ทัวร์ไหว้พระธาตุ 4 เมือง ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ทัวร์ขอนแก่น 2561/2018 ทริปขอนแก่น เที่ยวขอนแก่น โปรแกรมทัวร์ขอนแก่น แพ็คเกจทัวร์ขอนแก่น เที่ยวไหว้พระ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE050 : ทัวร์ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ไหว้พระธาตุ 4 เมือง 3 วัน 2 คืน (Van)รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.ขอนแก่น - พระธาตุแก่นนคร - ถนนคนเดินขอนแก่น
05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ขอนแก่น
06.00 น. 

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์และทีมงาน

รับประทานอาหารเช้าบนรถ พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
บ่าย

เดินทางไป พระธาตุแก่นนคร (พระธาตุเก้าชั้น) ณ วัดหนองแวง

พระธาตุแก่นนคร (พระธาตุเก้าชั้น)  นมัสการพระธาตุเก้าชั้นจะได้รับอานิสงส์ คือ ก้าวหน้ารุ่งเรืองเปรียบดังบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองขอนแก่น และ บึงแก่นนคร อีกด้วย

หลังจากนั้นเดินทางไป วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น เพื่อนมัสการ ร่วมกิจกรรมการห่มผ้าที่พระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ คือ เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี ดุจดั่งกิ่งขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน โรคภัยที่มี หลีกลี้ห่างหาย

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. 

นำท่านแวะ ตลาดต้นตาล ตลาดแนวใหม่บรรยากาศสบายๆ

จากนั้นชม ถนนคนเดินขอนแก่น เลือกซื้อเลือกชม สินค้าทำมือ และสินค้าพื้นเมือง

21.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ..... พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 วัดไชยศรี -  วัดทุ่งเศรษฐี - พิพิธภัณฑ์สิรินธร - พระมหาเจดีย์ชัยมงคล - พระธาตุยาคู จ.กาฬสินธุ์ - จ. ร้อยเอ็ด
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. 

นำท่านเดินทางชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดไชยศรี

เดินทางไป วัดทุ่งเศรษฐี เพื่อชมความงดงามของ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ (มหาเจดีย์รัตนะ)

10.30 น. 

เดินทางไป พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งรวบรวมจัดแสดงเรื่องราวไดโนเสาร์ และซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และเขตอาเซียน ตื่นตากับกระดูกไดโนเสาร์อายุประมาณ 130 ล้านปี พร้อมติดตามเรื่องราว ตั้งแต่การกำเนิดจนกระทั่งสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
บ่าย 

เดินทางไปนมัสการ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีขนาดสูงและกว้าง 101 เมตร ศิลปะแบบประยุกต์ ที่มีความประณีตวิจิตร สวยงามได้รับอานิสงส์ ท่วมท้นชัยชนะ ด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าและพระมหาเจดีย์ยังตั้งอยู่บนภูเขา ทำให้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ด

เดินทางไป พระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

พระธาตุยาคู สถูปศิลปะทวาราวดี เป็นโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางแห่งเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ สร้างด้วยอิฐ(ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) ได้รับอานิสงส์ คือ ร่มเย็นเป็นสุข

เดินทางไป จ. ร้อยเอ็ด

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก โรงแรม ร่มอินทนิน ปาร์ค 

วันที่ 3 บึงพลาญชัย - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด - วัดกลางมิ่งเมือง - วัดสระทอง - วัดป่ากุง - พระธาตุนาดูน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. 

นำท่าน นั่งรถรางชมเมือง

ฟังตำนาน เผ่ากุลา หลังจากนั้น ชม บึงพลาญชัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด วัดกลางมิ่งเมือง วัดสระทอง

หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ วัดป่ากุง นมัสการ มหาเจดีย์ทราย (บุโรพุทโธ จำลอง) และกราบอัฐิของพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรีมหาวีโร) ผู้สร้างวัดป่ากุง และพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

10.00 น. 

เดินทางไป พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูน ศาสนสถานที่สร้างขึ้นประมาณ 1300 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์ สักการะเพื่อ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแห่งอีสาน

ชม พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี จัดแสดงร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของพุทธศาสนาวัฒนธรรมสมัยทวาราวดี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ไก่ย่างแม่ผ่องศรี
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ แวะซื้อสินค้าที่ระลึกที่ อ.ด่านเกวียน
18.00 น. 

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านครัวน่านน้ำ

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ / รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พัก 1 คืน โรงแรมเซ็นจูรี่ ห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • โปรแกรมทัวร์ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ไหว้พระธาตุ 4 เมือง
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy