ทัวร์แกรนด์ไบคาล มหัศจรรย์ทะเลสาบน้ำแข็ง 2567/2024 เที่ยวไบคาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE226 : ทัวร์แกรนด์ไบคาล มหัศจรรย์ทะเลสาบน้ำแข็ง 7 วัน 6 คืน (S7)

DE226 : ทัวร์แกรนด์ไบคาล มหัศจรรย์ทะเลสาบน้ำแข็ง 7 วัน 6 คืน (S7)
Siberia Airlines (S7)

Courtyard by Marriott Irkutsk City Center
Villa Malina

ทัวร์แกรนด์ไบคาล มหัศจรรย์ทะเลสาบน้ำแข็ง 7 วัน 6 คืน (S7)
เที่ยวบินสวย ไปถึงเย็น มีเวลาพักผ่อนเต็มที่ ไม่เหนื่อย
อาหารจัดเต็ม ครบทุกมื้อ
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน 
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว 2 คืน (ดีที่สุดบนเกาะโอลคอน)
15 ท่าน คอนเฟิร์มเดินทาง + มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อีร์คุตสก์
08.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W ประตู10 สายการบิน S7 Airlines (S7) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
​11.25 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองอีร์คุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ S7 6382 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*** (ทางสายการบินเข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามากกำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)

​18.55 น.

เดินทางถึง สนามบินอีร์คุตสก์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร Irkutsk (เวลาที่ Irkutsk จะเร็วกว่าบ้านเรา 1 ชั่วโมง)

** เราเลือกเที่ยวบินนี้ เพื่อให้ท่านมีเวลาพักผ่อนเต็มที่ ก่อนตะลุยเที่ยวในวันรุ่งขึ้น

อีร์คุตสก์ เป็นเมืองสำคัญที่สุดในเขตไซบีเรียตอนใต้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ข องทะเลสาบไบคาลเป็นศูนยก์ลางการติดต่อค้าขายระหว่างรัสเซียตะวันออก จีน มองโกเลีย และทิเบต จนได้สมญานามเปรียบเป็น “กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย” 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก

ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2อีร์คุตสก์ - ลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ - พิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล - เนินเขาเชียรส์กี้ - SNOW MOBILE - สุนัขลากเลื่อน - นั่งเรือยาง Hovercraft
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2)

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร) อันเป็นจุดหมายปลายทางของวันนี้ระหว่างทางขาไป

นำท่านแวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ (Taltsy Museum of Wooden Architecture) ตั้งอยู่ห่างจากอีร์คุตสก์ 47 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางแจ้งและจัดแสดงอาคารบ้านเรือนเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าดั้งเดิม 4 เผ่า ภายในแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรีย ชนบทในสมัยก่อน โดยมีโบสถ์ไม้ โรงเรียนบ้านเรือน ฟาร์ม คอกสัตว์ และอื่น ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเล่นกิจกรรมรับหน้าหนาว อาทิเช่น Toboggan คือการนั่งสไลด์หิมะจากที่สูงให้ไหลเลื่อนลงมาอย่างสนุกสนาน

เมื่อได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า นำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล (Baikal Ecological Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดแสดงสัตว์บกและสัตว์น้ำสายพันธุ์ที่พบเห็นได้ในแถบ ไบคาลและไซบีเรีย และแสดงถึงความเป็นมาของทะเลสาบไบคาลไว้อย่างน่าสนใจ

จากนั้น นำท่านขึ้น กระเช้าแบบนั่งห้อยขา (Chair Lift) ขึ้นสู่ จุดชมวิวเนินเขาเชียรส์กี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาลจากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นววิแบบพาโนรามาจากมุมสูงที่สวยงามของทะเลสาบ

​เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
​บ่าย

นำท่านชม ตลาดท้องถิ่นและของที่ระลึก (Local Fresh Market and Souvenir Market) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณริมทะเลสาบ มีแผงร้านค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำของสดมาวางขาย โดยเฉพาะปลาสดนำมาย่างขายให้เลือกซื้อหารับประทานอยู่มากมาย หากมาที่นี่ต้องลิ้มลองปลาโอมุล ปลาซิก้า ซึ่งเป็นปลาที่มีเฉพาะบริเวณน่านน้ำทะเลสาบไบคาลเท่านั้น

จากนั้นให้ท่าน *ร่วมทดลองขับ SNOW MOBILE* และพาร่วมกิจกรรมอันแสนสนุก คือ สุนัขลากเลื่อน ท่านจะได้โลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะที่ปกคลุม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่)

หลังจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือยาง Hovercraft (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากนั้นนําท่าน เดินทางกลับตัวเมืองอีรคุตสก์

​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

** ให้ทุกท่านจัดแบ่งสัมภาระเพื่อไปพักค้างคืนบนเกาะโอลคอน 2 คืน โดยฝากกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่โรงแรม (เราจะกลับมาพักที่โรงแรมเดิมใน 2 คืนสุดท้าย)
วันที่ 3อีร์คุตสก์ - เกาะโอลคอน - หมู่บ้านคูซีร์ - แหลมบูรคาน - โขดหินชามาน
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)

นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง “เกาะโอลคอน” ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล โดยจะใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ช.ม. ภายในระยะทาง 255 ก.ม. และในการเดินทางช่วงหนึ่ง รถจะต้องผ่านทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำแข็งอยู่ประมาณ 30 นาที

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
​บ่าย

เดินทางต่อสู่ เกาะโอลคอน (OLKHON ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาลมีพื้นที่ประมาณ 730 ตารางกิโลเมตรมีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบูร์ยัต (BURYAT) ที่นับถือศาสนาพุทธ และมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย

เดินทางถึงท่าเรือ จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็น รถตู้รัสเซียแท้ UAZ ในการเดินทางบนเกาะเราจะเดินทางโดยรถตู้รัสเซียแท้ UAZ สมรรถนะสูง ขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ำแข็ง มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านคูซีร์ (KHUZHIR VILLAGE)

นำทุกท่านชม แหลมบูร์คาน ที่ตั้งของ โขดหินชามาน (Shaman Rock) หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่คอยคุ้มครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจากการออกเรือ นอกจากนี้ยังมีไบคาลสปิริต (Baikal Spirit) หรือแท่งไม้ปลายแหลมผูกผ้าสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานความเชื่อของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND OF LAKE BAIKAL

​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

หลังอาหารนำทุกท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
​ที่พักโรงแรม Villa Malina ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

** เป็นโรงแรมดีที่สุดบนเกาะโอลคอน (เป็นโรงแรม ระดับ 3 ดาว ไม่ใช่เกสเฮ้าส์)
วันที่ 4เกาะโอลคอน - นั่งรถชมทะเลสาบน้ำแข็งทางตอนเหนือของเกาะ - แหลมโคบอย - หินสามพี่น้อง - ถ้ำน้ำแข็ง
​05.00 น. พาทุกไปชม ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทางช้างเผือก (Milky Way) บริเวณแหลมบูรคาน **ปรากฏการณ์นี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและท้องฟ้าแจ่มใสด้วย**
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)

นำท่านขับรถท่องเที่ยวไปตาม ทะเลสาบน้ำแข็ง มุ่งหน้าสู่ทางพื้นที่ตอนเหนือของเกาะ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวทะเลสาบน้ำแข็งสีฟ้าที่กว้างสุดลูกหูลูกตา เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก + แชมเปญและไข่ปลาคาเวียร์ (มื้อที่ 9)
​บ่าย

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน

เที่ยวชม แหลมโคบอย (KOBOI CAPE) ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกลโอบล้อมด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือของเกาะน้ำในทะเลสาบจะลึกกว้างและมีสีเข้มกว่าตอนใต้

ชม หินสามพี่น้อง (3 BROTHERS ROCK) ดื่มด่ำกับความงามของผืนน้ำสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ UZYTY BAY ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ขับรถลัดเลาะไปตามจุดต่าง ๆ บนทะเลสาบน้ำแข็งสีฟ้า แวะเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจกับ ถ้ำน้ำแข็ง ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งงอก น้ำแข็งย้อย สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย

​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) 
ที่พักโรงแรม Villa Malina ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

** เป็นโรงแรมดีที่สุดบนเกาะโอลคอน (เป็นโรงแรม ระดับ 3 ดาว ไม่ใช่เกสเฮ้าส์)
วันที่ 5เกาะโอลคอน - อีร์คุตสก์ - อิสระช้อปปิ้ง
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 11)

อำลาเกาะโอลคอน นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอีร์คุตสก์

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
​บ่าย

นำท่านเดินทางถึง เมืองอีรคุตสก์ จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช้อปและชิมเลยทีเดียว

​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อีร์คุตสก์ ซิตี้ทัวร์ 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 14)

นำท่านชม Church of the Saviour / Spasskaya โบสถ์สปาสสกาย่า เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุด โครงสร้างเป็นอาคารหินที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1706 ด้านขวาของโบสถ์มีป้อมที่ทำจากไม้ มีหอระฆังที่มีความสูงถึง 42 เมตร

ต่อด้วยชม โบสถ์ Epiphany Cathedral และ Kazansky Cathedral ที่อยู่ละแวกใกล้เคียง

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)
​บ่าย

นำท่านชม The Babr Monument เป็นรูปปั้นเสือไซบีเรียนคาบพังพอนแดง (Scarlet sable) สัญลักษณ์ของเมืองอีร์คุตสค์

จากนั้นนำท่านชม Monument to the Emperor Alexander III อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ที่มีพระราชดําริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,289 กม. จากกรุงมอสโค สู่ เมืองวลาดิวอสต็อค

จากนั้น อิสระเดินเล่นชมแม่น้ำ Angara แม่น้ำนี้จะไหลออกจากทะเลสาบ แล้วไปรวมกับแม่น้ำ Yenisei ก่อนจะไหลไปมหาสมุทรต่อไป

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)
ที่พักโรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7อีร์คุตสก์ - กรุงเทพฯ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 17)

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองอีร์คุตสค์ เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
​10.15 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ S7 6331 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.25 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*** (ทางสายการบินเข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามากกำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)

15.40 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (สายการบิน S7)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 4 คืน / ระดับ 3 ดาว 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางพร้อมคณะและดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อ 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท) เงื่อนไขตามกรมธรรม์
   
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 กก. และมากกว่า 1 ชิ้น
 • ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจ ไม่บังคับ)
   
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศรัสเซียโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและรัสเซีย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศรัสเซียเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศรัสเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศรัสเซียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศรัสเซียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้น ทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy