โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน 2561/2018 เที่ยวลาว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE794 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน (FD)

DE794 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน (FD)

VILLA PUMALIN

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางซี “ Tat Kuang Si " - ตลาดมืด
10.30 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระก่อนเดินทาง
13.55 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองหลวงพระบาง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 1030
15.20 น. ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาวไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะแล้วนำท่านขึ้นรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง
บ่าย

เดินทางไปยัง น้ำตกตาดกวางซี “Tat Kuang Si Waterfalls” ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านถึงน้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบางชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆบริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร

หลังจากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดไนท์บาร์ซา (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานมแม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนนอิสระตามอัธยาศัยค่ำ
ที่พัก VILLA PUMALIN หรือเทียบเท่า
วันที่ 2ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวงพระบาง - วัดวิชุน - หมู่บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม - กรุงเทพฯ 
05.30 น.

ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูปซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้างแวะเที่ยวชมตลาดเช้า

08.00 น.

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้นนำท่านไปสักการะ พระธาตุพูสี “Phousi Hill” (ไม่รวมค่าเข้า) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตรใจกลางเมืองหลวงพระบางหากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบางสองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดง ดอกจำปาลาวหลากสีสัน (ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง

จากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง “Wat Xieng Thong” ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบางโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น

จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังหลวงพระบาง (Royal Palace Museum) ภายในนั้นมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนานของเมืองหลวงพระบาง เมื่อเข้าไปสู่ พระราชวังหลวงพระบาง จะพบกับห้องโถงด้านหน้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อจากทองคำบริสุทธิ์ พระบางคือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลาวให้ความเคารพนับถือ และเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก รวมถึงมีการจัดแสดงสิ่งต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง และของขวัญ ของกำนัลจากนานาประเทศที่มอบให้กับประเทศลาวนำมาจัดแสดง ณ พระราชวังหลวงพระบาง

จากนั้นนำชม วัดวิชุนราช “Visounnarath Temple” สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านชม บ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวซึ่งผู้มาเยือนหลวงพระบางไม่ควรพลาด เพราะบ้านผานมมีชื่อเสียงในการทำผ้าทอมือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตปัจจุบัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองแก้วรองจานฯลฯ เดี๋ยวนี้ชาวบ้านผานม นำผ้าทอมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อที่ศูนย์หัตถกรรมกลางหมู่บ้าน

จากนั้นนำท่านชม วัดแสนสุขาราม (Wat Sensoukaram) ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน 100,000 กีบที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้างเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวียงจันทน์

16.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1031
17.55 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
 • ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • หลังจากชำระค่ามัดจำแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋วโดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2  สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น 
 • กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทาง ท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
 • กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้ เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้ เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
 • กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองชำระ(หากการเดินทางนั้นตรงกับ ช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้) 
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy