ทัวร์อินเดีย ดาร์จีลิ่ง สิกขิม อ้อมกอดแห่งเทือกเขาแห่งหิมาลัย เที่ยวอินเดีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE761 : ทัวร์อินเดีย ดาร์จีลิ่ง สิกขิม อ้อมกอดแห่งเทือกเขาแห่งหิมาลัย 9 วัน 7 คืน (6E)

DE761 : ทัวร์อินเดีย ดาร์จีลิ่ง สิกขิม อ้อมกอดแห่งเทือกเขาแห่งหิมาลัย 9 วัน 7 คืน (6E)
Indigo Airlines (6E)

SNOWLION MOUNTAIN RESORT
SUMMIT DENAONG
SUMMIT HERMON
VICEROY HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - กัลกัตตา
13.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 5 เคาน์เตอร์ สายการบิน INDIGO AITLINES (6E) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน
15.45 น.ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา KOLKATA โดยสายการบิน INDIGO AITLINES เที่ยวบินที่ 6E76
16.55 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา KOLKATA INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาท้องถิ่น)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

เมืองกัลกัตตา KOLKATA เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเวียงวังในยุคอังกฤษและเป็นศูนย์กลางทาง วัฒธรรมที่มีชีวิตชีวามากมีชาวยุโรปเดินทางเข้ามาสู่อินเดียมากมายทำให้เมืองเจริญรุ่งเรืองมากและที่นี่จึงกลายเป็นบ้านอีกแห่งที่อยู่ไกลแสนไกลจากอังกฤษเพราะมีพร้อมทั้งจัตุรัสเอสปลานาดกับถนนสแตรนย์ ก่อนจะมีการย้ายเมืองหลวงไปที่เดลลีหลังจากอินเดียได้รับเอกราชในปี1911 

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารโรงแรม
ที่พัก VICEROY HOTEL (KOLKATA) หรือเทียเท่า
วันที่ 2กัลกัตตา - สีลิกูรี  (บักโดกรา) - เมืองดาร์จีลิ่ง
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภายในประเทศ เมืองกัลกัตตา เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานบักโดกรา BAGDOGRA AIRPORT นำคณะเข้าเชคอินเคาวน์เตอร์            
10.45 น.ออกเดินทางสู่ เมืองสีลิกูรีบักโดกรา (BAGDOGRA) โดย สายการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบินที่ 6E797
11.50 น.ถึง เมืองบักโดกรา หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารท้องถิ่น
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาร์จีลิ่ง DARJEELING (โดยรถจิ๊บปรับอากาศ)

เมืองดาร์จีลิ่ง DARJEELING ซึ่งเมืองนี้สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. ตัวเมืองหันหน้าเข้าหาเทือกเขาหิมาลัย ประชากรของดาร์จีลิ่งมีทั้งชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ที่นี่อังกฤษเข้ามาพัฒนาให้เป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่างสวยงามเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพักตากอากาศบนภูเขา ถึงเมืองดาร์จีลิ่ง

นำท่านชม วัดทิเบตกูม กอมปา “GHOOM GOMPA”   เป็นวัดโบราณแต่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า “ เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แม้กระทั่งคริสต์ก็ตาม ” ที่แห่งนี้จึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์อย่างมิอาจลืมเลือน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พักSUMMIT HERMON (DARJEELING) หรือเทียเท่า 
วันที่ 3เมืองดาร์จีลิ่ง
เช้ามืดจุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ : เป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัยยามเช้า ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองดาร์จีลลิ่งที่ระดับ 2590 เมตรจากระดับทะเล จึงเหมาะแก่การชมวิวหากฟ้าเปิดเราจะได้เห็นยอดเขาคันเชงจุงก้า ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชม โรงงานผลิตชา  ไร่ชาแฮปปี้วัลเล่ย์ (Happy Valley) ชมขั้นตอนการผลิตชาที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งอังกฤษเข้ามาปกครองอินเดีย

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านขึ้นชม ทรอยเทรน (Toy Train ) สถานีรถไฟนี้มีชื่อเต็มๆว่า Darjeeling Himalayan Railway

ทรอยเทรน (Toy Train )สร้างในปี ค.ศ. 1879 -1881 ใช้ระบบเครื่องจักรไอน้ำ ยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ทางรถไฟสายนี้เป็นมรดกโลกด้วยนั่งรถไฟชมรอบเมือง

จะมีการจอดให้ลงถ่ายรูปในแต่ละสถานที่ที่น่าสนใจ

แวะชม สถานีบาตาเซียลูป (Batasia Loop)

สถานีบาตาเซียลูป (Batasia Loop) เป็นรางรถไฟที่สร้างขึ้นให้มีลักษณะเป็นวง  ใช้เป็นจุดเลี้ยวกลับของรถไฟที่มาจากสถานีดาร์จิลลิง ส่วน War emorial  สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1994 ในบริเวณบาตาเซียลูป เป็นอนุสาวรีย์ที่มีลักษณะสามเหลี่ยม สูง 30 ฟุต สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารหาญชาวดาร์จิลิงที่เสียชีวิตจากสงคราม รอบๆตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด และมีกล้องส่องทางไกลให้ได้ส่องชมเมืองดาร์จิลิงอีกด้วย

ลงจากรถไฟแวะชม พิพิธภัณฑ์กูม  ด้านในแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟเส้นนี้ ตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆ ภาพถ่ายเหตุการ์สำคัญ ป้ายประจำสถานี ประกาศนียบัตรจาก องค์การยูเนสโก

จากนั้นนำท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมืองย่าน ชอร์รัสต้า  แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาทิ ชาดาร์จีลิ่ง  

จากนั้นนำท่านเดินช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชอร์ราสตา (Chawrasta) ตลาดพื้นเมืองชอร์รัสต้าแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เป็นย่านที่ถนนสี่สายมาบรรจบกัน เพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีถนนแยกไปได้หลายสาย โดยเฉพาะย่านถนน The Mall ซึ่งเป็นถนนที่สวยงาม มีสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึกมากมายให้เลือกช้อปปิ้งกัน

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก SUMMIT HERMON (DARJEELING) หรือเทียเท่า 
วันที่ 4เมืองดาร์จีลิ่ง - เมืองกังต๊อก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทาง เมืองหลวงสู่กังต็อก ( Gangtok )

เมืองหลวงสู่กังต็อก ( Gangtok ) เมืองหลวงแห่งรัฐสิกขิม (ประเทศอินเดีย) เมืองสายหมอก รัฐสิกขิม (Sikkim) เป็นรัฐทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย มีภูมิประเทศแบบที่ราบสูงบนเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับหลายประเทศ อาทิ เขตปกครองตนเองทิเบต, เนปาล และภูฏาน แต่เดิมสิกขิมเป็นรัฐเอกราช มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดียเล็กน้อย ปกครองโดยราชวงศ์นัมเยล ด้วยความเป็นรัฐเอกราชเล็กๆ อาจถูกบั่นทอนจากจีนซึ่งยึดทิเบตได้แล้วขณะนั้น เมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐสิกขิม จึงยอมอยู่ใต้เอกราชเดียวกับอินเดีย

ชมวิวทัศน์ระหว่างสองข้างอย่างสวยงาม (ประมาณ 3 - 4 ชม.)

นำท่านชม ความงามแห่งดงดอกไม้นานาพันธ์ ณ FLOWER SHOW  HALL ซึ่งภายในจะจัดแสดงพันธุ์ไม้เมืองสิกขิมหลากหลายพันธุ์และท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ตลาดกังต็อก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery)

วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery) อยู่ในเมืองกังต๊อก รู้จักกันในนามของศูนย์ธรรมจักร (Dharmachakra Centre) สร้างโดย การ์มาปา วังชุก ดอร์เจ ที่ 9 ในศตวรรษที่ 16 สำหรับใช้เป็นที่พักอาศัยของผู้สืบเชื้อสาย Karma Kagyu ในสิกขิม แต่เมื่อวัดถูกทำลาย พื้นที่ถูกปล่อยร้างจนพระสังฆราชการ์มาปาที่ 16 ซึ่งเป็นชาวทิเบตได้ลี้ภัยมายังสิกขิม ในปี ค.ศ. 1959 เนื่องจากกองทัพจีนบุกไปยืดทิเบต พระองค์ได้สร้างวัดรุมเต็กอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นที่ลี้ภัย จากกองทัพจีนโดยได้รับความช่วยเหลือจากราชวงศ์สิกขิมและรัฐบาลอินดีย ที่ตรงนี้มีลักษณะภูมิประเทศที่ดี มีลำธาร ภูเขาอยู่ด้านหลัง ภูเขาหิมะอยู่ด้านหน้าและมีแม่น้ำอยู่ด้านล่างใช้เวลาสร้างนาน 4 ปี มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบตปัจจุบันเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในสิกขิม จากนั้นไม่นานพระสังฆราชการ์มาปาที่ 16 ได้สถาปนาวัดนี้เป็น ศูนย์ธรรมจักร สถานที่ใช้เรียน ฝึกฝนและปฏิบัติตนของชาวพุทธรวมทั้งเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าในวันขึ้นปีใหม่ของทิเบต ในปี ค.ศ. 1966

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก SUMMIT DENAONG (Gangtok)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองกังต๊อก - ทะเลสาบฌางโก - คเณศต็อก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโก (Tsomgo Lake) (ระยะทาง 34 กม.ประมาณ 2 ชม.)

ทะเลสาบฌางโก (Tsomgo Lake) ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของสิกขิม มีลักษณะคล้ายรูปไข่ยาว 1 กิโลเมตร ลึก 15 เมตร เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและชาวพุทธ ในช่วงหน้าหนาวน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง และละลายในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม รอบๆจะมีกุหลาบพันธ์ปี ดอกไอริส และดอกป็อปปี้ รวมถึงสัตว์ป่าหายากเช่น แพนด้าแดง เป็ด Brahmini และนกอพยพต่างๆ รวมถึง แย็ก (Yak หรือจามรี) มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 15 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกับแม่น้ำรังโปและถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะทำนายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ 

สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก กันตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย ได้เวลาอันสมควรกลับสู่ เมืองกังต็อก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

ระหว่างทาง นำท่านแวะชม คเณศต็อก (Ganesh Tok)

คเณศต็อก (Ganesh Tok) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ชาวบ้านนิยมมาสวดมนต์ ด้านบนสามารถชมวิวเมืองกังต็อกได้ 180 องศา ถ้าอากาศดีจะมองเห็นวิวยอดเขาคันเช็งฌองกาได้ด้วย  ภายนอกประดับธงแบบทิเบต  วัดนี้ตั้งอยู่บนความสูง 6,100 ฟุต ติดกับทีวีทาวเวอร์ เป็นวัดเล็กๆ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลอร์ดกาเนชซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งศิลปะทุกแขนง ชมหนุมานต็อก เป็นวัดในศาสนาฮินดู ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่หมุมานทหารกล้าของพระรามในวรรณคดีก้องโลกรามเกียรต์ชาวสิกขิมบูชาและเคารพท่านในฐานะเทพผู้กล้าหาญ และจงรักภักดีต่อพระราม หนุมานจึงเป็นเสมือนหนึ่งเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ชาวสิกขิมนับถือเป็นอย่างมากหากต้องการความกล้าหาญและความหึกเหิมใจต้องมาบูชาท่านและที่วัดหนุมานนี้ยังเป็นจุดชมวิวยอดเขาคังซังจังก้า ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกและเทือกเขาหิมาลัยอีกด้วย ในวันที่ฟ้าสดใส

อิสระช้อปปิ้ง ถนนมหาตมคานธี มาร์ก หรือ ถนนเอ็มจีมาร์ก (Mahatma Gandhi Road) M.G. Marg ถนนมหาตมคานธีเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของสิกขิมที่มีร้านค้าจำนวนมาก โดยถนนเส้นนี้ในช่วงเย็นจะกลายเป็นถนนคนเดิน ห้ามรถวิ่งผ่านไปมา ถือเป็นถนนที่น่าเดินเล่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  
ที่พักSUMMIT DENAONG (Gangtok)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เมืองกังต๊อก - หมู่บ้านลาชุง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางออกจาก เมืองกังต๊อกเพื่อไป หมู่บ้านลาชุง นำท่านชมวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery)

หมู่บ้านลาชุง วัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1840 กังต็อกจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyall) กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิมซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอีกที ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาอยู่ที่เมืองกังต็อก (Gangtok) แทน นับแต่นั้นมา กังต็อกซึ่งมีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขิม (แม้ว่าภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐที่ 22 ภายใต้การปกครองของอินเดีย กังต็อกก็ยังเป็นเมืองหลวงเช่นเดิม) กังต็อกประกอบด้วยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่

แวะจุดชมวิว ทาชิ (Tashi View Point) ซึ่งเป็นจุดชมความงดงาม ยอดเขาคันชังจุงก้า ยอดที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ที่ดีที่สุดในเมืองกังต็อก ถ้าอากาศดี ฟ้าเปิดจะมองเห็น ยอดเขาชิโนชู (Siniolchu)กลางเมืองกังต็อก ที่ท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาทางภาคเหนือได้ดีที่สุด ขึ้นชมทิวทัศน์ของเมืองกังต๊อก เมืองหลวงของอาณาจักรสิกขิม

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง (Lachung)

หมู่บ้านลาชุง (Lachung)ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบต ที่นี่มีหุบเขายุมถัง หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งดินแดนตะวันออกและวัดลาชุง (ช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ อาจขึ้นมาที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้เนื่องจากหิมะตกหนัก) มีอาณาเขตติดต่อกับจีน คำว่าลาชุง แปลว่า ภูเขาขนาดเล็ก จากเมืองกังต็อกใช้เวลานั่งรถจีปประมาณ 6-7 ชั่วโมงคะ

ท่านจะได้สัมผัสกับภูมิทัศน์และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหมู่บ้านนี้โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย และวิวทิวทัศน์อันสวยงามตลอดเส้นทาง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านเดินทางต่อ ในระหว่างทางไปลาชุง เราจะได้แวะ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก และแวะชมน้ำตกอันสวยงามตลอดเส้นทาง ท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับน้ำตกที่สวยงามและแปลกตา บางช่วงปรากฏสายน้ำทิ้งตัวพุ่งดิ่งผ่านผาสูงลิบลิ่ว (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด

ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก  SNOWLION MOUNTAIN RESORT (Lachung) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7หมู่บ้านลาชุง - หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งดอกไม้ - เมืองกังต๊อก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถังหรือทุ่งหญ้าลอยฟ้า (Yumthang Valley)

หุบเขายุมถังหรือทุ่งหญ้าลอยฟ้า (Yumthang Valley) สวิสเซอร์แลนด์แห่งสิกขิม สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของสิกขิมและยังเป็นดินแดนแห่งตำนานและความฝันเป็นเหมือนสวนสวรรค์สุขาวดีที่งดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ยุมถังเป็นหุบเขาแสนสวยสองข้างทางมียอดเขาหิมะของเทือกหิมาลัยตั้งตระหง่านผ่านธารน้ำแข็งน้อยใหญ่และป่าสนกับยอดเขาสูงเสียดฟ้าถ้ามาช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิจะเห็นป่ากุหลาบพันปีมากกว่า 36 สายพันธุ์ ผลิดอกบานสะพรั่งทั้งหุบเขาหรือถ้ามาเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม จะเห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามแบบสวิสเซอร์แลนด์

ยุมถัง  ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย”  ที่นี่นอกจากจะเป็นดินแดนแห่งดอกไม้ และดอกกุหลาบพันปีหลากหลายสายพันธุ์แล้ว ยังมีน้ำพุร้อน และที่ปลายสุดของยอดเขาสูง “Zero Point” หุบเขาหิมะแห่งสิกขิมดินแดนสวยงามที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะมีความสูงถึง4,800เมตรจากระดับน้ำทะเล.......ช่วงที่เหมาะที่จะเที่ยวที่หุบเขายุมถังคือช่วงเดือนเมษายน–กลางเดือนมิถุนายนซึ่งจะเป็นช่วงที่ดอกไม้บานสวยงามมากแต่ถ้าหากอยากเห็นตอนภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะและท้องฟ้าสดใสเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกาย– เดือนมกราคม

ยกเว้นถ้ามีหิมะตกหนัก ก็ไม่สามารถขึ้นไปได้

ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติ ที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินสดโอบล้อมหุบเขา ที่เต็มไปด้วยหิมะในช่วงฤดูใบไม้ผลิระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งอาณาบริเวณของยุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์จนได้รับสมญานามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม้” และเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนไปตลอดทั้งปีและมีหิมะมากยิ่งขึ้นในฤดูหนาว

อิสระถ่ายภาพความกับทรงจำอันสวยงามที่ไม่รู้ลืม จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านลาชุง ระหว่างทางแวะจิบน้ำชากาแฟและของว่าท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของพุ่มดอกกุหลาบพันปีและพิมมูล่าแมคโนเลียระหว่างเส้นทางของหุบเขายุมถัง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่ เมืองกังต็อก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง)

ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูงเปลี่ยนเป็นลำแสงพราวพรรณตกลงต้องหุบเขาและแม่น้ำทิสต้า “TESTA” ที่อยู่เบื้องล่างอิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงาม ตลอดเส้นทางชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูงเปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองตกลงต้องกับหุบเขาและแม่น้ำทิสต้าที่อยู่เบื้องล่างอิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก SUMMIT DENAONG (Gangtok)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เมืองกังต๊อก - สิริกูรี (บักโดกรา) - กัลกัตต้า - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบักโดกรา เมืองสีลิกูรี (บักโดกรา BAGDOGRA)  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)

10.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
12.15 น.ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน INDIGO AITLINES เที่ยวบินที่ 6E958
13.40 น.

ถึง เมืองกัลกัตตา KOLKATA เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย หลังตรวจรับสัมภาระแล้ว

นำท่านเข้าสู่ตัว เมืองกัลกัตต้า นำท่านชม (ด้านนอก)

เมืองกัลกัตต้า สถาปัตยกรรมอันงดงามของ VICTORIA MEMORIAL HALL ที่มียอดโดมใหญ่สูงถึง 62 เมตร และบนยอดสุดมีรูปนางฟ้า กางปีกแสดงท่าบิน เวลาลดพัดหมุนรอบตัวเองได้ ซึ่งสร้างขึ้นเมืองปี 2449 ด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหลัง (ปีเดียวกับที่มีการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม) ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ยุควิคตอเรียกับข้าวของที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เบงกอล

อิสระช้อปปิ้ง ย่าน New Market สิ้นค้าพื้นเมืองทั้งราคาส่ง - ปลีก ให้เลือกมาเป็นของฝากมากมาย อาทิ ผ้าพันคอแบบอินเดีย กำไล หลากหลายแบบราคาแบบเป็นของฝากเพื่อนที่บ้านได้สบายของอินเดียแท้ๆๆ

จนถึงเวลานัดหมาย 

16.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองกัลกัตต้า เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อาหารค่ำแบบกล่อง ณ สนามบินเพื่อเพิ่มเวลาช้อปปิ้ง
20.50 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน INDIGO AITLINES เที่ยวบินที่ 6E77 (2050-0105+1)
วันที่ 9กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา เที่ยงคืน )
01.05 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - กัลกัตต้า - บักโดกร้า - กัลกัตต้า - กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินอินดิโก้แอร์ไลน์ รวมน้ำหนัก20กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน 
 • รถโค้ชปรับอากาศในกัลกัตต้า,รถจิ๊ป (ไม่ปรับอากาศ) ในสิกขิมและดาร์จีลิ่ง
 • โรงแรม ที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้าบุฟเฟต์ อาหารตามที่ระบุในรายการตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุ
 • ค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด /ท่าน
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาทต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกินห้าแสนบาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ( สำหรับอายุ 70 ปีขึ้นไป คุ้มครอง 50%)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่าชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมและกิจกรรมต่างๆตามฤดูกาลเช่นขี่จามรี,สกี ฯลฯ 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถและพนักงานบริการ 45 USD/ท่านหรือ1,600บาท(ตลอดทริปการเดินทาง)
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความประทับใจในบริการ
 • หากมีการชำระมัดจำทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องชำระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท
 • ยกเลิก 30-45 วัน ก่อนการเดินทาง+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  ต้องชำระ ท่านละ  5,000 บาท
 • ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ 50% ของราคาทัวร์+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ 100% ของราคาทัวร์
  ยกเลิกช่วงเทศกาล 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน ต้องชำระท่านละ  10,000 บาท 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน ต้องชำระท่านละ 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน 01-29 วัน ชำระ 100% ของราคาทัวร์

  หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
  ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียงมีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้นกรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านบริษัทฯขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพักเป็น 2 ห้องจะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหากออกตั๋วแล้วนักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยวท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
  กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)   

ในส่วนของเวลา  

 • เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์ 
 • บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ 

โปรแกรมสิกขิม - ดาร์จีลิ่ง 9 วัน 7 คืน เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้

*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 16+ ท่าน ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น

  ** รายการนี้เป็นเส้นทางกึ่งผจญภัย เหมาะสำหรับผู้เดินทางที่รักและหลงใหลในธรรมชาติอย่างแท้จริง และเส้นทางท่องเที่ยวบางครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยเป็นสำคัญ ***

  • 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
  • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 

  Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy