โปรแกรมทัวร์เกาะไหหลำ ซานย่า 2566/2023 เที่ยวไหหลำ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE827 : โปรแกรมทัวร์เกาะไหหลำ ซานย่า 6 วัน 5 คืน (HU)

DE827 : โปรแกรมทัวร์เกาะไหหลำ ซานย่า 6 วัน 5 คืน (HU)
HAINAN AIRLINES (HU)


ไหโขว่ - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเซีย - ซานย่า - นั่งเรือชมทิวทัศน์ที่หาดหยก - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง

ซานย่า - วัดหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม - ชมวิวขอบทะเลต้าตงไห่

อ่าวย่าหลง - มหัศจรรย์ถมทะเลสร้างเกาะ ”ไห่ฮัวเต่า” - OCEAN WORLD        

หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย - ห้องสมุดอวิ๋นต้งแห่งเมืองไหโข่ว 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่แรกกรุงเทพฯ - ไหโขว่
18.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L5 สายการบิน HAINAN AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร สัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง

21.20 น.

บินตรงสู่เมืองไหโข่ว โดยเที่ยวบินที่  HU 7940  (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

วันที่สองไหโขว่ - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเซีย - ซานย่า - นั่งเรือชมทิวทัศน์ที่หาดหยก - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
00.10 น.

ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ (เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่ พักที่  HAIKOU MINGUANG SHENYI HOTEL หรือที่พักในระดับเดียวกัน 5 ดาว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางด้วยรถบัสไปยัง เมืองซานย่า ระหว่างทางแวะพาท่านเข้าชมอาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็น ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเซีย ในปี 2002  จากนั้น นั่งเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามของ “หาดหยก” หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3 สาย อันได้แก่ Wanquan ,Jiuqu และ Longgun ที่ไหลรวมกันก่อนไหลลงสู่ทะเล (ราคารวมค่าล่องเรือ) ถึงเมืองซานย่า เมืองท่องเที่ยวชายทะเลจุดใต้สุแผ่นดินจีน

เที่ยง 

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านขึ้นเขาเพื่อชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่ารัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง เขากวางเหลียวหลังถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและสูงที่สุดของเมืองซานย่า ที่จะทำให้คุณเห็นถึงทัศนียภาพที่สวยงาม การผสมผสานความเจริญของตึกอาคารอันใหญ่โต สถาปัตยกรรมที่งดงาม ที่แฝงตัวปะปนอยู่กับขุนเขา อีกทั้งยังมีเรือต่างๆมากมายตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่มหึมาจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือน้ำลึกอันเงียบสงบ(ราคารวมค่ารถแบตเตอรี่นำเที่ยวจัดส่งถึงปากทางขึ้น ลูกค้าต้องเดินต่ออีกประมาณ 450 ม. ถึงรูปปั้น) 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ไก่ไหหลำ) หลังอาหารพาช๊อปปิ้งที่ถนนคนเดิน “เทียนยาอี้เหิง”
พักที่ Sanya Phoenix Water City Gloria หรือที่พักในระดับเดียวกัน (5 ดาว)
วันที่สามซานย่า - วัดหนานซาน - องค์เจ้าแม่กวนอิม - ชมวิวขอบทะเลต้าตงไห่
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยว เขตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนานซาน

สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนชม “วัดหนานซาน” เป็นวัดในแบบสมัยราชวงศ์ถัง  ที่ใหญ่โตที่สุดในเขตตอนใต้ของจีน กล่าวกันว่าตั้งอยู่ในหลักฮวงจุ้ยที่ดี คือมี ด้านหลังเป็น ภูเขาหนานซาน ข้างหน้าหันสู่ทะเลจีนใต้ ซ้ายมือเป็นมังกรเขียว และขวามือเป็นเสือขาว นำท่านขึ้นสักการะแทบฝ่าพระบาท “องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 ด้าน ที่ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเล เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 108 เมตร โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มีความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตาและสันติภาพ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความ ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะ ขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวัง ทุกประการ (ราคารวมค่ารถแบตเตอรี่นำเที่ยว) 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร(เจ)
บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจน ให้ท่านได้นั่งรถแบตเตอรรี่สัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด

18.00.      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Sanya Phoenix Water City Gloria หรือที่พักในระดับเดียวกัน (5 ดาว)
วันที่สี่อ่าวย่าหลง - มหัศจรรย์ถมทะเลสร้างเกาะ ”ไห่ฮัวเต่า” - OCEAN WORLD
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่าน นั่งรถแบตเตอร์รี่ชมทิวทัศน์ที่งดงามของ “อ่าวย่าหลง” อ่าวหาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3 สาย อันได้แก่ Wanquan ,Jiuqu และ Longgun ที่ไหลรวมกันก่อนไหลลงสู่ทะเลถึงเมืองซานย่า เมืองท่องเที่ยวชายทะเลจุดใต้สุดแผ่นดินจีน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ดินแดนมหัศจรรย์ถมทะเลสร้างเมืองใหม่ที่เรียกว่า “ไห่ฮัวเต่า” เกาะเทียมไห่ฮวา แปลว่าดอกไม้แห่งทะเล เป็นเกาะที่สร้างขึ้นกลางทะเล ห่างจากชายฝั่งมณฑลไหหลำหรือเกาะไหหลำประมาณ 600 เมตรเกาะเทียมไห่ฮวาเป็นโครงการเคหะขนาดใหญ่ของกลุ่มบริษัทเหิงต้า ยอดการลงทุน 160,000 ล้านหยวน มีนักออกแบบระดับโลกกว่า 600 คนร่วมการก่อสร้างบนเกาะแห่งนี้มีร้านอาหารมิชลินสตาร์ 13 ร้าน ร้านอาหารจีนแบรนด์ดั้งเดิม 6 ร้าน และร้านอาหารแบรนด์ใหม่กว่า 20 ร้านมาเปิดที่นี่สิ่งก่อสร้างแต่ละแห่งบนเกาะ ล้วนเป็นผลงานของนักออกแบบมือระดับโลกปัจจุบัน มณฑลไหหลำเป็นเมืองท่าการค้าเสรีและเขตปลดภาษี ที่น่าเที่ยวน่าซื้อของ อีกไม่นานการเดินทางจากไทยไปไหหลำจะยิ่งสะดวก OCEAN WORLD สวนสนุกสุดฟันสวนน้ำโชว์สัตว์ทะเล เดินชมอควอเรียม สัตว์ใต้ทะเล อาทิเช่น วาฬ ขนาดใหญ่ และอื่นแสงสีตระการตาชมการแสดงโชว์เล่นแสงเลเซอร์สร้างภาพต่างๆ

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระท่านเดินชมยามค่ำคืนบน ”เกาะไห่ฮัวเต่า” ชมนิทรรศการแสงสีเมืองมหัศจรรย์เกาะเทียมที่ถมทะเลสร้างขึ้นใหม่และเทคโนโลยีล้ำๆนำสมัย
ที่พักพักบนเกาะมหัศจรรย์ “ไห่ฮัวเต่า” DAZHOU HAIHUA ISLAND AUBAO หรือเทียบเท่า  (5 ดาว)
วันที่ห้ามหัศจรรย์ถมทะเลสร้างเกาะไห่ฮัวเต่า - ไห่โขว
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินบนเกาะ ”ไห่ฮัวเต่า” ได้เวลาอันสมควรตามนัดหมายนำท่านสู่ภัตตาคารอาหาร

เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่ไห่โข่ว นำท่านเยี่ยมชมบ้านเก่า สุสานไฮรุย (Hai Rui)สุสานไฮรุยใช้สำหรับฝังศพผู้ถูกเนรเทศที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่จดจำหรือขุนนางที่ประพฤติตนดี สุสานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1589 บนเนื้อที่ขนาดครึ่งเฮกตาร์ ทุกวันนี้จัดให้เป็นแหล่งอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดไฮหนาน

จากนั้นเดินทางสู่ถนน QI LOU LAOJIE สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ1.2 กม.สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่า ฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นตึกโบราณที่มีลักษณะเด่น คือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาซื้อของ ปัจจุบันเป็นถนนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีห้างร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกเกือบทุกประเภท

18.00.      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พักHAIKOU MINGUANG SHENYI HOTEL หรือที่พักในระดับเดียวกัน (5 ดาว)
วันที่หกไหโขว่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย - กรุงเทพ ฯ
07.00 น.     

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว ชมการจำลองวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมากที่สุดในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะพื้นเมืองต่างๆของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ประวัติศาสตร์ และ ความทรงจำทางวัฒนธรรม ของบรรพบุรุษของหลี่ ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นการขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง .... ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก  ขนม หรือ สินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้าน (ปิดทุกวันจันทร์)

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชมห้องสมุดอวิ๋นต้งแห่งเมืองไหโข่ว ห้องสมุดอวิ๋นต้งหันหน้าออกสู่ทะเล เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบส่วนเดียวกันสีขาว คล้ายอุโมงค์กาลเวลาหลายมิติ  เชื่อมต่อเมืองกับชายฝั่ง  เสมือนความจริงและจินตนาการ อาคารถูกขึ้นรูปโดยการเทคอนกรีตสีขาวเป็นหนึ่งเดียวกัน ผสานด้านในและนอกเข้าด้วยกัน ขึ้นรูปเป็นพื้นที่และแพลทฟอร์มกึ่งกลางแจ้งหลายจุด  ห้องสมุดที่มีชั้นลอยแห่งนี้เป็นสถานีที่มีฟังก์ชันเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้คน อ่านหนังสือไป ชมวิวทะเลไปฟินสุดๆ นำท่านเดินทางสู่สนามบินเม่ยหลาน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

19.05 น    เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ HU 7939 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
20.20 น     

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) + ภาษีการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ตามสายการบินกำหนด)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม, อาหาร, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปสำหรับส่งกระเป๋าไปยังห้องพักที่โรงแรม (ถ้ามี)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน รวม 6 วัน ทั้งหมด 60 หยวนต่อท่าน
 • ค่าทิปไกด์+คนขับรถ วันละ 20 หยวน รวม 6 วัน ทั้งหมด 120 หยวนต่อท่าน
 • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ **

 • วีซ่าเป็นวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลำ หากลูกทัวร์ท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่แล้ว จะต้องใช้วีซ่าของท่านเองและ จะไม่ได้รับคืนเงิค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ 

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy