ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 2566/2023 เที่ยวไต้หวัน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 4 คืน (TG)

DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 4 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG
Tao Garden Taoyuan

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ชมผลงานศิลปะจากธรรมชาติ ณ อุทยานธรณีเย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวัน
ตลาดปลาไทเป แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
อิสระช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติ่ง ย่านการค้าสำคัญของเมืองไทเป

เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี + พระกระโดดกำแพง + อาหารทะเล + เสี่ยวหลงเปา

** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป **

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
04.30 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้า 2 - 3  เคาน์เตอร์เช็คอิน C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
07.10 น.บินลัดฟ้าสู่ เมืองไทเป โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG634 (บนเครื่องบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
11.50 น.เดินทางถึงเมือง ไทเป ถูกค้นพบครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกส และได้ตั้งชื่อว่า “ฟอร์โมซา” ในยุคแรกๆ พื้นที่แถบนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าท้องถิ่น ผ่านการปกครองและอพยพของชาวจีนฮั่นมาหลายยุคหลายสมัย บวกยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ฮอลันดา จนกระทั่งรัฐบาลสาธารณรัฐจีนย้ายอพยพมายังไต้หวัน ในปี ค.ศ. 1949 ไทเปจึงเป็นเมืองหลวงของไต้หวันอย่างเป็นทางการ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน เมืองไถจงตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะไต้หวัน จึงมีชื่อว่าไถจงหรือตอนกลางของไต้หวัน นอกจากนั้นแล้ว ในอดีตยังเคยได้ชื่อว่า เกียวโตแห่งฟอร์โมซา เพราะความสงบเงียบเหมือนกับนครเกียวโต

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน สร้างขึ้นเพื่อให้ทหารและครอบครัว ของพรรคก๊กมินตั๋งที่ลี้ภัยมาอยู่ที่ไต้หวันได้อยู่อาศัย เมื่อเวลาผ่านไปนานผู้อยู่อาศัยเดิมก็ทยอยย้ายออก หรือเสียชีวิต จนกระทั่งมีโครงการปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ ในระหว่างการรื้อถอน มีทหารเก่านายหนึ่งได้ทำการบอกลาหมู่บ้านอันเป็นที่รักแห่งนี้ด้วยการวาดลวดลาย สีสันตามกำแพง แต่งแต้มหมู่บ้านที่เกือบร้างให้เต็มไปด้วยตัวอักษรและตัวการ์ตูนอันแสนสดใส  จนในช่วงปี 2010 อาจารย์และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย Hungkuang ได้มาพบเห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าน่าสนใจ จึงช่วยกันทำโครงการอนุรักษ์ไว้ จนในที่สุด หมู่บ้านแห่งนี้ถูกอนุรักษ์ไว้ในนาม “สวนสาธารณะศิลปะแห่งสายรุ้ง” และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 25 มกราคม 2014

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดนัดฝงเจี่ย ตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านอิสระเลือกซื้อ เลือกทานอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เช่น พายสับประรด ไก่ทอด นอกจากนี้ยังมี ร้านขายรองเท้า สินค้าแบรนด์เนม หรือเครื่องประดับทั้งจากเกาหลีและญี่ปุ่น ก็สามารถเลือกซื้อได้ที่นี 

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู 
ที่พักKing Bridge Hotel Taichung หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ศูนย์คอสเมติค - ตลาดนัดซิ่อหลิน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ภูมิภาคที่เขียวขจี ได้ถูกตั้งชื่อเล่นว่า แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน แห่งนี้ประกอบด้วยเทือกเขาสูง แม่น้ำใส และทะเลสาบอันเงียบสงบ เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตร และทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก”

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ด้วยความสูงกว่า  748 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตัวทะเลสาบนั้น แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง โดยฝั่งตะวันออกนั้น คล้ายกับพระอาทิตย์ และตรงกันข้ามฝั่งตะวันตกนั้นเป็น พระจันทร์ ล้อมรอบไปด้วยแนวเทือกเขาสูงใหญ่ อีกทั้งมาตรการการจัดการ ไม่อนุญาตให้มีอาคารบ้านเรือนแออัด ไม่อนุญาตให้ว่ายน้ำในทะเลสาบ จึงทำให้น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสแจ๋ว สะอาดสะอ้าน นำท่านล่องเรือชมวิวอันสวยสดงดงามของขุนเขาสลับกับผืนน้ำ

จากนั้นนท่านสักการะ พระอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือ วัดเสวียนจ้าง ช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับจีน ทหารญี่ปุ่นเข้าคุมเมืองนานจิงอยู่และนำเอา อัฐิพระถังกลับไปยังญี่ปุ่น หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลงและหลังการเจรจาอันยาวนาน จึงมีข้อสรุปว่าแบ่งส่วนหนึ่งไว้ที่ญี่ปุ่น อีกส่วนหนึ่งนำมาที่ไต้หวัน ซึ่งก็อยู่ที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้นี่เอง วัดแห่งนี้ท่านสามารถชมวิวมุมสูงของทะเลสาบได้ นอกจากนั้น จากวัดแห่งนี้ จะสามารถเห็นเกาะลาลู ได้ไกล้ที่สุดอีกด้วย

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย

นำท่านขอพร ณ วัดเหวินอู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ สำหรับท่านที่ทำการค้าหรือต้องการให้การงานเจริญก้าวหน้า จะนิยมมากราบไหว้สักการะท่านที่นี่ ที่นี่ยังมีเทพเจ้าเหวินชางที่เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้และขงจื่อ ผู้โดดเด่นทางด้านสติปัญญา สำหรับผู้ที่ร่ำเรียนศึกษา งานด้านวิชาการ ความรู้ สติปัญญา ความสามารถทางบุ๋นและบู๊ของเทพทั้งสององค์นั้น เป็นที่มาของวัดเหวินอู่แห่งนี้นี่เองจากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป

จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าเครื่องสำอางที่ ศูนย์คอสเมติก โดยเครื่องสำอางที่นี่นั้นราคาถูกกว่าที่ไทยมาก โดยเฉพาะแบรนด์ท้องถิ่นของไต้หวัน หรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางค์นำเข้าญี่ปุ่นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica กระทั่งสินค้าบางอย่างยังมีราคาถูกกว่าที่ญี่ปุ่นอีกด้วย และยังมีแบรนด์นำเข้าจากเกาหลีให้เลือกอีกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นต่าง ๆ ลดจุใจ

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน หนึ่งในแหล่งละลายทรัพย์ลำดับต้นๆ ของไต้หวัน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกรูปแบบ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหารและขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็ก ๆ และอีกโซนที่เป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบ ๆ อาคารตลาดนี้อีกมาก ซึ่งจะขายของคละกับร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
ที่พัก Tao Garden Taoyuan หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แวะซื้อของฝาก ณ ร้านขนมพายสับปะรด ของฝากขึ้นชื่อประจำชาติ ใครมาแล้วไม่ชิมหรือ พายสับปะรด หรือ เค้กสับปะรด ขนมสับปะรด นั้นเป็นหนึ่งในของฝากยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับมา เพราะนอกจากรสชาติอร่อย แพ็กเกจสวยงาม ราคายังไม่แพงอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีเย่หลิ่ว ชมผลงานศิลปะจากธรรมชาติ เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธ หินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิล ของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิกน้ำทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารทะเล
บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณอายุกว่า 100 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวันที่มีทัศนียภาพที่สวยงามทั้งในวิวของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนถูเขา สามารถมองลงไปเห็นทะเล สองข้างทางประดับไปด้วยโคมไฟสีแดง แบบจีน ตลอดสองข้างทาง อีกทั้งสองข้างทางนั้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า อาหารทานเล่น และโรงน้ำชาในสไตล์โบราณ

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวัน ที่ไม่ว่าใครเมื่อได้มาไต้หวันแล้ว แต่ไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนยังมาไม่ถึง ตึกไทเป 101 ในอดีตเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกจนกระทั่งในปี 2011 ถูกโค่นโดยตึก Burj Khalifa ของเมืองดูไบ ตึกแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก ตัวตึกทั้งหมดมี 101 ชั้นที่อยู่เหนือพื้นดิน ซึ่งเป็นที่มาของตึกนี่เอง แม้ว่าจะมีขั้นใต้ดินอีก 5 ชั้นก็ตาม ตึกไทเป 101 เป็นทั้งอาคารสำนักงานและห้างสรรพสินค้า ที่มีร้านอาหาร ร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย เฉพาะไฮไลท์อยู่ตรงจุดชมวิว ชั้น 88
หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นตึก ไทเป 101 ให้ทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านใดที่ต้องการขึ้นตึก ไทเป 101 ก็สามารถเลือกซื้อบัตรได้เช่นกัน

ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
ที่พัก Tao Garden Taoyuan หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม - ตลาดปลาไทเป - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะชมสินค้าจาก ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม แร่ธาตุธรรมชาติที่เราสามารถพบได้ทั้งในรูปแบบของก้อนแร่ธาตุ เป็นแร่ธาตุที่สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเราให้ดีขึ้นได้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่ ด้วยการที่ญี่ปุ่นเคยปกครองไต้หวันทำให้วัฒนธรรมการทานอาหารทะเลแบบญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในการรับประทานอาหารของไต้หวันด้วย ตลาดปลาที่นี่เปรียบเสมือนอาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่าง ๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหาร อาทิเช่น อาหารทะเลสด บาร์อาหารทะเล เนื้อสัตว์, ร้านขายของชำ ตลาดดอกไม้ นอกจากอาหารสดแล้ว ยังมีอาหารพร้อมรับประทานได้แก่ โซนซูชิ ปิ้งย่าง หม้อไฟและอาหารกล่องอีกด้วย

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ร้าน DUTY FREE ท่านสามารถเลือกชมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมราคาย่อมเยา แน่นอนราคาสินค้าที่นี่ย่อมถูกกว่าเมืองไทย

จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์เจียงไคเช็ก อนุสรณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1980 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงจอมพลเจียงไคเช็ก ที่นี่จัดว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวัน โดยมีบันไดสูง 89 ชั้นตามอายุขัยของตัวเจ้าของและในทุก ๆ วันจะมีพิธีสำคัญอยู่ 2 อย่าง คือพิธีเชิญธงชาติ และการสับเปลี่ยนเวรยาม โดยการสับเปลี่ยนเวรยามนั้น จะเริ่มที่จุดที่ตั้งรูปหล่อของเจียงไคเช็ก ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มอยู่นี่นั้นเอง

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่านซีเหมินติ่ง ย่านการค้าสำคัญของเมืองไทเป ณ ย่านซีเหมินติ่งแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเลิศรส สินค้าแฟชั่นนานาชนิด สินค้าแปลกใหม่ที่น่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ ในขณะเดียวกันที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมวัยรุ่น แหล่งรวมตัวของศิลปินและนักแสดงข้างถนน อีกมากมาย  

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักTao Garden Taoyuan หรือเทียบเท่า
วันที่ 5MITSUI OUTLET - ไทเป - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน เพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ศูนย์รวม MITSUI OUTLET ขนาดใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ หลินโคว่ เมืองนิวไทเป มีทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall โดยร้านรองเท้ายี่ห้อต่าง ๆ จะอยู่ใน โซน Out mall ชั้น 2 “อาทิ ร้าน Asics Factory Outlet (แบรนด์ในเครือของ Onitsuka) มีรองเท้า Onitsuka tiger ขายราคาเริ่มต้นที่ 1,000 NT (ราคาประมาณ 1,128 บาท) ภายในมีรองเท้าให้เลือกมากมายหลายรุ่นแต่ส่วนมากจะเป็นรองเท้ารุ่นที่ออกมาอย่างน้อย 1 ปีแล้ว และราคาถูกกว่า Shop ในไทยมากกว่า 50% รวมทั้งมีโปรโมชั่นอื่น ๆ อีกมากมายตลอดทั้งปีอีกด้วย” และยังมีรองเท้าแบรนด์ดังอีกหลายยี่ห้อที่ถูกกว่าไทยหลายเท่าแน่นอน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

14.05 น.บินลัดฟ้าเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG633 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.50 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 23 กก.
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท /ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (โดยจะทำการเรียกเก็บทิป ณ สนามบิน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถและไม่มีเกณฑ์บังคับ)
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์เป็นเงินมัดจำหรือยอดเต็มจำนวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท
 • ในกรณีที่ทางลูกค้าส่งเอกสารล่าช้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันออกเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมท่านละ 2,550 บาท เพื่อดำเนินการขอวีซ่าแบบด่วน 2 วันทำการ โดยตรงกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่าจีนประจำประเทศไทย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น ร้านชา / ร้านพายสับปะรด /ผลิตภัณฑ์เจอร์มาเนี่ยม / คอสเมติค / ร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 - 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่านเป็นจำนวน 1,000 NTD ต่อท่าน
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ 
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้ำเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy