ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE831 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตําบล 9 วัน 6 คืน (WE)

DE831 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตําบล 9 วัน 6 คืน (WE)

GALAXYHOTEL
GRAPEVINE HOTEL
LOTUS SUTRA HOTEL
OM RESIDENCY HOTEL
ZAMALA HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE831-01501-09 มี.ค. 62Thai Smile (WE)26,999เต็มแล้ว
DE831-01615-23 มี.ค. 62Thai Smile (WE)26,999เต็มแล้ว

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ 
19.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ประตูที่ 4-5เคาน์เตอร์ D สายการไทยสไมล์ (WE) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ
22.00น. เหิรฟ้าสู่ เมืองลัคเนาว์ โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่  WE333
วันที่ 2ลัคเนาว์ - สาวัตถี - วัดเชตะวันวิหาร - บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
00.20 น. 

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลัคเนาประเทศอินเดีย (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย  ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

นำท่านเดินทางสู่ Sravasti สาวัตถี  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

06.00 น. เดินทางถึง เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ล้างหน้า แปรงฟัน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

นำท่านชม วัดเชตะวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา เป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด

นมัสการ พระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุดกุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระอานนท์พระราหุล พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้า ปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปัจจุบันยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้เห็นเป็นกำแพงล้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นจำนวนมากปัจจุบันทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของทางการ และกำลังทำการขุดค้นเพื่อหาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก LOTUS SUTRA HOTEL *** หรือเทียบเท่า
วันที่ 3สาวัตถี - ลุมพินี (เนปาล) - วิหารมายาเทวี 
เช้า

*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล***

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินี  สถานที่ประสูติพระพุทธองค์ ขณะที่ยังดำรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง (ผ่านด่านชายแดนโสโนรี ) ระหว่างแวะวัดไทย 96

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม วิหารมายาเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา

ชมภาพ หินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี  ทรงใช้พระหัตถ์เบื้องขวาจับกิ่งสาละไว้ ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา กำลังประทับยื่น มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู่ 

ชม สระน้ำที่สรงพระวรกาย ชม เสาหินพระเจ้าโศก ณ สถานที่ประสูติ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะปัจจุบันเสาหินพระเจ้าอโศกนี้ไม่มีหัวเสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเป็นอักษรพราหมี 5 บรรทัด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก ZAMALA HOTEL *** หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ลุมพินี - กุสินารา - ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน - ชมมกุฎพันธเจดีย์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา เมืองหลวงของแคว้นมัลละ ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ชม ปรินิพพานสถูป หรือ สาลโนทยาน นมัสการสถานที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ายฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานนี้อยู่ด้านหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็นวิหารที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย์ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเป็นเจดีย์อิฐแดงเก่าเรียงเป็นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก OM RESIDENCY HOTEL *** หรือเทียบเท่า
วันที่ 5กุสินารา - ไวสาลี - ชมบริเวณคันธเจดีย์ - ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ - คยา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลีสถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 แคว้นชมพูทวีปในสมัยโบราณเมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ชมบริเวณ คันธเจดีย์ เป็นบริเวณที่กษัตริย์ลิจฉวีได้จัดพิธีต้อนรับพระพุทธองค์

ที่เสด็จมาสู่ เวสาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็นรูปสิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว  (เสานี้ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มักมีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2300 ปีมาแล้ว

ชม สังฆาราม และ ปาวาลเจดีย์  สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย ต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่กุสินารา ปัจจุบันเหลือแต่ตอซากเจดีย์เดินทางต่อสู่เมืองคายา ระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดสองข้างทาง ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก GALAXYHOTEL *** หรือเทียบเท่า
วันที่ 6คยา - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพ่อองค์ดำ - ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - คยา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แล้วชม มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธศาสนา สักการะหลวงพ่อองค์ดำที่มีอายุมากกว่า 1 พันปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นำท่านขึ้นเขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการและทำสมาธิ ณ . กุฎิพระพุทธองค์, กุฏิพระอานนท์ , ถ้ำสุกรชาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์และที่พระเทวฑัตกลิ้งก้อนหินใส่พระองค์ชมวัดอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจน์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคยา

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก GALAXY HOTEL *** หรือเทียบเท่า
วันที่ 7คยา - วัดไทยนานาชาติ - มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา - พระพุทธเมตตา - พาราณสี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมวัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และวัดไทยซึ่งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกันแล้วนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยาสมควรแก่เวลาพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

นำท่านสู่ มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานที่ประทับตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุรู้แจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะนมัสการสัตตมหาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุข ( สุขเกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและปวง 7 สัปดาห์ )

กราบนมัสการ พระพุทธเมตตา  เพื่อขอพรภายในวิหารเจดีย์พุทธคยา ให้ท่านได้นั่งปฎิบัติธรรมตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี  เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล  ระยะทาง 260 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก GRAPEVINE HOTEL*** หรือเทียบเท่า
วันที่ 8พาราณสี - ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู - สารนาถ - ชมธัมเมกขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ - ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา - สนามบิน
เช้าตรู่

นำท่าน ล่องแม่น้ำคงคา ชม พิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา

จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.

นำท่านสู่ สารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป, ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายในมีหัวเสามีหัวสิงห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
บ่าย

เดินทางสู่ ลัคเนา เมืองหลวงใน“รัฐอุตรประเทศ” ของ “อินเดีย” กลับเป็นเมืองที่คุณจะค้นพบศาสนาสถานของฮินดูน้อยมาก ด้วยเหตุที่ว่าเมืองนี้ หลังจากฮินดูหมดอำนาจก็ถูกปกครองโดย “มุสลิม”ที่มาจากเปอร์เซีย โดยที่ศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองเดลี และส่งสุลต่านมาปกครองลัคเนา ด้วยความที่เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของอินเดียทำไมถึงเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำของอินเดีย” ทั้งยังเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่เคยถูกปกครองโดยมุสลิมที่มาจากเปอร์เซีย และราชวงศ์โมกุลจากมองโกเลีย(เชื้อสายเจงกีสข่าน)รวมถึงถูกอังกฤษปกครองในยุคเมืองขึ้น ทำให้เมืองแห่งนี้มีความโดดเด่นเรื่องงานศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันทั้งแบบมุสลิมเปอร์เซียและยุโรปจนกลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมสุดคลาสสิก ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ชั่วโมง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่ สนามบินลัคเนาว์
วันที่ 9สนามบินลัคเนาว์ - กรุงเทพฯ
01.20 น.เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE334 
06.30 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...........

***หมายเหตุ*** กำหนดการเดินทางและเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและตามตารางของสายการบินที่ใช้เดินทาง(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ – ลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ 
 • ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย
 • ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผู้ชำนาญเส้นทางนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางและค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที่ต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,คนขับรถ ท่านละ 40USD 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 1,500 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านละ 4,500 บาท
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้อง
 • สำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น หากลูกค้าชำระมัดจำมาแล้ว ถือว่าเป็นการยืนยันการเดินทางแน่นอน ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ  จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทุกรณี
 • คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป หากน้อยกว่าจำนวน 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนวันเดินทางอื่นที่สามารถออกกรุ๊ปได้ หรือ หากลูกค้าประสงค์จะเดินทางต้องชำระค่าทัวร์เพิ่มตามบริษัทฯ กำหนด 
 • หากท่านไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปใน
  ลักษณะเหมาจ่าย
 • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี ตามเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 • โรงแรมที่พักเนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า // ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี
 • หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*
 • รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5858 (จีจี้)
         065-351-5258 (ณณิณ)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy