เที่ยวรัสเซีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE474 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TK)

DE474 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TK)
Turkish Airlines (TK)

Vega Hotel Moscow

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร
​18.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

​21.45 น.

ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 2อิสตันบูล - มอสโคว์ - เข้าชมพระราชวังเครมลิน 
​04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK413 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล
​07.50 น. 

ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินวนูโคโว้ (VKO)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช.ม.)

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินวนูโคโว้ ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (The Kremlin) สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี และถูกอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1990

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (Armoury Chamber)  ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย เครื่องราชกุธภัณฑ์  ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก  มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่างๆของพระเจ้าซาร์  ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก

ชม ผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE  ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ  FABERGE  ครอบครองมากที่สุด

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow University) หนึ่งในตึกเจ็ดพี่น้องที่สูงเสียดฟ้า สร้างขึ้นสมัยยุคสตาลิน ในปีค.ศ.1755 เป็นสถาบันที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซีย บริเวณด้านหน้าเป็นเนินเขาสูง

และมีจุดชมวิวที่สวยงามเรียกว่า สแปโรว์ ฮิล (Sparrow Hills) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงมอสโคว์ได้เกือบทั้งหมด

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Holiday Inn Seligerskaya / Holiday Inn Tagansky Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้าง คืนที่ 1)
วันที่ 3ซาร์กอร์ส - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ - มหาวิหารเซ็นต์บาซิล - ช้อปปิ้ง  
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด  (ซาร์กอร์ส) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร  ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่มรื่นงดงามไปด้วยป่าสนและไม้เนื้ออ่อนที่ใช้ทำตุ๊กตามาทรอสก้า หรือ ตุ๊กตาแม่ลูกดก

นำท่านเข้าชม วิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14  เพื่อเป็นศูนย์รวมชาว ศริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์  ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

ชม หอระฆังเก่าแก่ บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์  และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส   (St. Sergius)   ก่อนกลับมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก จำพวก ผ้าคลุมไหล่ งานไม้ต่างๆ และตุ๊กตามาทรอสก้า ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองซาร์กรอสแห่งนี้

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์

นำทุกท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ (The Cathedral of Christ Our Saviour) โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกาย ออโธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยสร้างอุทิศแก่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ผู้ซึ่งขับไล่กองทัพนโปเลียน ออกไปได้  ก่อสร้างโดย พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 1 และเสร็จสิ้นในรัชสมัยของ พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
​บ่าย

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ จัตุรัสแดง (Red Square) ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย นำท่านถ่ายรูปกับสุสานเลนิน (Lenin Mausoleum) ภายในมีโลงแก้วคริสตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนนิน บุรุษที่ชาวรัสเซียไม่มีวันลืม

ชม นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซ็นต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย  ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของสองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อทำให้ไม่สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใดๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก อาทิเช่น Hermes, Louis Vuitton, DIOR, Zara, Burberry, Paul Smith, Cartier, etc. ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเศรษฐีรัสเซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ได้เวลานำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดิน กรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง โดยว่ากันว่า METRO ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย

ได้เวลานำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนอาราบัท (Arabat Street) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย

​ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

หลังอาหารค่ำ นำท่านชม ละครสัตว์ รัสเซียน เซอร์คัส อันเลื่องชื่อ

ที่พัก Holiday Inn Seligerskaya / Holiday Inn Tagansky Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้าง คืนที่ 2)
วันที่ 4เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
​07.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St. Peterburg)
​09.40 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ด้วยรถไฟความเร็วสูง
13.42 น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) อดีตพระราชวังฤดูหนาวที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์กับพระเจ้าซาร์นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปีกัสโซ,  แรมบรันด์,  แวนโก  ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง  

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Park Inn Pribaltiyskaya Hotel / Park Inn Pulkovskaya Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 5เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) หรือที่ชาวรัสเซียเรียกว่า "ปิเตียร์โก๊ฟ" นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมันแปลว่า "สวนของปีเตอร์" นับเป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร และเป็นที่หนึ่งของความใหญ่โตที่สุดในรัสเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นการสืบทอดประเพณีสากล ความสำเร็จ ความกล้าหาญ และความเก่งกาจ ตัวอย่างของกลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มประติมากรรม และกลุ่มวิศวกรรมที่สอดประสานกับภูมิประเทศที่สวยงาม สร้างด้วยศิลปะผสมทั้งแบบเรอเนสซองส์ บารอก และคลาสสิก โดยใช้สถานิกวิศวกรจิตรกร และปฏิมากรที่มีชื่อเสียงหลายท่าน พระเจ้าปีเตอร์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นใช้เวลาราว 10 ปี จนสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ในฝรั่งเศส  ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้   ส่วนภายนอกเต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตา

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St. Issac Cathedral) สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม  นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอนโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

จากนั้นนำท่านเข้าชม ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เคยใช้เป็นคุกขังแมกซิมกอร์กี้ ผู้ประพันธ์บทละครเรื่องเด็กกับพระอาทิตย์ในคุกแห่งนี้ ปัจจุบันใช้เป็นที่สุสานสำหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ ทุกพระองค์

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส
ที่พัก Park Inn Pribaltiyskaya Hotel / Park Inn Pulkovskaya Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 6เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน - มหาวิหารคาซาน - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น และเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Ekaterina Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบาร็อคมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (Amber room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย   

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
​บ่าย

นำท่านเข้าชม มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) ตั้งอยู่บนถนนเนฟสกี้ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของตัวเมือง มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้น ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตรงกับช่วงปีค.ศ. 1708  สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1811  ในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก เป็นลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ หลังจาก 10 ปี แห่งการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยคาซานกลายเป็นสถานที่เพื่อมาสักการะบูชาที่ได้รับ ความนิยมเป็นอย่าง เนื่องจากสาเหตุหนึ่งมาจากเพราะตั้งอยู่ในใจกลางเมือง จึงทำให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวพบเห็นได้ง่าย และด้วยความสวยงามของมหาวิหารที่มักจะเป็นที่สะดุดตาของผู้พบเห็น  โดยภายในมีรูป ไอคอนและพระแม่มาเรีย (Our Lady of Kazan) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 ในช่วงที่ กรุงมอสโกก่อตั้งเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้มีพระราชดำรัสให้นำรูปไอคอนและพระแม่มาเรียมาไว้ที่นี่ 

นำท่านเข้าชม โบสถ์หยดเลือด (Savior on the blood/ resurrection Church) สร้างในปี ค.ศ.1883 มีลักษณะของศิลปะแบบไบเซนต์ไทน์คล้ายกับวิหารเซนต์บาซิลที่มอสโก จุดประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2 ถูกลอบปลงพระชนม์  โดยผู้ก่อการร้ายขว้างระเบิดใส่รถม้าจนทำให้พระองค์บาดเจ็บสาหัสตรงบริเวณดังกล่าว จากนั้นมาถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วประเทศรัสเซีย ใช้เวลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับประดาด้วยโมเสกพร้อมกับรูปภาพโมเสกขนาดใหญ่ยักษ์เป็นจุดขายของที่นี่อาจจะมีบางทรงหลุดเสียไปตามกาลเวลาเพราะในช่วงนี้โบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ ถูกกลุ่มคนสถาปนาให้ความงดงามของมันเป็นเพียงโรงเก็บมันฝรั่งประจำเมืองใน ยุคมืดโซเวียต ก่อนจะมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1990 และรัฐบาลก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อปี ค.ศ.1997 ให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉมอันงดงามนี้ได้อย่างเต็มตา

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​ที่พัก Park Inn Pribaltiyskaya Hotel / Park Inn Pulkovskaya Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)
วันที่ 7เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - อารามอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเข้าชม อารามอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Monastery) อดีตอารามยุคศตวรรษที่ 12 ถูกค้นพบโดยกษัตริย์ปีเตอร์ที่ 1 เมื่อปี ค.ศ.1710 โดยในปัจจุบันก็ยังมีชาวรัสเซียเข้ามากราบไหว้สักการะองค์พระเยซูอยู่

นำท่านเดินถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Bronze Horseman) เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งติดกับแม่น้ำเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน ก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ขนานนามว่า “มหาราช”  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาพระนางแคทเธอรีนมหาราช ภายหลังจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลดำสำเร็จตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยมีการสลักพระนามไว้ที่ฐานของหินแกรนิตด้วย

​12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินพลูโคโว่ (LED) นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
​15.15 น. ออกเดินสู่ นครอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK402 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
​18.45 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ 

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศรัสเซีย
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ

 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)
  ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
  ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
  วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

  หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากคณะน้อยกว่า 20 ท่าน ค่าทัวร์ปรับเพิ่มขึ้นท่านละ 3,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy