เคนย่า ซาฟารี ทัวร์เคนย่า ปี 2567/2024 ตะลุยซาฟารีเคนย่า ทัวร์เที่ยวเคนย่า ท่องเที่ยวประเทศเคนย่า โปรแกรมทัวร์เคนย่า เที่ยวแอฟริกา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE362 : โปรแกรมทัวร์เคนย่า แทนซาเนีย ซาฟารี 10 วัน 7 คืน (KQ)

DE362 : โปรแกรมทัวร์เคนย่า แทนซาเนีย ซาฟารี 10 วัน 7 คืน (KQ)
Kenya Airways (KQ)

Lake Nakuru Sopa Lodge
Lazizi Premier Hotel
Mara Serena Safari Lodge
Ngorongoro Serena Safari Lodge
Serengeti Serena Safari Lodge

The Great Migration … ชมความยิ่งใหญ่ของฤดูสัตว์อพยพ

อรูชา - ภูเขาไฟโกรงโกโร - อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ - ไนโรบี - ทะเลสาบสีชมพูนากูรู - อุทยานแห่งชาติมาไซมารา

(ชมความยิ่งใหญ่ทางธรรมชาติ กับการย้ายถิ่นฐานของฝูงวิลเดอร์บีช นับล้านตัว)

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE362-00121-30 มิ.ย. 67Kenya Airways (KQ)209,900เต็มแล้ว
DE362-00219-28 ก.ค. 67Kenya Airways (KQ)209,900จองด่วน
DE362-00309-18 ส.ค. 67Kenya Airways (KQ)209,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร
22.00 น. 

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส แถว W เคาน์เตอร์ที่ 14 - 15 
(หมายเหตุ : ให้ท่านจัดกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าแบบยืดหยุ่นได้ (Soft shell) สำหรับพักค้าง 3 คืนในแทนซาเนีย เนื่องจากต้องมีบินเที่ยวบินภายใน ซึ่งเป็นเครื่องบินเล็ก ไม่สามารถบรรจุกระเป๋าใบใหญ่ได้

วันที่ 2เคนย่า - ไนโรบี - คิลิมันจาโร - อรุชา - โกรงโกโร
​01.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบิน KQ887 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่ กรุงไนโรบี
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินไนโรบี (NBO) แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน KQ 434
​08.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินไนโรบี (NBO) สู่ สนามบินคิลิมันจาโร (JRO) โดยเที่ยวบิน PW722
​09.00 น.

เดินทางถึงสนามบินคิลิมันจาโร (JRO) ปรเทศแทนซาเนีย 

นำท่านทำ วีซ่า On Arrival สำหรับเข้าประเทศแทนซาเนีย (กรุณาเตรียมเงินท่านละ 50 USD) 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านขึ้น รถจิ๊ป 4 WD แบบตะลุยซาฟารี สำหรับการท่องสู่ผืนป่าแห่งแทนซาเนีย สำหรับสนามบินคิลิมันจาโร เป็นสนามบินที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้กับบริเวณเทือกเขาคิลิมันจาโร หากอากาศดีท่านสามารถเห็นยอดเขาคิลิมันจาโร ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภูเขาไฟยอดเดี่ยวที่สูงที่สุดในโลก และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาอีกด้วย มีความสูงกว่า 5,895 เมตร

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอรุชา (Arusha) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) ซึ่งถือเป็นฐานบัญชาการในการท่องซาฟารีในเขตภาคเหนือของแทนซาเนีย และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศแทนซาเนียอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สามารถเห็นยอดเขาเมรู หรือ Mt. Meru ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาคิลิมันจาโร ท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของยอดเขาเมรู ก่อนนำท่านเดินทางท่องสู่ผืนป่าซาฟารีใหญ่เซเรงเกติ (Serengeti) แห่งประเทศแทนซาเนีย

นำท่านชม เมืองอรุชา เมืองที่เป็นแหล่งของพลอยแทนซาไนท์ อันเป็นที่มาของชื่อประเทศแทนซาเนีย

นำท่านสู่ หมู่บ้านศิลปะวัฒนธรรมของแทนซาเนีย (Cultural Village) ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและพลอยของแทนซาเนีย ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของชาวแทนซาเนีย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

(หมายเหตุ : กระเป๋าใบใหญ่จะจัดเก็บไว้ที่เมืองอรุชา ให้ท่านเตรียมกระเป๋าเป้ สำหรับพักค้าง 3 คืน)

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ แหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่าโกรงโกโร (Ngorogoro Conservation Area) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแทนซาเนีย โกรงโกโร คือ ปล่องภูเขาไฟที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตอนุรักษ์ ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันตก 180 กิโลเมตรจากเขตอรุชา (Arusha) เขตอนุรักษ์โกรงโกโรมีพื้นที่ทั้งหมด 6,480 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,020 – 3,578 เมตร องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก - UNESCO) ยกย่องให้เขตอนุรักษ์โกรงโกโรเป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1979 ภายในเขตอนุรักษ์โกรงโกโรประกอบด้วยภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งที่ราบ ที่ราบสูง ทุ่งหญ้าสะวันนา และป่าไม้ ได้รับการจัดตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์เมื่อปี ค.ศ. 1959 เพื่อให้เป็นเขตสำหรับการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ และอยู่ในการดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ และมีชนเผ่ามาไซ (Maasai) ได้รับอนุญาตเข้าไปทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ได้ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตา และหมู่มวลสัตว์ป่านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ช้าง ควายป่า ยีราฟ ม้าลาย หรือสัตว์นักล่าต่างๆ วันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันแรกแห่งการเริ่มกิจกรรมกึ่งๆเกมส์ไดร์ฟ

ระหว่างการเดินทางจากเขตอรุชาสู่ ภูเขาไฟโกรงโกโร

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
ที่พัก Ngorongoro Serena Safari Lodge**** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3ปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร - เกมส์ไดร์ฟ - อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (พักค้าง 2 คืน)
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางลงไปชม สัตว์ต่าง ๆ ในปากปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร ซึ่งเรียกได้ว่าที่สุดของซาฟารีในประเทศแทนซาเนีย (Game drive) จากปากปล่องภูเขาไฟลงไปจนถึงก้นซึ่งเป็นที่ราบแบน ๆ นั้นค่อนข้างสูงมากทีเดียว เหมือนมองจากภูเขาสูงๆลงไปยังที่ราบเชิงเขา แต่พอถึงก้นปล่องแล้วจะไม่รู้สึกว่าทึบหรืออึดอัด เพราะที่นี่เป็นที่ราบในปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความกว้างถึง 18 กิโลเมตร เนื่องจากทางขึ้นที่สูงชันทำให้สัตว์ต่างๆในนี้จะออกไปข้างนอกไม่ได้ จึงทำให้มีสัตว์ต่างๆขยายพันธุ์และอาศัยอยู่มากมาย สำหรับภูเขาโกรงโกโร เป็นภูเขาไฟที่มีอายุหลายล้านปี มีปล่องที่พ่นลาวาออกมาใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมาย เช่น ฝูงวิลเดอร์บีช ม้าลาย กวางต่างๆ รวมทั้งสัตว์นักล่าอย่างเช่น สิงโต เป็นต้น ในที่ราบกลางปล่องภูเขาไฟนี้ยังมีทะเลสาบหลายแห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของฝูงนกฟลามิงโก้จำนวนมากด้วย ปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร ซึ่งก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน เป็นภูเขาลูกโดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณพื้นราบในปล่องกว้างใหญ่จนไม่อาจเห็นอีกฟากหนึ่งได้ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆจำนวนมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ป่านานาชนิดได้ตามอัธยาศัย

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (Serengeti National Park)  ซึ่งเป็นอุทยานที่กว้างใหญ่ที่สุดของแทนซาเนีย มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 14,763 ตารางกิโลเมตร ไม่เพียงกว้างใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นอุทยานที่มีสัตว์มากที่สุดด้วย

นำท่านออกชม สัตว์ต่างๆระหว่างทางสู่ที่พัก ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ที่ราบเซเรงเกติ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ“โกรงโกโร” เมื่อหลายล้านปีมาแล้ว อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (Serengeti National Park) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศแทนซาเนียในทวีปแอฟริกาในปี ค.ศ. 1981 คำว่า เซเรงเกติ มาจากคำว่า ไซรินกิตู (Siringitu) ในภาษามาไซ หมายถึง "สถานที่ซึ่งแผ่นดินเคลื่อนที่ตลอดกาล" ชื่อนี้ได้มาเนื่องจากความกว้างใหญ่ที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดของที่ราบแห่งนี้ และที่นี่เป็นอุทยานที่ท่านจะได้เห็นการย้ายถิ่นฐานของฝูงสัตว์ป่านับล้านตัวที่รู้จักในนาม “Great Migration”

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
ที่พัก Serengeti Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 4อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ - The Great Migration
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกชมสัตว์ต่างๆในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของ เซเรงเกติ (Game Drive) ท่านอาจมีโอกาสเห็นฝูงสิงโตกำลังกินควายป่า หรือ วิลเดอร์บีช นอกจากนี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้ชมการเดินทางของฝูงวิลเดอร์บีช ม้าลาย และสัตว์ป่านานาชนิดนับล้านตัวที่จะมีการย้ายถิ่นฐานในแต่ละเดือนหรือที่เรียกว่า “The Great Migration” (ท่านสามารถเลือกซื้อ

Optional Tour : ขึ้นบอลลูนในราคาท่านละ 500 USD ซึ่งสามารถดูฝูงสัตว์ในมุมสูงแบบ Bird Eyes View ได้) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์ของฝูงสัตว์ป่า และทัศนียภาพของภูมิประเทศแห่งแทนซาเนีย

​กลางวันรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
​บ่าย

นำท่านออกชม สัตว์ต่อ (Game Drive) นอกจากฝูงสัตว์กินหญ้าอย่าง วิลเดอร์บีช ม้าลาย อิมพาล่า และอื่นๆแล้ว ท่านยังจะได้ชมสัตว์นักล่าต่างๆที่ตามล่าหาอาหารด้วย เช่น สิงโต เสือชีต้าร์ หรือ เสือดาวอีกด้วย ในที่ราบเซเรงเกตินี้ มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่กว่า 3 ล้านตัวนับตั้งแต่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกว่า 415 ประเภทจากหนูแคระตัวจิ๋วไปจนถึงช้างป่าแอฟริกาที่เป็นสัตว์บกใหญ่ที่สุดในโลก สัตว์เลื้อยคลาน และจระเข้ 168 ชนิด กบกับคางคกอีก 163 พันธุ์ ปลาน้ำจืดเกิน 1,000 ชนิด และนกนานาชนิดกว่า 1,500 สายพันธุ์ ทั้งนกกระจาบตัวเล็กเท่าหัวแม่มือ จนถึงนกใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนกกระจอกเทศ ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจแบบเต็มอิ่มก่อนเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก Serengeti Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 5 เซเรงเกติ - อรุชา - ไนโรบี
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเช็คเอาท์เดินทางสู่ สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเล็ก

11.00 น.

นำท่านขึ้นเครื่องบินเล็กออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ สู่ เมืองอรุชา

ท่านอาจมีโอกาสได้เห็นการอพยพของสัตว์จากมุมสูง

​12.30 น. เดินทางถึง เมืองอรุชา นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่
​กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเยี่ยมชม ไร่กาแฟ (Coffee Plant) อันมีชื่อเสียงของประเทศแทนซาเนีย ให้ท่านได้มีโอกาสลิ้มรสชาติของกาแฟแทนซาเนียอันเลื่องชื่อ และชมกรรมวิธีการผลิตกาแฟ พร้อมทั้งให้ท่านได้เก็บภาพทัศนียภาพไร่กาแฟแห่งภูมิภาคแอฟริกา
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
​17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน คิลิมันจาโร
​20.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบิน คิลิมันจาโร สู่ สนามบินไนโรบี 
​23.00 น. เดินทางถึง สนามบินไนโรบี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก Lazizi Premier Hotel / Crown Plaza Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เคนย่า - ทะเลสาบนากูรู (ชมทะเลสาบแห่งนกฟลามิงโก้)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตินากูรู (Nakuru National Park) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในสาธารณรัฐเคนย่า มีพื้นที่ประมาณ 582,650 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยภูเขาและเป็นป่า พุ่มไม้ และ หนองนํ้าที่เป็นส่วนของทะเลสาบ มีสมญานามว่า ทะเลสาบสีชมพู เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก้ (Flamingo Bird) ในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม จะพบนกฟลามิงโก้สีชมพูนับแสนตัวในทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งในเขตนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์แรดดํา และแรดขาวที่ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่ของเสือดาว สัตว์สําคัญที่หาชมได้ยาก

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
​บ่าย

นําท่านชม ทะเลสาบนากูรู (Naguru Lake) ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรูในเขตริฟท์วัลเล่ย์หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริเวณแห่งนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบ และมีสาหร่ายแกมเขียวทําให้เกิดสารอินทรีย์มีกลิ่นเหม็น และเป็นฟองบางครั้งก็ถูกเรียกว่า Soda Lake และเนื่องจากนํ้าในทะเลสาบแห่งนี้ มีความลึกเพียงไม่กี่เมตรและเต็มไปด้วยสาหร่ายอันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้ จึงทําให้ทะเลสาบแห่งนี้มีนกฟลามิงโก้นับแสนตัว หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสีชมพู นอกจากนกฟลามิงโก้แล้ว บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิด ต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สําคัญอีก แห่งหนึ่งของโลก

จากนั้นนําท่านทํา กิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า Big 5 เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า คือ สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตาม ธรรมชาติ นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิเช่น ยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และหมูป่า 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก Lake Nakuru Sopa Lodge **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 7มาไซมารา (พักค้าง 2 คืน)
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา หัวใจของการท่องซาฟารี แห่งเคนย่า การเดินทางในเช้าวันนี้ค่อนข้างไกล และถนนหนทางค่อนข้างสมบุกสมบัน มีโอกาสผ่านหมู่บ้านและเมืองเล็กเมืองน้อยหลายเมือง เมื่อเข้าเขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็นชนเผ่ามาไซต้อนฝูงวัวไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ พูดถึงฐานะของชาวมาไซว่าร่ำรวยแค่ไหน จะวัดกันจากจำนวนวัวว่ามีมากน้อยเท่าไร และชาวมาไซยังกินเลือดวัวสดๆ ผสมกับนมวัวเป็นอาหาร นัยว่าช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงบึกบึน 

​กลางวันรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค 
​บ่าย

นำท่านทำกิจกรรม (Game Drive) ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ซึ่งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเคนย่า ถือเป็นผืนป่าผืนเดียวกับอุทยานแห่งชาติ เซเรงเกติ (Serengeti National Park) ของประเทศแทนซาเนีย บนความสูง 1,588 เมตร แต่ขนาดของอุทยานแห่งชาติมาไซมารานั้นมีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเซเรงเกติ เพราะมีเนื้อที่เพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
​ที่พักMara Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 8มาไซมารา 
​เช้าตรู่

นำท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของ อุทยานแห่งชาติมาไซมารา ในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive) ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ

​10.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกชมสัตว์ใน อุทยานแห่งชาติมาไซมารา ผ่านกิจกรรม (Game Drive) ซึ่งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูกาลอพยพย้ายถิ่นเพื่อหาแหล่งอาหาร ซึ่งเป็นช่วงที่ท่านจะได้เห็นฝูงวิลเดอร์บีช จำนวนนับล้านตัว และม้าลายกว่า 5 แสนตัว รวมทั้งสัตว์อื่นๆอีกมากมาย จุดที่น่าชมที่สุดในอุทยานฯ คือ ริมฝั่งแม่น้ำมารา เพราะจะมีสัตว์ข้ามไปข้ามมามากมาย ทำให้เห็นการล่าของสัตว์เป็นประจำ โดยเฉพาะเป็นเหยื่ออันโอชะของจระเข้ รถจะขับไปตามจุดต่างๆ รอบอุทยานฯ เพื่อค้นหาสัตว์ต่างๆ ตามที่อยากพบเห็น ถ้าโชคดีอาจพบฝูงสิงโต เสือชีต้าส์ ฮิปโปฝูงใหญ่ หรือแม้กระทั่งหนึ่งใน Big Five ที่หายากนั่นคือ เสือดาว 

​กลางวันรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค 
​บ่าย

นำท่านเฝ้าดู ฝูงวิลเดอร์บีช ที่กำลังจะข้ามแม่น้ำ รวมทั้งสัตว์ต่างๆที่หากินอยู่ริมแม่น้ำมารา ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าพิศวงทางธรรมชาติในการย้ายถิ่นฐานของสัตว์ป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
​ที่พัก Mara Serena Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 9มาไซมารา - ไนโรบี - กรุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไนโรบี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทาง ตลอดจนสัตว์ป่าที่มักจะออกมาโชว์ตัวให้เห็นตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น ม้าลาย ฝูงอิมพาลา ยีราฟ เป็นต้น

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box
​บ่าย

นำท่านช้อปปิ้งของฝาก ณ ร้านขายสิ้นค้าพื้นเมือง

นำท่านผ่านชม ตัวเมืองไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า เป็นเมืองที่ทันสมัย งดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยผังเมืองที่ดีที่สุดในแอฟริกาตะวันออก

 
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบ Carnivore
​21.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไนโรบี เพื่อเชคอิน
​23.59 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ KQ 886 สายการบินมี บริการอาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน
วันที่ 10กรุงเทพฯ
​13.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ209,900 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ199,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ35,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ30,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ209,900 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ199,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ35,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ30,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ209,900 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ199,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ35,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ30,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
  เที่ยวบินภายใน (เครื่องบินเล็ก) น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 ก.ก. เท่านั้น กรุณาเตรียมกระเป๋าเป้แบบ Backpack ไปด้วย
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าวีซ่าประเทศเคนย่า
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
 • ค่าวีซ่าประเทศแทนซาเนีย ท่านละ 50 USD (Visa on arrival)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

  ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 12 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา 
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 6 หน้า   
2. รูปถ่ายสี ปัจจุบัน (พื้นหลังสีขาว) ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
3. หนังสือรับรองการทำงาน (ออกเป็นภาษาอังกฤษ)
4. สําเนาบัตรประชาชน 
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง เล่มจริง  
หมายเหตุ 
**กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ**

หมายเหตุ วีซ่าแทนซาเนีย เป็นวีซ่า on arrival (ค่าวีซ่าประมาณ 50 USD)

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้น โดยต้องนําสําเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยบริการวัคซีน

1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199 
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167 
3. ศูนย์วัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484 

*****ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี *****
ทางหน่วยบริการ จะให้เป็นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผู้เดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy