ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ทบิลิซี ทะเลสาบเซวาน 2567/2024 เที่ยวจอร์เจีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE783 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ทบิลิซี ทะเลสาบเซวาน 9 วัน 6 คืน (QR)

DE783 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ทบิลิซี ทะเลสาบเซวาน 9 วัน 6 คืน (QR)
Qatar Airways (QR)

ANI PLAZA HOTEL
ARMENIA WELLNESS & SPA HOTEL
BEST WESTERN DILIJAN HOTEL
TBILISI PARK HOTEL

ล่องเรือทะเลสาบเซวาน
เมืองเจอร์มุก เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันดับหนึ่งของอาร์เมเนีย
ชมความสวยงามของ เทือกเขาคาซเบกิ
ชมความยิ่งใหญ่ของ เทือกเขาคอเคซัส
เมืองเยเรวาน เมืองที่ใหญ่ที่สุดของดินแดนอาร์เมเนีย
กระเช้าไฟฟ้าปีกแห่งทาเตฟ ระเช้าไฟฟ้าที่มีเส้นทางยาวที่สุดในโลก

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.30 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยดูแลอำนวยความสะดวก
วันที่ 2กรุงเทพฯ - โดฮา - ทบิลิซี
01.20 น.ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ QR 837
05.25 น.เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
07.15 น.ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศ จอร์เจีย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ QR355
11.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่าศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) เมืองหัวใจแห่งจอร์เจีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแห่งจอร์เจียนแท้ เมืองที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำสำคัญอย่างแม่น้ำ คูรา (Kura) เมืองแห่งนี้ถูกสร้างโดยกษัตริย์จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เจ้าผู้ก่อตั้งนครแห่งนี้ ได้ฉายาว่า กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี “ไอบีเรีย” เมืองแห่งนี้สร้างถูกสร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 4

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง อัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) เมืองแห่งนี้ดัดแปลงจากถ้ำมาเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย นำท่านชมหมู่บ้านถ้ำ โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้นมีพื้นที่กว้างและใหญ่ที่สุด มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ภายในถูกสร้างให้เชื่อมโยงกันผ่านช่องอุโมงค์และทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการทำขั้นบันได ไปยังจุดต่างๆภายในถ้ำ จากการสำรวจโดยนักโบราณคดีได้พบเครื่องใช้มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินโบราณ ยังมี ของใช้ทำจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกด้วย ข้าวของตั่งต่างเหล่านี้ได้ถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลินที่จะนำท่านไปชมต่อไป

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาร์ลิน (Joseph Stalins Museum) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกเล่าเรื่องราวของ สตาร์ลิน อดีตผู้นำคอมมิวนิสโซเวียตที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแสดงอัตชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนตาย 

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3มัทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวทิตสโคเวลี - กูดาอูรี - โบสถ์ทรีนิตี้ ทบิลิซี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางจากเมืองทบิลิซี มุ่งหน้าสู่ เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) เมืองทางด้านเหนือของทบิลิซี

นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) วิหารรูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ที่สร้างราวๆศตวรรษที่ 6 มีความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนเขาที่มีแม่น้ำ แม่น้ำมิควาวารีและแม่น้ำอรักวี

จากนั้นนำท่านแวะชม วิหารสเวติสโคเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมัคสเคต้าลักษณะโบสถ์วิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก

จากนั้นนำท่านผ่านเส้นทางสำคัญซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในด้านการทหาร เรียกว่า “Georgian Military Highway” สร้างโดยสหภาพโซเวียต ซึ่งเคยถูกควบคุมภายใต้การทหารของโซเวียต

นำท่านสู่ เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) มีความยาวราวๆ 1,100 km ระหว่างทางให้ผ่านชมวิว ป้อม Ananuri Fortress เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่ โดยมีกำแพงล้อมรอบและตั้งตระหง่านโดดเด่น ระหว่างทางจะได้ชมความงามของอ่างเก็บน้ำ ซินวาลี (Zhinvali Reservoir)

จากนั้นนำท่านผ่านหุบเขาเข้าสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคอเคซัส เป็นเมืองพักผ่อนยอดนิยมของชาวจอร์เจีย 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ สเตแพนมินด้า (Stepanminda) เมืองบนหุบเขา เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเป็นรถจิ๊ปโฟรวิวล์

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ โบสถ์ตรีนีตี้ (St. Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนส์ที่มีความเชื่อในหลักตรีเอกภาพ สถาปัตยกรรมนี้สร้างราวๆ ศตวรรษที่ 14 ในอดีตเป็นโบสถ์แห่งเดียวในจังหวัดคาวี ณ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่โดดเด่นมากในด้านสถาปัตยกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์สร้างบนเขาสูงชันทำให้โบสถ์นี้เป็นโบสถ์สำคัญของประเทศจอร์เจีย

จากนั้นให้ท่านชมวิวของ เทือกเขาคาซเบกิ ที่สวยงาม (การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขานั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนื่องจากในบางช่วงเส้นทางมีหิมะตกหนักอาจทำให้ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี่

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! ให้ท่านได้ชมการแสดงในแบบประเพณีพื้นมืองจอร์เจีย
ที่พักTBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ทบิลิซี - ซาดาโคล - โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท - ดิลิจัน 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) เมืองชายแดนเข้าสู่ประเทศอาร์เมเนีย เมืองหน้าด่านที่มีการตรวจตราก่อนเดินทางเข้าสู่อาร์เมเนีย ดินแดนแห่งวัฒนธรรม นำท่านผ่านจุดตรวจ แสดงเอกสารวีซ่า ที่ได้มีการจัดการมาแล้วจากทางบริษัทฯ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮักพาท (Haghpat) เมืองสำคัญที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานสำคัญอย่างอารามฮักพาท

นำท่านชม อารามฮักพาท (Haghpat Monastery) โบราณสถานที่ได้รับการยกย่องเป็น มรดกโลก เป็นผลงานชิ้นเอกทางด้านสถาปัตยกรรมและศาสนาในการก่อสร้างของยุคกลาง อารามแห่งนี้สร้างโดยนักบุญ นิชาน (Saint Nishan) ราวๆ ศตวรรษที่ 10 อยู่ในช่วงการครองราชย์ของกษัตริย์อะบาสที่ 1 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1669 ให้ท่านได้ชมตัวโบสถ์เก่าและต่อมาได้รับการขยายและตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบอาร์เมเนียน

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิลิจัน (Dilijan) เมืองตากอากาศที่มีชื่อของอาร์เมเนีย มีอีกชื่อว่า “Little  Switzerland of  Armenia” ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร จึงทำให้อากาศหนาวเย็น ตลอดทั้งปี ให้ท่านอิสระชมความสวยงามของธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักBEST WESTERN DILIJAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ดิลิจัน - เซวาน - ล่องเรือทะเลสาบเซวาน - โบสถ์เซวานาแว๊งค์ - เจอร์มุก 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซีแวน เมืองริมทะเลสาบซีแวน (Lake Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเซวาน ให้ท่านชมความงามของผิวน้ำทะเลสาบเซแวน ทะเลสาบที่มีแม่น้ำหลายสายไหลมารวมกันเกิดเป็นความงามของธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านไปชม อารามซีแวน (Sevan Monastery) หรือมีชื่ออีกชื่อว่า Sevanavank ซึ่งตั้งอยู่ด้านแหลมที่อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบซีวาน

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจอร์มุก เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันดับหนึ่งของอาร์เมเนีย จุดหมายปลายทางของผู้รักสุขภาพทั้งหลาย ให้ท่านผ่านชมบรรยากาศโดยรอบ สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของธรรมชาติและขุนเขา 
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักARMENIA WELLNESS & SPA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เจอร์มุก - คันซอเรสค์ - กระเช้าไฟฟ้าทาเตฟ - วิหารทาเตฟ - โนราแวง - เยเรวาน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคันซอเรสค์ (Khndzoresk Village) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาคอร์ซอร์ เป็นสถานที่ที่ถูกขุดให้เป็นถ้ำให้เป็นที่อาศัยในสมัยโบราณที่อยู่บนหน้าผาหิน ซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่มีคนอยู่อาศัยแล้ว สถานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกดัดแปลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ท่านได้เยี่ยมชม

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานแขวน (Swinging Bridge) ที่ทำด้วยลวดสลิงมีความยาว 1.6 เมตร และหนักประมาณ 14 ตัน สะพานแขวนนี้เป็นสะพานแขวนที่เชื่อมระหว่างเมือง คันซอเรสค์ใหม่และคันซอเรสค์เก่า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลิซอร์ (Halidzor Village) (113 km)เมืองแรกสู่การเดินทางเข้าไปยังวิหารทาเตฟ

นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ (Tatev wing) กระเช้าไฟฟ้าที่ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊ค เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่มีเส้นทางยาวที่สุดในโลก โดยปลายทางของกระเช้านี้มุ่งสู่วิหารทาเตฟ

นำท่านชม วิหารทาเตฟ (Tatev Monastery) วิหารเก่าแก่บนยอดเขาที่ราบสูงได้ถูกสร้างขึ้นราว ศตวรรษที่ 9 เป็นที่รองรับของบิชอฟซะยูนิค ต่อมาได้ใช้เป็นที่แสวงบุญของนักบวชมากมาย

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านแวะชม วิหารโนราแวง (Noravank Monastery) วิหารเก่าแก่สร้างในศตวรรษที่ 13 โดยนักสอนศาสนาสยูนิค แต่ตัวอาคารหลักสร้างราวปี ค.ศ. 1227 โดยนักบุญคาราเพท บริเวณประตูทางเข้าหรือตามหน้าต่างด้านหน้าจะถูกสร้างให้มีส่วนที่ยื่นออกมาปกคลุมและจะถูกแกะสลักด้วยลวดลายสถาปัตยกรรมอย่างประณีตและสวยงาม นอกจากนั้นยังมีโบสถ์ที่ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1339 เป็นอนุเสาวรีย์ที่ไว้ฝังศพ สถานที่แห่งนี้ถูกปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นและมีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบให้ดีขึ้น
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ANI PLAZA HOTEL YEREVAN หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เยเรวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - ป้อมเอเรบูนี - คอร์วิราฟ - เยเรวาน 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

ท่านชม วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยงามแห่งหนึ่งของดินแดนอาร์เมเนีย ด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนียนเป็นวิหารกลางเทือกเขามีส่วนที่สร้างโดยการเจาะเข้าไปในภูเขาหิน ตัวอาคารแห่งนี้สร้างราวๆ คริสตวรรษที่ 12-13 ด้วยความสวยงามขอตัวสถาปัตยกรรมที่ถูกจัดวางอยู่กลางขุนเขาสีเขียวทำให้เป็นวิหารที่งดงามอีกแห่งของอาร์เมเนีย 

จากนั้นนำท่านชม อารามการ์นี (Garni Temple) (79 km) เป็นสถาปัตยกรรมทรงกรีกโบราณ สร้างโดยกษัตริย์ทิริดาเทส ที่ 1 (Tiridates I) เป็นความเชื่อโบราณสร้างสร้างถวายแด่ท่านเทพ Mihr เทพแห่งแสงของสรวงสวรรค์และในนิทานปกรนัมโบราณของอาร์เมเนียจัดเป็นทวยเทพแห่งความสัตย์จริง

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านชม ป้อมเอเรบูนี (Erebuni Fortress) มีความหมายว่า “The Fortress of Blood” อดีตเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันตัวเมืองจากจักรวรรดิโบราณอูราตู มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,017 เมตร ตั้งอยู่ในเขตของกรุงเยเรวาน การสร้างขึ้นเหนือพื้นของเนินเขา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีสำหรับป้อมที่จะปกป้องอาณาจักรและศัตรูที่มาจากทางด้านเหนือ ให้ท่านได้เก็บภาพความประดับใจจากวิวของภูเขาอารารัทที่อยู่ในประเทศตุรกีและเป็นตำนานที่จอดของเรือโนอาห์

นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ที่มีสิ่งของโบราณถูกสะสมมากมายกว่า 16,000 ชิ้น 

นำท่านชม วิหารคอฟ วิราฟ (Khor Virap Monastery) (80 km) เป็นวิหารที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับการเข้ารวมพิธีจารึกแสวงบุญให้กับนักบุญผู้มีชื่อเสียง นามว่า กรีกอร์ ลูซาสอริช (Grigor Lusavorich)

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักANI PLAZA HOTEL YEREVAN หรือเทียบเท่า 
วันที่ 8เยเรวาน - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์ - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง - สนามบิน 
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอคมิอัดซิน (Echmiadzin) (20 km) เมืองที่มีความสำคัญต่อชนชาวอาร์เมเนียนในอดีต เป็นเมืองที่ผู้ศรัทธาในด้านศาสนามารวมตัวกันอีกทั้งมีความศักดิ์สิทธ์อีกด้วย

นำท่านชม วิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) วิหารแห่งพระแม่เจ้า โบสถ์นั้นถูกสร้างราวๆ ศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่อันดับแรกๆของโลก

จากนั้นพาท่านชม วิหารซวาร์นอทต์ (Zvartnots Cathedral) วิหารที่ถูกสร้างราวๆปี คริสตศักราช 641 - 653 ที่อยู่ในช่วงจักรวรรดิไบแซนไทน์ส่งอิธิพล มายังรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมซึ่งหลงเหลือแต่โครงสร้าง

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของดินแดนอาร์เมเนียตั้งอยู่ริมแม่น้ำสำคัญอย่างแม่น้ำ ฮราซดาน กรุงเยเรวานเป็นหัวใจของการบริหาร วัฒนธรรม และ อุสาหกรรมการคมนาคมทางรถไฟและการค้าทางเกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้งยังมีการผลิตโลหะ เครื่องจักร และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆออกสู่ตลาดโลก

ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในเยเรวานซึ่งเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมา มีการปล่อยน้ำไหลลงมาสวยงามราวกับสรวงสวรรค์

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดกลาง (Pak Shuka Market) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกของฝากพื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องหนัง เครื่องเงิน และ งานศิลปะทำมือ 

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ก่อนเดินทางกลับให้ท่านได้แวะชม จตุรัสกลางเมือง (Republic Square) เป็นสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเยเรวายน ให้ท่านชมความงามของน้ำพุประกอบดนตรี (Fountains Show) ยามค่ำคืน ให้ท่านได้ดูความงามของน้ำพุและดนตรีที่พวยพุ่ง ประดับไฟหลากสีในยามค่ำ เก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

วันที่ 9เยเรวาน - โดฮา - กรุงเทพมหานคร
02.45 น.ออกเดินทางสู่ โดฮา การ์ต้า โดย สายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR286
04.45 น.ถึง สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า ให้ท่านได้พักแวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.35 น.ออกเดินทางจาก สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า โดย สายการบิน การ์ต้า เที่ยวบินที่ QR838
19.20 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ทบิลิซี // เยเรวาน-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าทำวีซ่าของประเทศอาร์เมเนีย
 • น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถให้บริการท่านตลอดการเดิงทาง 2 USD ต่อวันต่อท่าน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่านตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวันต่อท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อม ชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป  - เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  • ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  • ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง 
  • พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
  • ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ (สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด) 
  • หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
  • เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  • สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา / มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy