ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน 2566/2023 เที่ยวโรมาเนีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE596 : โปรแกรมทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

DE596 : โปรแกรมทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)
Turkish Airlines (TK)

Bolyarski Hotel Veliko Turnovo
Cubix Hotel Brasov
Ramada Trimontium Plovdiv

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อิสตันบูล
18.30 น.คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
21.45 น.ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน     กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
 
วันที่ 2อิสตันบูล - บูคาเรสต์ - ปราสาทเปเลส - อซูก้า - บราซอฟ
04.10 น.เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1043 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย 
07.10 นออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโอโทเพนนี (OTP)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินโอโทเพนนี (OTP) ประเทศโรมาเนีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) อันเป็นที่ตั้งของปราสาทเปเลส หนึ่งในปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศโรมาเนีย

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย

นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส (Peles Castle)  ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน ความงดงามของปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม ปัจจุบันเป็นสถานที่สาธารณะและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย (***หากปราสาทเปเลส ไม่เปิดให้บริการด้วยเหตุสุดวิสัยใดๆก็ตาม ทางบริษัทจะนำท่านถ่ายรูปภายนอกแทน)

นำท่านสู่ โรงบ่มไวน์อซูก้า (Azuga Winery) (ระยะทาง 18 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อแวะชิมไวน์ท้องถิ่นซึ่งเพาะบ่มจากองุ่นซึ่งปลูกในประเทศโรมาเนีย พร้อมอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่  เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที)

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก  KRONWELL BRASOV HOTEL หรือเทียบเท่า (พักสองคืน)
วันที่ 3บราน - บราซอฟ
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม ย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา นำชมตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟ "Walking street" ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง เครื่องสำอาง ของที่ระลึก ฯลฯ

นำท่านเข้าชม โบสถ์ดำ หรือที่รู้จักในนาม "Black Church" ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุด ใน South East Europe  (**หากโบสถ์ปิดให้เข้าชมเนื่องด้วยการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บริษัทจะนำท่านถ่ายรูปภายนอกแทน)

จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย  “Romania First School”

นำท่านชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา 

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran)

นำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนาม "ปราสาทแดร๊กคูล่า" ปราสาทนี้สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนเชิงเขาเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรูระหว่างชายแดนแคว้นวอลลัคเทียและทรานซิลเวเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีวางจำหน่ายบริเวณปราสาทแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบราซอฟ (ระยะทาง 27 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

​ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก  KRONWELL BRASOV HOTEL **** หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)
วันที่ 4บูคาเรสต์ 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 171 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียน และแม่น้ำดานูป บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสน้อย”

จากนั้น   นำท่านเที่ยวชมเมืองและแวะถ่ายรูป  (**หากรถสามารถจอดได้) ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) คลับทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม "ประตูชัย" ซึ่งตั้งอยู่บนถนน KISSELEFF ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัย  ในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) 

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
​บ่าย

นำท่านเข้าชม อาคารรัฐสภา หรือ ทำเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย Parliament Palace ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของประธานาธิบดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งเอวิต้า  เปรอง อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 6,000 ห้อง สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้างและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลรูม ที่ได้มีการตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมียน้ำหนักถึง 5 ตัน ปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ ห้องรับรองซึ่งสร้างจากหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ให้ท่านได้สัมผัสถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภาที่ใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้างมหาศาลถึง 3 ล้านล้านยูโร

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก  PULLMAN BUCHAREST WORLD TRADE CENTER  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5รูเซ - เวลิโค ทาร์โนโว - ชิพก้า - พลอฟดิฟ
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามชายแดนเข้าสู่ เมือง รูเซ (Ruse) ประเทศบัลกาเรีย (Bulgaria) (ระยะทาง 77 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)  หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศบัลแกเรีย ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ลิตเติ้ลเวียนนา" (Little Vienna) เป็นที่รู้จักกันมากในช่วงศตวรรษที่ 19 - 20 โดยเฉพาะความโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-บาโรก และนีโอ-โรโคโค (Neo-Baroque and Neo-Rococo)

นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์เสรีภาพ (Monument of Liberty) อนุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยประติมากรชาวอิตาเลี่ยน Arnoldo Zocchi

จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old City Centre) ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าอาคารที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองรูเซ ชื่นชมในความงดงามของเหล่าอาคารมีการตกแต่งด้วยสไตล์บาร็อค

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลิโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 107 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หนึ่งในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของบัลแกเรีย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก ซึ่งได้แก่ Tsarevets  Trapezitsa และ Sveta Gora ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านทำให้เมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของบัลแกเรียตอนเหนือ นอกจากนี้ในยุคกลางนั้น เวลิโค ทาร์โนโว ถือได้ว่าเป็นเมืองป้อมปราการที่มีความแข็งแกร่งอีกแห่งของบัลแกเรียอีกด้วย นำท่านเดินชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย 

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเข้าชม ป้อมปราสาท Tsarevets (Tsarevets Fortress) อดีตที่ประทับของกษัตริย์แห่งบัลแกเรีย ซึ่งภายในมีอาคารและป้อมปราการรายอยู่รายล้อมซึ่งปัจจุบันคงเหลือเพียงกลิ่นอายของความรุ่งเรืองในอดีต

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองชิพก้า (Shipka) (ระยะทาง 78 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ประจำเมืองแห่งเมืองชิพก้า (Shipka Memorial Church) โบสถ์คริสต์นิกายบัลแกเรี่ยนออโธดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1885-1902 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอุทิศให้แก่ทหารรัสเซีย ยูเครน และบัลแกเรีย ที่เสียชีวิตในสงครามรุสโซ่-เตอร์กิช หรือสงครามระหว่างอาณาจักรอ็อตโตมันและอาณาจักรรัสเซียเมือปี ค.ศ.1877

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 102  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศบัลแกเรียรองจากเมืองโซเฟีย ตั้งอยู่บนฝั่้งแม่น้ำมาริทซา ล้อมรอบด้วยภูเขาเจ็ดลูก จึงถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งขุนเขาทั้งเจ็ด” นอกจากนี้หลักฐานทางโบราณคดียังพบว่าเมืองนี้ถูกตั้งรกรากมากว่า 6,000 ปี ทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย  

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
ที่พัก  IMPERIAL PLOVDIV **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6พลอฟดิฟ - โซเฟีย 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) หนึ่งในโรงละครโรมันโบราณที่ได้รับการบูรณะรักษาและยังคงความสมบูรณ์ไว้ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.98-117 หน้ากว้างทั้งหมด 82 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ราว 7,000 คน

จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้พลอฟดิฟยังคงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์จนถึงปัจจุบัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 144  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศบัลแกเรีย และยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลำดับที่ 15 ของสหภาพยุโรปด้วยประชากรกว่า 1.2 ล้านคน เมืองโซเฟียตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวิโตชา และห่างจากชายแดนประเทศเซอร์เบียเพียง 50 กิโลเมตร นำท่านเที่ยวชมเมืองโซเฟีย แวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาแห่งกรุงโซเฟีย (Parliament) อาคารสีขาวรูปทรงโบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้ามหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ ซึ่งปัจจุบันยังใช้เป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลอยู่

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George Church) โบสถ์หินโบราณที่เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโซเฟีย สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 และถูกต่อเติมเรื่อยมา นอกจากนี้ในอดีตยังเคยถูกใช้เป็นสุเหร่าหรือมัสยิดในสมัยที่กรุงโซเฟียถูกปกครองโดยจักรวรรดิออตโตมันก่อนจะถูกปรับปรุงกลับมาใช้งานเป็นโบสถ์ในคริสตจักร

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) มหาวิหารที่ก่อสร้างในแบบนีโอไบเซนไทน์เมื่อปี ค.ศ.1882 มีโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายบัลแกเรี่ยนออโธดอกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาค และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองบนคาบสมุทรบอลข่าน เป็นรองเพียงแค่มหาวิหารแห่งเซนต์ ซาวาที่เมืองเบลเกรดของประเทศเซอร์เบีย 

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก  METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7สำนักสงฆ์เมืองรีล่า - โซเฟีย
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สำนักสงฆ์เมืองรีล่า (Rila Monastery) (ระยะทาง 97 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) สำนักสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย ตั้งอยู่บนภูเขารีล่าทางตอนใต้ของนครหลวงโซเฟีย บนความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 และตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งสำนัก คือ นักบวชไอแวนแห่งเมืองรีล่า สำนักสงฆ์เมืองรีล่าถูกรับรองโดยยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศบัลแกเรีย (UNESCO World Heritage) โดยในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวกว่า 900,000 คนเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ 

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
​บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 97 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

และนำท่านสู่ Vitosha Boulervard ถนนช้อปปิ้งสายหลักแห่งนครหลวงโซเฟีย ซึ่งมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ่นให้เลือกซื้อมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

​19.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโซเฟีย  (SOF)

***หลังเชคอิน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

​21.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1030 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
​23.05 น. เดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
วันที่ 8กรุงเทพฯ
​01.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68  (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง)  สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
​15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าบัลแกเรีย / หากมีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple ที่ยังไม่หมดอายุ และเคยใช้งานแล้วสามารถใช้เข้าทั้งสองประเทศได้
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 EURO)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 EURO)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 9 วัน เท่ากับ 18 EURO)
 • รวมค่าทิป สามรายการข้างต้น ประมาณ EUR46 หรือเท่ากับประมาณ 1,840 บาท
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเข้า-ออกที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
* ยกเลิก 90 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน 
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
.*** ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***  
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy