DE524 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม [ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้น] 4 วัน 3 คืน (UB)

DE524 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม [ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้น] 4 วัน 3 คืน (UB)

BAGAN STAR HOTEL
SEDONA YANGON HOTEL

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พุกาม
08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินเมียนมาร์แนชั่นแนล โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

10.55 น. เดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินเมียนมาร์แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 020
11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองพุกาม
15.30 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินยองอู เมืองพุกาม โดย สายการบินเมียนมาร์แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 481
18.15 น.เดินทางถึง สนามบินยองอู เมืองพุกาม 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสิร์ฟด้วยอาหารไทยในรูปแบบขันโตก) พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกที่หาชมได้ยาก อันเป็นศิลปะที่งดงามอ่อนช้อยประดุจมีชีวิตจริง
ที่พัก BAGAN STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2ล่องเรือชมพระอาทิตย์กลางแม่น้ำอิระวดี - อุทยานประวัติศาสตร์โบราณ อาณาจักรแรกของพม่า - เจดีย์น้ำเต้า - วิหารมนูหะ - วิหารธรรมยันจี - ชม “ดันดารี” โชว์วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพุกาม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์กลางแม่น้ำอิระวดี ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติ พร้อมได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำอิระวดี

หลังจากนั้นนำท่านเยือน อุทยานประวัติศาสตร์โบราณพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งอาณาจักรโบราณพุกาม (พ.ศ. 1587 - พ.ศ. 1830) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลพม่ากำลังเสนอชื่อและเตรียมความพร้อมให้เป็นมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรมแห่งต่อไป 

พุกาม ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตของมัณฑะเลย์ ได้แก่ เขตเมืองเก่า (เขตที่ตั้งอาณาจักรพุกาม) เขตเมืองใหม่ (เขตที่อยู่อาศัยปัจจุบัน) และยองอู (เขตพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจ) ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนที่นี่เสมอทุกช่วงปี

ชม เจดีย์น้ำเต้า หรือ เจดีย์บูพญา เจดีย์ทรงแปลกตาในเมืองพุกาม ที่ตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี ที่นี่เป็นหลักหมายของนักเดินเรือจากอดีตถึงปัจจุบัน ว่ากันว่าถ้าเห็นบูพญาก็หมายความว่าถึงเมืองพุกามแล้ว

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เสิร์ฟด้วยกุ้งแม่น้ำเผาและอื่นๆ
บ่าย

ชม วิหารมนูหะ

วิหารมนูหะ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มนูหะ เมื่อพระองค์ตกเป็นเชลยของพระเจ้าอโนรธา ทรงมีพระประสงค์ที่จะสั่งสมบุญไว้สําหรับชาติภพหน้า จึงนําเอาอัญมณีบางส่วนไปขายเอาเงินมาสร้างวัดแห่งนี้ โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก สะท้อนออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลย

ชม วิหารธรรมยันจี เป็นวิหารที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงเป็นล้านๆ ก้อน วิหารแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และแข็งแรงที่สุดในเมืองพุกาม

วิหารธรรมยันจี สร้างขึ้นด้วยอิฐสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น มีลักษณะอาคารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส และมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่าวิหารแห่งนี้ป็น วิหารที่พระเจ้านรธู ทรงทร้างขึ้นเพื่อเป็นการล้างบาปจากการทำปิตุฆาตพระบิดา และพระเชษฐา ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมนั้นจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ในการก่อสร้างวิหารแห่งนี้ต้องเกณฑ์แรงงาน และชาวบ้านมาสร้างเป็นจำนวนมาก ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้วิหารธรรมยันจี เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แข็งแรงที่สุด และสวยงามที่สุด มากกว่าวิหารอื่น

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระราชวัง บากัน โกลเด้น พาเลซ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวัง บากัน โกลเด้น พาเลซ

สมควรแก่เวลานำทุกท่าน ไปชม โชว์สุดอลังกาลของเมืองพุกาม “ดันดารี” โชว์วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพุกาม การแสดงโชว์วัฒนธรรมผสมผสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ณ อาณาจักรทองแห่งเมืองพุกาม ที่จะนำพาทุกท่านไปสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเมียนมาร์ นำเสนอเรื่องราวอย่างประณีตผ่านนักแสดงสัญชาติเมียนมาร์ สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยเทคนิคแสง สี และเสียง เป็นโชว์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของเมียนมาร์ โดยการแสดงจัดขึ้น ณ พระราชวัง บากัน โกลเด้น พาเลซ (Bagan Golden Palace)  พระราชวังประจำเมืองพุกาม ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง เมืองแห่งประวัติศาสตร์อันเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม เต็มเปี่ยมด้วยความงามตามเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบพม่าจนติดอันดับ 1 ใน 3 พระราชวังที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเดินทางมาเยี่ยมชมให้ได้

***ระหว่างการเดินทางอาจมีการเที่ยวชมสถานที่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พุกามมากกว่าในโปรแกรม
ที่พัก BAGAN STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เลือกซื้อแพ็กเกจเสริม ขึ้นบอลลูน หรือ เช่า E-Bike ขับชมพระอาทิตย์ขึ้น ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม )  - เจดีย์อนันดา - เจดีย์ติโลมินโล - พระเจดีย์ชเวสิกอง - สนามบินนองอู - ย่างกุ้ง
เช้าตรู่

Option 1: เลือกซื้อแพ็กเกจเสริม ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้น ( 05.00 – 08.00 น. )

ต้อนรับทุกท่านด้วยอาหารเช้า ชาและกาแฟไว้บริการ พร้อมแชมเปญฉลองและมอบใบประกาศให้กับทุกท่าน ( เวลานั่งบอลลูน โดยประมาณ 40 นาที – 1 ชม. // ขึ้นอยู่กับลักษณะความเร็วลมของแต่ละวัน และสภาพอากาศ )

Option 2: เช่า E-Bike ขับชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เสิร์ฟด้วยอาหารไทย
บ่าย

ชม เจดีย์อนันดา เจดีย์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งสถาปัตย์ของพุกามอีกด้วย  เพราะถือว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์สกุลพุกาม ตัววิหารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่โตสง่างาม  ภายในวิหารมีพระพุทธรูปยืนที่แกะสลักด้วยไม้สัก  ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ  ผลงานฝีมือของช่างพม่าชั้นสูงที่ทำช่องให้แสงส่องสว่างเฉพาะองค์พระพุทธรูปซึ่งพระพักตร์ของพระองค์นั้นมีรอยยิ้มเปี่ยมเมตตา

ชม ติโลมินโล หรือ เจดีย์ฉัตรตั้ง แห่งเมืองพุกาม เจดีย์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก สร้างในสมัยพระเจ้านาตองมยา เป็นเจดีย์ที่มีความเป็นมาแปลกกว่าเจดีย์องค์อื่นๆ เนื่องด้วยในสมัยพระเจ้า  นรปติซีตู ทรงมีราชบุตรหลายพระองค์ เมื่อทรงจะตั้งองค์รัชทายาทสืบราชบัลลังค์ จึงตัดสินพระทัยเรียกราชบุตรทั้งห้าพระองค์มา แล้วตั้งฉัตรอันเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ไว้ตรงกลาง หากฉัตรล้มลงแล้วปลายฉัตรชี้ไปที่ราชบุตรองค์ใดนั้น ก็จะทรงแต่งตั้งเป็นกษัตริย์สืบต่อไปจากพระองค์ และปรากฏว่าปลายฉัตรชี้ไปที่เจ้าชายชัยสิงห์ ( พระเจ้านาตองมยา ) ชาวพม่าจึงเรียกนาตองมายาว่า “กษัตริย์ฉัตรตั้ง” และเมื่อทรงขึ้นครองราชย์จึงสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ ณ บริเวณที่พระราชบิดาเอาฉัตรเสี่ยงทาย และเรียกว่า “เจดีย์ติโลมินโล”

ชม เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆังควํ่า สูง 160 เมตร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้วเจดีย์รูปแบบศิลปะพม่าแท้แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ อโนรธามังช่อ ด้วยทรงเชื่อว่าตนเองเป็น “พระมหาจักรพรรดิราช”  จึงพยายามรวบรวมพระสารีริกธาตุมาไว้ด้วยกัน จากนั้นทรงปล่อยช้างเผือกเพื่อเสี่ยงทาย พญาช้างเผือกพํานักที่ตรงไหน ก็สร้างเจดีย์ชเวสิกองที่นั้น แต่สร้างฐานไปได้แค่สามชั้นพระเจ้าอโนรธามังช่อก็สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อน พระเจ้าจันสิตธาจึงสร้างต่อจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี 1089

สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ สนามบินยองอู 

ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง 

18.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดย สายการบินเมียนมาร์แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 481
19.50 เดินทางถึง กรุงย่างกุ้ง โดยสวัสดิภาพ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   เสิร์ฟด้วยเป็ดปักกิ่งและอื่นๆ
ที่พัก SEDONA YANGON HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ตลาดสก๊อต - เจดีย์โบดาทาวน์ - ขอพรเทพทันใจ - โบสถ์นิกายแองกลี เซนต์แมรี่ - สนามบินย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสักการะ มหาเจดีย์ชเวดากอง ที่แปลว่า พระเจดีย์ทองคำแห่งเมืองตะเกิง  เป็นพระเจดีย์ทองคำที่สร้างขึ้นบนเนินเขา เจดีย์นี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้ง  โดยขนาดของเจดีย์ชเวดากองนี้มีความสูงทั้งหมดประมาณ 48 เมตร มีความกว้างโดยประมาณ 105 เมตร  

เจดีย์ชเวดากอง นั้นเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะซึ่งสวยงามมาก เนื่องด้วยความศรัทธาในองค์พระเจดีย์ของชาวพม่า  ที่มักจะนิยมการบริจาคเพชรพลอยของมีค่าต่างๆ  ให้กับพระเจดีย์ ทำให้เจดีย์องค์นี้มีเครื่องประดับมีค่าเป็นจำนวนมากกว่า 5,000 ชิ้น  โดยเฉพาะเพชรที่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์นั้น  กล่าวกันว่าขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือคนเลยทีเดียว  ส่วนด้านล่างรอบๆ เจดีย์จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจำนวนมาก และมีไม้แกะสลักประดับอยู่อย่างสวยงาม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบยก อองซาน สร้างโดย   ชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้งพม่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ตลาดสก๊อตเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ ชา ทานาคา หยก อัญมณี ผ้าทอ งานไม้ และข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิด 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ชม เจดีย์โบดาทาวน์

เจดีย์โบดาทาวน์ ที่นี่มีความเชื่อ เล่ากันมาต่อๆ ว่า เมื่อประมาณสองพันปีที่แล้ว พระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตั้งแถวถวายความเคารพพระเกศาธาตุ (สารีริกธาตุ) ที่อันเชิญมาจากอินเดียเพื่อนำไปบรรจุไว้ที่ มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจุเส้นพระเกศาธาตุไว้ 1 เส้น ในเจดีย์แห่งนี้ วันเวลาผ่านไปได้มีการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์ ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปรากฎว่าไปพบของมีค่าหลายอย่างภายในเจดีย์ จึงสร้างโครงสร้างใหม่โดยให้ฐานเจดีย์มีช่องซิกแซกคล้ายเขาวงกต ภายในสีทองอร่ามสวยงาม และนำวัตถุโบราณจัดแสดง อีกทั้งนำพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสใจกลางเจดีย์อีกด้วย เพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าไปสักการะบูชาได้

จากนั้นให้ท่านได้ขอพร “เทพทันใจ” ซึ่งเป็นคำที่ฮิตติดปากชาวไทยทุกคนที่ได้เคยมาขอพรจากองค์ท่านที่เจดีย์โบดาทาวน์ อันเนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ที่อำนวยผลให้ผู้ขอได้สมหวังอย่างรวดเร็วทันใจ 

นำท่านเข้าชม โบสถ์นิกายแองกลี เซนต์แมรี่ ( St. Mary Cathedral ) โบสถ์คริสต์แห่งนี้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่เก่าแก่ที่สุดในย่างกุ้ง ออกแบบโดยสถาปนิกชาวดัชท์  สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1899 เคยได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสงครามโลกครั้งที่ 2 สถาปัตยกรรมด้านนอกเป็นอิฐแดง ส่วนด้านในสูงโล่ง โอ่โถงอลังการ หน้าต่างประดับกระจกสี ให้ความสวยงามเป็นอย่างมาก

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.55 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเมียนมาร์แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 017
19.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 
 1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
  กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
 2. กรณียกเลิก  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
   2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
       2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการ
  เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี
  เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
  จำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
  เดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 5. คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
  ด้วยถ้าผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไปจะมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
 • ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง **

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 089-204-9121 (อ้วน)
         092-269-6868 (มน)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 Copyright © 2021 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.


Add line DoubleEnjoy