โปรแกรมทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง บลูลากูน 2567/2024 เที่ยวลาว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE530 : โปรแกรมทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง บลูลากูน 3 วัน 2 คืน (QV)

DE530 : โปรแกรมทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง บลูลากูน 3 วัน 2 คืน (QV)
Lao Airlines (QV)

MANOLUCK HOTEL
THAVONSOUK RESORT

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - นครหลวงเวียงจัน - เมืองวังเวียง
06.30 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่  10  เคาน์เตอร์ W  แถว 6-8  สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ
​09.35 น.เดินทางสู่ สนามบินวัตไต โดย Lao Airlines | Flight Number QV442 BKK 09.35 - VTE 
​10.55 น.เดินทางถึง สนามบินวัดไต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว รับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่าน 
กลางวันรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
บ่าย

เดินทางสู่ เมืองวังเวียง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม ระหว่างทางชมวิวทิวทันศ์สองข้างทางระหว่างทางแวะบ้านท่าเรือหมู่บ้านประมงที่ใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งทำปลาร้าปลาแดกซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวลาวทั้งประเทศ

เช็คอินที่พัก ให้อิสระท่านกับการพักผ่อนริมน้ำซอง ตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

รายการ เที่ยวชม “ตลาดกลางคืนวังเวียง

ที่พัก โรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว
วันที่ 2การเดินทาง - เมืองวังเวียง
​เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของที่พัก(มื้อที่ 3)

นำท่าน“ล่องเรือแม่น้ำซอง” ล่องเรือไปเอื่อยๆ ชิวๆ ทิวทัศน์โดยรอบยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ ภูเขา ธารน้ำต่างๆ มากมาย

ต่อด้วยนำท่านเดินผ่าน “สะพานข้ามแม่น้ำซอง (สะพานส้ม). ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของถ้ำจังเพราะสะพานจะมีสีส้มสะดุดตา ...

แล้วเดินทางขึ้นไปเที่ยวชม “ถ้ำจัง” ขึ้นบันได 147 ขั้น เป็นทางลาดชัน เมื่อเดินขึ้นไปถึงก็จะพบกับถ้ำจัง ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซนด้วยกันคือ ถ้ำฝั่งซ้ายมือ เมื่อเดินเข้าไปก็จะไปถึงจุดชมวิวจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำซอง กับทุ่งนาสีเขียวกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ของเมืองวังเวียง ส่วนโซนขวามือสัมผัสกับหินงอกหินย้อยในรูปลักษณ์ต่างๆ ภายในถ้ำอากาศเย็นสบาย เนื่องจากมีแม่น้ำไหลออกจากปากถ้ำสู่ พื้นด้านล่าง

​เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
บ่าย

นำคณะเดินทางสู่ “ ถ้าปูคำ “ห่างจากตัวเมืองวังเวียง 6 กิโลเมตร ภายในประดิษฐานพระนอนสำริดจากประเทศไทย ถ้ำปูคำแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ด้านในมีลำแสงส่องเข้ามาด้านในถ้ำ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดีหรือมีบุญ เพราะน้อยคนที่จะได้เห็นปูคำจะได้เห็นก็ช่วงวันสงกรานต์ ครูบาจะอันเชิญปูคำให้นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านได้เห็น หลังจากนั้นสามวันก็จะนำปูคำกลับไปในถ้ำอย่างเดิม ปูคำที่โตเต็มที่จะมีลักษณะตัวเป็นสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆ กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ “บลูลากูน” และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องห่วงยาง/ สไลน์เดอร์/กระโดดเชือก/เล่น Zip Line/หรือสนุกกับขับรถบักกี้ ฯลฯ (ค่ากิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมในค่าทัวร์)

เดินทางสู่ “จุดปล่อยบอลลูน” ให้ท่านได้ชมการปล่อยบอลลูน ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

​ค่ำรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
ที่พักโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว 
วันที่ 3เมืองวังเวียง - นครหลวงเวียงจัน - สนามบินสุวรรณภูมิ
​เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 6)

เดินทางสู่ นครหลวงเวียงจัน

​เที่ยงรับประทานอาหาร ณ  ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
บ่าย

ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ...

สักการะ “พระธาตุหลวง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ ชมศิลปะแบบล้านช้างและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยวชม “ประตูชัย” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว

เที่ยวชม “วัดสีสะเกด” หรือ วัดสะตะสะหัสสาราม  หรือ วัดแสน เป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทน์ สตสหัสส  แปลว่า 100,000,  อาราม แปลว่า วัด, วัดสตสหัสสาราม จึงแปลว่า วัดแสน  ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ลาว  เหตุที่ชื่อวัดแสนก็เพราะว่า  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพุทธศาสนิกชนชาวลาวในอดีต  ทรงสร้างพระพุทธรูปทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ทั่ววัด 100,000 องค์ ดังนั้นจึงมีชื่อเล่นว่าวัดแสน  แต่ปัจจุบันมีเหลืออยู่ประมาณ 10,000 กว่าองค์เท่านั้น  

เที่ยวชม “หอพระแก้ว” ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ปัจจุบันเหลือเพียงแค่แท่นที่ประดิษฐานภายในหอพระแก้ว   หอพระแก้วในปัจจุบันได้ถูกบูรณะใหม่เกือบทั้งหมดเพราะเคยถูกทำลายในสมัยสงคราม   ปัจจุบันภายใน ได้จัดแสดง พระแท่นบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏก ภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ลาว ใบเสมาต่างๆ และพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างปางต่างๆ 

เดินทางสู่ สนามบินวัตไต

​18.35 น.เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย Lao Airlines | Flight Number QV445 
​19.35 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - เวียงจัน - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ 
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองหลวงพระบาง 
 • ค่าที่พักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
 • ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง 
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ที ท่านละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 3 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน) เก็บพร้อมค่าทัวร์
 • หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****
 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000.- พร้อมสำเนาหน้าพาสปอตร์ ส่วนที่เหลือชำก่อนเดินทาง 30 วัน
 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กำหนด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ

 เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน                         (นับจากวันหมดอายุ)
 

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy