ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 2567/2024 เที่ยวภูฏาน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE432 : ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (KB)

DE432 : ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (KB)
Druk Air (KB)

Hotel Pema Karpo
Mandala Resort
Pedling Hotel & Spa

เที่ยวภูฏานวิมานมังกรสันติ
ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาสูงกว่า 2,000 เมตรสลับกับ ภูเขาสูงชันกว่า 7,000 เมตร 
จึงเป็นที่มา ของชื่อ “ภูฏาน” แปลว่าดินแดนบนที่สูง หรือ อาณาจักรบนฟ้า 
แต่ชาวภูฏานเรียกประเทศตนเองว่า “ดรุกยุล” หรือดินแดน แห่งมังกรผู้รักสันติและเรียกเผ่าพันธุ์ตนว่า “ดรุกปา” หรือชาวมังกรสันติ
ดินแดนแห่งขุนเขาอันลึกลับแห่งนี้ทำให้ผู้ไปเยือน ชื่นตาสบายใจกับสายธารใสบริสุทธิ์ที่ทอดยาวไกล  
ไปท่ามกลางความเขียวขจีของทุ่งนาป่าเขา จนเป็นอีกที่หนึ่งในโลกที่ได้ สมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย”

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - พาโร - จุดชมวิววัดตัมโช - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - ป้อมซิมโตคาซอง - ตาชิโชซอง
04.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน ดรุ๊กแอร์ (KB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
07.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB-153

ประเทศภูฏาน (Bhutan) หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย(Himalayas) มีพรหมแดนติดกับทิเบต (Tibet) และ อินเดีย (India) ที่นี่มีเทือกเขาจำนวนมากจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” เป็นประเทศดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ  ภูฏานนั้นมี 4 ฤดู คือ 
ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม เป็นช่วงดอกไม้กำลังเบ่งบานทั้งหุบเขา 
ฤดูร้อนและฝน ระหว่างเดือน มิถนายน - สิงหาคม พืนป่าเขียวขจี ท้องฟ้าสีสันสดใส น้ำตกสวยงาม
ฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างเดือน กันยายน - พฤศจิกายน เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองทองอร่าม อากาศปลอดโปร่ง 
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ถึง อาจมีหิมะตกบ้าง ท้องฟ้าสีคราม
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศา โดยแต่ละฤดูกาลจะมีเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ทำให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ตลอดทั้งปี

** การท่องเที่ยวในประเทศภูฏาน โปรดแต่งกายสุภาพ เพราะสถานที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญ ๆ
10.50 น.เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน (Bhutan) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองที่ถูกโอบอยู่ในวงล้อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ำปาชูไหลผ่าน อาคารบ้านเรือนจะเป็นสไตล์ภูฏานแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสันสดใส

นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิววัดตัมโช ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายท่ามกลางทิวทัศน์ที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน ท่านลามะทังทนเกลโปเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมสะพานเหล็กอีกสายหนึ่งขึ้นที่นี่ แต่สะพานถูกน้ำพัดทำลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่ใช้โซ่เหล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณ์แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ.1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ
 
จากนั้นนำท่านชม ป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สร้างในปี ค.ศ. 1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้น เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 
จากนั้นนำท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแห่งศาสนาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู ตาชิโชซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่าง ๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช และบริเวณอันใกล้ท่านจะได้เห็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ของกษัตริย์จิกมี่ด้วย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พักPedling Hotel & Spa / Namseling Boutique Hotel / Hotel Amodhara หรือเทียบเท่า
วันที่ 2ทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม - โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - เมืองพูนาคา - พูนาคาซอง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก โดยได้รับความแรงศรัทธาจากมหาเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ ที่บริจาคเงินซื้อที่ดินและสร้างพระพุทธรูปให้แก่รัฐบาลประเทศภูฏาน มีเวลาให้ท่านไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล

จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองพูนาคา แวะชม โดชูลาพาส (Dochula Pass) ท่านจะได้ชมความงามของเจดีย์ บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ำทะเล พร้อมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยอันตระการตา และยอดเขาต่าง ๆ เรียงรายกัน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) โดยวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียง นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley วัดแห่งนี้ชาวภูฏาน กล่าวขานกันว่าใครที่มีบุตรยาก หากมาอธิษฐานขอบุตรที่วัดแห่งนี้ก็จะได้สมใจ
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู

จากนั้นนำท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ประจำเมืองพูนาคา สร้างขึ้นในปี 1637 โดยซับดรุง งาวัง นัมเกล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ประกอบไปด้วยหลายส่วน ทั้งพระตำหนัก ศาลาว่าการเมือง โบสถ์ และ วิหาร ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Pho chu และ แม่น้ำ Mo chu ไหลมาบรรจบกัน ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จำนวนมากถึง 6,000 รูป ที่กำลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พักHotel Pema Karpo / Hotel Vara / Punakha Residency หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3 พูนาคา - สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน - สำนักแม่ชีทังทอง ดีวาเชน - พาโรซอง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน (National Zoo) ชม สัตว์ประจำชาติทาคิน (Takin) ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั้น ทาคินเป็นสัตว์ในตำนานประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม สำนักแม่ชีทังทอง ดีวาเชน (Thangthong Dewachen Nunnery) เป็นวัดพุทธในประเทศภูฏาน ขนาดเล็กบนเทือกเขาหิมาลัย
  
จากนั้นนำท่านชม พาโรซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกท่านจะเห็นถึงกำแพงสีขาวที่ก่อตัวขึ้นเป็นป้อมปราการสามารถเห็นได้ชัดเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญานและเป็นผู้รวบรวมประเทศภูฏานให้เป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผู้วางระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาล รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารสงฆ์ประจำเขตปกครองนั้น ๆ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พักMandala Resort / Dewachen Resort / Hotel Drukchen หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4 พิชิตวัดทักซัง (วัดถ้ำเสือ) - วัดคิชู ลาคัง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดทักซัง (Taktshang Monastery) หรือ วัดถ้ำเสือ (Tiger's Nest in Bhutan) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ สร้างอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 900 เมตร ตั้งแต่ศตวรรษที่ ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต จะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต ส่วนชื่อเรียก "ถ้ำเสือ" ของวัดนี้ได้มาจากตำนานที่เล่าขานต่อ ๆ กันมาว่า พระรินโปเชผู้เผยแผ่นิกายมหายานในภูฏานได้ขี่หลังเสือเหาะมายังหน้าผาแห่งนี้ และเข้าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2227 มีการสร้างวัดขึ้นที่นี่ และด้วยความสูงของผา ทำให้วัดนั้นอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวที่ล้อมรอบวัด การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึ้นได้แค่เนินเขาด้านล่างเท่านั้น

จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า,ขี่ลา,ขี่ล่อ เท่านั้น การเดินขึ้นไปยังวัด จะแบ่งเป็นช่วงแรกใช้เวลาเดินราว 2 ชม. จะถึงจุดแวะพักแรก ให้ท่านได้พักดื่มน้ำชา กาแฟ จากนั้นเดินเท้าต่ออีกราว 1 ชม. ก็จะถึงจุดชมวิวที่สอง จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลง เข้าสู่วัดทักซัง นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านใน และชมความงามของธรรมชาติบริเวณรอบวัดอย่างวิจิตรลงตัว (การเดินทางขึ้นชมวัดทักซัง ทางบริษัทแนะนำให้ท่านเดินเท้าขึ้นจะสะดวกและปลอดภัยมากกว่า แต่ถ้าหากท่านใดต้องการขี่ม้า รบกวนแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันล่วงหน้า เพื่อทำการจองม้าให้ท่าน ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า 25 USD ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ จะขี่ม้าช่วงขาขึ้นเขาได้จนถึงจุดแวะพักแรกเท่านั้น)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่อนุญาตให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้)

นำท่านชม วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนี้เป็นวัดที่มีความเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้ โดยวัดคิชู ลาคัง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พักMandala Resort / Dewachen Resort / Hotel Drukchen หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5พาโร - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินพาโร เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

10.30 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB-130
16.45 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ หรือ ดรุ๊กแอร์) 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศภูฏานและค่าภาษีท่องเที่ยวรัฐบาลภูฏาน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยเดินทางพร้อมคณะและดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อ 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท) เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง (25 USD)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (35 USD ต่อท่านต่อทริป)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจ ไม่บังคับ)
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ การยื่นขอวีซ่าใช้เพียงสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น
 • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy