โปรแกรมทัวร์เกาะไหหลำ ไห่โข่ว ซานย่า ฮาวายแดนมังกร เที่ยวไหหลำ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE828 : โปรแกรมทัวร์เกาะไหหลำ ไห่โข่ว ซานย่า ฮาวายแดนมังกร 5 วัน 3 คืน (VZ/SL)

DE828 : โปรแกรมทัวร์เกาะไหหลำ ไห่โข่ว ซานย่า ฮาวายแดนมังกร 5 วัน 3 คืน (VZ/SL)
THAI VIETJET (VZ)

CROWNE PLAZA SANYA
HAMPTON BY HILTON HAIKOU

ซานย่า – อุทยานวัฒนธรรมชาวเผ่าหลี่ เผ่าแม้ว -  สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมวิว - ถนนคนเดินอี้เหิง  

ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา - สวนพุทธรรมหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร – วนอุทยาน สุดขอบฟ้า (เทียนย่าไห่เจี่ยว)  

ซานย่า – ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ – หุบเขากุหลาบ ย่าหลงวาน – สวนสมุนไพรและไร่กาแฟซิ่งหลง - ชมวิว ณ ภัตตาคารเรื่องเล่าแห่งท้องทะเล - ไห่โข่ว – ถนนโบราณฉีโหลว

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE828-00307-11 ธ.ค. 66THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-00414-18 ธ.ค. 66THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-00521-25 ธ.ค. 66THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-00628 ธ.ค. 66-01 ม.ค. 67THAI VIETJET (VZ)18,881จองด่วน
DE828-00704-08 ม.ค. 67THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-00811-15 ม.ค. 67THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-00918-22 ม.ค. 67THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-01025-29 ม.ค. 67THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-01101-05 ก.พ. 67THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-01229 ก.พ.-04 มี.ค. 67THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-01307-11 มี.ค. 67THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-01414-18 มี.ค. 67THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-01521-25 มี.ค. 67THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน
DE828-01628 มี.ค.-01 เม.ย. 67THAI VIETJET (VZ)17,881จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ไห่โข่ว (ท่านอากาศยานไห่โข่ว เหม่ยหลาน) (VZ3704: 22.35 – 01.35+1)
19.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน เช็คอินน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย เวียตเจ๊ต (VZ)

22.35 น.ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดยเที่ยวบินที่ VZ3704
01.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีนรองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง

ที่พัก HAMPTON BY HILTON HAIKOU  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 2ซานย่า – อุทยานวัฒนธรรมชาวเผ่าหลี่ เผ่าแม้ว -  สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมวิว - ถนนคนเดินอี้เหิง  
เช้า  

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 1)

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซานย่า (ระยะทางประมาณ 271 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) อาหารจักรพรรดิหลี่หวัง  
บ่าย

นำท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ – การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้นเมือง 

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ เพลิดเพลินไปกับ ทัวร์ชมท้องทะเลด้วยเฮลิคอปเตอร์ สัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นในการทะยานผ่านท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และโรแมนติก เที่ยวชมเหนือพื้นทะเล ทะยานสู่ผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ มองดูผืนน้ำทะเลสีฟ้าครามดังภาพฝัน เพลิดเพลินไปกับการเที่ยวเกาะแสนโรแมนติกด้วยมุมมองใหม่ มีรูปสวยๆ ไว้โพสต์รัวๆ

นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินอี้เหิง  แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบอาหารและความบันเทิง ตลาดที่ชาวซานย่านิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งที่มีทั้งขายอาหาร ขนม และผลไม้ที่มีชื่อเสียง แล้วยังมีแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าอีกด้วย

ค่ำ  

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ อี้เหิงไนท์มาร์เก็ต

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก  CROWNE PLAZA SANYA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา - อุทยานพุทธธรรมหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร – วนอุทยาน สุดขอบฟ้า (เทียนย่าไห่เจี่ยว)  
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 3)

นำท่านแวะชมสินค้าเพื่อคุณภาพจากทะเล ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงหัวใจและสมอง ป้องกันภาวะหัวใจอุดตัน และป้องกันการอุดตันของสมอง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง หรือผู้ที่ต้องการลดระดับไตรกลีเซอไรด์ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากสภาวะต่างๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อาการซึมเศร้า และโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย

นำท่านเที่ยว อุทยานพุทธธรรมหนานซาน เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน และถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทรงพลังขับขานทั้งเสียงระฆังยามเช้า เสียงกลองยามเย็น และเสียงเพลงพุทธศาสนาของวัดที่ดังก้องไปตามชายฝั่งทะเลจีนใต้ และตลอดระยะเวลา 19 ปีนับตั้งแต่ก่อสร้าง วัดแห่งนี้ได้รับผู้มาเยือนและผู้ศรัทธากว่า 50 ล้านคนจากทั้งจีนและต่างประเทศ

ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก และยังมีความสูง 108 เมตร ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) อาหารเจ ณ สวนพุทธรรม
บ่าย

นำคณะเดินทางสู่ วนอุทยานสุดขอบฟ้า (เทียนย่าไห่เจี่ยว) ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หินทั้งสองนี้สลักคำว่า "เทียนหยา" และ "ไห่เจียว" ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปลายสุดทางใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของจีน จุดชมวิวแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "เทียนหยา ไห่เจียว" แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) เมนู เซ็ตซีฟู้ด กุ้งมังกร
ที่พัก  CROWNE PLAZA SANYA  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4ซานย่า – ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ – หุบเขากุหลาบ อ่าวย่าหลงวาน – สวนสมุนไพรและไร่กาแฟซิ่งหลง - SEA STORY - ไห่โข่ว – ถนนโบราณฉีโหลว – สนามบินไหโช่ว เหม่ยหลาน
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 6)

นำท่านแวะชมสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน จากภูมิปัญญาของจีนกว่า 4 พันปี ที่สืบทอดและมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าใช้ได้จริง 

นำท่านชม อ่าวย่าหลงวาน เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและงดงามของเกาะไหหลำ   เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม   ความ หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใสสะอาด   เหมาะกับดำน้ำและปะการังใต้น้ำอหลายสายพันธุ์ก็เป็นชมปะการังที่ชัดเจนสำหรับความหลากหลายของกิจกรรมใต้น้ำรวมถึงการดำน้ำ   เรือดำน้ำกลายเป็นจุดเด่นของที่นี่   ในฤดูหนาว  อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส   อุณหภูมิน้ำ 20 องศาเซลเซียส   จึงเรียกว่า "โอเรียนเต็ลฮาวาย." จากนั้นนำท่านชม สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ  แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า   น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ  ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น

นำท่านเที่ยวชม สวนสมุนไพรและไร่กาแฟซิ่งหลง สวนสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน หลังจากนั้นนำท่านนำแวะ ชิมกาแฟซิงหลง พันธ์โรบัสต้าที่ขึ้นชื่อและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วแผ่นดินจีน และไร่กาแฟซิงหลงแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงงานผลิตกาแฟแห่งแรกของจีนในปี ค.ศ. 1962 

จากชาวจีนโพ้นทะเลทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะชาวจีนจากอินโดนีเซียที่ได้นำความรู้เรื่องกาแฟมาถึง ณ เมืองไหหลำแห่งนี้ ฟรี!!! กาแฟเลิศรสกับชุดน้ำชายามบ่าย+ขนม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เมนู ไก่ไหหลำต้นตำรับ

จากนั้นนำท่านสู่  SEA STORY ณ แดนสวรรค์ป๋ออ๋าว ที่นี่ทำให้คนเราสามารถลืมเรื่องวุ่นวายในชีวิต ปลุกจิตใจให้เคลื่อนไหวดังเกลียวคลื่น ณ อ่าวอี้ว์ไต้ (อ่าวเข็มขัดหยก) ที่สวยงาม มีสถานที่แห่งหนึ่งที่คุณฝันหา ด้านหน้าหันสู่ท้องทะเล ฤดูใบไม้ผลิอากาศอบอุ่นและดอกไม้ผลิบานทิวทัศน์งามน่าชม ชื่อของเขาก็คือ “Sea Story หรือ เรื่องราวของทะเล” ที่นั่นมีทั้งบ้านปะการัง ม้านั่งซากเรือเก่า ตะเกียง แล้วยังมีชาวประมงเก่าด้วย มีทั้งกาแฟ สุราเลิศรส อาหารชาวประมง แล้วยังมีเรื่องราวตอนหนึ่งของทะเล ให้ท้องฟ้าและทะเลเป็นเพื่อนเคียงข้าง เชิญทุกท่านมาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ที่ริมทะเลไปด้วยกัน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไหโข่ว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง)

หมายเหตุ 

- รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม

- การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สำภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี)

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินฉีโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2กม. สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นตึกโบราณที่มีลักษณะเด่นคือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาซื้อของ ปัจจุบันเป็นถนนที่ได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีห้างร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 5ไหโข่ว - ดอนเมือง  (SL8811: 01.20 – 03.15)
01.20 น.

อำลา เมืองไหโข่ว เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL8811

หมายเหตุ น้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 15 ก.ก. ต่อท่าน
03.15. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ18,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ17,881 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

หมายเหตุ : ไฟลท์เดินทางขาไป เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไฟลท์ขากลับ จะเดินทางกลับถึง ณ สนามบินดอนเมือง

เงื่อนไขในการจอง

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

  - กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  - หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

  - กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

        ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าเอกสารเข้าเมืองประเทศจีน ** กรณีที่ประเทศจีนเปลี่ยนนโยบายการเข้าประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 9. *** ตามนโยบายของจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้าพื้นเมือง คือ ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก, ร้านไข่มุก,ร้านผีเซี๊ยะซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 2,000 หยวน /ท่าน ***
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ

  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท

  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

  3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

  3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

 4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก

**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้

1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy