ทัวร์แอฟริกาใต้ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ส่อง Big 5 โจฮันเนสเบิร์ก พริทอเรีย 2567/2024 เที่ยวแอฟริกา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE231 : ทัวร์แอฟริกาใต้ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ส่อง Big 5 โจฮันเนสเบิร์ก พริทอเรีย 8 วัน 5 วัน (EK)

DE231 : ทัวร์แอฟริกาใต้ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ส่อง Big 5 โจฮันเนสเบิร์ก พริทอเรีย 8 วัน 5 วัน (EK)
Emirates (EK)

Park Inn Sandton
Sabi River Sun
The Commodore Hotel Cape Town

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ดูไบ 
​19.00 น. พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูที่ 9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T เจ้าหน้าทีรอต้อนรับอำนวยความสะดวก
​21.05 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง** โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK373 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 06.45 ชั่วโมง)
วันที่ 2ดูไบ - โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย - จัตุรัสกลางเมือง - พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ - อิสระช้อปปิ้ง
​00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ (DXB) **รอเปลี่ยนเครื่อง 03.10 ชั่วโมง**
​04.05 น. ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ O.R. Tambo โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK761 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 8.10 ชั่วโมง)
​10.15 น.

ถึง สนามบิน O.R. Tambo โจฮันเนสเบิร์ก ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าสามารถพำนักในแอฟริกาใต้ได้ 30วัน)

จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ เมืองพริทอเรียเมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (Pretoria) เมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี้ ตั้งตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื้นเมืองผิวดำ พริทอเรีย จึงเป็นเมืองหลวงของชาวบัวร์ที่พยายามต่อสู้กับพวกอังกฤษเพื่อให้ได้อิสรภาพ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ทำเนียบประธานาธิบดีและที่ทำการรัฐบาล วุฒิสภาจะจัดประชุมขึ้นที่เมืองพริทอเรีย สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ๊กการันดา (Jacaranda) ที่มี ดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่น ซากุระของชาวญี่ปุ่น เมืองนี้ได้สมญานามว่า "City of Jacarandas" ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งให้ได้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี 

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มื้อที่ 1)
​บ่าย นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสกลางเมือง (CHURCH SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครองและรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกัน

ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก

ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปคู่กับรูปปั้น อดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลา เข้ารับตำแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็นประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้

เข้าชม พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลายแหลมของทวีป เข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมือง 

นำท่านเดินทางกลับสู่ โจฮันเนสเบิร์ก เพื่อรับประทานอาหารเย็น
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย (มื้อที่ 2)

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่าน Sandton City
ที่พัก โรงแรม Park Inn Sandton ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3โจฮันเนสเบิร์ก - อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ 
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)
​08.00 น. นำคณะถึง สนามบิน O.R. Tambo เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์
​10.00 น. เหินฟ้าสู่ สนามบิน MQP Nelspruit
​10.50 น. เดินทางถึง สนามบิน MQP Nelspruit จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ โรงแรมที่พักเพื่อวางสัมภาระและทานอาหารกลางวัน
​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)
​บ่าย นำท่านขึ้นรถเปิดหลังคาเพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณนานาชนิดภายในอุทยานแห่งนี้และเมื่อดวงอาทิตย์ตก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ส่องสัตว์ในช่วงพลบค่ำ อาจจะเจอนักล่าที่กำลังล่าเหยื่อในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้
ที่พักโรงแรม Sabi River Sun ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
วันที่ 4อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ - ตามล่าหา Big 5
​เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 6)

วันนี้เราจะใช้เวลาทั้งวันใน อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ เพื่อส่องสัตว์และหา สิงโต, เสือดาว, ควายป่า, แรด และ ช้างแอฟริกา (Big 5) 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่ 7)
​บ่าย ใช้เวลา ตามล่าหา Big 5 และดูวิถีชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ กันต่อ
​เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่ 8)
ที่พักโรงแรม Sabi River Sun ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ - เคปทาวน์
​เช้า

ตื่นเช้าเพื่อไปดู วิถีชีวิตของเหล่าสัตว์ป่ายามเช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 9)

​11.00 น. นำคณะเดินทางถึง สนามบิน MQP Nelspruit เพื่อเดินทางสู่ เคปทาวน์
เที่ยงบริการอาหารเที่ยงแบบ Lunch Box (มื้อที่ 10)
​13.15 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินเคปทาวน์
​15.45 น. เดินทางถึง สนามบินเคปทาวน์ 

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ โรงแรมที่พักเพื่อเชคอินและวางสัมภาระ 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มื้อที่ 11)
ที่พักโรงแรม The Commodore Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6เคปทาวน์ - Cape Peninsula - เกาะดุยเกอร์ - หาดโบว์เดอร์ - แหลมกู๊ดโฮป - สวนพฤกษศาสตร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 12)

ชมความงามของชายฝั่งบริเวณ Cape Peninsula ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก Chapman’s Peak ท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาอันน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานทีตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ Hout Bay เพื่อนำท่าน นั่งเรือชมฝูงแมวน้ำ ที่แสนน่ารักนอนอาบแดดอุ่นนับพันตัวที่ เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) ** ใช้เวลาประมาณ 45 นาที **

​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารแบบตะวันตก ด้วยเมนูซีฟู๊ดกุ้งมังกร (มื้อที่ 13)
​บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บริเวณ Simon’s Town ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝูงนกเพนกวินพันธุ์แอฟริกัน Jackass ขนาดเล็กแสนน่ารักนับพันตัวที่ หาดโบว์เดอร์ (Boulder Beach) มีลักษณะเท้าเป็นสีดำ เปลือกตาสีชมพู เป็น 1 ใน 15 ชนิดในโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม แหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชัดเจน บนผิวน้ำซึ่งเป็นเหตุให้บริเวณนี้ ท้องทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพราะกระแสน้ำอุ่นและกระ  แสน้ำเย็นมาปะทะกัน ทำให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน ทัศนะวิสัยไม่ดีนักทำให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกันเองเสมอๆ  จนก่อให้เกิดเรื่องราวของภาพหลอน มิติอันลี้ลับและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดัตช์แมน Flying Dutchman ซึ่งเป็นชื่อเรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช์ ที่พยายามจะเดินทางอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จ ทำให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลางหมกหนาทึบจนทุกวันนี้ และจุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ Cape Point เคปพอยท์

นำท่านเดินทางสู่ Kirstenbosch Botanic Garden เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ที่เชิงเขา Table Mountain เริ่มต้นก่อตั้งในปี ค.ศ. 1913 โดยที่ครบรอบ 100 ปี ในปี ค.ศ. 2013 ที่ผ่านนี่เอง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่จึงสร้างสะพานลอยฟ้าในปี ค.ศ. 2013-2014 และเปิดให้บริการแบบสาธารณะเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2014 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ไม้ดอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอเมริกาใต้ ถือเป็น 1 ใน 7 ของสวนพฤกษศาสตร์ดีที่สุดในโลก สวนแห่งนี้ยังมีต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวรั้วที่โด่งดังที่สุดในโลก โดยในปี 1660 มีการปลูกพุ่มไม้หนามเพื่อปกป้องอาณาเขตของอาณานิคมของชาวดัชท์ และแนวรั้วต้นไม้นี้ก็ยังคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นมรดกของเมือง (Provincial Heritage Site) อีกด้วย นำท่านชมการจัดแสดงพันธุ์ไม้จากเขตต่าง ๆ ของแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากเขตแห้งแล้งทางตอนบน และทางฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งติดกับประเทศนามีเบีย เชิญชมความงามของหมู่มวลไม้ดอกอันสวยสดในเนื้อที่ 1,380 เอเคอร์ และเพลิดเพลินกับพันธุ์ไม้ที่อวดโฉมความงดงามตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบตะวันตก (มื้อที่ 14)
ที่พัก โรงแรม The Commodore Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
​วันที่ 7เคปทาวน์ - Groot Constantia - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ดูไบ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 15)

นำท่านเดินทางสู่ แหล่งผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดใน Cape Town นามว่า Groot Constantia ไวน์เอสเตทที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบดัชต์ ที่นี่เป็นที่แรกที่เริ่มการปลูกองุ่น Groot Constantia ได้ผลิตไวน์และกวาดรางวัลต่าง ๆ มาแล้วมากมาย เป็นแหล่งผลิตผลิตไวน์ชั้นดี มีห้อง Tasting ไว้ให้สำหรับนักท่องเทียวที่ต้องการทดลองชิมไวน์ รสชาติ ต่าง ๆ เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว และมีบริการให้ซื้อกลับในราคาย่อมเยาอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางไป สัมผัสชีวิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือ นกกระจอกเทศ ณ ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ ที่มีชื่อเสียงของเมือง West Coast Ostrich Farm เรียนรู้เรื่องราวอันน่าสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ ที่มีจุดเด่นคือ เป็นสัตว์ปีกขนาดใหญ่แต่แทนที่จะใช้ปีกบินกลับมีความชำนาญในการใช้ขาวิ่งได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศอีกด้วย

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงอาหารพื้นเมือง เมนูจากเนื้อและไข่ของนกกระจอกเทศ (มื้อที่ 16) 
​15.00 น. นำคณะถึง สนามบินนานาชาติเคปทาวน์
​18.20 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง** โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK771 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 09.25 ชั่วโมง)
วันที่ 8ดูไบ - กรุงเทพฯ 
​05.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ (DXB) **รอเปลี่ยนเครื่อง 03.00 ชั่วโมง**
​08.45 น. ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK370 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 6.30 ชั่วโมง)
​18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโล/ท่าน 
 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท) เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปไกด์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท ของค่าทัวร์ทั้งหมด พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศเอธิโอเปียเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศเอธิโอเปียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเอธิโอเปียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเอธิโอเปียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและแอฟริกาใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  
  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy