โปรแกรมทัวร์แคนาดา โตรอนโต ไนแองการ่า นิวยอร์ก 2567/2024 เที่ยวแคนาดา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE825 : โปรแกรมทัวร์แคนาดา โตรอนโต ไนแองการ่า นิวยอร์ก 9 วัน 6 คืน (CX)

DE825 : โปรแกรมทัวร์แคนาดา โตรอนโต ไนแองการ่า นิวยอร์ก 9 วัน 6 คืน (CX)
Cathay Pacific (CX)

HOLIDAY INN CHANTILLY
RADISSON HOTEL HARRISBURG
Radisson Suite Hotel Toronto Airport
SHERATON ON THE FALLS (FAII VIEW)
Wyndham Garden Newark Airport

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน ประเทศแคนาดา - เมืองโตรอนโต
08.00 น.ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Cathay Pacific Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
11.00 น.นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก ประเทศฮ่องกง โดย สายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX750 ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
15.00 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก ประเทศฮ่องกง
17.10 น.นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน ประเทศแคนาดา โดย สายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX826 ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชั่วโมง 30 นาที (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
20.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (Toronto) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา (Canada) และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาตอนเหนือ เมืองโทรอนโตมีประชากรประมาณ 5,555,912 คน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี ค.ศ. 2005 รัฐบาลของประเทศแคนาดาได้จัดให้เมืองโทรอนโตเป็นเมืองหลวง และ ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา ที่สำคัญคือเมืองท่าชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศอเมริกา โดยมีน้ำตกไนแองการ่าขวางกั้นอยู่

ที่พักRadisson Suite Hotel Toronto Airport หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองโตรอนโต - สกายโดม - ปราสาทคาซาโลม่า - สวนควีน พาร์ค - ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต - ท่าเรือโตรอนโต - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - ขึ้นชมวิวบน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ - โตรอนโต อีทอน เซ็นเตอร์ - อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (น้ำตกเกือกม้า ฝั่งแคนาดา จุดที่สวยที่สุด) - ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์ 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ผ่านชม สกายโดม (Sky Dome), ปราสาทคาซาโลม่า (Casa Loma Castle), สวนควีน พาร์ค (Queen Park), ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต (Government of Toronto), ท่าเรือโตรอนโต (Port of Toronto), มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto)

นำท่าน ขึ้นชมวิวบน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ (CN Tower) ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองโตรอนโตแบบ 360 องศา ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองโตรอนโต หอคอยแห่งนี้คือหอคอยส่งสัญญาณสื่อสารและสังเกตการณ์ เปิดในปี 1976 ซึ่งมีความสูงถึง 553.33 เมตร คือหอคอยที่สูงอันดับสามของโลก เป็นสัญลักษณ์สำคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองโทรอนโต เคยได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี
หมายเหตุ : รอบของการขึ้นชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถขึ้นชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด

นำท่านเดินทางสู่ โตรอนโต อีทอน เซ็นเตอร์ (Toronto Eaton Centre) ห้างสรรพสินค้าในร่มหลายชั้นที่ครอบคลุมพื้นที่ถึงสองช่วงตึกในดาวน์ทาวน์ พื้นที่นี้เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารกว่า 230 ร้าน ซึ่งมีทั้งร้านขายเสื้อผ้าตามแฟชั่นและเสื้อผ้าระดับไฮเอนด์ ห้างถูกออกแบบตาม ศูนย์การค้า แกลลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่โด่งดังในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เช่นเดียวกับต้นแบบห้างนี้มีหลังคากระจกทรงโค้งที่ไม่ธรรมดาคลุมยาวตลอดห้าง 

เที่ยง** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls)

น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) ฝั่งแคนาดา จุดที่สวยที่สุด ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีอาณาบริเวณและปริมาณมวลน้ำไหลเวียนมากมายมหาศาล ที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรี ทิ้งตัวลงก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณ หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ท่านจะได้เห็นสายรุ้งที่เกิดขึ้นจากละอองน้ำอยู่เหนือน้ำตก ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากและหาชมได้ยาก โดยบริเวณนี้จะเกิดสายรุ้งอยู่เป็นประจำ เนื่องจากมีละอองน้ำลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก

ท่านจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดที่ใกล้ที่สุด ด้วยการ ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์ (Hornblower Cruises) เรือที่วิ่งทวนกระแสน้ำ เข้าสู่ธารน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเถมาจากเบื้องสูง ตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ
หมายเหตุ : ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์ (Hornblower Cruises) จะเปิดให้บริการในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายน หรือ ต้นเดือนพฤษภาคม ถึง ต้น หรือ ปลายเดือนตุลาคม ของทุกๆปี ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ปริมาณของน้ำ และ น้ำแข็ง เป็นสำคัญ โดยทางอุทยานฯก็ไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนที่สามารถล่องเรือได้ แม้ก่อนเดินทางเพียง 1 สัปดาห์ก็ตาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดตามความเหมาะสม โดยทางอุทยานฯจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด

**แนะนำโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์**

 • เฮลิคอปเตอร์ทัวร์ ชมน้ำตกไนแองการา จากมุมสูง (Helicopter Tour Niagara Falls) หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย (ท้องฟ้าโปร่ง เปิดโล่ง) ท่านสามารถเลือกชมน้ำตกไนแองการ่าจากมุมสูงโดยเฮลิคอปเตอร์ ราคาเริ่มต้นประมาณ 200 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ต่อท่าน กรุณาแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนถึงวันเดินทางไปน้ำตกไนแองการ่า และจำเป็นจะต้องมีผู้เดินทางร่วมเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกัน 6-8 ท่าน ขึ้นอยู่กับเฮลิคอปเตอร์ลำที่ว่าง และ หัวหน้าทัวร์อาจไม่สามารถร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะได้ โดยหัวหน้าทัวร์จำเป็นจะต้องดูแลคณะส่วนมากก่อน (คณะใหญ่) ราคา และ รายละเอียด เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับประเภทของแพ็คเกจที่ท่านเลือก กรุณาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง สำหรับท่านที่ซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริมนี้
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักSheraton On The Falls (Traditional Room) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมืองคอร์นนิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา - โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง - เมืองแฮริสเบิร์ก - โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเครื่องแก้ว 

นำท่านเข้าชม โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง (Corning Glass Museum) เป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา สถานที่ที่เต็มไปด้วยผลงานสะสมจากแก้วที่น่าประทับใจที่สุด ซึ่งมาพร้อมกับข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมากมาย พบกับผลงานที่ทำจากแก้วกว่า 45,000 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานรูปแบบสมัยใหม่และรูปแบบทางประวัติศาสตร์ เราพนันได้เลยว่าคุณไม่รู้มาก่อนว่าชาวอียิปต์นั้นเป็นคนคิดค้นแก้วขึ้นมา ท่านจะได้ชื่นชมประติมากรรมแก้วที่น่าสนใจและงดงามมากมาย พร้อมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเป่าแก้วในรูปแบบต่างๆอีกด้วย
หมายเหตุ : รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2010 มีประชากร 49,528 คน ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำซัสคิวแฮนนา เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเรื่องการผลิตช็อกโกแลต

นำท่านเข้าชม โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์ (Hershey’s Factory) เป็นโรงงานผลิตช็อกโกแลตชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีแบรนด์ย่อยอยู่ภายใต้บริษัทมากกว่า 80 แบรนด์ รวมทั้ง KitKat ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี “Hershey Foods” เป็นบริษัทผลิตและจำหน่าย ลูกกวาด และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตคุณภาพทั้งหมด ท่านจะได้ชมขั้นตอนการผลิตช็อกโกแลตแบบอนิเมชั่น (Animation) โดยใช้สัตว์จำลองและเทคโนโลยีแบบทันสมัยใน การนำเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อกโกแลตมาจัดแสดงให้ชมด้วย
หมายเหตุ : รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักRadisson Hotel Harrisburg หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมืองแฮริสเบิร์ก - เมืองวอชิงตัน ดี ซี - ทำเนียบขาว - อนุสรณ์สถานลินคอล์น - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน - อ่างเก็บน้ำทิดัล บาซิล - สถาบันสมิธโซเนียน และ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ - พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวอชิงตัน ดี ซี (Washington D.C.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับรัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองมาเป็นอย่างดี มีความสวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้ง ที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญต่างๆมากมาย เมืองวอชิงตัน ดี.ซี. มีอาณาเขตเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 16 กิโลเมตร โดยใจกลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่อยู่ระหว่างทำเนียบขาวและอาคารรัฐสภา

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ทำเนียบขาว (White House) ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวไอริช เจมส์ โฮบัน ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหินทรายอะเกียครีกสีขาวในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก พื้นที่ใช้สอยรวม 5,100 ตร.ม. มีห้องทั้งหมด 132 ห้อง และสระว่ายน้ำ 1 สระ ซึ่งต่อมาพื้นที่ได้ถูกขยาย ต่อเติม และซ่อมบำรุง (เกิดจากการถูกเผาโดยกองทัพสหราชอาณาจักร) ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานของประธานาธิบดี
หมายเหตุ : บางกรณี บริเวณโดยรอบของทำเนียบขาว มีผู้นำระดับประเทศประชุม หรือ เดินทางเข้า ออก อาจทำให้คณะไม่สามารถเข้าใกล้ชิดกับทำเนียบขาวได้ เนื่องจากมาตราฐานการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาจปิดพื้นที่บางส่วน

นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) รูปปั้นของ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประทศสหรัฐอเมริกา ความสูง 19 ฟุต (5.8 เมตร) ที่ตั้งอยู่อย่างสงบแต่แฝงไปด้วยอำนาจนี้อยู่ในอิริยาบทที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยสายตาของอดีตประธานาธิบดีคนนี้เพ่งมองทอดไปที่อนุสาวรีย์วอชิงตัน นักท่องเที่ยวควรจะมายืนตรงจุดที่ชาวอเมริกันนับล้านคนเคยมายืนรวมกันที่นี่เพื่อรำลึกและแสดงความเคารพต่อชายที่ถือกำเนิดในบ้านไม้ซุงอย่างเรียบง่ายที่สุด แต่เติบโตขึ้นเพื่อนำทางประเทศชาติให้ผ่านพ้นสงครามกลางเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกันไปได้ และริเริ่มให้เกิดการเลิกทาสในที่สุด รูปปั้นหินปูนและหินอ่อนหลายๆชิ้นที่นี่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ เสาดอริกแบบมีร่องทั้งหมดเป็นตัวแทนของทั้ง 36 รัฐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลินคอล์นเป็นประธานาธิบดีบริหารประเทศ ส่วนชื่อรัฐทั้ง 48 รัฐที่มีขึ้นสมัยที่อาคารก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1922 ก็ได้รับการจารึกไว้ใต้ชายคา อีกทั้งจิตรกรรมฝาผนังที่ลินคอล์นถือว่ามีคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของเขา ประกอบด้วย เรื่องอิสรภาพ สิทธิขั้นพื้นฐาน ความเป็นนิรันดร์ ความเป็นธรรม กฎหมาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ภราดรภาพและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์ ทำด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และหินทราย สูง 555 ฟุต 5 ½ นิ้ว (169 เมตร) เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. ออกแบบโดยโรเบิร์ต มิลส์ สถาปนิกในยุคนั้น เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1848 แต่กว่าจะสร้างเสร็จก็ล่วงเข้ามาจนถึงปี ค.ศ. 1884 ใช้เวลาสร้างนานถึง 36 ปี เนื่องจากเงินบริจาคหมด ประกอบกับเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกัน ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1888 ใช้หินไป 36,491 ก้อน หนัก 90,854 ตัน ใช้เงินไปทั้งสิ้น 1,187,710 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านบนจะเป็นจุดชมวิว มีลิฟต์และบันได 897 ขั้น หินแต่ละก้อนที่นำมาสร้างบันไดในอนุสาวรีย์ได้มาจากที่ต่างๆทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการบริจาคจากองค์กรเอกชนและรัฐบาลมิตรประเทศต่างๆ อาจเรียกว่าเป็นหินตัวแทนจากนานาชาติ ที่มาจากทั่วทุกสารทิศมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ก็กล่าวได้

นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson Memorial) หนึ่งในสถาปัตยกรรมชิ้นเรียบง่ายแต่งดงามของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สร้างเพื่อแสดงความเคารพต่อประธานาธิบดีและเหล่านักคิดที่ยิ่งใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเดินจากอนุสรณ์สถานลินคอล์นประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะผ่านทิวแถวต้นเชอร์รี่ไปยังบริเวณ อ่างเก็บน้ำทิดัล บาซิล (Tidal Basin) ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จากนั้นจะพบโครงสร้างอาคารที่คล้ายกับปูชนียสถาน ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับบรรดาประธานาธิบดี และเหล่านักคิดชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา ทอมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เขียนสิ่งสำคัญมากในขณะนั้น นั่นคือคำประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายประเภท ตลอดทั้งปีที่บริเวณรอบๆของอ่างเก็บน้ำทิดัล บาซิล (Tidal Basin) ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเพลงแจ๊สบริเวณขั้นบันไดของอนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันและเทศกาลเชอร์รี่ บลอสซัมประจำปีที่จัดเป็นประจำในฤดูใบไม้ผลิ เพื่อให้ได้วิวที่เห็นอนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันได้ชัดเจนภายใต้บรรยากาศอันผ่อนคลาย 

นำท่านเข้าชม สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (James Smithson) ซึ่งระบุพินัยกรรมว่า หากหลานชายของเขา เฮนรี เจมส์ ฮังเกอร์ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งเป็นองค์กรที่สามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติในเครือของ สถาบันสมิธโซเนียน มีอยู่กว่า 19 แห่ง กระจายอยู่ในหลายรัฐ ซึ่งให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินสำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (National Museum of Natural History) พิพิธภัณฑ์นี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และเรียนรู้โลกธรรมชาติผ่านทางการวิจัย การสำรวจสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณ รวมถึงพวกไดโนเสาร์ นิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์ป่า สัตว์ใต้ท้องทะเล เป็นต้น

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum) เปรียบเสมือนสวรรค์ของผู้สนใจเรื่องการบิน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะพาคุณเดินทางไปพบกับประวัติศาสตร์การบินและอวกาศอย่างถึงแก่น จะได้พบกับคอลเลคชั่นเกี่ยวกับการบินและอวกาศที่ใหญ่ที่สุด รวบรวมจากทุกที่ทั่วโลกมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาตินี้ สิ่งของที่นำมาจัดแสดงเป็นของจริงทั้งหมด ไม่ก็เป็นชิ้นส่วนสำรองของอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง จึงทำให้สถานที่แห่งนี้มีออร่าความน่าเกรงขาม ภายในมี 22 โซนที่รวบรวมอุปกรณ์จากหน่วยงานการบินหลายๆแห่ง ตั้งแต่อุปกรณ์รุ่นคุณปู่ยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์การบิน มาจนถึงยุคอวกาศที่จัดแสดงในแกลเลอรี่ Apollo to the Moon นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์การบินในรูปแบบของแกลเลอรี่ เช่น การบินของสองพี่น้องตระกูล Wright ในปี 1903 หรือจะเป็น Spirit of St Louis ที่นักบิน Charles Lindburgh ทำการบินข้ามแอตแลนติกได้สำเร็จเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมี Apollo 11 Command Module อีกด้วย
หมายเหตุ : รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 

เที่ยง - ค่ำ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
ที่พัก Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองวอชิงตัน ดี ซี - เมืองฟิลาเดลเฟีย - อินดิเพนเดนซ์ ฮอล - ลิเบอร์ตี้ เบลล์ - เมืองนิวยอร์ก
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองในรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกันว่าฟิลลี่ (Philly) หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย

นำท่านเดินทางสู่ อินดิเพนเดนซ์ ฮอล (Independent Hall) คือศูนย์กลางของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ ตั้งอยู่บนถนนเชสต์นัตระหว่างถนนที่ 5 กับ 6 ในช่วงแรก อาคารนี้เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีการอภิปรายแก้ไขและลงมติเห็นชอบคำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ตัวอาคารสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1753 ในฐานะสภานิติบัญญัติของอาณานิคมสำหรับรัฐเพนซิลเวเนีย (ต่อมาคือศาลาว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย) และกลายเป็นสถานที่หลักในการจัดการประชุมใหญ่สภาแห่งทวีปหรือสภาอาณานิคมรอบที่ 2 (Second Continental Congress) เมื่อ ค.ศ. 1775-1783 นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของการประชุมยกร่างรัฐธรรมนูญในฤดูร้อน ค.ศ. 1787 อาคารแห่งนี้คือส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติอินดิเพนเดนซ์ ที่เคยเป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากประเทศอังกฤษ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979

นำท่านเดินทางสู่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ (Liberty Bell) หรือที่เรียกกันว่า ระฆังแห่งอิสระภาพ เป็นระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติอเมริกา เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวาลหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดีระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็นระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราชหลังจากน้ันก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้กอบกู้อิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี ค.ศ. 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ทำให้ทางการประเทศสหรัฐอเมริกายกเลิกการตีระฆังพร่ำเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุด 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวยอร์ก (New York) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)

นิวยอร์ก ซิตี้ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มีตึกสูงระฟ้ามากมาย ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมืองนิวยอร์กตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 5 เขตปกครองที่เรียกว่า โบโรฮ์ (Borough) ได้แก่ เดอะบรองซ์ บรูคลิน แมนแฮตตัน ควีนส์ และสแตตัน ไอส์แลนด์ ประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 8,274,527 คน ภายในพื้นที่ 790 ตร.กม. นอกจากจะเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด สัดส่วนประชากรต่อพื้นที่ยังถือว่าหนาแน่นที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะเฉพาะของเมืองนิวยอร์กที่แตกต่างไปจากเมืองอื่นของประเทศสหรัฐอเมริกา มีให้เห็นหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ระบบขนส่งที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่ ความเหมือนและความแตกต่างกันของประชากรในปี ค.ศ. 2005 มีภาษาประมาณ 170 ภาษาที่ใช้กันในเมืองแห่งนี้ และ 36% ของประชากรไม่ได้เกิดและโตในประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบรถไฟใต้ดินเมืองนิวยอร์กที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บวกกับการจราจรและผู้คนที่พลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา จึงมีคำเปรียบเปรยถึงเมืองนิวยอร์กว่าเป็น “เมืองที่ไม่เคยหลับใหล” ขณะเดียวกันเมืองแห่งนี้ยังมีชื่อเล่นอื่นๆ อีกด้วยอย่าง “กอร์ทเทม” (Gotham) และ “บิ๊กแอปเปิล” (Big Apple)

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักWyndham Garden Newark Airport หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เมืองนิวยอร์ก - ล่องเรือเฟอรี่ สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - สะพานบรูคลิน - กราวด์ ซีโร่ - เซ็นทรัล ปาร์ค - เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอล - ย่านบรอดเวย์ - อาคารสหประชาชาติ - หอสมุดประชาชน - โบสถ์เซนต์ แพททริค - ย่านไชน่า ทาวน์ - ย่านไทม์ สแควร์ - ถนนสายที่ห้า - โบสถ์ทรินิตี้  
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ (Liberty Island) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ผ่านชม อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1984 ผ่านชมความสง่างามของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี

ผ่านชม ความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของ สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ กับ เกาะแมนฮัตตัน สะพานบรูคลิน สร้างขึ้นจากการขึงลวดเหล็กในสมัยโบราณ สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยโบราณ จากจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามของเกาะแมนฮัตตันได้อีกด้วย
หมายเหตุ : รอบของการล่องเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด

นำท่าน ผ่านชม กราวด์ ซีโร่ (Ground Zero) เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของตึกแฝด เวิร์ล เทรด เซ็นเตอร์ (World Trade Center) ที่สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ เป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในปี ค.ศ. 2001 หรือเหตุการณ์ 911 ปัจจุบันบริเวณนี้สร้างเป็นโครงการเวิร์ลเทรดเซนเตอร์ ใหม่ โดยมีทั้งหมด 4 Tower ในโครงการ ผ่านชม เซ็นทรัล ปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะที่สวยงามและร่มรื่นขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก ผ่านชม เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์ (Radio City Music Hall) สถานที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดังที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ผ่านชม ย่านบรอดเวย์ (Broadway) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองนิวยอร์ก ย่านนี้เป็นที่ตั้งของโรงละครกว่า 40 แห่ง กลางคืนถนนจะสว่างไสวไปด้วยแสงไฟนีออนหลากสีจากป้ายชื่อ ป้ายโฆษณาโรงละครต่างๆ ละครเพลงบรอดเวย์คือวัฒนธรรมทางดนตรีของชาวอเมริกาที่โด่งดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะละครเพลง มีอิทธิพลขนาดถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนและชื่อย่าน ด้านธุรกิจละครบรอดเวย์ของที่นี่ได้รับความนิยมเพราะมีสายสัมพันธ์กับฮอลลีวู้ด นักแสดงฮอลลีวู้ดหลายคนแจ้งเกิดจากที่นี่ รวมทั้ง ผ่านชม สถานที่สำคัญต่างๆ เช่น อาคารสหประชาชาติ (United Nations Headquarters), หอสมุดประชาชน (New York Public Library), โบสถ์เซนต์ แพททริค (St. Patrick's Cathedral), ย่านไชน่า ทาวน์ นิวยอร์ก (China Town New York)

นำท่านเดินทางสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Time Square) ย่านการค้ากลางเมืองที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย เป็นจุดตัดสำคัญของถนนในแมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก โดยเป็นจุดตัดของถนนบรอดเวย์ กับ ถนนเซเวนท์ เอเวนิว อีกทั้งยังเป็นจุดที่อยู่ระหว่าง ถนนเวสต์ โฟตี เซคอนด์ สตรีท กับ ถนนเวสต์ โฟตี เซเวนท์ สตรีท ซึ่งไทม์สแควร์ทอดตัวยาวอยู่บนพื้นที่ในบล็อกระหว่างถนนซิกท์ เอเวนิว กับ ถนนเอกท์ เอเวนิว ในความยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยู่บนพื้นที่ระหว่างถนนเวสต์ โฟตีท์ สตรีท กับ ถนนเวสต์ ฟิฟท์ตี เทิร์ด สตรีท ในแนวเหนือ จรดใต้ โดยไทม์สแควร์เองได้กลายเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งบนฝั่งตะวันตกของย่านธุรกิจการค้าในเขตมิดทาวน์บนเกาะแมนฮัตตัน

นำท่านเดินทางสู่ ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) เป็นแหล่งช้อปปิ้ง เสพงานศิลป์ และน่าเดินเล่นบนมิดทาวน์บนเกาะแมนฮัตตัน ฟิฟท์อเวนิวสร้างขึ้นโดยตระกูลร่ำรวยของประเทศอเมริกา ย่านนี้มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์จำนวนมากเรียงรายสองข้างทางทอดตัวยาวจากถนนสายที่ 49 ถึง 60 ของฟิฟท์อเวนิว ซึ่งนอกจากการช้อปปิ้งแล้ว นักท่องเที่ยวหลายคนยังชื่นชอบที่จะมาชมความงามของตัวอาคารเก่าแก่ที่เคียงคู่กับอาคารใหม่สไตล์โมเดิร์น อาทิ โบสถ์ทรินิตี้ (Trinity Church) อันเลื่องชื่อ 

เที่ยง - ค่ำ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
ที่พักWyndham Garden Newark Airport หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เมืองนิวยอร์ก - ขึ้นชมวิวบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ - วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ขึ้นชมวิวบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (One World Trade Center) หรือชื่อเดิมคือ ฟรีดอมทาวเวอร์ (Freedom Tower) เป็นชื่อสิ่งปลูกสร้างสองหลังในโลว์เออร์แมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก มักหมายถึงสิ่งปลูกสร้างหลักในกลุ่มเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (World Trade Center Complex) ใหม่ และยังเป็นสิ่งปลูกสร้างสูงสุดในซีกโลกตะวันตก วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ใช้ชื่อเดียวกับหอคอยแฝดเหนือของเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เดิมซึ่งถูกทำลายในเหตุวินาศกรรม 11 กันยายนและตั้งอยู่ ณ มุมตะวันตกเฉียงเหนือของที่ตั้งเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 16 เอเคอร์ บนที่ตั้งของ 6 เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เดิม อาคารนี้ติดกับถนนเวสต์ทางตะวันตก ติดกับถนนวีซีทางเหนือ ติดกับถนนฟุลทอนทางใต้ และถนนวอชิงตันทางตะวันออก การก่อสร้างเริ่มเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2006 ความสูงหลังคาของอาคารสูง 104 ชั้นมาตรฐาน แต่มีชั้นจริง 94 ชั้น กลุ่มเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ใหม่ซึ่งวันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เปิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 เดิมจะมีอาคารสำนักงานสูงหลายชั้นอื่นอีกสามหลัง ตั้งอยู่ ณ ถนนกรีนิชและอนุสรณ์และพิพิธภัณฑ์ 11 กันยายนแห่งชาติ
มายเหตุ : รอบของการขึ้นชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถขึ้นชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 

นำท่านเดินทางสู่ วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Woodbury Common Premium Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำสัญชาติอเมริกัน และอื่นๆอีกมากมายหลากหลายแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกไว้ที่นี่ อาทิ BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอีกมากมาย

เที่ยง - ค่ำ

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ 

วันที่ 8ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก
01.35 น.นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก โดย สายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX845 ใช้เวลาบินประมาณ 15 ชั่วโมง 20 นาที (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันที่ 9ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
05.15 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก **เพื่อต่อเครื่อง**
08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX705 ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
10.00 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) 
  กรณีต้องการ Upgrade เป็น ที่นั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จำเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง สิ่งสำคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งว่าคณะคอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม่
 • ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักแต่ละชิ้นไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 • ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ท่านละ 5,000 บาท (ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 40,000 บาท ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ท่านละ 5,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 53,000 บาท (กรณีมีวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ชำระเฉพาะเงินมัดจำ 40,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 • หากท่านต้องการขอเอกสารเพื่อดำเนินการขอยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ท่านจำเป็นต้องชำระเงินมัดจำเข้ามาก่อน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน **
  • แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
   ** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **
 • การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  
 • สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป
 • ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • หากท่านให้ทางบริษัทดำเนินการขอวีซ่าให้ และหรือ ท่านขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้รับวีซ่าเรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ทุกกรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม
 • เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์
 • โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) มีลักษณะเป็นเตียงใหญ่ 2  เตียง (2 Queen Bed) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ก็จะมีลักษณะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียง (2 Queen Bed) เช่นกัน ไม่มีเตียงเสริมด้วยเงื่อนไขมาตราฐานกฎการรักษาความปลอดภัยของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมจะติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และ ถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรงประมาณ 1,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา (USD.) ต่อครั้ง
 • การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องดำเนินการตรงกับสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เท่านั้น (ยังไม่ผ่านตัวแทนรับยื่น) โดยสถานทูตมีที่ เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ท่านต้องการยื่นและสัมภาษณ์ที่ใด ให้แจ้งตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ กรณีดำเนินการแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง
 • สถานทูตสหรัฐอเมริกาเปิดให้ผู้สมัครที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวสัมภาษณ์ช่วงเวลาเช้า 7.00 น.-10.00 น. เท่านั้น สถานทูตไม่เปิดสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวช่วงเวลาบ่าย กรณีที่ท่านไม่สะดวกสัมภาษณ์ช่วงวัน และ เวลาใดบ้าง กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ (ผู้สมัครทุกท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนที่สถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี)
 • สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการยื่นเอกสาร และ การสัมภาษณ์แบบหมู่คณะ จะต้องแยก ยื่นเอกสาร และ สัมภาษณ์ เป็นครอบครัว หรือ รายบุคคล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น และสถานทูตจะพิจารณาวีซ่าให้เป็นรายบุคคล
 • กรณีที่ท่านต้องการยื่นวีซ่าเร็วที่สุด และคณะยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) สามารถทำได้โดยให้ท่านชำระเงินมัดจำ พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์มกรอกเพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา สำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก แจ้งช่วงวัน เวลา ที่ท่านสะดวกไปสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากชำระเงินประมาณ 10 วันทำการ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าจะติอต่อกลับเพื่อให้ท่านเลือกคิวนัดหมายตามวัน และ เวลาที่ท่านสะดวก กรณีคณะไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง ไม่สามารถออกเดินทางได้ (ยังมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให้ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าอายุเท่าไหร่ก็ตาม เช่น ท่านจองคณะเดินทางวันที่ 1-9 ต.ค. และท่านยืนยันจะยื่นวีซ่าก่อนคณะคอนเฟิร์ม แต่เมื่อถึงกำหนดออกบัตรโดยสาร คณะไม่สามารถออกเดินทางได้ และท่านได้รับอนุมัติวีซ่าเพียง 1-9 ต.ค. (9 วัน ไม่ใช่ 10 ปี) นั่นหมายถึงท่านจำเป็นต้องขอวีซ่าใหม่ และ มีค่าใช้จ่ายใหม่อีกครั้ง เป็นต้น 
 • กรณีผู้เดินทางที่ยังไม่มีวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทจะเริ่มดำเนินกระบวนการขอวีซ่าทันที ที่ท่านชำระเงินมัดจำ พร้อม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าฯ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง (มียอดจองถึง 10 ท่าน) และหากคณะไม่สามารถออกเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าให้กับท่านได้ทุกกรณี ตัวอย่างเช่น ท่านจอง และ ชำระเงินเรียบร้อย ทางบริษัทดำเนินการขอวีซ่าให้ท่านสัมภาษณ์และได้รับวีซ่าเรียบร้อย แต่คณะนั้นๆมียอดจองไม่ถึง 10 ท่าน คณะจะไม่สามารถออกเดินทางได้ ท่านสามารถใช้วีซ่าเดินทางในช่วงเวลาอื่น หรือ คณะอื่น ที่ท่านต้องการได้ เพราะส่วนใหญ่ ท่านที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี (แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถยืนยันว่าท่านจะได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี หรือไม่แต่ประการใด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิขาด) กรณีที่ท่านไม่ได้รับวีซ่าอายุ 10 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่าน ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
 • การอนุมัติวีซ่าไม่สามารถการันตีได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น โดยสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทุกท่านจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี 
 • กรณีต้องการเลื่อนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า เนื่องจากติดธุระเร่งด่วนกะทันหัน สามารถทำได้ 1 ครั้ง และ ต้องดำเนินการก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่จะมาถึง 5 วันทำการ เท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้ง
 • หลังจากสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้ว สถานทูตจะเก็บรักษาเล่มหนังสือเดินทางของท่านไว้ที่สถานทูตประมาณ 7 วัน ทำการ และส่งกลับคืนให้ท่านทางไปรษณีย์ ดังนั้น ท่านจำเป็นต้องกรอกที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน เพราะหากที่อยู่ไม่ชัดเจนเล่มหนังสือเดินทางที่สถานทูตส่งคืนท่าน อาจต้องถูกส่งกลับเข้าไปยังสถานทูตตามเดิม และจำเป็นจะต้องส่งอีเมล (เท่านั้น ไม่มีบริการโทรศัพท์ติดต่อ) แจ้งความประสงค์ และ ยืนยันตัวตนต่อสถานทูตซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด 30 วันทำการเป็นอย่างน้อย โดยสถานทูตจะนัดวัน และ เวลาให้เข้าไปรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตัวผู้สมัครเองอีกครั้งทางอีเมล
 • กรณีที่ผู้สมัครต้องการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ หรือ จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานสำคัญที่ยืนยันได้ว่าท่านจำเป็นจะต้องใช้หนังสือเดินทางจริงๆ ให้ทางสถานทูตพิจารณาในวันสัมภาษณ์ทันทีเท่านั้น หากยื่นไปแล้ว และ ออกมาจากสถานทูตแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเล่มหนังสือเดินทางกระทันหันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น 
 • ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาให้สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย วีซ่ามีอายุ 10 ปี (แต่สามารถพำนักได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองกำหนดเท่านั้น ไม่เกิน 3 หรือ 6 เดือน) แต่ตั้งแต่ มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถานทูตฯออกมาตราการใหม่ ว่าจะพิจารณาอายุวีซ่าให้เป็นรายบุคคล ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้วีซ่าอายุ 10 ปี ทุกท่าน อาจได้พอดีระยะเวลาช่วงที่ต้องการจะเดินทางก็เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่านจำเป็นจะต้องเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพำนักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางให้ครอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบตามเงื่อนไข ด้วยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจำเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจำเป็นเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทำให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด 
 • กรณีที่ท่านจองโปรแกรม แคนาดา และ อเมริกาตะวันออก ท่านจำเป็นต้องได้รับวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เรียบร้อยก่อนขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา โดยทางบริษัทจะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30-35 วัน ก่อนเดินทาง
 • การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ท่านจำเป็นจะต้องแสดงตน ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา (ตัวแทนรับยื่น) เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และ ม่านตา ทุกกรณี
 • การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา จำเป็นต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วันทำการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง)
 • การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา แบบหมู่คณะ เป็นวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียว กรณีที่ท่านต้องการขอวีซ่าแบบเข้าออกหลายครั้ง ท่านจะต้องแสดงหลักฐานสำคัญที่ท่านจำเป็นจะต้องไปพำนักในประเทศแคนาดาให้สถานทูตเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด
 • กรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทางบริษัทส่งให้ ให้ละเอียดครบถ้วน เขียน หรือ พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า สำหรับประทับวีซ่า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าเลขที่บ้าน และ หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง)
 • สำเนาหน้าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกประเภท (ถ้าเคยมี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า  (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)

**เตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนา หรือ สแกนส่งมาที่บริษัท ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมา**

การเตรียมเอกสารเพื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้สมัครทุกท่าน จำเป็นต้องไปแสดงตนที่สถานทูต เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยตนเองทุกกรณี ตามวัน เวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนา เพื่อแสดงกับสถานทูตในวันสัมภาษณ์ ดังนี้

 • หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น คงเหลืออายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า สำหรับประทับวีซ่า (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้เตรียมมาแสดงด้วย)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ขนาดเท่ากันทุกด้าน เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เน้นใบหน้า จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น 
  ข้อกำหนดเบื้องต้นของรูปถ่าย ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพนิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเท่านั้น
  • ห้ามสวมแว่นสายตา 
  • ห้ามสวมเครื่องประดับ
  • รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
  • ไม่เป็นรูปเดียวกันกับวีซ่าที่เคยได้รับแม้จะยังไม่เกิน 6 เดือน ก็ตาม จำเป็นต้องถ่ายใหม่
  • ห้ามถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ไม่สามารถใช้ได้
  • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส
 • บัตรประชาชน 
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส กรณีเพศหญิง หากมีหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบเอกสารใบสำคัญมาด้วย
 • ทะเบียนหย่า กรณีเพศหญิง หากหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ...นางสาว... ต้องแนบเอกสารใบสำคัญมาด้วย
 • ใบมรณะบัตร สามี/ภรรยา เพื่อยืนยันสถานะตนเอง กรณีสามีเสียชีวิตแล้ว
 • สูติบัตร กรณีเด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ 
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ วันเดินทางกลับ ไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา หรือ มารดา ให้ บิดา และ มารดา ขอ หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่พำนักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา และ มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่พำนักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว มารดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับมารดา หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอที่พำนักอยู่ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว บิดา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
  • กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จำเป็นต้องมีหลักฐานการรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก บันทึกสลักหลักใบหย่า
  • กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จำเป็นต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
  • โดยในวันสัมภาษณ์ บิดา และ มารดา จะต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อมเด็กด้วยทุกกรณี
 • หลักฐานการทำงาน จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ หัวจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไม่จำเป็นต้องระบุสถานทูต / ประเทศ และพีเรียดวันที่จะเดินทาง) แค่ยืนยันตำแหน่งงาน เงินเดือน และ หรือ ระยะเวลาเริ่มงานเท่านั้น หากต้องการระบุ จะต้องระบุให้ถูกต้อง) **โดยหลักฐานการทำงาน จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า**
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ เป็นชื่อผู้เดินทาง จะต้องออกมาแล้วอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า เป็นชื่อผู้เดินทาง
  • กรณีเกษียณอายุราชการ ใช้บัตรข้าราชการบำนาญ หรือ จดหมายคำสั่งเกษียณอายุราชการ
  • กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา ระบุยืนยันสถานะว่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จริง และ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด ปีใด 
 • หลักฐานการเงิน สถานทูตพิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ (Saving) โดยควรมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท โดย ใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) เตรียมไปในวันสัมภาษณ์ เกี่ยวกับบัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านจำเป็นต้องเตรียมบัญชีออมทรัพย์ (Saving) เป็นหลักเท่านั้น 
  สามารถใช้ สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือบุ้คแบงค์ (Book Bank) ได้หากมีรายการ การทำรายการย้อนหลังไป 6 เดือน ทุกเดือน หากข้ามเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมุด หรือมีรายการไม่ครบเนื่องจากไม่ได้อัพเดทนาน จำเป็นต้องขอ สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน  
 • กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ การตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาล โดย ระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และกรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สำหรับผู้สูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ
 • ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี้ และโปรดปฏิบัติตาม เพื่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป
 • การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ จำเป็นต้องชำระค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy