ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม เที่ยวอินเดีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE412 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม 5 วัน 4 คืน (6E)

DE412 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม 5 วัน 4 คืน (6E)
Indigo Airlines (6E)

Houseboat
MAUSE SAROVER

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ ... แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม

ศรีนาคา | พาฮาลแกม | ทุ่งหญ้า Saffron | ขี่ม้าชมเมือง | ศรีนาคา | กุลมาร์ค กอนโดล่า | เทือกเขากุลมาร์ค | ทะเลสาบดาล | ล่องเรือชิคาร่า | สวนชาลิมาร์ | สวนนิชาท | เมืองเดลี

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE412-00110-14 ต.ค. 67Indigo Airlines (6E)34,999จองด่วน
DE412-00218-22 ต.ค. 67Indigo Airlines (6E)34,999จองด่วน
DE412-00323-27 ต.ค. 67Indigo Airlines (6E)34,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินอินทิรา คานธี 
14.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินอินดิโก โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
17.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดย เที่ยวบินที่ 6E 1054 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
20.00 น. เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่อินเดีย เร็วกว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ ประเทศอินเดีย
ค่ำบริการอาหารเย็น ณ โรงแรม
ที่พัก MAUSE SAROVER  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานเมืองเดลี อินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 2ศรีนาคา • พาฮาลแกม • ทุ่งหญ้า Saffron • ขี่ม้าชมเมือง • ศรีนาคา
เช้าเดินทางสู่ อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบินอินทิรา คานธี (บริการอาหารแบบ SET BOX)

เดินทางสู่สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 535 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)

เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร   รัฐแคชเมียร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย ได้รับขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” ด้วยธรรมชาติที่สวยงามใครมาเยือนก็ต้องหลงรัก

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ทุ่งหญ้า Saffron หรือเรียกอีกอย่างว่า”หญ้าฝรั่น” เป็นทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในการปลูก หญ้าSaffron จะมีลักษณะเป็นดอกสีม่วง และเชื่อว่าสรรพคุณของหญ้าฝรั่นยังสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆ เช่น ช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย ช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ ช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีกลิ่นหอมแบบโบราณนำมาเป็นยาหอมได้ ฯลฯ ให้ท่านได้เพลิดเพลิดเดินชม Saffron Market ตามอัธยาศัย (ทั้งนี้ความสวยงามของทุ่งหญ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ)
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม (Pahalgam) สถานที่ที่โอบล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา

นำท่านขี่ม้า Pony Ride Ride ชมเมืองซึ่งเมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าคล้ายกับ”สวิตเซอร์แลนด์”และยังเป็นเมืองที่นิยมมาถ่ายภาพยนตร์กันอีกด้วย (หมายเหตุ ม้า 1 ตัว นั่งได้ 1 ท่านเท่านั้น และขี่ม้าไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลัง)


จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา
ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ที่พัก HOUSEBOAT
ที่พัก Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 3กุลมาร์ค • กุลมาร์ค กอนโดล่า • เทือกเขากุลมาร์ค • ทะเลสาบดาล • ล่องเรือชิคาร่า
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ“แดนทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ (Meadow of Gold)” ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและถือเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงสามารถเที่ยวชมได้ทุกฤดู จัดเป็นสถานที่ที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต

นำท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า ชมเทือกเขากุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,979 เมตรจากน้ำทะเล เพื่อขึ้นไปยัง (เฟส1) สถานีกงโดรีบนเขา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร (กรณีเคเบิ้ลคาร์ไม่เปิดให้บริการอันเนื่องมาจากสถานการณ์อันคาดการณ์ไม่ได้หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจะทำการคืนเงิน 10 USD/ท่าน)
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา เดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคชเมียร์ และเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคชเมียร์ ในตอนเช้าของเมืองนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าล่องเรือมาขายเป็นตลาดดอกไม้และเป็นวิถีชีวิตในตอนเช้าที่ทะเลสาบดาล
พิเศษ!!! นำทุกท่านลงเรือพายโบราณ หรือที่เรียกว่า “เรือชิคาร่า”
ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ที่พัก HOUSEBOAT
ที่พัก Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 4สวนชาลิมาร์ • สวนนิชาท  • เมืองเดลี
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สวนแห่งราชวงศ์โมกุล หรืออีกหนึ่งฉายาที่รู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ซึ่งภายในสวนประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ถูกสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือดี ในสมัยของจักรพรรดิอักบาร์ ประกอบไปด้วยสระน้ำ ลำธาร และแปลงดอกไม้นานาชนิด พาทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) เป็นสวนแห่งความรัก ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจาฮันจีร์ เพื่อพระมเหสีเนอร์อันเป็นที่รัก มีความกว้างถึง 539 เมตร สถานที่นี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างขึ้นทอดผ่านให้เดินไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำพุนั่นเอง 
    
นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์ สวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ผู้ที่ไปเยือนที่แห่งนี้ได้ดื่มด่ำทั้งความงามและความโรแมนติก
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านไปยัง อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์
20.15 น. เดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 2126 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
21.40 น. เดินทางถึงเมืองเดลี นำท่านรับสัมภาระเดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม 
ที่พัก MAUSE SAROVER  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานเมืองเดลี อินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 5สนามบินอินทิรา คานธี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี
10.15 น.เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 1053   (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
16.10 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ สำคัญ!! ห้ามนำเนื้อหมู , อาหารแปรรูปที่มีส่วนผสมของหมู เหล้า , เบียร์ , บุหรี่ , บุหรี่ไฟฟ้า เข้าประเทศเด็ดขาด!!

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ34,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ33,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ10,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ34,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ33,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ10,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ34,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ33,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ10,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯ )โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES (6E) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมลได้
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อบวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ พักท้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเตี๋ยว)
 • มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวดท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุนภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และกภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษโทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีตที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 50 USD/ท่น (บังคับตามระเบียบรรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมใมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนชับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 • วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าดำเนินการ 500 บาท (เป็นแบบข้า-ออกได้ 1 ครั้งและอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) **เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของประเทศอินเดีย"
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางปริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาค่ทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดิบทาง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 18,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : จอยกรุ๊ป

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินด่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่โรงแรม ฯลฯ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : ตัดกรุ๊ป

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะดีนเงินค่มัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทาขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทาขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน ทางบริษัทาขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคำาทัวร์ทั้งทมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายด่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วัน ก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 • กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีหนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัพาที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
อาหารที่ประเทศอินเดีย ทางทัวร์จะจัดเป็นอาหา่รท้องถิ่น ซึ่งรสชาติจะเป็นไปตามสไตล์อินเดีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางมื้อ
 • เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรืออยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่านอาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่บริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้องกรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม
 • สแกนหน้พาสปอร์ตลิที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่วย : รูปสี ขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตาง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครื่องประดับ เก็บผมเรียบร้อย
 • กรณี ผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เดีกไม่ได้เดินทางกับบิดา มารตา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา + หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย
 • กรณี ผู้เดิมทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ
 • กรณี ผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนซื้อ - นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษด้วจจริง 1 ฉบับ
*สแกนสี และ เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น**
**ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี**
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์ 
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า**
*** กรุณากรอกข้อมูล ทุกข้อ เป็นภาษาอังกฤษ *** 


ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION)  
คำนำหน้า :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง
TITLE:         MR MRS      MS                  MSTR            MISS

ชื่อ/ NAME:…………………………………………… นามสกุล/SURNAME:………………………………………. (ตามหน้าพาสปอร์ต)
สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :       แต่งงาน/ MARRIED             โสด/ UN MARRIED             หย่าร้าง/DIVORCE
ศาสนา/ RELIGION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่/ ADDRESS : ……………………………………... หมู่ที่…………...……ตรอก/ซอย……………...……….หมู่บ้าน…………………......…..
ตำบล/แขวง………........................... อำเภอ/เขต…………………...…..จังหวัด.…………………….......…รหัสไปรษณีย์ …………………
เบอร์มือถือ……........................................…………..อีเมลล์…………………………….................................................................…..

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS  : ……………………………หมู่ที่……......ตรอก/ซอย………………....…..หมู่บ้าน………………………
ตำบล/แขวง……………………......... อำเภอ/เขต……………….........……จังหวัด…………........…………….รหัสไปรษณีย์…………………
เบอร์มือถือ…………….........................................……อีเมลล์………………................................................................……………….

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION)
ชื่อ/นามสกุลบิดา : …………………………………………..สัญชาติ …………………………......……..จังหวัดที่เกิด………………………..…
FATHER’S NAME / SURNAME                             NATIONALITY  PLACE OF BIRTH
ชื่อ/นามสกุลมารดา : ……………………………………….สัญชาติ ………………………………..........จังหวัดที่เกิด………………………..…
MOTHER’S NAME / SURNAME                            NATIONALITY PLACE OF BIRTH
ชื่อสามี/ภรรยา: ……………………………………………….สัญชาติ ………………….................…….จังหวัดที่เกิด………………………..…
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND  NATIONALITY PLACE OF BIRTH

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประวัติการทำงาน  (PROFESTION INFORMATION)

อาชีพ / OCCUPATION: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :………………………………………………………………………………………………………………………….
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX: ……………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่/ ADDRESS  : ……………………………………………….หมู่ที่………………...............……ตรอก/ซอย……………………………….......หมู่บ้าน…………………………..........…….. ตำบล/แขวง………………………………......………อำเภอ/เขต…………………….……........….จังหวัด………………….............................................………….รหัสไปรษณีย์……………….......................................................…..                                *โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลัก) (**สำคัญมาก)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........                         

*ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศอินเดียหรือไม่………………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า………………………….....................                                                                                                                         
วันที่ออกวีซ่า……………………สถานที่ออกวีซ่า……………………………………………ประเภทวีซ่าที่ได้รับ……………………………........ 
ท่านเคยเดินทางไปเมืองไหนของประเทศอินเดีย ................................................................................................................

ชื่อ/นามสกุล ผู้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………......
ที่อยู่/ ADDRESS  : …………………………... หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บ้าน………………….........
ตำบล/แขวง……………………………อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………...............รหัสไปรษณีย์………………..   
เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER ………..………………………………………………………………………………………………………………

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy