ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE966 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด สร้างบุญ เสริมบารมี สมหวังดั่งใจปราถนา 2 วัน 1 คืน (SL)

DE966 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด สร้างบุญ เสริมบารมี สมหวังดั่งใจปราถนา 2 วัน 1 คืน (SL)

CHATRIUM HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE966-01427-28 ต.ค. 62Thai Lion Air (SL)6,555จองด่วน
DE966-01503-04 พ.ย. 62Thai Lion Air (SL)6,555จองด่วน
DE966-01604-05 พ.ย. 62Thai Lion Air (SL)5,999จองด่วน
DE966-01710-11 พ.ย. 62Thai Lion Air (SL)6,555จองด่วน
DE966-01811-12 พ.ย. 62Thai Lion Air (SL)5,999จองด่วน
DE966-01917-18 พ.ย. 62Thai Lion Air (SL)6,555จองด่วน
DE966-02018-19 พ.ย. 62Thai Lion Air (SL)5,999จองด่วน
DE966-02124-25 พ.ย. 62Thai Lion Air (SL)6,555จองด่วน
DE966-02225-26 พ.ย. 62Thai Lion Air (SL)5,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ดอนเมือง - ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ - พระพุทธรูปงาทัตจี - พระนอนเจ๊าทัตจี - เจดีย์ซูเล - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
04.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8 สายการบิน  THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.35 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน SL200 
08.25 น.

ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) เจดีย์ทรงกลมที่มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน (34 เมตร) สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2493-2495 ในสมัยนายกฯ อูนุ (นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการชำระพระไตรปิฏกครั้งที่ 6 ในช่วงปีพ.ศ.2497-2499

เจดีย์กาบาเอ ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้า พระธาตุของพระโมคคัลลา (พระอัครสาวกเบื้องซ้าย) และ พระสารีบุตร (พระอัครสาวกเบื้องขวา) โดยนำพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย อยู่ในห้องจำลองเหมือนถ้ำสัตตบรรณคูหาเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ท่านใดได้กราบไหว้พระธาตุทั้งสาม ทั้งชีวิตท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมีโชคดี (เทินพระธาตุ) นอกจากนั้นภายในเจดีย์ยังมีพระมหามุนีจำลองอีกด้วย

จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์) ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก 

นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงามเปื้อนยิ้ม ดวงตาทำจากลูกแก้วที่สั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทำให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที่มีความงดงามทรงคุณค่า 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

เจดีย์ซูเล (Sule Pagoda) ตามตำนานถูกสร้างขึ้นก่อนที่พระเจดีย์ชเวดากองประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ที่มีความสูงประมาณ 46 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง เพื่ออุทิศให้กับซูเล่นัต ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ผีนัตจำนวน 37 ตน ที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่ประชาชนชาวพม่านับถือและให้ความเคารพบูชา ภายในองค์เจดีย์บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ และที่เจดีย์แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์เทพทันใจองค์โตที่สุดเปรียบเสมือนหัวหน้าเทพทันใจทั้งหมดในพม่า ซึ่งชาวพม่านับถือมากที่สุด และเชื่อกันว่าเมื่อขอพรกับท่าน ท่านจะประทานพรให้รวดเร็วทันใจ 

นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์  นำท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผู้คุ้มครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็น "นัต" นั้น มักจะเป็นคนที่เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุร้ายแรงที่เรียกว่า ตายโหง ทำให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บ้านเมือง และยังคงผูกพันกับผู้คนเบื้องหลัง ทำให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็นนัตที่มาคอยคุ้มครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดีย์องค์สำคัญ 

วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ 

คำบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม

นำท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง

นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ำค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้จำนวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งทำสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคำ และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์

จากนั้นให้ท่านชม แสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)

เย็น บริการอาหารเย็น  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร/เป็ดปักกิ่ง
พักที่Shangri La Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดเอ็งดอยา - วัดบารมี - กรุงเทพ
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นำชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี 

จากนั้นชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิเรียม สร้างโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่อาณาจักรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้ว เชื่อกันว่าตอนที่สร้างเจดีย์เศรษฐีชาวมอญได้ทำการอธิษฐานขอให้น้ำอย่าท่วมถึงองค์เจดีย์ ถ้ามีคนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไรก็ขอให้ไม่มีวันเต็มพื้นที่ และผู้ใดมาทำบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย์ ขอให้ทำการค้าเจริญก้าวหน้าทุกคน ซึ่งทำให้ผู้คนเกิดความเชื่อว่าการมาทำบุญกราบไหว้ ณ เจดีย์แห่งนี้ จะทำให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะบันดาลให้มีกินมีใช้ไม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลับกรุงย่างกุ้ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบู
บ่าย

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์

นำท่านเดินทางไปยัง วัดเอ็งดอยา วัดแห่งนี้ทีชื่อเสียงอย่างมาก ในการขอพร เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ เช่น ใครที่ต้องการ ซื้อ-ขาย บ้าน, ที่ดิน หรือลงทุนทำธุรกิจ ก็มักจะเดินทางมาขอพรที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ด้านประตูทางเข้าของวัดจะติดป้ายไว้ สำหรับคนที่เคยมาขอแล้วได้จริง
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี เพื่อไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนั้นเมื่อนำมาวางบนจานแก้วจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ถือว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุไว้มากที่สุดด้วย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ

20.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL) 
22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
 • ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวนระดับ 3 ดาว 1 คืน 
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป(ชำระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • รายการทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากได้ทำการจอง มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 14 วันก่อนการเดินทาง
  หมายเหตุ ถ้าท่านทำการจองก่อนการเดินทาง 14 วันขอสงานสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านได้ทำการจอง 
   
 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น) 
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 • ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผู้เดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy