ทัวร์อินเดีย มุมไบ ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เที่ยวอินเดีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE670 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย มุมไบ ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า 5 วัน 3 คืน (9W)

DE670 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย มุมไบ ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า 5 วัน 3 คืน (9W)
Thai Airways (TG)

HOTEL AMBASSADOR HOTEL
Hotel holidays Inn

โปรแกรมทัวร์อินเดีย มุมไบ ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ... ชมเมืองมุมไบ | ชมมรดกโลก สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส | ชมประตูสู่อินเดีย | ชมถ้ำเกาะช้าง | ชมภาพพระศิวะปราบอันธกาสูธ | ชมวัดสิทธิวินัยยัค | ชมถ้ำอะชันต้า | ชมถ้ำเอลโลร่า | ชมป้อมเดาลาตาบัด

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE670-00222-27 ต.ค. 66Thai Airways (TG)41,900จองด่วน
DE670-00322-27 พ.ย. 66Thai Airways (TG)41,900จองด่วน
DE670-00410-15 ธ.ค. 66Thai Airways (TG)41,900จองด่วน
DE670-00529 ธ.ค. 66-05 ม.ค. 67Thai Airways (TG)43,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ –มุมไบ (ประเทศอินเดีย)
19.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4  ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

22.30 น.  ออกเดินทางจากสู่ มุมไบ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 351 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  
วันที่ 2(ต่อบินภายในประเทศ) มุมไบ - ออรังกาบัด - ถ้ำเอลโรล่า - ออรังกาบัด
01.30 น.เดินทางถึง สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ (Chhatrapati  Shivaji) ท่าอากาศยานมุมไบ ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ..รอต่อเครื่องบินในประเทศ (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)
05.35 น.ออกเดินทางสู่ ออรังกาบัด โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E 5012
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินออรังกาบัด (Aurangabad) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองมุมไบ เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของ ถ้ำอจันตาและ ถ้ำเอลโลราซึ่งเป็นศาสนสถานที่ขุดเขาไปในหินบาซอลต์ (แกรนิตแข็ง) โดยขุดจากหินก้อนเดียวจนเป็นวิหาร ขนาดใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2153แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการจดทะเบียนโดย UNESCO 
08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ถ้ำเอลโลร่า (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ประมาณ 1 ชม.) ถ้ำเป็นถ้ำหินที่ถูกเจาะแกะสลักภูเขาหินทั้งลูก เพื่อที่จะสร้างเป็นวัดทางพุทธศาสนา เทวสถานของศาสนาฮินดู และวัดในศาสนาเชน โดยเป็นวัดในพระพุทธศาสนา 12 ถ้ำ เป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู 17 ถ้ำและวัดของศาสนาเชน 5 ถ้ำ รวมแล้วทั้งหมด 34 ถ้ำ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มถ้ำที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 2526

เยี่ยมชมมรดกโลก ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES) ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ของหมู่ถ้ำที่เกิดจากการเจาะแกะสลักภูเขาหินทั้งลูกด้วยฝีมือสาวก 3 ศาสนาที่แข่งขันกันคือ ศาสนาฮินดู พุทธ และเชนถ้ำเอลโลร่ามีทั้งหมด 34 ถ้ำ โดยมีการแบ่งออกเป็น ถ้ำทางพุทธศาสนา 12 ถ้ำ ถัดมา 17 ถ้ำคือ เทวาลัยของชาวฮินดู และ วิหารถ้ำลัทธิ เชน 5 ถ้ำ สถานที่ แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก ในปี 1983 ถือเป็นถ้ำที่เกิดจากการแกะสลักภูเขาทั้งลูกออกเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนา นำท่านกราบนมัสการ พระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี ภายในถ้ำยังมีภาพแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงอีกมากมาย อาทิ องค์พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพิฆเนศ  ช้างเอราวัณ อีกทั้งภาพของนางอัปสร เป็นต้น ถ้ำที่ 16 ถือเป็นถ้ำที่อลังการที่สุด เป็นที่ที่มีศิวลึงค์เป็นจุดศูนย์

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น

นำท่านเดินทางกลับสู่ออรังกาบัด นำท่านชม บีบี กา มักบารา (BiBiKa Maqbara)  “ทัชมาฮาลน้อย” สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก สร้างโดยพระโอรสของออรังเซบทรงสร้างเพื่อรำลึกถึงพระมารดา พระนาง บีกัมราเบีย อุเด ดาราณี สถาปัตยกรรมลักษณะคล้ายทัชมาฮาล (Tomb of the Lady) 

สุสานแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแบบชายหนุ่มอย่างทัชมาฮาล แต่สร้างขึ้นจากความรักเหมือนกัน โดยสร้างขึ้นในปีค.ศ.1651 ถึง 1661...แวะให้ท่านช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิ เช่น เครื่องทองเหลือง ผ้าปักลายโบราณที่จำลองมาจากผนังถ้ำ และเครื่องประดับลวดลายแปลกตา

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักLemon Tree Hotel Aurangabad หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ออรังกาบัด - ถ้ำอจันต้า - ออรังกาบัด
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำอชันตามรดกโลก (AJANTA CAVE) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งใน 38 แหล่งมรดกโลกของอินเดีย ถือเป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างเมื่อ พ.ศ. 350โดยพระภิกษุในสมัยนั้นได้ค้นพบสถานที่แห่งนี้ เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม กรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เจาะภูเขาเพื่อสร้างเป็นกุฏิ โบสถ์ วิหาร  ฯลฯ เพื่ออาศัยอยู่อย่างสันโดษ เนื่องจากเป็นสถานที่ห่างไกลผู้คน ทำให้ประวัติศาสตร์หน้าต่อมาของ ศาสนาพุทธในอินเดีย ได้ปรากฏขึ้นในหมู่ถ้ำบริเวณฝั่งตะวันตกของที่ราบสูง เมืองออรังกาบาด รัฐมหาราษฎร์ แห่งนี้
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ร้านอาหารใกล้บริเวณถ้ำ)
บ่ายนำท่านเข้าชม หมู่ถ้ำอชันตา ชมสถาปัตยกรรมของถ้ำ ในครั้งนั้นทำให้โลกต้องตื่นตะลึงกับความมหัศจรรย์ของศิลปะภายในวัดถ้ำ ทำให้นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี สามารถปะติดปะต่อเรื่องราวของ ศาสนาพุทธ ในอินเดียได้อย่างชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น จากภาพแกะสลักหินภายในถ้ำ ที่ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่ผุกร่อนพังทลายไปเหมือนพุทธสถานอื่นๆ เพราะทุกอย่างที่นี่ สลักขึ้นจากภูเขาทั้งลูก นับเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดในโลกก็ว่าได้ เข้าชมถ้ำ 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 ที่มีความงดงามลือเลื่อง และพลาดไม่ได้กับถ้ำ 26 ถ้ำเบอร์1เป็นวัดถ้ำสร้างถวายพระโพธิสัตว์ ถือเป็นถ้ำที่สมบูรณ์ที่สุดถ้ำหนึ่งของกลุ่มวัดถ้ำอชันตา แกะสลักภายในถ้ำจะมีเรื่องราวพุทธประวัติ  เทพเจ้า สถูป สัตว์ พระโพธิสัตว์วัชรปาณี รูปแกะสลักตอนพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ ใกล้เมืองพาราณสี ภาพจิตกรรมมีภาพพระโพธิสัตว์ ภาพพิชิตมารก่อนตรัสรู้  ภาพมเหสีของนันดะกำลังเศร้าโศกที่ท่านกำลังจะออกบวชพระนันทเถรศากยะ เป็นพระภิกษุสาวก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองออรังกาบาดเส้นทางเดิม...
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก  Lemon Tree Hotel Aurangabad หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4ออรังกาบัด - มุมไบ
เช้าบริการอาหารแบบกล่อง...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินออรังกาบัด
07.05 น.ออกเดินทางสู่ มุมไบ โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E 5669
08.55 น.

เดินทางถึง สนามบินมุมไบ เป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดียสหประชาชาติระบุไว้ในปี 2018 ว่ามุมไบเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศอินเดียเป็นอันดับสองรองจากเดลี

จากนั้น

นำท่านชม “มุมไบ” เสน่ห์เมืองใหญ่หลายมุมมอง นำท่านชม โดบิกาต Dhobi Ghat ลานซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก แหล่งซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลางนครมุมไบ ใช้ลูกจ้างซักผ้ามากกว่าห้าพันคนต่อวัน ไม่ใช่แค่ Slum Dog Millionaire เท่านั้นที่ใช้ฉากหลังจากชุมชนแห่งนี้ ภาพยนตร์เรื่อง Dhobi Ghat เองก็บอกเล่าเรื่องราวความแออัดจากฉากในสลัมเช่นกัน โดยโดบิกาต (Dhobi Ghat) มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการเป็นลานซักผ้าเปิดโล่งที่ใหญ่ที่สุดในมุมไบและใหญ่ที่สุดในโลก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสิทธิวินัยยัค (Siddhivinayak Temple) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ ในศาสนาฮินดู  สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1801 ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์ “พระพิฆเนศ” เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ซึ่งตั้งอยู่ในองค์มณฑปศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังศรัทธา ทันทีที่ท่านก้าวเข้าสู่ภายในวัด แนะนำให้ท่านได้กระซิบคำอธิษฐานต่อรูปปั้นหนู 2 ตน ที่ถือเป็นพระสหายขององค์ท่านด้วย และให้ท่านได้มีเวลาบูชาเครื่องราง,รูปบูชาขององค์ท่านตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่ายจากนั้น นำท่าน ผ่านชม พานทรา วารลี ซีลิงก์ (Bandra-Worli Sea Link;  BWSL) หรือ บานดรา วารลี สะพานข้ามแม่น้ำแสนโรแมนติก ในมุมไบ สะพานบานดรา-วารลี ซีลิงก์ถือเป็นสะพานต้นแบบที่มีความสมบูรณ์แบบโดยการใช้หลักการทางด้านวิศวกรรม..

แวะถ่ายรูปสถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส  สถานีฉัตรปตี ศิวาจี Chhatrapati Shivaji Terminus หรือในชื่ออินเดียใหม่ว่า “ฉัตรปตี ศิวาจีเทอมินาส” ที่ได้รับการตั้งชื่อตามพระนามพระราชินีวิคตอเรีย ก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียโกธิค ผสมผสานกับงานศิลปะแบบอินเดียอันทรงคุณค่าเป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองมุมไบ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อ พ.ศ. 2547  ใกล้ๆ กันก็ยังมีตึกสวยๆ ให้ได้ชม อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตึกบริษัทเทศบาลมุมไบ อาคารที่ทำการรัฐบาล มหาวิทยาลัยมุมไบ อาคารร้านค้าต่างๆ และโบสถ์ในศาสนาคริสต์
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม / ภัตตาคาร 
ที่พัก Hotel Mirador Mumbai หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 “มุมไบ” เสน่ห์เมืองใหญ่หลายมุมมอง
เช้าบริการอาหาร ณ โรงแรม
จากนั้น

นำท่านเดินทางไปนำชม ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India) สัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอาหรับ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จมาเยือนเมืองมุมไบของพระเจ้าจอร์จที่ 5 และสมเด็จพระราชินีแมรี่ ในปี ค.ศ.1911 ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะของท้องถิ่นกับแบบมุสลิมของรัฐคุชราต ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่เดินทางมาสู่มุมไบ ถ่ายรูปคู่กับ “ประตูชัย” ประตูแห่งนี้มีความสูง 26 เมตร ความสำคัญของที่นี่อีกอย่างคือ เมื่ออินเดียได้รับเอกราช ทหารของอังกฤษหน่วยสุดท้ายได้เดินทางออกจากอินเดียที่ประตูนี้เมื่อ ค.ศ.1948 ปัจจุบันใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับพิธีต้อนรับรัฐมนตรีใหม่ของนครมุมไบ รวมถึงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วย….บริเวณประตูสู่อินเดีย ยังเป็นท่าเรือโดยสารสำหรับเดินทางไปยัง “Elephanta Caves” อีกหนึ่งแหล่งมรดกโลกของอินเดีย

จากนั้นนำท่านลงเรือ(ส่วนตัว)สู่ถ้ำเอลิฟันตา (Elephanta Cave) มรดกโลกแห่งอินเดีย ตั้งอยู่บนเกาะเอเลแฟนต้า ห่างจากฝั่งราว 10 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งเรือเกือบๆ 1 ชั่วโมง พอขึ้นมาถึงเกาะ นำท่านเดินสู่ด้านใน หรือ นั่งรถไฟรางก็ได้ พอมาถึงตีนเขา ก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปด้านบน ..หรือ สามารถเช่าเสลื่ยงได้ (ไม่รวมในราคาทัวร์) ผ่านร้านค้าสองข้างทางขึ้นไป ใครอยากแวะซื้ออะไรแนะนำให้เล็งไว้ก่อน เดี๋ยวขากลับค่อยลงมาซื้อ..

นำท่านชม Elephanta Caves ด้านบนเป็นถ้ำที่สร้างโดยการเจาะภูเขาหินเข้าไป มีทั้งหมด 7 ถ้ำ พุทธสถาน 2 ถ้ำ และเทวสถานในศาสนาฮินดู 5 ถ้ำ ด้านในมีการแกะสลักเป็นภาพเทพเจ้า ลักษณะศิลปะราวศตวรรษที่ 5-8 ส่วนถ้ำหลักที่เป็นไฮไลต์จะเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1987

ชมด้านในถ้ำ เสาค้ำยัน 24 ต้น จำหลักลวดลายหัวเสาอย่างสวยงาม มีคูหาประดิษฐานศิวลึงค์ อันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะโดยมีทวารบาลจำหลักทั้ง 4 ด้านของผนังรวม 8 องค์

ชมภาพสลักมเหศวรมูรติ ที่สำคัญที่สุดคือ “มเหศวรมูรติ” เป็นการรวมภาคทั้งสามของพระศิวะเข้าไว้ด้วยกันในร่างเดียว (คนละอย่างกับพระตรีมูรติ ที่เป็นการรวมของพระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ) ได้แก่ ภาคผู้สร้าง (จันทรเศขรมูรติ) ภาคผู้ปกป้องรักษา (อุมาภควดี) และภาคผู้ทำลาย (ไภรวะมูรติ) นอกจากนี้ ยังมีภาพแกะสลักเทพในศาสนาฮินดูที่น่าสวยงามปรากฏภายในถ้ำอีก เช่น ภาพพิธีสยุมพรพระศิวะและพระนางปารตี, ภาพพระศิวะปราบอันธกาสูร, ภาพพระศิวะในภาคที่ครึ่งหนึ่งเป็นบุรุษครึ่งหนึ่งเป็นสตรี เป็นต้น..จากนั้นให้ท่านได้อิสระหามุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก...จนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางลงเรือ เข้าฝั่ง ....อย่างที่เล่าว่ามุมไบนั้นเป็นเมืองท่าที่สำคัญมาอย่างยาวนาน มีการค้าขายกับชนชาติต่างๆ อยู่เสมอ รวมไปถึงการที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เมืองนี้ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะในด้านสถาปัตยกรรม นำชมเมือง ชมตึกสวยๆๆ

จากนั้นแวะถ่ายรูป คู่ โรงแรมที่ชื่อ “Taj Mahal Palace Hotel” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2466 โดยทายาทตระกูลทาทา เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างฮินดูกับมุสลิม โรงแรมให้บริการที่พักระดับ 5 ดาว สุดหรูในมุมไบในปัจจุบัน 

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำชมพิพิธภัณฑ์ฉัตรปาตีศิวะจีมหาราช วาสตูสังกราหาลายา (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya) พิพิธภัณฑ์ที่มีความสวยอลังมากๆ ตัวอาคารถูกออกแบบในสไตล์อินโดซาราเซนิค โดยสถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างอังกฤษ ฮินดู และอิสลาม นอกจากความงดงามแล้ว ที่นี่คือแหล่งจัดแสดงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปะชั้นดีของอินเดียรวมถึงทั่วเอเชีย มีสิ่งของจัดแสดงถึง 50,000 รายการ ไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรม งานเซรามิกโบราณ ผลงานศิลปะ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่เดิมแล้วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี ค.ศ. 1922 ในชื่อ Prince of Wales Museum of Western India แต่ต่อมาได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อระลึกถึงกษัตริย์ศิวะจี ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิมราฐาในช่วงศตวรรษที่ 16 

จากนั้นนำท่านไป อิสระช้อปปิ้ง โคลาบาคอสเวย์ (causeway market Mumbai) หนึ่งในสถานที่ที่น่าตื่นเต้นและหลากหลายที่สุดในมุมไบในฐานะสวรรค์ของนักช้อป สัญลักษณ์ที่ดีที่สุด Colaba Causewayเป็นหัวใจของมุมไบและเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาที่สุด...จนถึงเวลานัดหมาย

19.00 น.บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
23.35 น.ออกเดินทางไป กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG352 
วันที่ 6กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
05.35 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดสายการบิน ตามระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วภายในประเทศชั้นประหยัดสายการบินตาม ตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว)
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ
 • ค่าเรือเหมาไปถ้ำช้าง /ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทางตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบี้ยประกันคุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) ประกันครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ(ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)และหลังจากกลับจากต่างประเทศต่อเนื่องอีก 7 วัน  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหักณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ  35 USD ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
 • กรุณาชำระเงินมัด ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน์ หลังการจองภายใน 3 วันส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 25 วัน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำห้องพักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนในต่างประเทศและที่อาจขอเงินคืนได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืนเงินเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่า
  จากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการ
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
  เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ”
 • โรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( TRIPLE ROOM )ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3เตียงได้หรืออาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR )เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 •  กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว 
 • หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ชุด
 • สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy