ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน เที่ยวไต้หวัน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE462 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

DE462 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

EASTERN HOTSPRING HOTEL YANGMEI
LEA LEA GARDEN HOTEL
ROYAL CHIA YI HOTEL
XIMEN CITIZEN HOTEL

นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน 
ชมอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด 
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน 
ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE462-00301-06 ก.ย. 61EVA Air (BR)25,900จองด่วน
DE462-00416-21 ก.ย. 61EVA Air (BR)25,900จองด่วน
DE462-00521-26 ก.ย. 61EVA Air (BR)25,900จองด่วน
DE462-00607-12 ต.ค. 61EVA Air (BR)26,900จองด่วน
DE462-00708-13 ต.ค. 61EVA Air (BR)26,900จองด่วน
DE462-00810-15 พ.ย. 61EVA Air (BR)25,900จองด่วน
DE462-00912-17 พ.ย. 61EVA Air (BR)25,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่ 2สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถ่ถาน - วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดย สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206  (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
06.35 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของไต้หวัน หรือเรียกว่าสะดือของเกาะไต้หวันก็ได้

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดจงไถฉาน วัดใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวัน วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ก่อสร้างขึ้นจากพลังแรงศรัทธาเลื่อมใสของเหล่าศิษยานุศิษย์และประชาชนที่ร่วมกันบริจาค ร่วมลงแรงลงใจให้กับพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องศึกษาพระธรรมหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน   

จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรักที่วัดหลงซานไทเป วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลัง ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่อีกด้วย   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน   

นำท่าน นั่งเรือยอร์ช แบบส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเจียอี้ เมืองค่อนไปทางใต้ของไต้หวัน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  ROYAL CHIA YI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3อุทยานอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เมืองเถาหยวน - GLORIA OUTET - อาบน้ำแร่ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช้เวลานั่งรถขึ้นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางที่วิ่งขึ้นเขาสูงไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไต่ตัวกันสลับกับก้อนเมฆเป็นวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

เดินทางเข้าสู่ อุทยานอาหลี่ซัน เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน

นำท่านเดินชม ป่าสนพันปี เป็นลักษณะทางเดินขึ้นลงไล่ระดับแบบขั้นบันไดสลับทางราบสองข้างทางเป็นป่าสนพันปีล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ป่าสนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆ พร้อมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได้อย่างเต็มที่

จากนั้น นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาหลี่ซันที่ญี่ปุ่นมีการสร้างขึ้นตั้งแต่ คศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไต้หวัน เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงไม้สนใหญ่บนเขาอาหลี่ซันลงมายังพื้นที่ด้านล่าง เส้นทางรถไฟสายนี้สูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมืองบนอาหลี่ซัน 
บ่าย

นำท่านสู่ เดินทางสู่ เมืองเถาหยวน เพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ มีร้านค้าทั้งหมด 285 ร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่เหล่านักช้อปปิ้งรู้จักกันอยู่แล้ว เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปกว่า 35% – 70%เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลกสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก EASTERN HOTSPRING HOTEL YANGMEI หรือเทียบเท่า

** พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการอาบน้ำแร่แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก**
วันที่ 4ไทเป - Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) ท่านแวะช้อปปิ้งร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน ! .. โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD ) 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ...เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน 
บ่าย

นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต  ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสาย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน โดยการนั่งรถไฟด่วน TRA (Taiwan Railways)
ที่พัก  LEA LEA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด -  พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ อุทยานทาโรโกะ ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของไต้หวัน  ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ได้แก่ ฮัวเหลียน หนานโถว และไถจง เป็นลักษณะถนนที่ตัดลัดเลาะคดโค้งไปมาตามแนวหน้าผาและหุบเขาหินอ่อน ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ท่านต้องมาเห็นด้วยตัวท่านเองเพราะหากท่านดูเพียงรูปจากรูปถ่าย ท่านจะไม่เห็นถึงความอลังการและยิ่งใหญ่ของอุทยานทาโรโกะได้เลย ยิ่งท่านได้ชมวิวที่นี่แบบมุม bird eye view 360 องศา ท่านถึงจะเก็บได้ครบทุกความรู้สึกของการมาเยือนอุทยานทาโรโกะ                         

*** หมายเหตุ หากอุทยานปิดเนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ  หรือประเมินสถานการณ์แล้วไม่ปลอดภัยทางบริษัททัวร์จะเปลี่ยนเส้นทางในการเที่ยวชมอุทยานทาโรโกะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย

เดินทางกลับสู่ ไทเป โดยรถไฟด่วน TRA (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม.)

ถึงไทเปนำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้แนะนำให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง หนึ่งในพิพิธภัณฑ์อันดับต้นๆ ของโลก

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง เป็นสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุโบราณที่มีค่ามหาศาล อายุกว่า 5,000 ปี จากยุคหินใหม่ จนถึงสมัยราชวงศ์ชิง ในตอนต้นศตวรรษ ที่ 20 ศิลปวัตถุมีค่าดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องเคลือบ เครื่องทองเหลือง หยก งานแกะสลัก ภาพวาด และงานเขียนลายมือ รวมกว่า 650,000 ชิ้น รูปแบบภายนอกจำลองจากพระราชวัง กู้กงของเมืองปักกิ่ง มีการจัดแสดง ศิลปวัตถุ อย่างเป็นหมวดหมู่ อาทิ เครื่องทองเหลือง เครื่องเซรามิก งานศิลป์ และ งานเขียนลายมือ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ๆเราสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับศิลปะจีน นอกจากนี้ ยังจัดแสดง งานศิลปะร่วมสมัย ทางเข้าสู่พิพิธภัณฑ์คือความงดงาม

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินค้าพื้นเมือง สินค้าแฟชั่นวัยรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่าง ๆ ที่ให้ได้ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ

ค่ำอิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก ที่พัก ASIA PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ไทเป - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - ร้านคอสเมติค - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวันที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง  ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้   สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน

*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน *** 

 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเย๋หลิ่ว
บ่าย

ท่านแวะชม ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ ให้ท่านได้  ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง

ค่ำอิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน

20.45 น.อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR205 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
23.30 น.เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ25,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ25,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ25,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ26,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ26,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ25,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ25,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้
 • เงื่อนไขของสายการบิน) 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้น้ำหนัก 30 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
    [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
    [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 1200 NTD/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน สำหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
3.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่านจำนวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลไต้หวัน

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรม
  เนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy