ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (XW)

DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (XW)

CINGJING GUEST HOUSE
GALLERY HOTEL
ORANGE HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE645-00619-24 มี.ค. 61Nok Scoot (XW)18,999เต็มแล้ว

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
22.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

(หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง(ฝั่งสนามบินไต้หวัน) มีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท/เที่ยวบิน)
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
02.25 น. เหิรฟ้าสู่ ไทเป โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4 ชั่วโมง)
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.)

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง

เช้า บริการอาหารว่าง (มื้อที่1) ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่  

นำท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง (RAINBOW ViLLAGE) ที่มีสีสันสดใสสมชื่อด้วยเส้นสายและลวดลายของตัวการ์ตูนน่ารักๆ ที่ถูกแต่งแต้มบนผนังกำแพงของหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่ง

หมู่บ้านสายรุ้ง แต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นหมู่บ้านสายรุ้ง ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกที่กำลังจะถูกรื้อถอนเพราะผู้ที่เคยอยู่อาศัย บ้างก็ตายหรือย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแต่ได้มี “คุณปู่สายรุ้ง”หรือคุณปู่หวง หย่ง ฟู่ (ปัจจุบันอายุ 94 ปี) ทหารผ่านศึกผู้หนึ่งที่อยู่อาศัยที่นี่ได้ลงมือวาดลวดลายตามผนังและกำแพงของอาคารที่รอการรื้อทิ้งเหล่านี้คล้ายๆ จะเป็นการสั่งลาหมู่บ้านที่อยู่อาศัยมานาน แต่ภาพวาดเหล่านั้นกลับสวยเตะตาผู้พบเห็นเพราะสีสันที่สดใสและลวดลายที่มีชีวิตชีวา เป็นภาพของใบหน้าคนและสัตว์ที่ต่างดูมีความสุขสดใสสร้างความสุขใจให้แก่ผู้พบเห็น

นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ ซึ่งถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในไต้หวัน ภายในประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าเทพแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และความสำเร็จ หน้าวัดจะมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรีญไต้หวัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่2 ) ร้าน BANANA PARADISE

ร้าน BANANA PARADISE ร้านอาหารสไตล์ย้อนยุคอายุมากกว่า 25 ปี มีมุมย้อนยุคน่ารักให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจเรียกได้ว่าเป็น “เพลินวานแห่งไต้หวัน”ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านที่ดารานักร้องชื่อดังแถบเอเชียเช่น Super junior นักร้องชื่อดังของเกาหลีใต้รายการท่องเที่ยวสมุทรโคจร หรือแม้แต่ดาราดังระดับโลกอย่าง เฉินหลง ก็ต้องแวะมาชิมอาหารที่ร้านแห่งนี้และถ่ายรูปกับเจ้าของร้านเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก

นำท่านแวะ ชิมชาอูหลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย ที่ตลาดแห่งนี้มีอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้มลองทาน เช่น ชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็นขึ้นชื่อ ปลาหมึกย่าง อาหารทะเลเผาสดๆ ไส้กรอกไต้หวัน ก๋วยเตี๋ยวไต้หวัน ผลไม้สดและอีกมากมาย  ให้ทานได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
ที่พัก ORANGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่3 )

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า (Formosan Aboriginal culture village) ตั้งอยู่เมืองหน่านโถว ใช้เป็นสถานที่ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะไต้หวัน ซึ่งในทุกๆ วัน จะมีการจัดการแสดงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง เช่น การเต้นรำ การร้องเพลง และการจำลองพิธีการแต่งงานแบบดั้งเดิม มากไปกว่านั้น ยังมีหมู่บ้านจำลองของชนเผ่าต่างๆ รวมถึงร้านขายของที่ระลึกของแต่ล่ะชนเผ่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อและเลือกชมกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว

เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่4 ) เมนูอาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมและของฝาก ซื่อดังรสชาติอร่อยของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรัก

พิเศษ!!! ให้ท่านได้ลองทำโมจิ อันเลื่องชื่อและสามารถนำกลับบ้านได้ ภายในโรงงานท่านยังสามารถซื้อพายสับปะรดและขนมขึ้นชื่อของไต้หวันได้

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 ) เมนูอาหารพื้นเมือง
ที่พัก CINGJING GUEST HOUSE หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ ฟาร์มแกะ – วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6 )

นำท่านเดินทางสู่ เมืองผู่หลี่ ฟาร์มแกะ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ที่แห่งนี้เป็นฟาร์มที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้และพืชผักเมืองหนาว อยู่ในความดูแลขององค์การทหารผ่านศึกมีลักษณะคล้ายฟาร์มในยุโรปมากทัศนียภาพสวยงามแบบชนบท ด้วยที่ราบเขียวขจีจนเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลากหลายเรื่องในไต้หวัน

เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 ) เมนูเสี่ยวหลงเปา

จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลงซาน หรือ "วัดเขามังกร"เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี เดิมสถานที่ตั้งของวัดมี ชื่อเดิมว่า "หมงเจี๋ย"เป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปในเมื่ออดีต เวลาผ่านไปกว่า 260 ปี

วัดหลงซันซื่อ ถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัย สงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะโบราณที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยินแต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลยยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี "พระโพธิสัตว์กวนอิม" เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันและปัจจุบันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไทเป 

จากนั้นพาท่านเดินไป ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK เป็นถนนย่านประวัติศาสตร์สายสั้นๆที่เต็มไปด้วยอาคารอิฐแดงเก่าๆที่ได้รับการอนุรักษ์และปรับปรุงให้เป็นย่านท่องเที่ยวสไตล์ฮิปๆ ท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และโด่งดังที่สุดอีกด้วยของขายที่นี่แทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เหตุผลที่คนชอบมาซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ก็เพราะว่า การเดินทางที่สะดวก ห่างจากสถานี MRT แค่ 70 เมตร, มีของขายเยอะแยะมากมาย, เปิดจนถึงเที่ยงคืนเพราะเหตุนี้ซื่อหลินเลยกลายเป็นสถานที่ Night Life อันโด่งดังของไต้หวัน

ค่ำ**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
ที่พัก GALLERY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า  อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น – XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จิวเฟิ่น – ศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER – DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 8 )

นำท่านสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นอนุสรณ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึง ดร.ซุน ยัดเซ็น ผู้เป็นบิดาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.ซุน ยัดเซ็น มีบทบาทในการปฏิวัติราชวงศ์ชิงและก่อตั้งสาธรณรัฐประชาชนจีนขึ้นในปี 1912 เป็นหัวหน้าก๊กมินตั๋งและได้เป็นประธานาธิบดีคนแรก ดร.ซุนยัดเซ็นยังเป็นอาจารย์ของท่านเจียงไคเช็ค และถือเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นทีรักของประชาชนจีนและคนไต้หวันด้วย อนุสรณ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1972 ตัวอาคารเป็นรูปแบบทรงจีนหลังคาสีเหลือง มีสวนดอกไม้และน้ำพุกว่า 115,000 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยจุดแสดงรูปปั้น ดร.ซุน ยัดเซ็นพร้อมมีการผลัดเปลี่ยนของทหาร พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดละยังมีพื้นที่จัดแสดงผลงานต่างๆ รวมทั้งร้านจำหน่ายของที่ระลึก 

จากนั้นเดินทางสู่ XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL หรือหมู่บ้าน SISI NAN CUN VILLAGE เดิมเป็นหมู่บ้านที่ทางรัฐบาลได้สร้างให้ทหารผ่านศึกที่อพยพมาไต้หวัน ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายรื้อถอนชุมชนเก่าแห่งนี้ในปี 1999 ทางรัฐบาลมีโครงการพัฒนาที่ดินแต่เมื่อได้รับการคัดค้านจากหน่วงงานที่ต้องการรักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว้โครงการจึงยกเลิกไป ต่อมาในปี 2003 จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น CULTURALL HALL และ CULTURAL PARK อย่างเป็นทางการ

จากนั้น ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย

(หมายเหตุ: วันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไต้หวันจะต้องเปลี่ยนเป็นรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น)

เที่ยง**อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**

นำท่าน ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม

นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ ให้ท่านได้เลือกซื้อ เครื่องสำอาง (COSMETIC CENTER) ชั้นนำในไต้หวัน  DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไทเป มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
ที่พัก GALLERY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกสนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้าบริการอาหารเช้าแบบกล่อง ( มื้อที่ 9 ) 

จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
09.40 น.ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ XW181
12.40 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ18,999 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
 • น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 07กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน 
 • บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ1,000NTDหรือประมาณ1,200บาท(ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  
 • ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ (ลูกค้าต้องเป็นคนดำเนินการยื่นวีซ่าเอง) ทางบริษัทเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศทางบริษัทขออนุญาติจะเก็บค่าวีซ่า
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านขึ้นไป
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท (ภายใน 2 วัน หลังจากการสำรองที่นั่ง)
  สำหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
 • ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 • ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงิน NTD และเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
หมายเหตุ : 
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศไต้หวัน อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแล้ว
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ลงร้านช้อปที่ไต้หวัน ซึ่งได้แก่ ร้านขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียมหรือร้านนาฬิกา, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านใบชา, DUTY FREE ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินลูกค้าที่ไม่เข้าร้านเป็นจำนวนเงิน ร้านละ 800 NTD ( 960 บาท)
 • ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งไต้หวันกับเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักคือ ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียม, ร้านชาจีน, ร้านขนมพายสัปปะรด, ร้านร้านนาฬิกา, ร้านเครื่องสำอาง, DUTY FREE ฯลฯซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ ประมาณ 30-60 นาที (หากท่านออกก่อนเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับ 800 NTD/ร้าน และหากท่านไม่ประสงค์จะเข้าร้านค้าดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าปรับ 800 NTD/ร้าน)  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

  *** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **


ทัวร์เสินหนงเจี้ย| ทัวร์กุ้ยหลิน| ทัวร์จางเจียเจี้ย| ทัวร์เวียดนามใต้| ทัวร์เวียดนามเหนือ| ทัวร์เวียดนามกลาง| ทัวร์เซี่ยงไฮ้| ทัวร์ปักกิ่ง| ทัวร์จีน| ทัวร์ย่าติง-ตันปา| ทัวร์ฮาร์บิ้น| ทัวร์คุนหมิง| ทัวร์ทิเบต| ทัวร์ปากีสถาน| ทัวร์ลาว| ทัวร์กัมพูชา| ทัวร์กรีซ| ทัวร์ยุโรปตะวันออก| ทัวร์ยุโรปตะวันตก| ทัวร์ดูบอล| ทัวร์ยุโรปเหนือ| ทัวร์ยุโรปใต้| ทัวร์สแกนดิเนเวีย| ทัวร์แอฟริกาใต้| ทัวร์แคนาดา| ทัวร์โครเอเชีย| ทัวร์ออสเตรีย| ทัวร์ฟินแลนด์| ทัวร์เยอรมัน| ทัวร์เชค| ทัวร์อังกฤษ| ทัวร์น่าน| ทัวร์แม่ฮ่องสอน| ทัวร์เลย| ทัวร์เพชรบูรณ์| ทัวร์ทะเลบัวแดง| ทัวร์ในประเทศ-เครื่องบิน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy