ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวไต้หวัน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE516 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (IT)

DE516 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (IT)

FULLON HOTEL
HETI HOTEL TAICHUNG
TAN LONG HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE516-00723-26 ส.ค. 61TIGER AIR (IT)16,999จองด่วน
DE516-00807-10 ก.ย. 61TIGER AIR (IT)16,999จองด่วน
DE516-00922-25 ก.ย. 61TIGER AIR (IT)16,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง - ไต้หวัน - เถาหยวน
16.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 5 สายการบินไทเกอร์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.00 น. เดินทางสู่ ไทเป โดย สายการบินไทเกอร์แอร์ เที่ยวบินที่ IT506 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง
00.40 น.ถึง สนามบินเถาหยวนประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าที่พัก 
พักที่ FULLON HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ 2ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - ชิมชา - ตลาดฟ่งเจี่ย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองผูหลี่เดินทางสู่ วัดจงไถฉันซื่อ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ได้ที่นี่ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เป็ดย่าง
บ่าย

พาท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา

นำท่าน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทราจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง

นำท่านแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตจาก เห็ดหลินจือ และทำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยฝ่งเจี่ย เมืองไถจง เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นไต้หวัน โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ฝ่งเจี่ยเป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าครบครันทั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอาง  และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก กุนเชียง และเต้าหู้เหม็น นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าต่างๆได้อย่างพอใจ

***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาในการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างเต็มที่***

หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

พักที่ HETI HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ 3ไทเป - ร้านพายสับปะรด - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ซีเหมินติง - อาบน้ำแร่
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวันซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคนไทเปเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม

นำท่านเลือกซื้อ ของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ร้านเหว่ยเก๋อ และยังมีขนมอื่นๆ เช่น ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด และแวะให้ท่านเลือกซื้อสินค้า Cosmetics ซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางค์มากมาย 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานเหย่หลิว (YehliuGeopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันมีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาแต่งดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด แต่ที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆ มากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารทะเล+กุ้งมังกร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้แห่งราชวงศ์ชองมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากจึงเป็นที่นำมาของการท่องเที่ยว

นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE TAIWAN ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศอาทิปราด้า, ชาแนล, เฟอร์รากาโม่เป็นต้นจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ตึกไทเป 101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตร (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว

หลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่นการตกแต่งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ เช่น Onitsuka Tiger, Nike, Pumaนำท่านช้อปปิ้งซือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือเต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็นก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีสินค้ามากมาย เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ จะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%

ค่ำ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาในการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างเต็มที่***
พักที่ TAN LONG HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก
วันที่ 4ไทเป - หอระลึกเจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม - กลอเรียเอ้าท์เลท - เถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน แวะศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม GERMANIUM มีทั้งแบบสร้อยข้อมือและสร้อยคอ ซึ่งเป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพการช่วยในการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวันและปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ

เที่ยง*****อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่*****
บ่าย

นำท่านสู่ กลอเรียเอาท์เล็ตส์ GOLRIA OUTLET ห้างแห่งนี้มีทั้งหมด 4 เฟสซึ่งชณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรกประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ในจำนวนนี้มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวันเป็นครั้งแรก 24 แบรนด์ คาดว่าร้านค้าจะเปิดครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

15.45 น. เหิรฟ้าโดย สายการบินไทเกอร์แอร์ เที่ยวบินที่ IT 505  (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.45 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ16,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***เด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ16,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***เด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ16,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

***เด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ไทเป-กรุงเทพฯ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 1,200 NT$*** 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันกรณีที่สถานฑูตประกาศให้ยื่นว่าปกติ
 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต 
 • ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 • กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน   ค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมโรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • การท่องเที่ยวประเทศไต้หวันนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว  หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy