ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE825 : โปรแกรมทัวร์ แกรนด์แคนาดา 12 วัน 9 คืน (CX)

DE825 : โปรแกรมทัวร์ แกรนด์แคนาดา 12 วัน 9 คืน (CX)

Crowne Plaza Ottawa
Delta Airport
Empire Landmark Hotel
Hilton Markham
Hotel in Quebec
Marriott Niagara Falls
Monte Royal
Montreal Hotel

C A N A D A ..... 1 ใน 10 ของประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกไนแองการ่า ผ่านมุมมอง 360 องศา ด้วยการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ พร้อมล่องเรือ Hornblower Niagara

ตื่นตาตื่นใจกับธารน้ำแข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี "ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์"

ปล่อยใจล่องลอยไปกับการล่องเรือชมความงามเหนือจินตนาการ ของ ทะเลสาบ 1,000 เกาะ

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - สะพานแขวนคาปิลาโน - ย่านแกสทาวน์
08.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6
11.05 น.ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 750
15.00 น.เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
16.20 น.ออกเดินทางสู่ แวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบินที่ CX 838 

******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
13.15 น.

เดินทางถึง แวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดานำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร   

นำท่านเข้าชม สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Bridge) ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดในประเทศแคนาดา ทอดยาวข้ามเหวลึกและสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนที่อยู่ลึกลงไปเบื้องล่าง 

นำท่านชม สวนสแตนลี่ย์ (Stanley Park) ที่ตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ ลักษณะเป็นเหมือนเกาะยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกำลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุดถ่ายรูปคู่กับ เสาอินเดียนแดง (Totem Pole)ที่เก่าแก่เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ ได้ถูกนำมาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นทำขึ้น 

นำท่านชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สำหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง 

จากนั้นนำท่านชม นาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำจะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักโรงแรม Empire Landmark Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2แวนคูเวอร์ - วิกตอเรีย - สวนบูชาร์ด
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsawwassen) เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว 

ชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบริติช โคลัมเบียเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) ผ่านชม โรงแรม Fairmont Empress , The Market Square , ไชน่า ทาวน์ รวมถึงวอเตอร์ฟรอนท์ แวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Paliament Buildings) แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ  / หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนบูชาร์ด 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Butchart Garden)
บ่าย

นำท่านชม สวนบูชาร์ด (Butchart Garden) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการ ชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นำท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น,  สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านและสวน ภาพเขียน พันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ด 

นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ แวนคูเวอร์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักโรงแรม Empire Landmark Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3แวนคูเวอร์ - คัลการี - บานฟ์ - น้ำตกโบว์ - เทือกเขาซัลเฟอร์
เช้า เดินทางสู่ สนามบิน / รับประทานอาหารเช้า (Box Breakfast)
07.15 น.ออกเดินทางสู่ คัลการี โดยเที่ยวบิน AC 202
09.38 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัลการี (Calgary) แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร๊อคกี้ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่จุดถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจุดที่ถ่ายภาพ เมืองบานฟ์ ได้สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง โดยมีโรงแรมแฟร์มองท์บานฟ์สปริงเป็นฉากหลัง

แวะบันทึกภาพและชม น้ำตกโบว์ (Bow Falls) น้ำตกที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ   

นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ (Sulphor Mountain)  นั่งกระเช้าลอยฟ้าชื่อว่า  Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเช้า 1 หลัง  นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน)  ขึ้นสู่สถานียอดเขาซัลเฟอร์ ซึ่งอยู่สูง กว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2, 285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน  (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ระหว่างทางเดินไปยังยอดเขามีจุดชมวิวอยู่เป็นระยะๆ และมีป้ายให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่า ในท้องถิ่นกับธรรมชาติที่เห็น อยู่รอบตัว และจุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา ร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงามอีกด้วย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม Monte Royal หรือเทียบเท่า
วันที่ 4บานฟ์ - โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ - ทะเลสาบเลคหลุยส์ - คัลการี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

นำท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) 

นำท่านนั่ง Snowcoach มุ่งหน้าสู่ ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์  เป็นธารน้ำแข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่ง ชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตา นับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ และเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

นำท่านชมความงามของ ทะเลสาบเลคหลุยส์ (Lake Louise)  ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็งที่อยู่สูงขึ้น ไปเป็นภาพที่งดงาม สุดพรรณนา ดั่งสวรรค์บนดิน

เดินทางกลับสู่ คัลการี

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม Delta Airport หรือเทียบเท่า
วันที่ 5คัลการี - ควิเบก
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร 

เดินทางสู่ สนามบิน

 
10.10 น. ออกเดินทางสู่ อ๊อตตาวา โดยเที่ยวบิน AC 318 (บริการอาหารกลางวัน บนเครื่อง)
 
16.08 น. เดินทางถึง อ๊อตตาวา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
17.20 น. ออกเดินทางสู่ ควิเบก โดยเที่ยวบิน AC 8768
18.10 น. เดินทางถึง ควิเบก เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาอยู่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็นรัฐเดียวที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใช้ภาษาฝรั่งเศสแทน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักโรงแรม Hotel in Quebec หรือเทียบเท่า
วันที่ 6  ควิเบก - น้ำตกมอนท์โมเรนซี่ - มอนทรีออล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เขตเมืองเก่าของเมืองควิเบค (LowerTown) ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ เป็นชุมชนที่ชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ นำชมอาคารบ้านเรือนเก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ที่องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกและเป็นถนนที่แคบที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นแหล่งเดินเล่นซื้อของที่ระลึกต่างๆ

นำท่านชม น้ำตกมอนท์โมเรนซี่ (Montmorency Falls) โดยท่านสามารถเดินข้ามสะพานที่สร้างขึ้นเหนือน้ำตกทั้งสาย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (Montreal)  เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนนาดา เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานเอ็กซ์โปและโอลิมปิคเมือปี ค.ศ.1976
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักโรงแรม Montreal Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 7มอนทรีออล - วิหารนอร์ธเทอดาม - อ๊อตตาวา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสูงทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้ประชากรส่วนใหญ่สื่อสารโดยภาษาฝรั่งเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ 

นำท่านชม วิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อตตาวา (Ottawa) เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์  รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะให้เที่ยวชมมากมาย /

นำท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival Style) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916  แล้วเสร็จในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927  ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถ มองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำอ๊อตตาวาได้อย่างชัดเจน  

นั่งรถผ่านชม ทำเนียบนายกรัฐมนตรี, อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม, สถานฑูตประเทศต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักโรงแรม Crowne Plaza Ottawa หรือเทียบเท่า
วันที่ 8อ๊อตตาวา - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ - โตรอนโต้ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 1,000 เกาะ (Thousand Island) นำท่านล่องเรือชมความงาม ของทะเลสาบ 1,000 เกาะ ท่านจะเพลิดเพลินไปกัยทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศอันบริสุทธิ์

 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคนาดา  ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักโรงแรม  Hilton Markham หรือเทียบเท่า
วันที่ 9โตรอนโต้ - น้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือ Hornblower - นั่งเฮลิคอปเตอร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ฝั่งแคนาดา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ท่านจะได้พบความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงามเห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศอำนวย 

ท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าล่องเรือ Hornblower Niagara (Maid Of The Mist) ชม ความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด 

หมายเหตุ : ถ้า Hornblower Niagara (Maid Of The  Mist) ไม่เปิดบริการ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวยทางบริษัท จัดโปรแกรมทดแทนที่ Journey Behind The Fall 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon  ซึ่งท่านสามารถชมวิวที่งดงามและบันทึกภาพน้ำตกไนแองการ่าได้จากมุมสูง
บ่าย

นำท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์

หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท

ชม นาฬิกาดอกไม้ ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล / ผ่านชม Whirlpool หรือน้ำวนขนาดยักษ์ที่เกิดจากกระแสน้ำที่มาจากน้ำตกไนแองการ่า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักโรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) หรือเทียบเท่า

พิเศษ  พักห้องฝั่งวิวน้ำตก Falls View ให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกทั้งสองแห่งอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืน ท่านจะได้ชมการประดับไฟบริเวณน้ำตกแสนสวยตระการตา
วันที่ 10น้ำตกไนแองการ่า - โตรอนโต้ - Outlet - สนามบิน - ฮ่องกง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โตรอนโต้ 

นำท่านขึ้น หอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นหอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึงชั้นชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี ชื่ออาคารซีเอ็น ย่อมาจาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับสามในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยังครองสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านแวะถ่ายรูป อาคารรัฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคมในสมัยก่อน ตั้งอยู่ด้านหน้า ชมและถ่ายรูปสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยโตรอนโต(University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต, ศาลาว่าการเมือง(Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค(Queen’s Park)

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ที่ โตรอนโต้ พรีเมียม เอาท์เลท  เลือกซื้อสินค้าแบรน์เนม Coach, Calvin Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
วันที่ 11โตรอนโต้ - ฮ่องกง
01.50 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 829 

******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

วันที่ 12ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
05.00 น.เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.00 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 705
10.05 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินการบินคาเธย์แปซิฟิค  และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่  ระบุในรายการ และสายการบินภายในประเทศ สายการบิน ชั้นประหยัด (Economy Class)
 • ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
     (กรุ๊ป 15 – 19 ท่าน ใช้รถ 28 ที่นั่ง , กรุ๊ป 20 ท่านขึ้นไป ใช้รถ 56 ที่นั่ง) 
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  และน้ำดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa) 
     และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 • หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)    
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  (ท่านละ 1 ใบ)
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท/วัน (รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 40,000 บาท   พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ 
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 • นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ 
  - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา 
  - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
 • กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้
  ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
  - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา 
  - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด 
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ 
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย
(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน )
แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว (กรุณากรอกให้ครบถ้วน)(กรุณากรอกแบบฟอร์มภาษาไทยที่ทางบริษัทฯ ทัวร์ให้กรอกข้อมูล เพื่อทำวีซ่าออนไลน์)

 • หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย)
 • รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ) 
 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
 • สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
 • สำเนาใบมรณะบัตร 
 • สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา) 
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
 • เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
 • เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
 • เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  
 • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
  จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
  - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดสำเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
  - กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป
  - กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
  - กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  - กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา 
 • หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาสมุดบัญชี ทั้งสองอย่างนี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน)
  - หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
  - สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุดบัญชีและถ่ายสำเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)

  หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี
  - บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
 • สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า
  หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
  - หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) 
  - กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
  กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
  - จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  - หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11
  (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)
   
 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy