ทัวร์เฉิงตู ทุ่งดอกมัสตาร์ด หลงฉวนซาน สวนดอกท้อ กวางหยวน หลางจง 2567/2024 เที่ยวRunWanderlust : วิ่งกับเที่ยวเรื่องเดียวกัน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE882 : ทัวร์เฉิงตู ทุ่งดอกมัสตาร์ด หลงฉวนซาน สวนดอกท้อ กวางหยวน หลางจง 5 วัน 4 คืน (TG) [RunWanderlust : วิ่งกับเที่ยวเรื่องเดียวกัน]

DE882 : ทัวร์เฉิงตู ทุ่งดอกมัสตาร์ด หลงฉวนซาน สวนดอกท้อ กวางหยวน หลางจง 5 วัน 4 คืน (TG) [RunWanderlust : วิ่งกับเที่ยวเรื่องเดียวกัน]
Thai Airways (TG)

GALAXY MIN YOUN LANGZHONG TIANFU HOTEL
TIAN CHENG HOTEL
XING CHEN HANG DU INTERNATIONAL HOTEL

 RunWanderlust : วิ่งกับเที่ยวเรื่องเดียวกัน

" ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว เพื่อนักเที่ยวที่ชอบวิ่ง หรือนักวิ่งที่ชอบเที่ยว และนักเที่ยวสายชิล "

 

โปรแกรมทัวร์นี้เหมาะสำหรับ
นักเที่ยวที่ชอบวิ่ง
 &นักเที่ยวสายชิล

- มีเวลาให้วิ่งออกกำลังกายตอนเช้า ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม

- เสร็จแล้วก็อาบน้ำ กินข้าว ไปเที่ยวกันต่อ

- หากไม่หนำใจ จะพาวิ่งชมพระอาทิตย์ตกดินอีกด้วย

 

- มีเวลาชิลกับที่พักและธรรมชาติยามเช้า

- นอนไม่ดึก ตื่นไม่ต้องเช้ามาก ฟินนน

- จิบชา กาแฟ แลธรรมชาติ โคตรชิล

 

ทุ่งดอกมัสตาร์ด - ภูเขาหลงฉวน - สวนดอกท้อ - หอสังเกตการณ์หลงฉวนซาน
เมืองกวางหยวน - ผาแกะสลักพระพันองค์ (เชียนฟอหยา) - วัดบูเช็กเทียน
เมืองหลางจง - ล่องเรือแม่น้ำเจียหลิง - เมืองโบราณหลางจง - ศาลเจ้าเตียวหุย

** พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

เมนูพิเศษ :: อาหารกวางตุ้ง / อาหารสมุนไพรยาจีน
พิเศษ :: หัวหน้าทัวร์ถ่ายรูปสวย + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ

** 15 ท่าน ออกเดินทาง **

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เมืองเผิงซาน - ทุ่งดอกมัสตาร์ด
07.30 น.  

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H สายการบิน THAI AIRWAY (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

10.05 น. 

เหิรฟ้าสู่ นครเฉินตู โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่  TG618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.00 น.  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ นครเฉินตู (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางไป เมืองเผิงซาน เพื่อชม ทุ่งดอกมัสตาร์ด เหลืองอร่ามงดงามมาก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก ถึงที่พักให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ XING CHEN HANG DU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 2ฟรีสไตล์ยามเช้า [จ๊อกกิ้งในสวนสาธารณะ/จิบกาแฟ กับบรรยากาศสุดชิล] - ภูเขาหลงฉวน - สวนดอกท้อ - หอสังเกตการณ์หลงฉวนซาน - เมืองกวางหยวน
05.30 น.

สำหรับสายวิ่ง สายออกกำลังกาย : เรามีนัดรวมตัวกัน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อออกไป จ๊อกกิ้งในสวนสาธารณะ เก็บความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราได้มาวิ่งที่ที่สวยงามแบบนี้ ตามประสานักเที่ยวสายวิ่ง เพราะวิ่งกับเที่ยวคือเรื่องเดียวกัน

สำหรับสายชิล : ท่านจะมีเวลานอนมากขึ้น หรือเลือกที่จะตื่นเช้ามาเดินเล่นรอบ ๆ โรงแรม สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ ชมบรรยากาศอันสวยงาม เป็นไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจากเดิม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำท่านเดินทางไป ภูเขาหลงฉวน ชม สวนดอกท้อบานสะพรั่ง 

จากนั้นนำท่านชม Eye of the City ดวงตาของนครเฉิงตู หรือ หอสังเกตการณ์หลงฉวนซาน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกวางหยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)

จากนั้นนําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ TIAN CHENG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 3ฟรีสไตล์ยามเช้า [จ๊อกกิ้งท่ามกลางธรรมชาติ/จิบกาแฟ กับบรรยากาศสุดชิล] - ผาแกะสลักพระพันองค์ (เชียนฟอหยา) - วัดบูเช็กเทียน - เมืองหลางจง - ล่องเรือแม่น้ำเจียหลิง
05.30 น.

สำหรับสายวิ่ง สายออกกำลังกาย : เรามีนัดรวมตัวกัน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อออกไป จ๊อกกิ้งท่ามกลางธรรมชาติ เก็บความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราได้มาวิ่งที่ที่สวยงามแบบนี้ ตามประสานักเที่ยวสายวิ่ง เพราะวิ่งกับเที่ยวคือเรื่องเดียวกัน

สำหรับสายชิล : ท่านจะมีเวลานอนมากขึ้น หรือเลือกที่จะตื่นเช้ามาเดินเล่นรอบ ๆ โรงแรม สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ ชมบรรยากาศอันสวยงาม เป็นไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจากเดิม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำท่านชม ผาแกะสลักพระพันองค์ (เชียนฟอหยา)

จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดบูเช็กเทียน 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลางจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า)

นำทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ำเจียหลิง

จากนั้นนําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ GALAXY MIN YOUN LANGZHONG TIANFU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 
วันที่ 4ฟรีสไตล์ยามเช้า [จ๊อกกิ้งท่ามกลางธรรมชาติ/จิบกาแฟ กับบรรยากาศสุดชิล] - เมืองโบราณหลางจง - ศาลเจ้าเตียวหุย - เฉิงตู - ถนนชุนซีลู่
05.30 น.

สำหรับสายวิ่ง สายออกกำลังกาย : เรามีนัดรวมตัวกัน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อออกไป จ๊อกกิ้งท่ามกลางธรรมชาติ เก็บความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราได้มาวิ่งที่ที่สวยงามแบบนี้ ตามประสานักเที่ยวสายวิ่ง เพราะวิ่งกับเที่ยวคือเรื่องเดียวกัน

สำหรับสายชิล : ท่านจะมีเวลานอนมากขึ้น หรือเลือกที่จะตื่นเช้ามาเดินเล่นรอบ ๆ โรงแรม สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ ชมบรรยากาศอันสวยงาม เป็นไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจากเดิม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำท่านชม เมืองโบราณหลางจง เมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า 2,300 ปี

จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าเตียวหุย หนึ่งในขุนพลของเล่าปี่ยุคสามก๊ก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหารนำท่านกลับสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชั่วโมง) 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ... อาหารกวางตุ้ง

หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซุนชีลู่ มีสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่าง ๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
พักที่ XING CHEN HANG DU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 
วันที่ 5ฟรีสไตล์ยามเช้า [จ๊อกกิ้งในสวนสาธารณะ/จิบกาแฟ กับบรรยากาศสุดชิล] - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - อาหารสมุนไพรยาจีน - กรุงเทพฯ 
05.30 น.

สำหรับสายวิ่ง สายออกกำลังกาย : เรามีนัดรวมตัวกัน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อออกไป จ๊อกกิ้งในสวนสาธารณะ เก็บความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราได้มาวิ่งที่ที่สวยงามแบบนี้ ตามประสานักเที่ยวสายวิ่ง เพราะวิ่งกับเที่ยวคือเรื่องเดียวกัน

สำหรับสายชิล : ท่านจะมีเวลานอนมากขึ้น หรือเลือกที่จะตื่นเช้ามาเดินเล่นรอบ ๆ โรงแรม สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ ชมบรรยากาศอันสวยงาม เป็นไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจากเดิม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่าง ๆ มากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ... สมุนไพรยาจีน

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ นครเฉินตู เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

15.55 น.

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ...


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ สายการบินไทย (TG) จาก กรุงเทพฯ - เฉิงตู // เฉิงตู - กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 11 พ.ย. 66 
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 5 ดาว (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าทำวีซ่าประเทศจีนยื่นแบบปกติ 4 วัน ทำการ (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เมนูพิเศษ :: อาหารกวางตุ้ง / อาหารสมุนไพรยาจีน
 • พิเศษ :: หัวหน้าทัวร์ถ่ายรูปสวย + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
 • การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

หมายเหตุ :

** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ

*** ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าช้อปปิ้ง  ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
 • ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
   • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
   • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
  • เดินทางพร้อมญาติ
   • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
   • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
   • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
  • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
  • สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
  • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
   

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy