ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซัน เย่หลิว ทาโรโกะ 6 วัน 4 คืน (BR)

DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซัน เย่หลิว ทาโรโกะ 6 วัน 4 คืน (BR)

CHATEAU DE CHINE HUALIEN
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG
SANKAI KAN HOTEL
TALMUD HOTEL – YUAN DE

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง   
วันที่ 2สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
01.45 นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.35

ถึง ท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศรอรับ (อาหารว่าง แซนวิช+น้ำผลไม้)  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามของเมือง

นำท่านล่องเรือชม ความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”

จากนั้นนำท่าน นมัสการรูปปั้นของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญกลับมาประดิษฐานที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
บ่าย

หลังอาหารนำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ  เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
ที่พัก Tsun Huang Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 3อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ฯลฯ

ให้ท่าน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
บ่าย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม

นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
ที่พัก City Resort Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมืองไทเป - Cosmetic shop - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) - เมืองยีหลานเจียวซี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน นำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน

นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
บ่าย

หลังอาหาร นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพสิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ

นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ที่มีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี (ไม่รวมค่าโคมลอย) ซึ่งเป็นเมืองที่มีเทศกาลโคมไฟผิงซี (PingXi Sky Lantern Festival) เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่รู้กันดีว่าเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนก็คือ “เทศกาลตรุษจีน” และที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน มีการปล่อยโคมลอยหลายพันดวงขึ้นไปสว่างไสวอยู่กลางท้องฟ้ายามค่ำคืนพร้อมใจเขียนคำอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค์ เชื่อกันว่าโคมลอยหรือที่รู้จักกันในชื่อ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ โดยในเขตผิงซีนั้น ประเพณีการปล่อยโคมลอยเริ่มขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ เมื่อมีกลุ่มโจรปรากฏตัวขึ้นบนภูเขา ชาวบ้านจะซ่อนตัวอยู่ในบ้าน และจะปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าปลอดภัยแล้ว หลังกลุ่มโจรจากไป นอกจากนั้นยังมีของที่ระลึกจากร้านค้าให้ท่านได้ซื้อเป็นของที่ระลึก 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  เมนูพิเศษพระกระโดดกำแพง

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองยีหลาน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติ เพื่อให้ท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก 

SUN SPRING RESORT  4* หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้พักผ่อน แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก 

วันที่ 5นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป - ศูนย์ Germanium - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่าน นั่งรถไฟเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรู่เก๋อ  ตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อของอำเภอ ฮัวเหลียน อำเภอไถจง และอำเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
บ่าย

หลังอาหาร นำท่าน นั่งรถไฟเดินทางกลับสู่ เมืองยีหลาน

นำท่าน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย

จากนั้นำท่านเดินทางสู่ เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นถนนสายสำหรับขายอาหารเครื่องดื่มและอาหารยอดนิยมของตลาดกลางคืนไต้หวัน

ค่ำอิสระอาหารค่ำ
ที่พัก TAO GRADEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านไปยัง อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง เมนูอาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
บ่าย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย     

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, New Balance , Puma , Adidas, Nike ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ

18.00นำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.45 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.30 ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) 
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดที่เกินกว่า 30 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและชำระงวดแรก 8,000 บาท ภายใน 2 วันหลังทำการจอง หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง
 • งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
 • สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
   (หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้)

  หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน กรณีคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
  ** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน ให้บริการฟรี
  การเดินทางเป็นครอบครัว
  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็กและผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จำนวนทั้งหมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน จำนวน 2,500 NTD./ท่าน 

 • กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนั้น สามารถใช้ได้เพียงหนังสือเดินทางทั่วไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เนื่องจากหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่าเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้)  หากท่านใดส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้กับบริษัทในวันจองทัวร์ และหากวันที่เดินทางท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเล่มที่ให้สำเนากับทางบริษัทไว้หรือนำหนังสือเดินทางประเภทอื่นมาใช้โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าและถ้าหากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้  หากท่านโดนปฏิเสธจากสายการบิน หรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบและกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง 

 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก วันที่  01 กันยายน 2561  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง**

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่วมกับกรุ๊ปตามที่ระบุไว้ในรายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในส่วนที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นความประสงค์ของท่านเอง


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (มด)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy