เที่ยวไต้หวัน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเยหลิว 4 วัน 3 คืน (CI)

DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเยหลิว 4 วัน 3 คืน (CI)

HOTEL HALF TAICHUNG
LOOK HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE645-00222-25 ก.ย. 61China Airlines (CI)20,888จองด่วน
DE645-00306-09 ต.ค. 61China Airlines (CI)21,800จองด่วน
DE645-00413-16 ต.ค. 61China Airlines (CI)22,888จองด่วน
DE645-00522-23 ต.ค. 61China Airlines (CI)22,888จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน  - ไทจง - GAO MEI WETLAND -  ช้อปปิ้งตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW ประตู 8 เคาท์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
08.30 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838 (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
12.55น.ถึง ท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วจากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง
บ่าย

ระหว่างทางบริการอาหารว่าง + ชานม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ GAO MEI WETLAND เป็นสถานที่ยอดฮิตอีกแห่งของไถจง มีทรรศนียภาพที่สวยงามอยู่ติดกับทะเลทางฝั่งตะวันตกของไต้หวัน ทำให้เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วเหมือนไปยืนอยู่ที่ขอบโลกเพราะไม่มีตึกหรืออะไรมากั้นกลางเลยประกอบกับหากเดินทางไปในช่วงฟ้าเปิดแสงสวยฝนไม่ตกแล้วล่ะก็ ช่วงเย็นๆคุณจะพบกับวิวของพระอาทิตย์ตกดินทำให้ภาพครอบครัวหรือภาพที่ถ่ายออกมาเหมือนมีสีแดงส้มระบายอยู่ด้านจุดชมวิวกังหันลมพร้อมพระอาทิตย์ตกดินชื่อดังของเมืองไถจง

ค่ำ

บริการอาหารเย็นณภัตตาคาร พิเศษ..เมนูอาหารชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนี้มี ทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมายมีอะไรน่าสนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟ่งเจี่ยจึงมีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วยสินค้าขึ้นชื่อได้แก่รองเท้ากีฬาONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นต้น

พักที่ โรงแรม HOTEL HALF TAICHUNG หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่ 2ไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - แวะชิมชา - วัดเหวินอู่ -  ไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร

นําท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศ และ ชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่าน นมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นระหว่างทางให้ท่านแวะชิมชาท้องถิ่นขึ้นชื่อเป็นของฝากทางบ้าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินอู่ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวันซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อและเทพกวนอูเป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมาสักการะและขอพรด้านการศึกษาเพราะเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายพันปีว่าการได้บูชาเทพเจ้ากวนอูจะทำให้ได้ประสบพบแต่ความซื่อสัตย์มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชาปราศจากคนปองร้ายและเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟันหรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้ด้วยดีคิดการวางแผนหน้าที่การงานใดๆก็จะประสบความสำเร็จ

เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร มนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป แวะเยี่ยมชิมขนมพายสับปะรดซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวันมีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

อิสระให้ทุกท่านได้ ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมเช่นขนมพระอาทิตย์ขนมพายเผือกขนมต่างๆนานชนิดให้ทุกท่านได้ลองชิมเลือกซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน

เย็น

บริการอาหารเย็นณภัตตาคาร พิเศษ..เมนูอาหารเสี่ยวหลงเปา

จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติงเปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวันมีร้านค้าของฝากกิ๊ฟช็อปสไตล์วัยรุ่นมากมายอิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

พักที่ โรงแรม LOOK HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3ไทเป - อุทยานเหยหลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สะพานคู่รักตั้นสุ่ย Tamsui lover’s bridge - ย่านถนนคนเดินตั้นสุ่ย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงจึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้งให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตาอีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวันเนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน

เที่ยงรับประทานอาหาร เมนูอาหารจีน
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น หินเศียรราชินีและรองเท้าเทพธิดารูปเทียนดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางไปยังย่านถนนตั้นซุ่ยหรือที่รู้จักกันในนามเมืองท่าโรแมนติกตั้งอยู่ เมืองนิวไทเป เป็นศูนย์กลางของการจัดส่งสินค้าและเป็นเขตการค้าสำคัญของไต้หวันทางตอนเหนือ ...

พาทุกท่านเยี่ยมชม สะพานแห่งความรัก หรือTamsui lover’s bridge เป็นสะพานทอดยาวไปเหนือระดับน้ำทะเลตรงปากแม่น้ำถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งสะพานแห่งความรักนี้มีลักษณะเป็นสะพานโค้งสีขาวและเสาสูงที่โยงสายเคเบิลคล้ายกับเรือใบที่กำลังกางใบและมีการประดับไฟที่ขอบสะพานทุกๆยามค่ำคืนเพื่อความสวยงามและสามารถเปลี่ยนสีสลับกันไปได้ด้วยซึ่งจะยิ่งเพิ่มบรรยากาศความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นไปอีกป้อมปราการเก่าและเป็นบ้านกงศุลสไตล์อังกฤษแบบสมัยก่อนต่อด้วย

เย็นอิสระประทานอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่โรงแรม LOOK HOTEL ระดับ 3 ดาว 
วันที่ 4ไทเป - GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Rilakkuma Café - ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - นั่งรถไฟหัวจรวด - GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพ 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำ ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบบวกในร่างกายให้สมดุลร่างกายเป็นปรกติระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชมนอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดอื่นให้ท่านได้เลือกชม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวันซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง3 ปีโดยสร้างเสร็จในปีพ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถานสำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาวหลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้าผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้านมีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้าเป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวันเป็นตัวแทนของท้องฟ้าพระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไปเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพความเสมอภาคและภราดรภาพ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร Rilakkuma Café สำหรับสาวกริละคุมะเลยร้านน่ารักมากสามารถถ่ายรูปได้ เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ขอตกแต่งตามสไตล์ตัวการ์ตูนที่กำลังมาแรงได้แก่ Rilakkuma นั่นเองภายในบรรยากาศ ร้านที่ถูกเนรมิตและประดับประดาไปด้วยหมี Rilakkuma ช่างดึงดูดให้สาวกแฟนคลับของเจ้าหมีตัวนี้เหลือเกินเพราะมาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆคุณจะได้ถ่ายรูปในภายในร้านอย่างเก๋ไก๋พร้อมทั้งชิมอาหารคาวหวานที่มีหมีน้อย Rilakkuma น่ารักๆอยู่เต็มไปหมด

เที่ยงรับประทานอาหาร เมนูอาหาร ร้านเคเฟ่ Rilakkuma Café
บ่าย

จากนั้นนำท่านแวะ ถ่ายรูปตึกไทเป 101 บริเวณด้านนอก เป็นตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตรสัญลักษณ์ของเมืองไทเปที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วยภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที  บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวันเปรียบเสมือนจิมซาจุ่ยของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ

จากนั้นให้ท่านได้สัมผัส รถไฟความเร็วสูง นั่งรถไฟหัวจรวดจากสถานี ไทเปเมนสเตชั่น ไป ยังสถานีเถาหยวน เพื่อให้ท่านได้สัมผัส รถไฟความเร็วสูง แห่งที่สองของเอเซียได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งมีความเร็วยาวถึง 300 กม./ชม. และมีความ ทันสมัยสะดวกสบายที่สุด (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น) เชิญได้สัมผัสความเร็วของรถไฟอย่างเต็มที่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ GLORIA OUTLET แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ล่าสุดของไต้หวัน อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI,TOD’S, MICHAEL KORS และอีกมากมายได้ตามอัธยาศัย

เย็น

อิสระประทานอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ ก่อนเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.35 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837
01.20 น.ถึงท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ20,888 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ19,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ21,800 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ20,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ22,888 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ21,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ22,888 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ21,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิตค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 • ราคานี้ยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับท่านละ 800 NT / ท่าน 
 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )  
  **เนื่องจากราคานี้เป็นเทศกาลซึ่งทางสายการบินมีการเก็บค่าตั๋วเต็มจำนวน  ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองแลจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
  หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้วแต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก  โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
 • สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy