โปรแกรมทัวร์เกาะไหหลำ ซานย่า 2567/2024 เที่ยวไหหลำ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE827 : โปรแกรมเกาะไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน (3U)

DE827 : โปรแกรมเกาะไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน (3U)
SICHUAN AIRLINES (3U)

HAIKOU HAMPTON BY HILTON HOTEL
SANYA CROWNE PLAZA CENTER HOTEL

นมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ที่มีขนาดสูงที่สุด
ชม โชว์เชียนกู่ฉิง  เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า
ต๋าข่า สถานที่ใหม่ที่ห้ามพลาดของไหโข่ว…ห้องสมุดหยุนตง
สัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองซานย่า สู่ ไหโข่ว


ลิ้มรสอาหารพิเศษ … ไก่ไหหลำ / อาหารเจวัดหนานซาน / สุกี้หม่าล่า / อาหารซีฟู้ด

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE827-00622-26 มิ.ย. 67SICHUAN AIRLINES (3U)27,999เต็มแล้ว
DE827-00706-10 ก.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)27,999จองด่วน
DE827-00813-17 ก.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)27,999จองด่วน
DE827-01220-24 ก.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)28,999จองด่วน
DE827-01327-31 ก.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)28,999จองด่วน
DE827-00903-07 ส.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)27,999จองด่วน
DE827-01010-14 ส.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)27,999จองด่วน
DE827-01117-21 ส.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)27,999จองด่วน
DE827-01824-28 ส.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)26,999จองด่วน
DE827-01407-11 ก.ย. 67SICHUAN AIRLINES (3U)28,999จองด่วน
DE827-01514-18 ก.ย. 67SICHUAN AIRLINES (3U)28,999จองด่วน
DE827-01621-25 ก.ย. 67SICHUAN AIRLINES (3U)28,999จองด่วน
DE827-01728 ก.ย.-02 ต.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)28,999จองด่วน
DE827-01912-14 ต.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)31,999จองด่วน
DE827-02019-23 ต.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)31,999จองด่วน
DE827-02126-30 ต.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)30,999จองด่วน
DE827-02202-06 พ.ย. 67SICHUAN AIRLINES (3U)30,999จองด่วน
DE827-02309-13 พ.ย. 67SICHUAN AIRLINES (3U)30,999จองด่วน
DE827-02416-20 พ.ย. 67SICHUAN AIRLINES (3U)30,999จองด่วน
DE827-02523-27 พ.ย. 67SICHUAN AIRLINES (3U)30,999จองด่วน
DE827-02607-11 ธ.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)30,999จองด่วน
DE827-02714-18 ธ.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)30,999จองด่วน
DE827-02821-25 ธ.ค. 67SICHUAN AIRLINES (3U)30,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไหโข่ว (3U3712 : 13.55-17.00) - ถนนโบราณฉีโหลว
10.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
13.55 น.เหินฟ้าสู่ ไหโข่ว โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U3712  (SNACK BOX)
17.00น.เดินทางถึง สนามบินเมืองไหโข่ว  มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลา ) ซึ่งต้ังอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินชม ถนนโบราณฉีโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ1.2 กม.สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่า ฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นตึกโบราณที่มีลักษณะเด่น คือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาซื้อของ ปัจจุบันเป็นถนนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีห้างร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกเกือบทุกประเภท
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร อาหารพิเศษ…ไก่ไหหลำ
ที่พักHAIKOU HAMPTON BY HILTON HOTEL   หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 2ไหโข่ว - ยอดเขาตงซานหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - หมู่บ้านบาหลีซิงหลง - ซานย่า - ATLANTIS SANYA
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านขึ้นกระเช้าชมที่ ชมวิวยอดเขาตงซานหลิง หรือ ภูเขาปี่เจียครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ฤดูกาลที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมบริเวณจุดชมวิวตงชานหลิงคือฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว พื้นที่สวยงามนี้มีจุดชมวิวแปดจุดในตงซาน ได้แก่ Qixia Chaoyun, Guancai Feixia และ Haiyan Liudan บริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามมีทิวทัศน์ธรรมชาติ เช่น ถ้ำและหินแปลก ๆ ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ถ้ำ บริเวณจุดชมวิวตงชานหลิงมีถ้ำที่สร้างจากหินถึง 36 ถ้ำ และมีตำนานเกี่ยวกับราชามังกรทะเลที่ดื่มน้ำอมฤต มีวัดพุทธ เช่น วัด Chaoyin ในพื้นที่ที่สวยงาม

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านบาหลีซิงหลง หมู่บ้านบาหลี เป็นหนึ่งในการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางกลับจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปี 1950 ถึง 1970 ชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนหลายหมื่นคนที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนามในฟาร์มชาวจีนโพ้นทะเลซิงหลง มณฑลไห่หนาน เพื่อประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมกาแฟ ยางพารา และการเพาะปลูกอื่นๆ ชาวจีนโพ้นทะเลผู้รักชาติบางคนเสี่ยงชีวิตและนำเมล็ดกาแฟ เมล็ดต้น Hevea และสายพันธุ์หายากอื่นๆ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของจีนและเป็นเมืองริมทะเลแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตโซนร้อนของจีน และเป็นเมืองท่าสำคัญในการท่องเที่ยวของเกาะไหหลำ นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่จัดประกวด Miss World มาแล้ว หน้าผาริมทะเล ยืนนิ่งๆและค่อยๆเหลียวหลังกลับมาดูนายพรานหนุ่ม พร้อมทั้งกลายร่างเป็นสาวสวยและทั้งสองก็ได้เป็นคู่รักกันตลอดชั่วนิรันดร จากนั้นนำท่านชม ATLANTIS SANYA ท่านจะได้เพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล ภายในอควาเรี่ยมจะตกแต่งตามสไตล์ของ แอตแลนติส นครที่สาบสูญใต้ท้องทะเลลึก ทําให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่ในแอตแลนติส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ….อาหารซีฟู้ด
พักที่ SANYA CROWNE PLAZA CENTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 3อุทยานวัดหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร - SANYA ROMANCE PARK
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีนเต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้อที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลาเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ…อาหารเจภายในวัดหนานซาน
บ่าย นั้นนำท่านชม SANYA ROMANCE PARK (โชว์เชียนกู่ฉิง)  เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า ซึ่งจะเป็นโชว์ภายในอาคาร ในแต่ละฉากของโชว์นี้ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการที่ผู้จัดได้นำเสนอออกมาให้ท่านชม รับรองได้ว่าท่านไม่เคยชมที่ไหนมาก่อน และยังโชว์ถึงความเป็นมาของอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ซึ่งเป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนติกระหว่างกวางสาวและหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางก่อนเข้าไปถึงอาคารที่ดูการแสดง ท่านก็จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของชาวท้องถิ่นออกมาร้องเพลง และเล่นกิจกรรมให้ท่านได้ชม
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SANYA CROWNE PLAZA CENTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 4หาดต้าตงไห่ - ยอดเขาเฟิ่งหวง (รวมกระเช้า) - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ห้องสมุดหยุนตง - อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสำหรับการดำน้ำ, กีฬาชายหาด, การว่ายน้ำและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาเฟิ่งหวง หรือ เขาฟีนิกซ์ (รวมกระเช้า) Sanya Phoenix Ridge Eachother Scenic Area ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซานย่า มีพื้นที่ตามแผนโดยรวม 17 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในใจกลางเมืองซานย่า ที่ไม่มีใครเทียบได้ภายในรัศมี 40 ไมล์ เป็นสถานที่เดียวที่คุณสามารถมองเห็นวิวเมืองใหญ่ทั้ง 4 เมืองในซานย่าได้แบบพาโนรามา อ่าว    ซานย่า,  อ่าวยูลิน, อ่าวย่าหลง และที่ดีที่สุด สถานที่สำหรับชมวิวเมืองซานย่าจากมุมสูงแบบ 360 องศา กระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัยที่สุดในโลกหรือที่เรียกว่ากระเช้าลอยฟ้า Rolls-Royce เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่มีการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดและมีทิวทัศน์ที่ดีที่สุดในจีนตอนใต้ กระเช้าลอยฟ้าขึ้นอย่างช้าๆ สำหรับการชมทะเลและเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟซานย่า เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองไหโข่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ)

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน ทางบริษัทจะนำกระเป๋าเดินทางของท่านขึ้นรถบัส โดยท่านถือเฉพาะสิ่งของสำคัญ และจำเป็นขึ้นรถไฟความเร็วสูงเท่านั้น


นำท่านเดินทางสู่ ห้องสมุดหยุนตง สถานที่ต๋าข่าใหม่ของคนไหหลำ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเซ็นจูรี่ริมฝั่งอ่าวไหโข่วครอบคลุมพื้นที่ 4,397 ตารางเมตร และพื้นที่ก่อสร้าง 1,380 เมตร อาคารมีพื้นที่อ่านหนังสือพร้อมหนังสือนับพันเล่ม โครงสร้างออกแบบจะมีรูภายในและภายนอกอาคารเปรียบเสมือน "รู" ที่สามารถมองเห็นได้ทุกที่ในธรรมชาติ ทำให้ขอบเขตระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติค่อยๆ หายไป รูที่มีขนาดต่างกันจะนำแสงธรรมชาติเข้ามาภายในอาคาร ในขณะเดียวกัน ยังช่วยระบายอากาศตามธรรมชาติ "ทำให้อาคารเย็นลง" ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนตลอดทั้งปี 

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า เลือกซื้อของใช้ของฝากญาติสนิทมิตรสหายตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สุกี้หม่าล่า
ที่พักHAIKOU HAMPTON BY HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 5ไหโข่ว - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (3U3711 : 11.30-12.55)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
11.30 น    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U3711 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.55 น.    ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ27,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ27,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ27,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ27,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ27,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ27,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ26,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ8,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ8,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ8,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ8,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ8,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ8,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ8,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ8,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ8,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ8,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 23 เม.ย.67 **
 • ฟรีวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (เฉพาะเดินทางเข้าไหโข่ว ซานย่า) (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-8) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

Case 1 ในการจองครั้งแรก

ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

 • Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy