ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE538 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน (PG)

DE538 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน (PG)

Bagan Airport
Best Western Shwe Pyi Thar

มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอ - MANDALAY HILL
เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - วิหารติโลมินโล - ชเวกุจี - เจดีย์สัพพัญญู - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - เจดีย์ชเวซานดอว์
มัณฑะเลย์ - เมืองมิงกุน - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์พญาเธียรดาน - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง - เจดีย์อูมินทงแส่ - เมืองอังวะ
นมัสการพระมหามัยมุนี - วัดกุสินารา - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายง - สะพานไม้อูเบ็ง  

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอร์ – วัดกุโสดอ – MANDALAY HILL
09.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน และท่านยังสามารถใช้ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้อีกด้วย
12.00 น.ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG709  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
13.20 น.เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง นำท่านชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อจนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้

นำท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสส์บุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักBest Western Shwe Pyi Thar ***หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (เมืองมัณฑะเลย์)  
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
วันที่ 2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วิหารธรรมยันจี – วิหารติโลมินโล – ชเวกุจี – เจดีย์สัพพัญญู – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – เจดีย์ชเวซานดอว์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.40 น.ออกเดินทางสู่เมืองพุกาม โดยสารการบิน Asian Wings Airways  เที่ยวบินที่  YJ201 
08.10 น.เดินทางถึง เมืองพุกาม ชมตลาดเช้าเมืองพุกามชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม

จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดา ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกามมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นออกไปทั้ง4ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกามและสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหารเฉพาะให้ตรงองค์พระประธานทำให้มองดูโดดเด่นสวยงามมากชม วิหารธรรมยันจี ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านชม วิหารติโลมินโล ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมา จากคำว่า “ ติโลกมงคล ” จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ชเวกุจี แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรกและยุคหลัง

จากนั้นนำท่าน นมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกามมีความสูงถึง 6 เมตร วัดมนุหา ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ ชม วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะสิ่งที่โดดเด่นคือภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ นำท่านนั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
ที่พักBagan Airport  ***หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
วันที่ 3 มัณฑะเลย์ –  เมืองมิงกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์พญาเธียรดาน – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง – เจดีย์อูมินทงแส่ – เมืองอังวะ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.25 น.ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์ โดยสารการบิน Asian Wings Airways  เที่ยวบินที่  YJ202
08.55 น.เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิงกุน โดยการ ล่องเรือทวนน้ำอิระวดี ชมความอลังการของการคีย์ สร้างเจที่จะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ใช้เวลาเพียง ๙ ปี พระเจ้าปดุง  จึงได้สวรรคตก่อนที่จะสร้างเสร็จ ความอลังการของศิลปะการสร้างเจดีย์นั้น แฝงด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของช่างชาวบ้านที่มีการสร้างองค์เจดีย์จำลองไว้ ริมฝั่งน้ำอิระวดี หรือ เอยาวดี (หาก)นอกจากนี้ยังมี ระฆังมิงกุน ซึ่งเป็นระฆังที่หล่อเตรียมไว้สำหรับพระเจดีย์ มีความใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจาก ระฆังในประเทศรัสเซีย  การล่องเรือทวนน้ำอิระวดีท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนพม่า ที่อาศัยอยู่สองฝั่งน้ำ และบนเรือที่ดูเรียบง่ายและมีสเน่ห์ที่ประทับใจ เป็นความทรงจำที่ดี ซึ่งครั้งหนึ่ง ของสองฝั่งเจ้าพระยาเคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนครั้นสมัยก่อนรัชกาลที่ ๗ ของ  ไทย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม เจดีย์พญาเธียรดาน เจดีย์ที่งดงามนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2359 เพื่อให้เปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดีย์องค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านชม เมืองสกายน์ ชมวิวยอดดอยสกายน์ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์ นามสอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่ที่เมืองสกายน์หรือสะแกง ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใหล้เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอำนาจกันสุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ำมิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมาดอยสกายน์นั้นเป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่  คุณสามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขาโดยมีแม่น้ำอิรวดีไหลผ่านเป็นฉากด้านหลัง ซึ่งจุดชมวิวที่ว่านั้นอยู่บนเจดีย์ซุนอูปุยะชิน บนยอดดอยสกายน์

หลังจากนั้นชม เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำแบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มี  ตำนานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน แล้วชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงโบราณ เมืองอังวะ หลังจากอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ล่มสลายลงก็มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นที่เมืองอังวะ ในปี พ.ศ. 1907 โดยพระเจ้าโดมินพญา และช่วงแรกของอาณาจักรนี้จัดได้ว่าเป็นยุคทองแห่งศิลปะและวรรณกรรมของพม่าแต่...ด้วยเหตุแห่งบริเวณที่ตั้งที่ยากต่อการป้องกันภัยจากศัตรูอาจจะเพราะมีแม่น้ำแยกเมืองออกเป็น 2 ฝั่งทำให้ถูกไทยใหญ่ และ มอญรุกรานจนต้องล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2070 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับมัณฑะเลย์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักBest Western Shwe Pyi Thar ***หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (เมืองมัณฑะเลย์) 
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
วันที่ 4 นมัสการพระมหามัยมุนี – วัดกุสินารา – เมืองอมรปุระ – วัดมหากันดายง – สะพานไม้อูเบ็ง  
เช้าตรู่นำท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7นิ้วหุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้วทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง9ฟุตในปีพ.ศ.2327พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำจึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง700บาทต่อมาในปีพ.ศ.2426ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง76ปีแห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปีพ.ศ.2400 แล้วนำท่านไปทำบุญที่ วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป นำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สัก1,208ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
สมควรเวลานำท่านเดินทางสูสนามบินมัณฑะเลย์
14.10 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  PG710 
  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
16.35 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท/ท่าน/ทริป (สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
 • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
  (ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท)
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy