ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE453 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 4 วัน 3 คืน (SL)

DE453 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 4 วัน 3 คืน (SL)

FUJIYA HOTEL OSAKA
Hotel Centmain Nagoya
Ueno Flex Hotel Iga

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า แวะถ่ายรูปที่ MEIJO PARK - อิออน มอลล์
04.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

07.45 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL310

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***

15.45 น. 

เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

นำท่านเดินทางสู่ MEIJO PARK เป็นสวนสาธารณะที่วิวด้านหลังจะเป็นปราสาทนาโกย่า แวะให้ท่านถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ AEON NAGOYA เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ค่ำอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่โรงแรม TOYOKO INN GIFUHASHIMA หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 2ตลาดเช้าทาคายาม่า - ซันมาจิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าทาคายาม่า (Morning Markets) เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมายังเมืองทาคายาม่า เพราะบรรยากาศการค้าขายของที่นี่จะแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆมากทีเดียว ด้วยความเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่มากทำให้แลดูเป็นกันเองมากกว่า แถมราคายังกันเองกว่าไปซื้อในห้างใหญ่ๆ โดยตลาดเช้าของเมืองนี้จะมีด้วยกัน 2 แห่ง คือ ตลาดจินยะเมะ (Jinya-mae Market) ตั้งอยู่หน้าอาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) และตลาดมิยางาวะ (Miyagawa Market) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิยางาวะในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า (Miyagawa River) สินค้าที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเคี้ยว สินค้าทางการเกษตร เช่น ผักสด ผักดอง และดอกไม้ เป็นต้น 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปและชมด้านนอก) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี

อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่

โรงแรม TOYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

(ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมไปชมเทศกาลไฟอลังการ Nabanano Sato winter  Illumination)

สำหรับท่านที่ต้องการเข้าชมงานประดับไฟสุดอลังการของญี่ปุ่น Nabanano sato Illumination ชำระเพิ่มท่านละ 2500 เยน (ไม่รวมค่าเดินทาง) โดย Nabana No Sato (なばなの里) เป็นธีมพาร์คสวนดอกไม้ซึ่งตั้งอยู่ใน Nagashima Resort เมืองคุวานะ (Kuwana) ของจังหวัดมิเอะ (Mie) ในภูมิภาคคันไซ (Kansai) นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกจากเมืองนาโกย่า (Nagoya) และเทศกาลไฟนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนที่มาเที่ยวเมืองนาโกย่าการเดินทางมา Nabana No Sato จากนาโกย่า

วันที่ 3อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านสามารถท่องเที่ยวใน ตัวเมืองนาโกย่า ได้ตามอัธยาศัย หัวหน้าทัวร์สามารถให้คำแนะนำตามความต้องการของท่านได้ โดยมีรถไฟใต้ดินและการขนส่งมวลชนต่างๆ อันสะดวกสบายและไม่ยุ่งยาก (ไม่มีบัสบริการ)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองนาโกย่า

ปราสาทนาโกย่า: เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของนาโกย่า มีความสวยงามแบบโบราณในสมัยเอโดะ ถึงแม้อาจจะถูกทำลายไปแล้วบ้างแต่ทางญี่ปุ่นก็ได้ซ่อมแซมที่ยังคงความโบราณไว้ได้อย่างลงตัว ปราสาทแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยความสวยงามธรรมชาติ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ 

สวนชิโรโทริ เทอิเอ็น:
เป็นสวนแบบศิลปะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสวนญี่ปุ่นแท้ๆ มีพื้นที่กว้างขวาง ความพิเศษของสวนที่นี่นอกจากเรื่องความสวยงามการจัดสวนแล้ว ผู้ที่เข้ามาเดินเล่นในสวนสามารถเดินเล่นบนก้อนหินในสระน้ำได้อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมืองนาโกย่า:
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมืองนาโกย่า (Nagoya City Science Museum) โดดเด่นด้วยรูปทรงของอาคารภายนอกที่ออกแบบคล้ายลูกโลก ภายในเป็นท้องฟ้าจำลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร สามารถชมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวจากสกรีนขนาดยักษ์อย่างสมจริง และยังมีห้องที่มีอุณหภูมิลดต่ำถึงลบ 30 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถชมแสงออโรร่าได้ สถานที่แห่งนี้จะมอบความสนุกสนานและความตื่นเต้นจากหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และมนุษย์เพิ่มขึ้นด้วย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโงย่า: เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1992 ที่บริเวณท่าเรือนาโกย่า ภายในจัดแสดงชีวิตของสัตว์โลกใต้น้ำ โดยแบ่งออกเป็น 2 อาคารหลัก คืออาคารฝั่งทิศใต้จะจัดแสดงในคอนเซ็ปต์การเดินทางสู่ทะเลแอนตาร์คติค (A Journey to the Antarctic) ที่จะได้พบกับแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ (Kuroshio Tank) สัตว์น้ำทะเลลึก ประการังสีสันงดงาม และสัตว์ในเขตหนาวอย่าง นกเพนกวิน ที่ตึกฝั่งทิศเหนือจะจัดแสดงภายใต้คอนเซ็ปต์ การเดินทางตลอด 3.5 พันล้านปี สัตว์ที่หวนคืนสู่ทะเล อาทิเช่น ปลาวาฬเพชรฆาต ปลาวาฬเบลูก้า รวมถึงปลาโลมาในเขตทะเลญี่ปุ่น

สวนสัตว์และสวนพฤษศาสตร์ฮิกาชิยามะ: เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆ สำหรับที่นี่เพราะมีทั้งสวนสัตว์และสวนพฤกษาศาสตร์ ที่ไว้ให้เดินเล่นชมความน่ารักของสัตว์และศึกษาพันธุ์ไม้ได้ด้วยเช่นกัน ที่นี่มีสัตว์กว่า 500 ชนิดเลยอีกทั้งยังมีพันธุ์ไม้มากถึง 7,000 กว่าชนิด คือมีความอลังการมาก นอกจากการเดินชมสัตว์และพันธุ์ไม้นานาพันธ์แล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมให้เราได้ทำด้วย เช่นการให้อาหารสัตว์ หากใครได้มาเที่ยวนาโกย่าลองใส่ที่นี่ลงไปในลิสต์ของคุณด้วยได้เลยเพราะมันสร้างความเพลิดเพลินให้ได้ทั้งวันจริงๆ

JR Central Towers: เป็นอาคารที่สวยงามและมีความฮิปมากๆ ในเมืองนาโกย่า มีความสูงถึง 30 ชั้น สายช้อปปิ้งเลิฟมากเพราะนอกจากตัวตึกด้านนอกสวยแล้วยังเป็นห้างสรรพสินค้าด้วย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม แบรนด์โลคอล ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย อีกทั้งด้านบนยังสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของเมืองนาโกย่าได้อีกด้วยเรียกได้ว่ามาเที่ยวที่นี่ได้ทั้งกินและช้อปของฝากได้อีกด้วย

Oasis 21: เป็นแลนด์มาร์คของเมืองนาโกย่าที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปเล่นเช่นกัน ด้วยรูปทรงที่สวยงามและเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากชอบแวะมาชมความสวยงามและได้ช้อปปิ้งไปพร้อมๆ กัน ที่นี่คุณจะได้สนุกกับการช้อปปิ้งอัพเดตแฟชั่นของญี่ปุ่นในแบบที่ไม่ใช่สไตล์โตเกียวและร้านอาหารอีกเพียบให้นักกินได้ตามไปอิ่มอร่อยกัน

ปราสาทอินุยามะ: เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่ห้ามพลาดลองจากปราสาทนาโกย่าเลย สำหรับปราสาทอินุยามะ มีความสวยงาม สงบ และเหมาะกับคนชอบถ่ายรูปเพราะปราสาทแห่งนี้รายล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และตัวปราสาทเองก็สวยงามเป็นอย่างมาก มีความเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี ตัวปราสาทเป็นศิลปะดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นหากใครชอบศิลปะแบบโบราณห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาด

พิพิธภัณฑ์ของ Central JR: พิพิธภัณฑ์รถไฟที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่นเลยนะ หลายๆ คนรู้ว่าญี่ปุ่นเขาเจ๋งเรื่องของรถไฟใช่ไหม ดังนั้นเราเลยอย่าพลาดที่จะไปชมความเจ๋งของเขาเด็ดขาด ที่นี่มีรถไฟให้เราได้ร้องว้าวเพียบเลย ตั้งแต่รถไฟในอดีต ทั้ง รถจักรไอน้ำ จนมาถึงรถไฟความเร็วสูงในปัจจุบัน และ บริเวณสถานีรถไฟนาโกย่า อันประกอบด้วยห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่มีครบทุกแบรนด์เนม อย่างทาคาชิมายะ หรือร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ชื่อดังอย่าง บิ๊ก คาเมร่า หรือถนนสายอาหารขึ้นชื่อ ที่อยู่กลางสถานีได้รวบรวมร้านอาหารขึ้นชื่อของเมืองมารวมไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นราเมนชื่อดัง ไก่ทอดชื่อดัง ข้าวหน้าปลาไหลอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนี้ เป็นต้น 

เที่ยง / ค่ำอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่โรงแรม TOYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ 4วัดโอสึคันนง - DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET - สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิ ซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ โอสึเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัยและนำท่านปิดท้ายละลายเงินเยนที่ NAGASHIMA OUTLET เพื่อให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย สินค้าที่นี่จำหน่ายในราคาที่ลด 40 – 70% จากราคาปกติให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่ายสมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า
17.15 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 311  *** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
21.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)
 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน
 • กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 • ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน 
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 • เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดำเนินการเช็คเรื่องการทำวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 • หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 
  (พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
 • กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy