ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE838 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสก์ ล่าแสงเหนือ 6 วัน 4 คืน (T5)

DE838 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสก์ ล่าแสงเหนือ 6 วัน 4 คืน (T5)

DELTA IZMAILOVO HOTEL
PARK INN HOTEL
Severny Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - มอสโคว์ - มอสโคว์เซอคัส 
01.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข  7 เคาน์เตอร์ N สายการบินเติร์กเมนิสถาน เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
04.20 น.ออกเดินทางสู่ มอสโคว์  โดย สายการบินเติร์กเมนิสถาน เที่ยวบินที่ T5 642/ 705 (BKK-ASB/ASB-DME   0420-0940/1310-1510)  (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอาชกาบัต  3.30 ชม.)
15.10 น.

เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.)

นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย มอสโคว์เซอคัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาดผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ

ที่พัก Delta Izmailovo  Hotel  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - สุสานเลนิน   - ห้างสรรพสินค้ากุม  - ถนนอารบัท - สถานีรถไฟใต้ดิน - มูรมันสก์ - ล่าแสงเหนือ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Alexander Garden  สวนสาธารณะแห่งแรกในกรุงมอสโคว์ ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของกำแพงเครมลิน อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและดอกไม้นานาพรรณ

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า 

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัตริย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตาคารอาหารจีน
บ่าย 

เดินทางสู่บริเวณ จัตุรัสแดง (Red Square) ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ที่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นที่นี่ เคยใช้เป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต 

โบสถ์เซ็นต์บาซิล  St.Basil Cathedral  สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า

สุสานเลนิน Lenin Mausoleum สร้างในปี ค.ศ. 1929 สุสานแห่งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อชาวรัสเซียเเละโลกคอมมิวนิสต์ เพราะเป็นจุดที่เหล่าบรรดาผู้ที่รักในอดีตท่านผู้นำเเละบรรดานักท่องเที่ยวจะได้มาเห็นร่างของท่านได้อย่างใกล้ชิด   

อิสระให้ท่านเลือกซื้อแบรนด์เนมที่ห้างสรรพสินค้า GUM ที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่

นำท่านสู่ ย่านถนนอารบัท ARBAT STREET เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่าง ๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่าง ๆ และรูปล้อเลียน มีเวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึก 

จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุดในโลก เปิดให้สาธารณชนใช้บริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงามด้วยงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ประณีตอ่อนช้อยสวยงาม  ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับด้วยภาพวาดสีน้ำมัน  โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมัย  โดยจะนำท่านชม เริ่มตั้งแต่สถานี Ploshchad Revolyutsii , Komsomolskaya, Novoslobodskaya และ Tsvetnoi Bulevard 

ค่ำ  

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สนามบินเชเรเมเตียโว

22.25 น.

เดินทางสู่ เมืองมูรมันสค์ โดย สายการบินแอร์โรฟลอต เที่ยวบินที่ SU1332

(โปรแกรม เมืองที่พัก เที่ยวบิน อาจมีการสลับ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก )  

01.00 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองมูรมันสก์

นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

ที่พัก  Park Inn Hotel  หรือเทียบเท่า   
วันที่ 3มูรมันสก์ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - อนุสาวรีย์อโลชา - หมู่บ้านซามิ - เมืองคีรอฟสก์ ล่าแสงเหนือ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูรมันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่

จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย      

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village)  หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิม ชมสัตว์เมืองหนาว  กวางเรนเดียร์ (Reindeer)  สัตว์ที่ใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ  ท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิได้อีกด้วยจาก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคีรอฟสก์

ค่ำ 

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

ที่พัก  Severny Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4เมืองคีรอฟสก์ - Snow Village Husky Park - มอสโคว์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง,อุโมงค์ถ้ำ,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ การตกปลาใต้น้ำแข็ง การเล่น Snow Donut Slider เป็นต้น  เพลิดเพลินกับความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ  ท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) ได้ที่นี่

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย     นำท่านไปยัง สนามบินเมืองมูรมันสค์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ แบบเซ็ตบ๊อค   
19.15 น.

เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์  โดยสายการบินแอร์โรฟลอต เที่ยวบินที่ SU1325

(โปรแกรม เมืองที่พัก เที่ยวบิน อาจมีการสลับ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก )

21.35 น.เดินทางถึงสนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์
ที่พัก  Delta Izmailovo Hotel  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 มอสโคว์ - ช้อปปิ้งตลาด Izmailovo - วิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - พระราชวังไม้ - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่  IZMAILOVO MARKET ตลาดนัดจตุจักรของกรุงมอสโคว์ ที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ไว้จำหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก,ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ฯลฯ 

อิสระให้ท่านใช้เวลาเลือกซื้อของที่ระลึกได้อย่างเต็มที่ 

นำท่านชม วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์ (ด้านนอก) (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบันวิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย     

เดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ Sparrow hill หรือ เนินเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย  ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน  คือ ตึกที่ทำการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก 

นำท่านชม ประตูชัย Triumphal Arch ถูกสร้างใน ค.ศ. 1829-1834 ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัส Tverskaya โดยถูกสร้างแทนประตูชัยเก่าที่สร้างจากไม้ในปี ค.ศ. 1814 ผ่านชม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Poklonnaya Hill อีกมุมของรัสเซียที่สามารถชมวิวเมืองจากความสูง 171 เมตรจากระดับน้ำทะเล  แวะถ่ายรูปกับ อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรี หมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ 

จากนั้นเดินทางสู่ โคโลเมนซึโกเย่ (Kolomenskoye)(ชมภายนอก) เป็นพระราชวังไม้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา ซึ่งเป็น   พระราชวังเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิสที่ 1 บิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่า 200,000 คนเพื่อมาสร้างพระราชวังแห่งนี้โดยเฉพาะ ให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของพระราชวัง

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว   

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารสไตล์ยูเครน  
23.35 น.เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบินเติร์กเมนิสถาน เที่ยวบินที่ T5 762/645 (DME-ASB/ASB-BKK 2335-0520+1/0745+1-1605+1) (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอาชกาบัต 2.25 ชม.)
วันที่ 6กรุงเทพฯ
16.05 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล 
  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (3 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 5 วัน รวมเท่ากับ 15 USD) 
 • ค่าทิปคนขับรถ (2 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 5 วัน รวมเท่ากับ 10 USD) 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (3 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 18 USD) 
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด  
 • ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันก่อนเดินทาง       เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันก่อนเดินทาง       เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง       เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง       ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (25ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว 
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
 • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (มด)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy