ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE968 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (SL)

DE968 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (SL)

KYAIKHTO HOTEL
SKY STAR HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - ไจ้ทีโย - พระธาตุอินทร์แขวน
04.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทยไลออนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.35 น. นำท่านเหินฟ้าสู่  กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยเที่ยวบิน SL200 
08.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย(เวลาท้องถิ่นเมียนมาช้ากว่าประเทศไทย ครึ่ง ชั่วโมง)

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุด มีอายุกว่า400ปี  อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเข้าชม พระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่เมืองเมียนมาและเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า  เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา) เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระเขี้ยวแก้วของพระโคตมพุทธเจ้า ว่ากันว่าพระเจ้าบุเรงนองก่อนจะออกศึกก็จะมาสักการะพระธาตุมุเตานี้ทุกครั้ง เมื่อ พ.ศ.2473 ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวจนยอดหักลงมา เมื่อทำการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ได้นำส่วนที่หักมาติดไว้ที่องค์เจดีย์ทางด้านทิศเหนือและกลายเป็นจุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์โดยเอามือและหน้าผากแตะไปที่พระธาตุส่วนนี้แล้วอธิษฐาน เชื่อว่า จะช่วยอุ้มชู ค้ำชูชีวิตของผู้ที่มาสักการะพระธาตุแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป 

นำทุกท่านสู่ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งพึ่งเริ่มขุดค้น และบูรณปฏิสังขรณ์จากซากปรักหักพังที่ยังเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็นผู้ชนะสิบทิศ และยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ทีโย (เดินทางประมาณ1.30ชั่วโมง) คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 40 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน 

พิเศษ!! นำท่านนั่งรถบรรทุกหกล้อแบบส่วนตัว และ นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินทร์แขวน

**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี**

พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวน นับเป็น 1 ใน 5 มหาพุทธบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ คนเกิดปีนี้น่าจะหาโอกาสไปนมัสการสักครั้งในชีวิต

จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลังอาหารสามารถไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานาน จะมีบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม เบาะรองนั่ง  เพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษ เปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่านั้น

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พักโรงแรม Kyaikhto Hotel หรือ Yoe Yoe Lay Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เช้าตรู่ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระธาตุ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ กรุงหงส์สาวดี

นำทุกท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดีพระนอนชเวตาเลียว นับเป็นพุทธรูปบูชาศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากพระธาตุชเวมอดอร์ 

หลังจากนั้นนำท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ ประกอบด้วย  องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) พระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุ สันธะ(ทิศตะวันออก) และพรพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษเมนู กุ้งแม่น้ำเผา 
บ่าย

หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า 1 ใน 5 มหาพุทธบูชา เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  สถานที่แห่งนี้มีลานอธิษฐาน จุดที่พระเจ้าบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร (พิเศษ เมนู เป็ดปักกิ่ง,สลัด Lobster)
ที่พักโรงแรม Grand United  หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ -  ช้อปปิ้งร้านของฝาก - พระนอนตาหวาน - หงาทัตจี - สนามบินมิงกาลาดง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย นำท่านชม พระเจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุ ก่อนนำไปประดิษฐาน ที่พระเจดีย์ชเวดากอง ภายในพระเจดีย์มีสีทองอร่ามสวยงาม และมีการนำวัตถุโบราณจัดแสดง อีกทั้งมีการนำพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสใจกลางเจดีย์แห่งนี้อีกด้วย

นำท่านสักการะขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ซึ่งชาวเมียนมาให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วยเชื่อว่า อธิษฐานสิ่งใดจะสมปรารถนา จนต้องทำให้หลายต่อหลายคนต้องแวะเวียนมาหาท่านอยู่บ่อยๆ จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เชื่อว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวัง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งร้านของฝาก MYANMAR CULTURE VALLEY ซึ่งเป็นร้านของฝากที่ดีที่สุดของพม่า และมั่นใจได้ว่าสินค้าเป็นของแท้ แน่นอน

นำท่านเดินทางสักการะ "พระเกศาธาตุมีชีวิต"..ที่ วัดบารมี (Buddha relic Museum) วัดแห่งนี้มีพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อกันว่ามีชีวิต เพราะสามารถขยับได้จริง และยังมีพระบรมธาตุของสาวกของพระพุทธเจ้า พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสีวลี พระพากุลเถระ

จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือที่คนไทยนิยมเรียกพระนอนตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว โดยเฉพาะรวมไปถึงจีวรที่มีความพลิ้วไหวสมจริงและเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคล

จากนั้น สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด 

*โปรแกรมแถมกรณีมีเวลาเหลือ
1.วัดพระหินอ่อน (Kyauk Taw Gyee Pagoda)
2.ปางช้างเผือกหลวง

ได้เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง 

20.45 นนำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ ฯ เที่ยวบิน SL207
22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ  1,500 บาท
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจาก
 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)

 • ** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท **
   
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
 • ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(16 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 • เงื่อนไขพิเศษ
  • คณะผู้เดินทางจำนวน 16 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 16 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง
  • กรณีที่บริษัทฯจำเป็นที่จะยกเลิกการเดินทางและไม่ได้แจ้งให้ทางผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทางบริษัทฯมีชดเชยค่าเสียเวลาให้ผู้เดินทางท่านละ ไม่เกิน 3,000 บาท

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  ** กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy