ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว เที่ยวไต้หวัน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG
SANKAI KAN HOTEL
THE SUN HOT SPRING & RESORT

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟสายโบราณ ชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE514-01109-13 ก.ย. 61Thai Airways (TG)25,900จองด่วน
DE514-01227 ก.ย.-01 ต.ค. 61Thai Airways (TG)25,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
04.30 น.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 
07.25 น.เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิน ที่ TG634 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง) 
11.55 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น

นำคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รับการตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ด้วยเมนูแซนวิช และน้ำผลไม้   
บ่ายนำทุกท่านลงเรือสำหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร

จากนั้นนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งนำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชา ซึ่งถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลิ้มลอง
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เพื่อพักผ่อน พร้อมเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซานในวันรุ่งขึ้น
ที่พักSANKAI KAN HOTEL ***หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านสู่ ร้านใบชาไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน โดยชาของทางร้านนั้นปลูกบนภูเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และอีกทั้งยังเป็นของฝากที่คนไทย มาเที่ยวไต้หวันแล้วนิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น ภายในอุทยานฯ
บ่ายนำท่านชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ซึ่งอุทยานแห่งนี้นั้นตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร โดยประมาณในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด ท่านสามารถเดินเที่ยวธรรมชาติ ดื่มด่ำไปกับความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก ...

นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
    
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวัน เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา                
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
ที่พักTHE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว ***หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่น้ำแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่ 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ ...

นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 

จากนั้นนำท่านไปยัง ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY  ,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เป็น ต้น  

จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟท์ความเร็วสูง สู่ชั้น 86 ที่ตั้งของร้านอาหาร Ding Xian 101 ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันมื้อสุดพิเศษและรับชมวิวเมืองไทเปจากมุมสูงไปพร้อมๆกัน
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 
บ่าย...แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่

จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma หรือจะเลือกชิมชาไข่มุกที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดกำแพง
ที่พักCHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว ***หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park -  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด
บ่ายนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

จากนั้นนำทุกท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซื้อรองเท้า กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ Onitsuka, Converse, Puma, New Balance, Nike, Adidas, Skechers, Levis ฯลฯ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 
20.10 น.นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
23.05 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ25,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ25,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,500 บาท

***ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ  
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง 
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 • การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ นำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น   
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา   ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ     
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น    แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น     
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     มิลลิลิตรต่อชิ้น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถนำ ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่าน  ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น    
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น   
 • IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้  
 • แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด   ได้แก่แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน  
 • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 
 • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
 • ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy