ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (IT)

DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (IT)

CU HOTEL TAIPEI
LOOK HOTEL
WELL GARDEN HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE534-00930 พ.ค.-02 มิ.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-01006-09 มิ.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-01107-10 มิ.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-01213-16 มิ.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-01314-17 มิ.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-01420-23 มิ.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-01521-24 มิ.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-01627-30 มิ.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-01728 มิ.ย.-01 ก.ค. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-01811-14 ก.ค. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-01918-21 ก.ค. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-02026-29 ก.ค. 62TIGER AIR (IT)13,999จองด่วน
DE534-02109-12 ส.ค. 62TIGER AIR (IT)13,999จองด่วน
DE534-02215-18 ส.ค. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-02329 ส.ค.-01 ก.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-02405-08 ก.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-02512-15 ก.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-02619-22 ก.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-02726-29 ก.ย. 62TIGER AIR (IT)12,555จองด่วน
DE534-02803-06 ต.ค. 62TIGER AIR (IT)13,555จองด่วน
DE534-02904-07 ต.ค. 62TIGER AIR (IT)13,555จองด่วน
DE534-03010-13 ต.ค. 62TIGER AIR (IT)13,555จองด่วน
DE534-03111-14 ต.ค. 62TIGER AIR (IT)14,999จองด่วน
DE534-03212-15 ต.ค. 62TIGER AIR (IT)14,999จองด่วน
DE534-03317-20 ต.ค. 62TIGER AIR (IT)13,555จองด่วน
DE534-03418-21 ต.ค. 62TIGER AIR (IT)13,555จองด่วน
DE534-03524-27 ต.ค. 62TIGER AIR (IT)13,555จองด่วน
DE534-03625-28 ต.ค. 62TIGER AIR (IT)13,555จองด่วน
DE534-03726-29 ต.ค. 62TIGER AIR (IT)13,555จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทเป - แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
16.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 5 เคาน์เตอร์สายการบิน TIGER AIR   เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

19.20 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT506  (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)

00.10 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับเพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ที่พัก EASTERN HOTEL & RESORT 4* ให้ท่านแช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
วันที่ 2ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”

จากนั้นนำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้นำกลับมาประดิษฐานที่ วัดเสวียนกวง   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย

หลังอาหาร นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นำท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง  และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ

ค่ำอิสระอาหารค่ำ
ที่พัก CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3ร้านขนมพายสับปะรด - Cosmetic shop - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - ซีเหมินติง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อให้ท่านชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน นำท่าน ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ ที่ได้รับความนิยม รวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่เป็น Landmark ของที่นี่คือ หินเศียรราชินี 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด 
บ่าย

หลังอาหาร นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำอิสระอาหารค่ำ 
ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN  3.5* หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ศูนย์ Germanium - อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ Germanium ซึ่งเป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย

จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ (National Revolutionary Martyrs’ Shrine) เป็นอนุสรณ์สถานการปฏิวัติแห่งชาติสร้างขึ้นเพื่อสักการะดวงวิญญาณของทหารจำนวน 330,000 คน ที่เสียสละชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมืองของประเทศจีน และที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไต้หวัน ซึ่งตั้งอยู่ในย่าน Zhong Shan ของไทเป อยู่บนภูเขา  Ching Shan และมองเห็นแม่น้ำ Keelung มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามคล้ายกับพระราชวัง Taihe Dian ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนและยังเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่กล้าหาญของผู้เสียสละ

อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือการเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุก ๆ ชั่วโมงโดยทหารที่จะแต่งเครื่องแบบเต็มยศ การเดินเวรยามและสับเปลี่ยนเวรยามนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 เป็นต้นไป 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
บ่ายหลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
15.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT 505  (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat)

18.45 น. ถึงท่าอากาศยาน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ14,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ14,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,555 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากันกับราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 
  (ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง )
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม) 
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ  บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกัน ชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 1,500 NTD / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและ มากกว่า 1 ชิ้น,
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ เดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและชำระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วันหลังทำการจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง
 • งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
 • สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
     (หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้)
 • ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ในกรณีคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัย ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (มด)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy