แพ็คเกจทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 2567/2024 เที่ยวลาว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE794 : แพ็คเกจทัวร์ลาว - อุดร เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

DE794 : แพ็คเกจทัวร์ลาว - อุดร เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน


แพ็คเกจทัวร์ส่วนตัว 6-9 ท่าน

อุดร เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน


ออกเดินทางได้ทุกวัน

* พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
* ไกด์ลาวพูดไทย รอรับท่านที่สนามบินอุดร พร้อมพาเที่ยวตลอดทริป
* ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บริการจองตั๋วให้ฟรี)
* ฟรีประกันการเดินทาง

สนามบินอุดรธานี - สะพานมิตรภาพไทย-ลาว - นครหลวงเวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - นั่งรถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืดหลวงพระบาง
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - หมู่บ้านซ่างไห - ถํ้าติ่ง - น้ำตาดกวางสี - เขาพระธาตุพูสี
หลวงพระบาง - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาว - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองวังเวียง - ล่องเรือแม่น้ำซอง - บลูลากูน เมืองวังเวียง - ถ้ำนางฟ้า
วังเวียง - นครหลวงเวียงจันทน์ - สะพานมิตรภาพไทย-ลาว - สนามบินอุดรธานี

อัตราค่าบริการแบบแพ็คเกจ
ลูกค้าเดินทางเอง  |  มีไกด์พูดไทยรอรับที่สนามบิน  |  ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
จำนวนผู้เดินทางราคาแพ็คเกจ
 6 ท่าน ราคาท่านละ 14,500 บาท
 7 ท่าน ราคาท่านละ 14,000 บาท
 8 ท่าน ราคาท่านละ 13,500 บาท
 9 ท่าน ราคาท่านละ 13,000 บาท
* พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกสนามบินอุดรธานี - สะพานมิตรภาพไทย-ลาว - นครหลวงเวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - นั่งรถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืดหลวงพระบาง
08.00 น.คณะเดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดหมาย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
09.30 น.เดินทางถึง สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตม.ไทย เพื่อเดินทางออกจากประเทศไทย

เอกสารที่ต้องเตรียม 
  *หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มีอายุเดินทางมากกว่า 6 เดือน 
*ใบรับรองการฉีดวัคซีน (วัคซีนพาสปอร์ต หรือ เอกสารจากหมอพร้อม 2 เข็มขึ้นไป)


เดินทางเข้าด่านข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงด่านลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตม. สปป.ลาว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง นครหลวงเวียงจันทน์

นำท่านเที่ยวชม พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่ บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ. 2109

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านวังลาว ดาวคำ (มื้อที่ 1)
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง ขบวนล้านช้าง EMU จากนครหลวงเวียงจันทร์สู่เมืองหลวงพระบาง 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาที) โดยใช้ความเร็วมากกว่า 120- 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านผามไชย (มื้อที่ 2)

หลังอาหารอิสระเดินเที่ยวชมสินค้า ตลาดมืดหลวงพระบาง มีสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่าง ๆ ที่วางขายเต็มท้องถนนเมืองหลวงพระบาง อิสระตามอัธยาศัย
ที่พักCapital Luangprabang / Treaser Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สองตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - หมู่บ้านซ่างไห - ถํ้าติ่ง - น้ำตาดกวางสี - เขาพระธาตุพูสี
05.30 น.เชิญท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในตอนเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆจะเดินออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง

นำท่านชม ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชมเช่นของป่าแบบฉบับชาวลาว ซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ แวะทานปาท่องโก๋ + กาแฟโบราณ ร้านประชานิยม สัมผัสรสชาติดั้งเดิม

จากนั้นกลับสู่โรงแรม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านชม วัดเชียงทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2101-2103 ในสมัยของ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้เคยปกครองทั้งล้านนาและล้านช้าง โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ เวียงจันทน์  วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็น วัดประตูเมือง และเป็นท่าเทียบเรือทางเหนือของตัวเมือง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโขงนั่นเอง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2430 วัดแห่งนี้ก็ได้รอดพ้นจากภัยอัคคีในสงครามปราบฮ่อ เมื่อครั้งฮ่อบุกเผาทำลายตัวเมืองมาได้ และยังสามารถอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งนี้เอาไว้ได้มาจนถึงปัจจุบัน ไฮไลท์ วัดเชียงทอง สิม หรือ อุโบสถของวัดเชียงทองถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิมที่สะท้อนศิลปะล้านช้างออกมาได้อย่างชัดเจน เห็นได้จาก หลังคาแอ่นโค้ง ลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้น ส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ แสดงให้เห็นว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้าง เพราะหากเป็นวัดสามัญทั่วไปแล้วจะมีช่อฟ้าเพียง 1-7 ช่อเท่านั้น ส่วนหน้าบัน หรือที่ชาวลาวเรียกว่า โหง่ ประดับตกแต่งด้วยเศียรนาคและลวดลายเกี่ยวกับศาสนาพุทธ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือ หอพระม่าน ที่ประดิษฐาน พระม่าน 1 ใน 3 พระพุทธรูปสำคัญของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมี หอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นลวดลายสวยงาม บอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านที่มีคำสอนเกี่ยวกับธรรมะไว้เตือนสติผู้คน เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าไม่แพ้กับจุดอื่น ๆ ในวัดเลย ใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ถือเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลสักครั้งในชีวิต

นำท่านเดินทางไป หมู่บ้านซ่างไห เป็นชุมชมที่ขึ้นชื่อเรื่องการกลั่นเหล้าแบบดั้งเดิมของชาวลาว มีรสชาติร้อนแรง สีเหล้าใสบริสุทธิ์ ไร้มลทิน แบบที่เรียกว่า “ใสเป็นตาตั๊กแตน” เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์ สองฝั่งแม่นํ้าโขง

นำท่านชม ถํ้าติ่ง ซึ่งเป็นถํ้าอยู่บนหน้าผาริมแม่นํ้าโขงมีอยู่ 2 ถํ้า คือ ถํ้าล่างและถํ้าบน ถํ้าติ่งลุ่ม หรือ ถํ้าล่างสูง 60 เมตรจากพื้นนํ้า มีลักษณะเป็นโพรงนํ้าตื้น ๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวน 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถํ้าติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถํ้าไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถํ้าแต่ไม่มากเท่าถํ้าล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถํ้าติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
บ่ายนำท่านชม นํ้าตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของนํ้าตก ซึ่งเป็นนํ้าตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นนํ้าตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายนํ้าที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งนํ้าที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของนํ้าตก อิสระให้ท่านดื่มดํ่ากับธรรมชาติ เล่นนํ้า บันทึกภาพอันประทับใจ

นำท่านขึ้นสู่ เขาพระธาตุพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น อาหารพื้นเมืองของหลวงพระบาง (มื้อที่ 5)
ที่พักCapital Luangprabang / Treaser Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามหลวงพระบาง - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาว - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองวังเวียง - ถ้ำนางฟ้า - ล่องเรือแม่น้ำซอง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง

นำท่านชม พระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาว เดิมคือพระราชวังเดิมของเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อพ.ศ.2447 หลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลลาวใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดคือ พระบางพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

นำท่านเดินทางออกจาก หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองวังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

นำท่านเที่ยวชม ถ้ำนางฟ้า ให้ท่านถ่ายรูปกับ สะพานแขวนสีฟ้า ที่พาดข้ามแม่น้ำซอง ชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำนางฟ้า ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สว่างไสวด้วยสปอตไลต์ เจลซึ่งเต็มไปด้วยหินปูนขนาดใหญ่และมีหินย้อยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนใคร บริเวณนี้มีกิจกรรมนั่งห่วงยางเข้าถ้ำนอน

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง เป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ที่ได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” มีเสน่ห์ไม่มีเหมือนใครกับสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบระหว่างภูเขาหินปูน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มองไปรอบด้านจะเห็นสีเขียวชอุ่มจากธรรมชาติ ดื่มด่ำบรรยากาศแห่งความเงียบสงบ ไม่ได้มีผู้คนพลุกพล่าน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติหากได้มาเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิมเมืองเจริญ ชั้น ROOFTOP ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียง (มื้อที่ 8)
ที่พักSaksiri Vangvieng Hotel / S Boutique Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่วังเวียง - บลูลากูน - นครหลวงเวียงจันทน์ - สะพานมิตรภาพไทย-ลาว - สนามบินอุดรธานี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

เที่ยวชม บลูลากูน เมืองวังเวียง แอ่งน้ำหินปูนน้ำใสสีเขียวมรกต บรรยากาศเงียบสงบ สำหรับผู้ที่ต้องการลงเล่นน้ำ ก็มีพื้นที่ให้ลงเล่น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)
บ่ายนำท่านออกเดินทางกลับสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยทางรถยนต์ใช้เส้นทางด่วนพิเศษ รัฐบาลจีนสร้างมอบให้ สปป.ลาว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที) 

จากนั้นเดินทางสู่หน้าด่านมิตรภาพ สปป.ลาว ให้เวลาท่าน ช้อปปิ้งต่อที่ Duty Free หน้าด่าน และผ่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง สปป.ลาว
16.00 น.

นำท่านเดินทางข้าม สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย จ.หนองคาย

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง นำเที่ยวตลอดเส้นทาง
 • ค่ารถไฟลาว ขบวนล้านช้าง EMU วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์
 • ค่าเรือถ้ำติ่ง / วังเวียง
 • ค่ากระติ๊บข้าวเหนียว + ชุดขนม ตักบาตรที่หลวงพระบาง
 • ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 10 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าไกด์นำเที่ยวลาวและเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
  **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น !!!
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ และค่าภาษีสนามบิน 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์, คนขับรถ 800 บาท/ท่าน/ทริป
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ลาวมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 50%  หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน, ค่าโรงแรมที่พัก)
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ มัดจำค่าบริการ ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร)
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  *เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • คณะทัวร์ครบ ตามเงื่อนไขของรายการ ออกเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy