โปรแกรมทัวร์แคนาดา น้ำตกไนแองการ่า โตรอนโต แวนคูเวอร์ 2566/2023 เที่ยวแคนาดา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE826 : โปรแกรมทัวร์แคนาดา น้ำตกไนแองการ่า โตรอนโต แวนคูเวอร์ 10 วัน 7 คืน (MU)

DE826 : โปรแกรมทัวร์แคนาดา น้ำตกไนแองการ่า โตรอนโต แวนคูเวอร์ 10 วัน 7 คืน (MU)
China Eastern Airlines (MU)

BANFF PTARMIGAN INN
BEST WESTERN CALGARY PLAZA
Delta Airport
Hilton Markham
holiday inn canada
RADISSON HARRISBURG

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - มหานครเซี่ยงไฮ้ - แวนคูเวอร์ ประเทศคานาดา
10.30 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) ประตู 10 แถว U พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก
13.35 น.ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 542
18.55 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้
23.40 น.ออกเดินทางสู่ แวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบินที่ MU 597
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
19.50 น.

ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง)

เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) เป็นเมืองท่าชายฝั่งที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริติช โคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา (Canada) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และในภูมิภาคแปซิฟิก ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก

ที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
วันที่ 2แวนคูเวอร์ - แก๊สทาวน์ - เกาะวิคตอเรีย - สวนบูชาร์ด
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำชมย่านชุมชนแรกของแวนคูเวอร์ เรียกว่า แก๊สทาวน์ (Gastown) ซึ่งบุกเบิกโดย Gass Jack Deighton ผู้ริเริ่มการเปิดผับขายเบียร์ จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากของชุมชนแก็สทาวน์

ชม นาฬิกาไอน้ำ (Steam clock) เรือนแรกของโลก และปัจจุบันยังใช้งานได้ตามปกติ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen) 

นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่ ข้ามช่องแคบจอร์เจีย (Strait of Georgia) อันสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (Victoria Island) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย

จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ สวนบูชาร์ด (Butchart Garden) นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก บนเนื้อที่กว่า 35 เอเคอร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น

นำท่านถ่ายภาพกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิคตอเรีย และ รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย

นำท่านถ่ายภาพบริเวณด้านนอก กับ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครดดารอด (Craigdarroch Castle Historical Museum) 

จากนั้นนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ แวนคูเวอร์   

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำชม STANLEY PARK เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการ และให้ท่านได้มีโอกาส ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง (Totem Pole) ที่เก่าแก่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ Canada Place สถานที่ซึ่งเคยจัดงาน World’s Fair ปี ค.ศ.1986

จากนั้นนำชม สถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมือง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
..... น.ออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี โดยสายการบิน..... เที่ยวบินที่..... 
..... น.ถึง สนามบินเมืองคัลการี แห่งรัฐอัลเบอร์ด้า เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พักBEST WESTERN CALGARY PLAZA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4คัลการี - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - บาฟฟ์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำชม เมืองคัลการี (Calgary) เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า (Alberta) และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ (Rocky Mountains) ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อคกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงที่สุดของแคนนาดาระหว่างทางท่านอาจจะได้พบเห็นสัตว์สงวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่ (ELK) ควายไบซัน หมียักษ์กรีซลี่ ฯลฯ ผ่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาร็อคกี้ จนถึง เมืองบานฟ์ เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม

นำท่านชม น้ำตก BOW FALLS ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ ที่กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสันสวยงามหลากสี ลัดเลาะธารน้ำตกสวยแปลกตาด้วยสายน้ำที่หลากสู่พื้นหินเบื้องล่าง

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (Mt. Sulphur) ซึ่งมีความสูง 2,281 เมตร ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองบานฟ์ และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่โดดเด่นสวยงาม

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho National Park) คืออีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศแคนาดา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกที่ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขต เทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี้ (Canadian Rocky Mountains) รัฐที่ตั้งยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศแคนาดา

ชม ทะเลสาบมรกต (Emerald Lake) ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่มีความ สวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกต พร้อมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge) และ อุโมงค์ SPIRAL TUNNEL

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาฟฟ์ (Banff) ศูนย์กลางกีฬาฤดูหนาว  อิสระให้ท่านเดินเล่นและเพลิดเพลินกับความน่ารักของเมืองบาฟฟ์  พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้านำสมัยของที่ระลึก และของฝากในราคาปลอดภาษีรัฐ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก BANFF PTARMIGAN INN หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ทะเลสาบหลุยส์ - ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย - คัลการี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านลัดเลาะไปตามเทือกเขาร็อกกี้ ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้างทาง ยอดเขารูปทรงแปลกตาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวที่สะอาดและหุบเขาที่พาดผ่านด้วยธารน้ำแข็งขนาดต่างๆ ป่าสนสีเขียวเข้มตัดกับสีเหลืองทองของต้นสปรูซส์ และเหลืองสดของใบแอ๊ปเปิลที่พริ้วไหวคล้ายระฆังยามต้องลม  อีกทั้ง ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ (Turquoise) 

จากนั้นมุ่งสู่ ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอร์ตาเป็นทะเลสาบเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในโอบล้อมของขุนเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล ราว 1,730 เมตรอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจของทะเลสาบสีเขียวใสมรกตและทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบโดยรอบ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Ice field)

เป็น ธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่ใหม่ที่สุดในเทือกเขาร๊อกกี้ที่มีอายุนับหลายล้านปี เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) มีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่งเมือง ให้ท่านได้มีชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของธารน้ำแข็งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ

นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็น สโนว์โค้ช ขึ้นสู่ ธารน้ำแข็งอทาบาสก้า (Athabasca Glacier) เพียงแห่งเดียวในโลกที่พาหนะพิเศษนี้สามารถนำท่านขึ้นไปบนธารน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัย เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

หมายเหตุ
-  กรณีที่ไม่สามารถนำท่านเดินทางไปยัง โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
-  สำหรับพีเรียดเดินทางตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 62 เป็นต้นไป โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ปิดทำการ ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วยการนำท่านขึ้นกระเช้าเลกหลุยส์แทน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พักDELTA AIRPORT หรือเทียบเท่า
วันที่ 6คัลการี - บินภายใน - โตรอนโต - Canada One Outlets - ไนแอการ่า - อาหารค่ำบน SKYLON TOWER
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
..... น.ออกเดินทางสู่ โตรอนโต โดยสายการบิน.... เที่ยวบินที่....
..... น.ถึง สนามบินเมืองโตรอนโต เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง (ใช้เวลาบินประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls) น้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าบนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา

แวะ Canada One Outlets ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น American Eagle Out, Burberry ,Clark’s, Coach, Converse , DKNY,Foot locker Outlet, Forever 21 ,Fossil , Gap Outlet , Guess , Hugo Boss Outlet ,Kate Spade,Kenneth Cole,Levi’s,Michael Kors, Sunglasses,Skechers,Polo Ralph Lauren,Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER ชมวิวอันสวยงามของ น้ำตกไนแอการ่าจากมุมสูง
ที่พักRADISSON HARRISBURG หรือเทียบเท่า
วันที่ 7ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า - เมืองโตรอนโต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ

หมายเหตุ : การล่องเรือ Hornblower Niagara Cruises เปิดบริการ ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและถ้าหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทนำท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน้ำตก เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario

นำท่านสู่ Square One shopping Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีร้านค้ามากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีห้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในด้วยอย่าง Walmart ,Sears และ The Bay

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก HILTON MARKHAM หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เมืองโตรอนโต - ขึ้นหอคอยซีเอ็น - สนามบิน ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล***
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึ่งยังเป็นที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยนี้

นำท่านชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภาของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค (Queen’s Park) เป็นต้น

11.30 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต
16.25 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 208
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
วันที่ 9เซี่ยงไฮ้
18.55 น.ถึ งสนามบิน แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง
21.35 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 547
วันที่ 10กรุงเทพฯ
01.05 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ  

เงื่อนไขในการจอง

 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
  • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  • ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ 
   • เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
   • เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
   • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าวีซ่าประเทศแคนนาดา (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจำนวน 6,000 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 CAD)
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 1 เดือนยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า  VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28)

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

 • หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) 
 • รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม.จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
 • หลักฐานการทำงาน
  • เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
  • เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
  • กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน (ให้แปลภาษาอังกฤษจากร้านแปลมาด้วย) เป็นตัน
  • กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญมาด้วย
 • หลักฐานการเงิน
  • กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทางถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
   • ในกรณีที่ยอดเงิน ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ Bank Statement แทนสำเนาสมุดเงินฝาก
   • **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
  • กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า-เล่มใหม่)
  • กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้และหนังสือรับรองการทำงานตัวจริงอีก 1 ชุดของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ และให้ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ทำจดหมาย Sponsor Letter ชี้แจงความสัมพันธ์ในการออกค่าใช้จ่ายให้กัน (พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส) มาด้วย
 • กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 
  • หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
  • ต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
  • หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
  • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • เอกสารส่วนตัว
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัตรประชาชน
  • สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
  • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 • ในกรณีที่ ลูกค้าอายุเกิน 14 ปี ถึง 76 ปี จะต้องมีแสดงตัวที่ศูนย์เพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ ตามวันและเวลาที่ทางเจ้าที่ได้แจ้ง

**เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม**


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy