ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE705 : ทัวร์อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตําบล [บินตรงพาราณสี] 8 วัน 7 คืน (6E)

DE705 : ทัวร์อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตําบล [บินตรงพาราณสี] 8 วัน 7 คืน (6E)

BUDDHAMAYA HOTEL
Imperial Hotel
MADIN HOTEL
MAHABODHI HOTEL
PAWAN PALACE HOTEL SRAVATSI
THE PANACHE HOTEL

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - พาราณสี - ธรรมเมกขสถูป สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา
06.30 น.    พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินอินดิโก้ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่องนะครับ เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียดและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการต่อเครื่อง แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น ถือได้คนละ 1 ใบ)
09.10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 98
10.50 น.   

ถึง สนามบินเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) ดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก

เที่ยงบริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 
บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ นำท่านสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้า ในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษี นักบวชและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพรามหณ์) ทำให้ปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะมาบำเพ็ญตบะที่นี่

นำท่านชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นริมฝั่งแม่น้ำคงคา นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แม่น้ำนี้ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ให้ทุกท่านได้ ลอยกระทงแม่น้ำคงคา ชม พิธีคงคาอารตี บูชาไฟ มหาศิวะราตรี ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน รวมทั้งเป็นสถานที่คนนับล้านมุ่งหน้ามาเพื่อชมพิธีกรรมริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ (พิธีบูชาไฟและการแสดงความเคารพต่อแม่น้ำคงคา) 

ค่ำบริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 2)
ที่พักTHE AMAAYAA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 2พาราณสี - พุทธคยา พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก

เที่ยงบริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
บ่าย

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและนำท่านนมัสการ พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ อายุกว่า 1,400 ปี จากนั้นนำท่านชม วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน ซึ่งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกัน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่โรงแรม(มื้อที่ 5)

หลังอาหารนำท่าน สวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา 

ที่พักMAHABODHI หรือ BODHGAYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 3พุทธคยา - ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน นาลันทา หลวงพ่อดำ
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ

นำท่านเดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลา ชม ถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ

จากนั้นนำท่านชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกและนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ

เที่ยงบริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 7) 
บ่าย

หลังอาหารนำท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด

จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำซึ่งสร้างรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา

ค่ำบริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 8) 
ที่พักRAJGIR RESIDENCY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 4ราชคฤห์ เวสาลี วัดป่ามหาวัน - กุสินารา สังเวชนียสถานกุสินารา 
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9)

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเวสาลี เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งใน 16 แค้วนของชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, ไวสาลี และเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง รวมทั้งเป็นที่กำเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและที่เป็นต้นกำเนิดของการทำน้ำมนต์ในพุทธศาสนา เนื่องจากได้เกิดทุพิกขภัยร้ายแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริย์ลิจฉวีจึงได้นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าได้มาโปรดชาวเมือง พระพุทธเจ้าจึงนำเหล่าภิกษุ 500 รูป เดินทางไปโปรดที่เมืองเวสาลีพร้อมทั้งได้มีการประพรมน้ำมนต์ทั่วทั้งเมือง

นำท่านเที่ยวชม วัดป่ามหาวัน ชม เสาอโศก ที่สมบูรณ์ที่สุดและงดงามที่สุดของอินเดียและนมัสการ ปาวาลเจดีย์ วัดป่ามหาวัน

เที่ยงบริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) 
บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ดินแดนแห่งพุทธปรินิพพาน มหานครแห่งแคว้นมัลละ นำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ มหาปรินิพพานสถูป กุสินารา สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่ เป็นพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าประทานการบวชให้สาวกองค์สุดท้าย เป็นที่ตรัสเทศนาปัจฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคำสอนคือความไม่ประมาท

นำท่านนมัสการ พุทธวิหารปรินิพพาน ซึ่งภายในพระวิหารเป็นปฏิมากรรมพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน เหมือนกับได้กราบนมัสการพระบรมศพของพระพุทธเจ้าจริงๆ

ค่ำบริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 11)
ที่พักLOTUS NIKKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน)
วันที่ 5กุสินารา มกุฏพันธเจดีย์ - ลุมพินี เนปาล สังเวชนียสถานลุมพินี
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12)

หลังอาหารนำท่านชม พรามณ์เจดีย์ ซึ่งเป็นสถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ และนมัสการ มกุฎพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินี ในเขตประเทศเนปาล ผ่าน เมืองโครักข์ปูร์ เมืองพรมแดนของอินเดียเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถะ ของเนปาล สถานที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ

เที่ยงบริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 13) 
บ่าย

ถึง พรมแดนอินเดีย-เนปาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เดินทางเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถ

จากนั้นนำท่านชม มหาสังฆารามอนุสรณ์ ลุมพินี พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี ชม มายาเทวีวิหาร ลุมพินี ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวี แกะสลักด้วยหินเป็นรูปพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนม และข้างหน้าเป็นรูปเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะกุมารกำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว ชม สระสรงสนานธารโบกขรณี ชม วัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์ สถานที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้สร้างไว้เป็นพุทธบูชาตลอดมาไม่ขาดสายตั้งแต่โบราณ ชม เสาอโศก ที่จารึกอักษรพรามณ์โบราณไว้ และชม วัดไทยลุมพินี

ค่ำบริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 14) 
ที่พักNEW CRYSTAL หรือ BUDDHAMAYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 6ลุมพินี วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 15)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็นเมืองที่ใหญ่พอกับเมืองราชคฤห์และพาราณสี เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายและเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา รวมทั้งเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด ปัจจุบันเมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถาน ชมวิถีชีวิตชนบทของประเทศอินเดียระหว่างเดินทาง

 
เที่ยงบริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 16) 
บ่ายหลังอาหารนำท่านชมสถานที่สำคัญอื่นๆเช่น บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี, บ้านพ่อขององคุลีมา, เนินดินที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
ค่ำบริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 17)
ที่พักPAWAN PALACE HOTELหรือระดับเดียวกัน)
วันที่ 7สาวัตถี วัดเชตวัน - เมืองพาราณสี 
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 18) 

หลังอาหารนำท่านกราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่ วัดเชตวัน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ได้จำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี กล่าวกันว่าต้องขนเงินมาปูพื้นที่ให้เต็มสวนจึงจะซื้อที่ดินมาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้ เพราะในสมัยนั้นดินแดนทุกแห่งเป็นของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ นำท่านนมัสการ กุฎิพระพุทธเจ้า กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลี กุฎิพระอานนท์ และสถูปที่บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ ชมบ่อน้ำที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นที่สรงน้ำตลอดระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่

 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 19) 
บ่ายหลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี (วันนี้เดินทางไกลครับ)
19.00 น. 

เดินทางถึง เมืองพาราณสี นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 20) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

ที่พักTHE AMAAYAA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 8เมืองพาราณสี - สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 น.    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้ง ของฝากจากเมืองพาราณสี นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองพาราณสี
11.50 น.    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 97
16.40 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน THAI SMILE ตามโปรแกรมทัวร์
 • ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
 • ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
 • ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวพูดไทย
 • พระวิทยากรบรรยายและนำสวดมนต์
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
   
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (รวม 40 ดอลล่า)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 8 วัน รวม 400 บาท)
 • ค่าวีซ่าอินเดีย
  สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
 • วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์) 
 • ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) 
 • หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ 
 • ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (มด)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy