ทัวร์เชียงใหม่ เครื่องบิน 2567/2024 - ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง เที่ยวในประเทศ-เครื่องบิน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE145 : ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน (WE)

DE145 : ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน (WE)
Thai Smile (WE)


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ - พระธาตุดอยคำ - ม่อนแจ่ม
05.30 น.จุดนัดพบ : สนามบินนานาชาติท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อม บริการ Snack Box
07.25 น.ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE102 (07.25-08.45)
08.45 น.

เดินทางถึง สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ รับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ จุดที่สูงที่สุดของแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

ดอยอินทนนท์ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศ ด้วยความสูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางเท่านั้น มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ และยังมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันละบางครั้งน้ำค้างยังกลายเป็นน้ำค้าแข็ง หรือแม่คะนิ้ง นอกจากนี้ยังมีสถานีเกษตรอินทนนท์และโคงการต่างๆ จึงทำให้เกิดเป็นเสน่ห์ที่สำคัญของดอยแห่งนี้

นำท่านลงจากดอย และแวะนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ ถ่ายรูปวิวสวย ๆ ดอกไม้งาม ๆ กับบรรยากาศยามเช้า ที่ท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
บ่ายหลังอาหารนำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม
เย็นรับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

จากนั้น Check in เข้าที่พัก ณ ม่อนอิงดอย @ม่อนแจ่ม หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สองม่อนแจ่ม (สวนดอกไม้ ตามฤดูกาล) - บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง - แม่กำปอง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ที่พัก

หลังอาหาร Check out นำท่านออกเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ม่อนแจ่ม เป็นจุดชมวิวบนสันเขาและสามารถมองวิวภูเขาได้ 360 องศา สมารถชมวิวพระอาทิตขึ้นและตก ชมทะเลหมอกในช่วงฤดูหนาว มีบริการร้านอาหาร มุมนั่งจิบกาแฟ และชาสมุนไพรสด 7 ชนิด มีร้านค้าของที่ระลึกชุมชนจำหน่ายสินค้าผลผลิตตามฤดูกาล งานหัตถกรรมชาวเขา และล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) ให้นักท่องเที่ยวได้ลองขับ

หลังจากนั้นให้ท่านสัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง ให้ท่านได้พักผ่อนครบครันในด้านความงามและสุขภาพ เป็นแหล่งสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแหล่งรวมสินค้าของฝากของภาคเหนือมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง
เย็นเดินทางถึง บ้านแม่กำปอง

นำท่าน Check in เข้าที่พัก ณ บ้านระเบียงวิว / บ้านอิงดาว @แม่กำปอง หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามจุดชมวิวกิ่วฝิ่น - แม่กำปอง - บ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์ - กรุงเทพฯ
05.30 น.ตื่นเช้า พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

นำท่านออกเดินทางไป จุดชมวิว “กิ่วฝิ่น” ยอดดอยที่สวยและสูงที่สุดในจังหวัดลำปาง 1,517 เมตร พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาสวย ๆ มากมาย นอกจากนี้จุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นความงามของจังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และเชียงรายได้อีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ตัวเมืองเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ บ้านข้างวัด

 โครงการ “บ้านข้างวัด” เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ โดยมีคุณบิ๊ก เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน จากสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดขึ้นมาเป็น ชุมชน บ้านข้างวัด

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ถือเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของเมือง เชียงใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ปฎิบัติธรรม ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่อุโมงค์ที่มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ ลักษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ต่อมาในสมัยพญากือนา โปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นในบริเวณวัด เพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก ใช้เป็นสถานที่ในการวิปัสสนา กรรมฐาน จุดเด่นของวัดคือบรรยากาศภายในวัดที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นและเงียบสงบ ทำให้มีนักท่องเที่ยวมากมายแวะมาไหว้พระและชมความร่มรื่นของที่นี่

จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝากในตัวเมืองเชียงใหม่

เย็นรับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหาร
19.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
21.15 น.นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE121 (21.15-22.35)
22.35 น.เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทยสไมล์  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ / เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ + Snack Box 
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท/ท่าน/ทริป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • ชำระมัดจำงวดแรก จำนวน 5,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการยืนยัน
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน 
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy