โปรแกรมทัวร์เกาะไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เที่ยวไหหลำ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE828 : โปรแกรมทัวร์เกาะไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก 5 วัน 4 คืน (HU)

DE828 : โปรแกรมทัวร์เกาะไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก 5 วัน 4 คืน (HU)
HAINAN AIRLINES (HU)

GUOXI HOTEL

เ ก า ะ ไ ห ห ลำ ..... ตรงเส้นขอบฟ้าจรดกับน้ำทะเล

มากกว่า ... เมืองโบราณ // มากกว่า ... ความงามของธรรมชาติ

ณ เกาะแห่งนี้

บนเนื้อที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ที่สร้างด้วยแรงศรัทธา ล้ำค่าด้วยปรัชญา แสงแห่งธรรมนำพาชีวิต ณ "อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน" 

สักการะ เจ้าแม่กวนอิม องค์แรกของโลก ที่สูงถึง 108 เมตร

ตำนานเรื่องราวอนุสรณ์แห่งความรักอันโรแมนติก "อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง"

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) (HU7940:11.40-14.55) - โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง
08.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ Q โดย สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

11.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดย สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HU7940
14.55 น.

เดินทางถึง เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง โรงภาพยนตร์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของจีน โดยจำลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้แก่เขา อาทิ Back to 1942 Tangshan Earthquake If You Are The One

ค่ำรับประทานอาหาร ค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2ไหโข่ว - โบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า (ปิงหลางกู่) (รวมรถกอล์ฟ) - ซานย่า
เช้า  

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบ๋อ่าว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นำท่านเข้าชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย อาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย ในปี 2002

จากนั้น นั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3 สาย อัน ได้แก่ Wanquan , Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกันก่อนไหลลงสู่ทะเล

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย

นำท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนชนเผ่า (ปิงหลางกู่) หมู่บ้านแห่งนี้มีการแสดงต่างๆ มากมายของชนเผ่าให้ได้ร่วมสนุก และท่านจะได้เห็นการแต่งการและธรรมเนียมของชนเผ่าว่ามีความเป็นมาอย่างไร นอกจากนั้นยังคงมีของพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นขนมทานเล่น หรือผลไม้ท้องถิ่น ให้ท่านได้เลือกซื้อ ชิม ตามอัธยาศัย

และจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซานย่า

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  เมนูพิเศษ...ลิ้มรสไก่ไหหลำ
ที่พัก  GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3ร้านเยื่อไผ่ - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - ร้านอาหารทะเล - หาดต้าตงไห่
เช้า  

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นำท่านเข้าชม สินค้าที่แปรรูปจากเยื่อไผ่ ซึ่งมีสรรพคุณต่างๆ อาทิเช่น ดับกลิ่นในตู้เย็น หรือจะเป็นเสื้อผ้า และของใช้ที่ทำจากเยื่อไผ่ เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้อที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ

และนำท่านเข้าชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน

เมืองซานย่า มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน”

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ...อาหารเจในวัดหนานซาน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า และนำท่านแวะ ร้านอาหารทะเล ของเมืองซานย่า สินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองซานย่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตับปลา หรือสินค้าแปรรูปที่มาจากอาหารทะเลมีมากมายให้ท่านได้เลือกชมและซื้อฝากคนทางบ้าน

จากนั้นนำท่านชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสำหรับการดำน้ำ, กีฬาชายหาด, การว่ายน้ำและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  (เมนูพิเศษ....อาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ—ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน)
ที่พัก  GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
Option 

Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาท่านละ 300 หยวน) เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า ซึ่งจะเป็นโชว์ภายในอาคาร ในแต่ละฉากของโชว์นี้ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการที่ผู้จัดได้นำเสนอออกมาให้ท่านชม รับรองได้ว่าท่านไม่เคยชมที่ไหนมาก่อน และยังโชว์ถึงความเป็นมาของอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ซึ่งเป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนติกระหว่างกวางสาวและหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางก่อนเข้าไปถึงอาคารที่ดูการแสดง ท่านก็จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของชาวท้องถิ่นออกมาร้องเพลง และเล่นกิจกรรมให้ท่านได้ชม 

‣ LASVEGAS SHOW (ราคาท่านละ 280 หยวน) โชว์ลาสเวกัส เป็นอีกหนึ่งชื่อที่มีชื่อเสียงไม่น้อยกว่าโชว์เชียนกู่ชิง ซึ่งเป็นโชว์ที่เต็มไปด้วยแสงสีและความบันเทิงมากมาย ด้วยการแต่งกายและการแสดงทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการชมโชว์ 
ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่ และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น

วันที่ 4ร้านสินค้าพื้นเมือง - THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS - ซานย่า - ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - ถนนคนเดินฉีโหลว
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นำท่านแวะชม สินค้าพื้นเมือง ของเมืองซานย่า ไหหลำเป็นเมืองที่มีการปลูกมะพร้าวค่อนข้างเยอะ จึงมีอาหารที่ผลิตจากมะพร้าวหลากหลาย อาทิเช่น อม ขนม กาแฟ ผงมะพร้าวสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งจะมีหลากหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกชม และยังคงมีสินค้าอื่นๆที่ขึ้นชื่อของเมืองไหหลำอีกมากมายให้ท่านซื้อฝากคนทางบ้าน

จากนั้นนำท่านเข้าเที่ยวชม  THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS  ท่านจะได้เพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล ภายในอควาเรี่ยมจะตกแต่งตามสไตล์ของ แอตแลนติส นครที่สาบสูญใต้ท้องทะเลลึก ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่ในแอตแลนติสเลย

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไหโข่ว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.)

จากนั้นให้ท่านอิสระเดินชม ถนนคนเดินฉีโหลว เป็นถนนที่ถูกสร้างเมื่อปี 1925 ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่ทำเป็นถนนคนเดินเชื่อมต่ออยู่ใต้ชายคาเดียวกัน ถนนสายนี้ก็คือถนนเต๋อเซิ่งซา ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่นับร้อยปีที่ชาวไหโข่วรู้กันโดยทั่วไปถนนคนเดินฉีโหลวจึงเป็นที่ที่ให้ความสนใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างมากค่ะท่านใดที่มีโอกาศมาไหหลำท่านไม่ควรพลาดที่ถนนคนเดินฉีโหลค่ะรับรองว่าท่านจะต้องชื่นชอบที่ถนนคนเดินฉีโหลว

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  
ที่พัก OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7939:09.25-10.35)
เช้า  

 รับประทานอาหารเช้า (SET BOX)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไหโข่ว

09.25 น. ออกเดินทางจาก เมืองไหโข่ว โดย สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7939
10.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลำ 
  วีซ่าแบบหมู่คณะ สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง) 
          หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทำวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำการยื่นคำขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น   
          กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
  เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 
 • กระเป๋าเดินทาง
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 1 ใบ 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว 
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • การชำระค่าบริการ
  • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท 
  • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  •  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **

-ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,500 บาท 
-ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,550 บาท 

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
  รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น** 
  และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
  - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
  - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน
  - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง
  - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา 
  - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)           
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
  ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
 • ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ 
  - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
  - หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
  - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

  อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท

  (ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
  สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
  ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
  สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท 
  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท

  - เอกสารที่ต้องเตรียม
  1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
  2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น** 
  และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
  - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
  - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน
  - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง
  - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
  3.ใบอนุญาตการทำงาน 
  4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน 
  5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
  6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy