ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 2566/2023 เที่ยวลาว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE295 : โปรแกรมทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน (QV)

DE295 : โปรแกรมทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน (QV)
Lao Airlines (QV)

Thavisok Resort Laos

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วังเวียง
07.30 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินลาว แอร์ไลน์ (QV) 
09.35 น.เดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดย สายการบินลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV442 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.55 น.ถึง สนามบินวัตไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะท่าน
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองวังเวียง เมืองแห่งขุนเขา และสายน้ำเมืองตากอากาศของทหารอเมริกาในสมัยสงครามเวียดนามเมืองที่ได้ชื่อว่า กุ้ยหลินเมืองลาว

ระหว่างทางแวะ บ้านท่าเรือหมู่บ้านประมง ที่ใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งทำปลาร้าปลาแดก ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวลาวทั้งประเทศ

16.30 น.

เดินทางถึง วังเวียง

แล้วนำท่านเดินผ่าน สะพานข้ามแม่น้ำซอง(สะพานส้ม) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของถ้ำจังเพราะสะพานจะมีสีส้มสะดุดตา

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นบันได ถ้ำจัง 147 ขั้น เป็นทางลาดชัน เมื่อเดินขึ้นไปถึงก็จะพบกับถ้ำ ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซนด้วยกัน คือ ถ้ำฝั่งซ้ายมือเมื่อเดินเข้าไปก็จะไปถึงจุดชมวิวจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำซอง กับทุ่งนาสีเขียวกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ของเมืองวังเวียง ส่วนโซนขวามือสัมผัสกับหินงอกหินย้อยในรูปลักษณ์ต่างๆ ภายในถ้ำอากาศเย็นสบาย เนื่องจากมีแม่น้ำไหลออกจากปากถ้ำสู่พื้นด้านล่าง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารท่านสามารถเดินเที่ยว ชมเมืองวังเวียงยามราตรี เมืองที่ทุกท่านสามารถ กิน นั่ง นอน ดื่ม ได้ที่นี่ที่เดียวในเมืองลาว จากนั้นแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก โรงแรมทวีสุข รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 2วังเวียง - บลูลากูน 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านสู่ บลูลากูน 2 อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องห่วงยาง สไลน์เดอร์ กระโดดเชือก เล่น Zip Line หรือสนุกกับขับรถบักกี้ ฯลฯ (ค่าซิบไลน์ / ค่าขับรถบักกี้ ไม่รวมในค่าทัวร์)

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่ายอิสระให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำหน้าที่พัก หรือเลือกกิจกรรมที่เหมาะแก่ทุกท่าน ล่องเรือหางยาว ล่องเรือคะยัก ลอดถ้ำน้ำ ซิบไลน์  ขับรถ AIV ขับรถบักกี้ (ค่ากิจกรรมไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักโรงแรมทวีสุข รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3วังเวียง - เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เวียงจันทน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นนครหลวงของประเทศลาว และเป็นเขตที่ตั้งของกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงของลาวและเมืองเอกของเขตการปกครองดังกล่าว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีเขตติดต่อกับหนองคายของประเทศไทย เชื่อมต่อคมนาคมด้วยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเขตปกครองที่มีความเจริญของเมืองมากที่สุดในบรรดาเขตการปกครองระดับบนสุด 17 แห่งของประเทศลาว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2432 โดยแยกออกมาจากแขวงเวียงจันทน์ เดิมชื่อ กำแพงนครเวียงจันทน์ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น นครหลวงเวียงจันทน์

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว

นำท่านนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ ชมศิลปะแบบล้านช้างและถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย

จากนั้นชม หอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล

แวะชม วัดศรีสะเกด เป็นวัดหลวงที่มีภาพเขียนลายผนัง (ที่เลือนหายไปบางส่วนแล้ว) และภายในทั้งส่วนกำแพง และในโบสถ์(สิม) มีพระพุทธรูปใหญ่ เล็กเต็มไปหมด และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปอยู่มากที่สุด

หากมีเวลาเหลือ นำท่านแวะซื้อของฝากคนทางบ้านที่ ตลาดเช้า

16.30 น.สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินวัตไต 
18.40 น.เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดย สายการบินลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV445 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.40 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์(QV)
 • รถตู้ปรับอากาศนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
 • ที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 • อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวประเทศลาวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทไทยประกันภัย
 • อาหารและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกเหนือจากที่รายการรายการระบุไว้
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ธรรมเนียมวีซ่า สำหรับลูกค้าต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 800 บาท
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องเรือหางยาว/ล่องเรือคะยัก/ซิบไลน์/ขับรถ AIV/ขับรถบักกี้ ฯลฯ
 • การจองทัวร์ ชำระท่านละ 2,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า
 • ค่าทัวร์ที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • การขับรถในลาว จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชั่วโมง (แล้วแต่พื้นที่)
 • ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กำหนด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 • ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ 
 • อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
 • กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 8 ท่านขึ้นไป /ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบินหลวงพระบาง กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ำมันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 • กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง มิฉะนั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 • สายการบินมีนโยบายใน จำกัดน้ำหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่านต้องชำระค่าน้ำหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บ
 • เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy