE573-00813-16 ก.ค. 61THAI VIETJET (VZ)12,888จองด่วน
DE573-00917-20 ส.ค. 61THAI VIETJET (VZ)12,888จองด่วน
DE573-01024-27 ส.ค. 61THAI VIETJET (VZ)11,888จองด่วน
DE573-01107-10 ก.ย. 61THAI VIETJET (VZ)11,888จองด่วน
DE573-01221-24 ก.ย. 61THAI VIETJET (VZ)11,888จองด่วน
DE573-01328 ก.ย.-01 ต.ค. 61THAI VIETJET (VZ)11,888จองด่วน
DE573-01405-08 ต.ค. 61THAI VIETJET (VZ)11,888จองด่วน
DE573-01521-24 ต.ค. 61THAI VIETJET (VZ)13,888จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - นครโฮจิมินห์ - ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนหาว - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง - ตลาดเบนถัน - ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน
08.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11.50 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VJ802 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
13.20 น.    เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศ
กลางวันบริการอาหารว่างบนรถ ขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม ท่านละ 1 อัน
บ่าย

จากนั้น เดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวติความเป็นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม ชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขต ไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับ แม่พระผู้ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อ ว่าเทพองค์คนมีก้อนเมฆเป็นพาหนะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง

จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้ เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศสนำท่าน ชมไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา

จากนั้น อิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน ซื้อของฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย

เย็นล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมกับบริการอาหารเย็นบนเรือ 
ที่พัก LIBERTY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ 2โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว
เช้าบริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

หลังจากนั้นนำคณะท่าน ออกเดินทางไปยัง เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา

นำท่าน สู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร  

(ค่าใช้จ่ายในการนั่งรถจิ๊บ 1คัน นั่งได้ 4-5ท่าน ราคาท่านละ 300 บาท)

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  
วันที่ 3มุยเน่ - ดาลัด - น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ - พระราชวังฤดูร้อน - ถนนคนเดินดาลัด
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง เมือง ดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดงดาลัดเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin  ได้ค้นพบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้น นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม  และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม 

จากนั้นนำท่านชม วัดจรุ๊กลำ เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย

เย็น 

บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร Huong Rung Restaurant  ... พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด..

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิดตามอัธยาศัย

ที่พัก KING’S HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาว และถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปีในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดาลัด

12.45 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ941
14.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***ไม่มีราคาเด็ก

เงื่อนไขในการจอง

หมายเหตุ :

 •  อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทัวร์ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเดินทางได้และ/หรือขอคืนเงินค่าทัวร์ค่าจองทัวร์
 • กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่านขึ้นไป
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการเนื่องจากค่าภาษีเซอร์ชาร์ทน้ำมันสายการบินปรับขึ้นและ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจองมิฉะนั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
   
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - กรุงเทพชั้นประหยัด
 • ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20   กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห์
 • ค่าที่พักโรงแรมพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบินและรายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
  ****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****
 • หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน
 • *** กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสำหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
 • มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
 • หนังสือเดินทาง
  *** กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 15 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน 
 • ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสำหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป  
 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กำหนด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. การขับรถในเวียดนาม จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชั่วโมง (แล้วแต่พื้นที่)
13. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ 


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy