โปรแกรมทัวร์ลาว-จีน รถไฟความเร็วสูง สิบสองปันนา คุนหมิง 2567/2024 เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE735 : โปรแกรมทัวร์ลาว-จีน รถไฟความเร็วสูง สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน

DE735 : โปรแกรมทัวร์ลาว-จีน รถไฟความเร็วสูง สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน

LE THATLUANG D’OR BOUTIQUE HOTEL
LONGWAY HOTEL
VIENNA HOTEL

พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดในลาว

นั่งรถไฟความเร็วสูงขบวนล้านช้าง  ลาว-จีน

สิบสองปันนา เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีน

นครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี

อุทยานป่าหิน ป่าหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

พิเศษ เป็ดย่างอี๋เหลียง , สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง  !!!

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE735-01403-08 ส.ค. 67Not Applicable (N/A)37,999จองด่วน
DE735-01517-22 ส.ค. 67Not Applicable (N/A)37,999จองด่วน
DE735-01624-29 ส.ค. 67Not Applicable (N/A)37,999จองด่วน
DE735-01707-12 ก.ย. 67Not Applicable (N/A)36,999จองด่วน
DE735-01814-19 ก.ย. 67Not Applicable (N/A)36,999จองด่วน
DE735-01921-26 ก.ย. 67Not Applicable (N/A)36,999จองด่วน
DE735-02019-24 ต.ค. 67Not Applicable (N/A)37,999จองด่วน
DE735-02126-31 ต.ค. 67Not Applicable (N/A)37,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – วัดศรีเมือง –ประตูชัย
10.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  หรือ ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสาร 2 ขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง  

12.15 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG004 หรือ โดยสายการบิน  AIRASIA เที่ยวบินที่ FD3358

13.25 น.

เดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย

เดินทางถึง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตม.ไทย เพื่อเดินทางออกจากประเทศไทย

เดินทางเข้าด่านข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงด่านลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตม. สปป.ลาว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชม พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างของประเทศลาว

นำท่านชม วัดศรีเมือง หรือ วัดสีเมือง ในภาษาลาว แห่งนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ที่วัดศรีเมืองแห่งนี้จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนนาน วัดศรีเมืองหรือวัดเจ้าแม่ศรีเมืองเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมืองเวียงจันทน์ จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พักLE THATLUANG D’OR BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 
วันที่ 2 เวียงจันทน์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง - บ่อเต็น - บ่อหาน - เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) - เมืองใหม่ 9 จอง 12 เชียง - ถนนคนเดินสิบสองปันนา
06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทน์ ขบวน (C82 / 07.30- 11.30) ชั้น 2 ธรรมดา จากนครหลวงเวียงจันทน์สู่บ่อเต็น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ

หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX บนรถไฟ

11.30 น.

เดินทางถึง สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงบ่อเต็น บ่อเต็นเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการและอื่น ๆ ของ สปป. ลาว โดยบ่อเต็นเป็นชื่อเรียกของหมู่บ้านในเขตเมืองหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา ตั้งอยู่ใกล้เขตชายแดนลาว-จีน ตรงข้ามกับเมืองโม่ฮาน เขตสิบสองปันนาของจีน มีเส้นทาง R3a เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าหลักระหว่างไทย-สปป. ลาว-จีน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ด่าน ตม.บ่อเต็น เขตชายแดนลาว-จีน สู่ ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) ดำเนินการแจ้งเอกสารผ่านแดน ตรวจคนเข้าเมีอง บ่อหาน หรือ หมัวฮาน เป็นเมืองชายแดนทางตอนใต้ของอำเภอเมืองล้า เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ติดชายแดนลาว-จีน และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ประเทศลาว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ เมืองจิ่งหง เมืองเอกของเขตปกครอตนเองสิบสองปันนา เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีเสนห์ชวนหลงใหล มีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนเดินทางมาเยือนเมืองแห่งนี้ ท่านจะได้พบเห็นสัญลักษณ์รูปนกยูงอยู่ทุกแห่งหนใน เมืองเชียงรุ้ง เนื่องจากนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงรุ้ง

จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ทองคำใหญ่ ที่ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ที่เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ของชาติจีนที่ให้ความสำคัญกับเขตการค้าเสรีอาเซียน-โขง เพื่อให้เป็นประตูทางการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ ศูนย์กลางสามเหลี่ยมทองคำไข่มุกแห่งแม่น้ำโขงมีการรวบรวมวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นของแต่ละชนเผ่าในกลุ่มเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันให้อยู่ในรูปนานาชาติมากที่สุดทั้งแบบโบราณและร่วมสมัย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินสิบสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่าง ๆ มีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักVERNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 ตลาดเช้าไทลื้อ - หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา” - สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยูง - หมู่บ้านเผ่าไอ้นีน้ำตกเก้ามังกร) - วัดหลวงเมืองลื้อ - โชว์พาราณสี
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ตลาดเช้าไทลื้อ ซึ่งคราครั่งไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย และชาวบ้านที่มาจับจ่ายตลาดอย่างคึกคัก ภายในตลาดเช้านอกจากจะมีสินค้าจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลาน้ำจืด ของป่ามากมาย อีกทั้งอาหารกิ่งสำเร็จรูป เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา” ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี พาท่านเดินลัดเลาะไปบนเนิน เขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ สักการะวัดไทลื้อท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา จากมุมนี้ท่านสามารถมองเห็นหมู่บ้านไทลื้อโบราณรายล้อมไปด้วยภูเขา และความเจริญของเมืองจิ่งหงยุคใหม่ หรึอภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนําท่านไปเที่ยวชม สวนป่าดงดิบ นั่งรถรางไฟฟ้า ชมการเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา ซึงมีนกยู่งนับร้อย ๆ

นําท่าน ชมการ โชว์การแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ อาทิโชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี (อีก้อ) และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ เที่ยวชมผืนป่าแห่งสิบสองปันนา ชม ต้น นกยูง ซึงเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยู่งซึงชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของเหล่านกยู่ง ชมน้ำตกเก้ามังกร เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากเขาสูงหลายสิบเมตร ด้านล่างมีรูปปั้นชาวประมงถือดาบสู้กับมังกร เป็นมังกร 9 หัว ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล่าของที่นี่และแม่น้ำหลั่นช้าง แม่น้ำโขง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยการลงทุนก่อสร้างโดยบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ด้วยเงินทุนมหาศาลถึง 350 ล้านหยวน นนาน ล้านหยวน ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม การแสดงชุดอลังการชื่อ ชุดพาราณสี หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี
ที่พักVERNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 4สิบสองปันนา - นั่งรถไฟความเร็วสูง - คุนหมิง - เขาซีซาน - ประตูมังกร (รวมรถราง) - ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟสิบสองปันนา เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ คุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ

หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนําท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ถึงเชิงเขา นำท่าน นั่งรถราง สู่ประตูทางเข้า จากนั้นเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นสู่ ประตูมังกร ซึ่งถือกันว่าเป็นประตู แห่งโชคลาภและความมั่นคงเป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ ซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูนี้จะมีโชคลาภเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่ สวยงามของทะเลสาบเทียนฉือ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่ อยู่ในใจกลางเมืองคุน-หมิง เนื่องจากตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จีจึงเอาคำย่อ “จินปี้” มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชศกซวเต๋อราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ
ค่่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

ที่พัก

LONG WAY  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5อุทยานป่าหิน (รวมรถราง) - ตำหนักทอง - วัดหยวนทง 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานป่าหิน (รวมรถราง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) คนดั้งเดิมได้กล่าวไว้ว่า “หากคุณมา เยือนคุนหมิงโดยปราศจาก การชมป่าหิน จะเป็นการเสียเวลาเปล่า” เพราะแท้ที่จริงแล้ว ป่าหินเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหนึ่งของมณฑลยูนนาน ทั้งยังเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ซึ่ง สมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำแต่เมื่อเปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือผืนดินและการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา ทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไป
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ ... เป็ดย่างอี๋เหลียง
บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” จึงนับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
ที่พักLONG WAY  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6คุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า แบบ SETBOX

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

08.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KUNMING AIRLINES เที่ยวบินที่ KY8369 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบินตามสายการบินนั้นๆ หรือเปลี่ยน  สายการบินเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือสายการบินลัคกี้แอร์ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
10.20 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว***


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ37,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ37,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ37,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ36,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ36,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ36,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ37,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ37,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 10 ม.ค.67 **
 3. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) ในกรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้ว ทางบริษัทฯ  หักคืนค่า วีซ่ากรุ๊ปให้ท่านละ 900 บาท  
 4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 5. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 7. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 9. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-9) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น !!!
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ฯลฯ
 4. กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม  1,500 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 6. ค่าวีซ่าจีน และ ลาว สำหรับชาวต่างชาติ
 7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง)พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันที่จองเท่านั้น)
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
 • กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและช้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • น้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์
 • 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม)
 • มากกว่า 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งทางบริษักขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
 • ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคูเทศณ์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน่เที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจน่เที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวกราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่น ๆ
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100%
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน
 • ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า)
 • ไฟล์รูปถ่าย (ขอจากทางร้านถ่ายรูป) 2x2 นิ้ว (จัตุรัส) เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่า
 1. ห้ามยิ้ม
 2. ต้องเห็นหูชัดเจน
 3. พื้นหลังขาวเท่านั้น
 4. รูปขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 5. ห้ามใส่เสื้อสีขาว และสีอ่อน / ลูกไม้
 6. ห้ามใส่ชุดราชการ หรือชุดครุย
 7. ถ่ายหน้าตรง เปิดหน้าผาก
 8. ห้ามใส่แว่นตาสีดำ และใส่หมวก
 9. ตนมุสลิมเปิดหน้าเห็นใบหน้า
 10. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด
 11. ห้ามให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด (ห้ามแม็ค)
 • วีซ่ากรุ๊ปทำได้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น!!ชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
 • หากยกเลิกการเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถคืนค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 • ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าและทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว
 • ในกรณีรัฐบาลจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำการ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเป็นจริง

 • Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy