ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ ตาดผาส้วม ตาดฟาน หลี่ผี คอนพะเพ็ง เที่ยวลาว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE583 : โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน (QV)

DE583 : โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน (QV)
Lao Airlines (QV)

CHAMPASAK GRAND HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ปากเซ - จำปาสัก - ปราสาทวัดพู
10.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับเรื่องของบัตรโดยสารแล้วสัมภาระแด่ท่าน
​12.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ เมืองปากเซ สปป.ลาว โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV224
​14.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองปากเซ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับหลังผ่านพิธีการประทับลงตราตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เชิญเก็บสัมภาระขึ้นรถท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัว เมืองปากเซ เมืองเอกของแขวงจำปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสปป.ลาว ครันยุคจักรวรรษฝรั่งเศสตั้งเมืองนี้เพื่อค้านอำนาจกับนครจำปาสัก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอมโบราณ เมืองปากเซเป็นเมืองเศรษฐกิจมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม  นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาอาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก  บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซเงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 

นั่งรถชม เมืองปากเซ ผ่านชมตึกเก่ายุคฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม 

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดซึงถือว่าเป็นปราสาทขอมแห่งแรกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอมเพื่อสักการะพระสิวะ

ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในพ.ศ.2544 ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงคศิวลึงค์ ธรรมชาติ หรือ ศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรบต คนลาวเรียกว่า ภูเก้า

​เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม เอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4 ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า
วันที่ 2ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง
เช้า   

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ดินแดนตอนใต้สุด เกือบถึงชายแดนเขมร ถึงท่าเรือบ้านนากาสัง นั่งเรือล่องโขงลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่านเกาะดอนคอน

สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสัมพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะเนินหิน ซึ่งเป็นโขดหิน แก่งหิน อันแข็งแกร่ง เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน ความกว้างกว่า 3 กิโลเมตร ชาวบ้านจะนำเครื่องดักจับปลาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ มาวางดักระหว่างซอกหินที่น้ำไหลผ่านเพื่อดักจับปลาในอดีตชาวบ้านมาวางหลี่ดักปลาไว้ในตอนเช้า ตกสายบ่ายคล้อยกลับมาเก็บปลาบางครั้งก็พบเจอซากศพที่ลอยมาตามน้ำติดกับหลี่ดักปลาจึงเป็นที่มาของคำว่าหลี่ผี

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย

ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเพื่อเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง

น้ำตกคอนพะเพ็ง มีความสูง 21 เมตร (69 ฟุต) กระแสน้ำไหลเชี่ยว 9.7 กิโลเมตร (6.0 ไมล์) ปริมาณน้ำตกลงมาด้วยความเร็วประมาณ 11,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (390,000 ลูกบาศก์ฟุต/วินาที) แม้ว่าปริมาณสูงสุดในบันทึกได้ถึงกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (1,700,000 ลูกบาศก์ฟุต/วินาที)น้ำตกคอนพะเพ็งได้รับฉายาว่า “ไนแอการาแห่งเอเชีย” ตั้งอยู่ในแขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 150 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและสวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศลาวโดยคำว่า “คอน” หมายถึง “แก่ง” หรือ “เกาะ” “พะเพ็ง” หมายถึง “พระจันทร์วันเพ็ญ” นอกจากนี้แล้ว น้ำตกคอนพะเพ็งยังเป็นสถานที่อาศัยของสัตว์น้ำหายากหลายชนิด เช่น ปลาค้อคอนพะเพ็ง ที่เป็นปลาค้อเฉพาะถิ่นที่พบได้ในแถบนี้เท่านั้น และเป็นแหล่งอาศัยของโลมาหัวบาตร หรือ “ปลาข่า” ในภาษาลาว โลมาเพียงไม่กี่ชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดได้ของโลก รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของปลาบึก ซึ่งเป็นปลาหนังน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร
ที่พักโรงแรม เอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้งตลาดเช้า - น้ำตกตาดเยือง - สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ
​05.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ ณ วัดหลวงอันเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปากเซเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา

หลังจากนั้น  นำท่านชม สถาปัตย์กรรมสกุลช่างจำปาสัก ภายในบริเวณวัดซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี แต่ยังคงสภาพสมบูรณ์ยิ่ง

จากนั้น นำท่านสู่ ตลาดเช้าเมืองปากเซ เพื่อชมวิถีชีวิตชาวเมืองพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกประเภทสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าซิ่นไหม เครื่องเงิน ฝีมือปรานิต สินค้านำเข้าจากเมืองจีนอาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา กระเป๋าหนัง ฯลฯ ราคาย่อมเยา

​เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำคณะมุ่งหน้าสู่ ที่ราบสูงโบโลเวน ( Bolaven Plateau ) เป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของลาว โดยแถบนั้นจะมีน้ำตกเยอะมาก แต่ที่นิยมไปกัน มีหลาย แห่ง อาทิ ตาดผาส้วม ตาดฟาน ตาดเยือง ตาดเลาะ ตาดสักการะ ตาดน้ำพาก ตาดตาเกด ตาดขมึด และตาดเสือ เป็นต้น ( ตาด แปลว่า น้ำตก )

คณะเราจะแวะ ที่น้ำตกตาดเยื้อง ซึ่งเป็นน้ำตกที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ให้ท่านได้เพลิดเพลินและเก็บภาพเป็นที่ระลึก ระหว่างทางแวะให้ท่านชมทัศนีย์ภาพของไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศ AEC อิสระเลือกชิมกาแฟสดรสเยี่ยมจากไร่ตามอัธยาศัย

เที่ยงบริการอาหารพื้นเมืองรสเยี่ยมแสนอร่อย ณ ร้านอาหาร
บ่าย

จากนั้น นำท่านสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาวและสตอร์เบอร์รี่ ซึงมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เป็นพันไร่โดยเจ้าของผู้ประกอบการได้รับสัมประทานที่ดินจากรัฐบาลลาวเพื่อการพัฒนาไม้ดอกและพืชสวนเมืองหนาวเพื่อการส่งออก ภายในสวนมีการจัดโซลนิ่ง เริ่มตั้งแต่บริเวนประตูทางเข้าเป็นไม้ดอกทุ่งทานตะวันเหลืองอร่าม มาถึงทุ่งดอกดาวกระดาย ปรับภูมีทัศน์เป็นสวนริมทะเลสาบและตบแต่งประดับประดาด้วยไหหินอันเป็นเอกลักษณ์ทางโบราณคดีของลาวคือทุ่งไหหินที่แขวงเซียงแขวงอยู่ทางภาคเหนือของลาว น่าดูชมยิ่ง

หลังจากนั้นจะเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบที่สุดก็คือ โซลดอกไม้เมืองหนาว ที่ปลูกเป็นแปลงมีสีสันสดใสปลูกสลับกันเป็นทิวแถวยาวสุดลูกหูลูกตาน่าดูชมยิ่ง อีกทั้งสวนกุหลาบดอกโตหลากสีและไม้แขวนเช่นกล้วยไม้ป่า หรือตระกุลแวนดา แคทริยา หลากหลายละลานตา ตามด้วยสวนสตอเบอร์รี่ลูกโตที่ปลูกกันเป็นพื้นที่หลายสิบไร่เพื่อป้อมตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่น่าดูชมยิ่ง

เย็นรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร 
ที่พักโรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4 ดาว สุดหรูเมืองปากเซ
วันที่ 4ปากเซ - กรุงเทพฯ 
​เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปากเซ ด้านหลังวัดติดสะพานที่พึงสร้างเสร็จแทนสะพานเหล็กยุคฝรั่งเศสมีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งนี้ นับว่าสะพานสร้างใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์ของลาวยุคใหม่

ได้เวลาอันสมควรส่งคณะที่ สนามบินนานาชาติเมืองปากเซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

​10.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV223
​12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ปากเซ - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ ,
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองปากเซ 
 • ค่าที่พักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
  หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000.- พร้อมสำเนาหน้าพาสปอตร์ ส่วนที่เหลือชำก่อนเดินทาง 30 วัน
 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กำหนด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ

 เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน                         (นับจากวันหมดอายุ)
 

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy