ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 2567/2024 เที่ยวไต้หวัน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE617 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

DE617 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)
Thai Lion Air (SL)

HIGHNESS HOTEL
HOTEL HI - Chui Yang Branch
TC ONE HOTEL

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน 
นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ชมซากุระบานสะพรั่ง
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน
อุทยานธรณีเย่หลิว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของไต้หวัน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น
ช้อปปิ้งกันให้จุใจ  เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ซีเหมินติง 

เมนูพิเศษ !! ...อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน, บุฟเฟ่ต์สเต็ก

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน – เมืองไถจง –   ร้านไอศกรีม MIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม) – เมืองเจียอี้
03.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน THAI  LION AIR (SL)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง
06.40 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI  LION AIR (SL)   เที่ยวบินที่ SL…. (บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.30 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา

จากนั้นนำท่านสู่ ร้านไอศกรีม MIYAHARA  (ไม่รวมค่าไอศกรีม) ร้านไอศกรีมชื่อดังของไต้หวันเป็นร้านที่อยู่กลางเมืองไถจง ไฮไลท์ของร้านนี้จะเป็นไอศกรีมที่มีหลากหลายรสชาติที่ทำจากผลไม้ท้องถิ่นที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีและยังมีท็อปปิ้งที่หลากหลาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ HOTEL HI หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา –  เมืองไถจง – เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีความสวยงามมาก นําท่านเปลี่ยน บรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟของอาหลี่ซานถือได้ว่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของต้นสนสูงชัน ที่มีอายุกว่าพันปี ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองข้างทาง (ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิ ท่านสามารถชมดอกซากุระบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด)  

จากนั้นนำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา

นำท่านเดินทางสู่ เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ TC ONE หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ไถจง – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมือง อุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่สำคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้  

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐิของพระพุทธเข้าที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เป็นอีกวัดหนึ่งที่ต้องมาเยือนหากได้มาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนี้มีรูปปั้นพระถังซัมจั๋งให้นมัสการ อีกทั้งมีวิวทะเลสาบที่สวยงาม และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของพระถังซำจั๋ง ภายในวัดมีบรรยาการที่สวย เงียบสงบ

จากนั้นนำท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

นำท่านเดินทางสู่ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลาง ทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก

จากนั้นให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน

นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
พักที่ HIGHNESS HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ถนนโบราณสือเฟิ่น (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน) – ร้านคอสเมติค – ศูนย์เจอร์เมเนียม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
บ่าย

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ จิ่วเฟิ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอย เผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 

นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณสือเฟิ่น (Shifen Old Street) เป็นชุมชนเล็กๆ ริมทางรถไฟสายเก่าของสายรถไฟผิงซี (Ping xi Line) ถนนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เมื่อก่อนเป็นเส้นทางลำเลียงถ่านหินสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน นักท่องเที่ยวนิยมมาปล่อยโคมลอยกระดาษ เมื่อซื้อโคมไฟก็มีการเขียนความปรารถนาที่จะอธิษฐานและปล่อยขึ้นท้องฟ้า และสนุกกับการเดินเล่นไปตามรางรถไฟ มีร้านอาหารและโปสการ์ดให้เลือกซื้อ ร้านขายงานฝีมือผลิตภัณฑ์โคมไฟ (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องสําอางชื่อดังของไต้หวัน มากมาย หลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถ ซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนย์เครื่องประดับที่ทำจากเจอร์เมเนียมเพื่อสุขภาพ ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดข้อ ไมเกรน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครื่องประดับล้ำค่าของไต้หวันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หยกไต้หวัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง จากนั้นให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่HIGHNESS HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้าไทเป - ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อันเป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อและชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
บ่ายนำท่าน อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ คือการชิมอาหารไต้หวันแสนอร่อย เนื่องจากที่นี่มีร้านอาหารชื่อดังมากมาย ให้เราได้ชิมอาหารอร่อยตลอดเส้นทาง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สเต็ก (เนื้อหมู, ไก่ ) 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

23.50 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI  LION AIR (SL)  เที่ยวบินที่  SL….(บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
02.40 น.+1ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 04 ก.พ. 67 
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
  ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ในกรณีที่ประเทศไต้หวันต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม  1,500 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ตามนโยบายของไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองไต้หวันเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้าพื้นเมือง คือ ใบชา,เจอร์เมเนียม, พายสับปะรด,ร้านคอสเมติค  ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5,000 NTD /ท่าน

Case 1 ในการจองครั้งแรก

ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

 • Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy