ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม เที่ยวอินเดีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE411 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม 5 วัน 4 คืน (6E)

DE411 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม 5 วัน 4 คืน (6E)
INDIGO AITLINES (6E)

Houseboat
MAUSE SAROVER

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ ... แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม

ศรีนาคา | พาฮาลแกม | ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด | ขี่ม้า Pony Ride | กุลมาร์ค | กุลมาร์ค กอนโดล่า | เทือกเขากุลมาร์ค | ทะเลสาบดาล | ล่องเรือชิคาร่า | สวนชาลิมาร์ | สวนนิชาท | เมืองเดลี 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE411-00325-29 ก.ค. 67INDIGO AITLINES (6E)33,999จองด่วน
DE411-00408-12 ส.ค. 67INDIGO AITLINES (6E)33,999จองด่วน
DE411-00225-29 ก.ย. 67INDIGO AITLINES (6E)32,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินอินทิรา คานธี 
14.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินอินดิโก (6E) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
17.10 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดย เที่ยวบินที่ 6E 1054 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
19.55 น.

เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่อินเดีย เร็วกว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ ประเทศอินเดีย

เย็นบริการอาหารเย็น ณ โรงแรม
ที่พัก MAUSE SAROVER  หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองเดลี อินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 2ศรีนาคา • พาฮาลแกม • ขี่ม้าชมเมือง • ศรีนาคา
เช้าเดินทางสู่ อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบินอินทิรา คานธี (บริการอาหารแบบ SET BOX)
09.55 น.เดินทางสู่สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 2653 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 ชั่วโมง) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
11.10 น.

เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รัฐแคชเมียร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย ได้รับขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” ด้วยธรรมชาติที่สวยงามใครมาเยือนก็ต้องหลงรัก

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกหญ้า Saffron ที่ใหญ่ที่สุด

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม (Pahalgam) สถานที่ที่โอบล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำลิดเดอร์พาทุกท่านชมวิวเทือกเขาหิมาลัย ที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอด

เมื่อเดินทางถึงพาฮาลแกม นำท่าน ขี่ม้าชมเมือง (Pony Ride Ride) ซึ่งเมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าคล้ายกับ”สวิตเซอร์แลนด์”และยังเป็นเมืองที่นิยมมาถ่ายภาพยนตร์กันอีกด้วย 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา

เย็นบริการอาหารเย็น ณ ที่พัก HOUSEBOAT
ที่พัก

พักที่ Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา

วิวจาก House Boat ในตอนเช้าท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบดาลและวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่จะนำกระเป๋าหนัง เมล็ดดอกไม้หญ้าเชฟฟร้อนมาขายกันบนเรือในราคาย่อมเยาว์ (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ 3กุลมาร์ค • กุลมาร์ค กอนโดล่า • เทือกเขากุลมาร์ค • ทะเลสาบดาล • ล่องเรือชิคาร่า
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ (Meadow of Gold)” 

ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและถือเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงสามารถเที่ยวชมได้ทุกฤดู จัดเป็นสถานที่ที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต

นำท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า ชมเทือกเขากุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,979 เมตรจากน้ำทะเล เพื่อขึ้นไปยัง (เฟส1) สถานีกงโดรีบนเขาระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร *กรณีที่ลูกค้าต้องการนั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ไปยัง (เฟส2) เพื่อชมวิว “ยอดเขานังกาปาร์บัต (Nanga Parbat)” หรือ วิวเทือกเขาหิมาลัย สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ประมาณท่านละ 15-20 USD/ท่าน* (กรณีเคเบิ้ลคาร์ไม่เปิดให้บริการอันเนื่องมาจากสถานการณ์อันคาดการณ์ไม่ได้หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจะทำการคืนเงิน 10 USD/ท่าน)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา เดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคชเมียร์ และเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคชเมียร์ ในตอนเช้าของเมืองนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าล่องเรือมาขายเป็นตลาดดอกไม้และเป็นวิถีชีวิตในตอนเช้าที่ทะเลสาบดาล พิเศษ!!! นำทุกท่านลงเรือพายโบราณ หรือที่เรียกว่า “เรือชิคาร่า”  

เย็นบริการอาหารเย็น ณ ที่พัก HOUSEBOAT
ที่พักHouseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 4สวนชาลิมาร์ • สวนนิชาท  • เมืองเดลี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนแห่งราชวงศ์โมกุล หรืออีกหนึ่งฉายาที่รู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ซึ่งภายในสวนประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ถูกสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือดี ในสมัยของจักรพรรดิอักบาร์ ประกอบไปด้วยสระน้ำ ลำธาร และแปลงดอกไม้นานาชนิด พาทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) เป็นสวนแห่งความรัก ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจาฮันจีร์ เพื่อพระมเหสีเนอร์อันเป็นที่รัก มีความกว้างถึง 539 เมตร สถานที่นี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างขึ้นทอดผ่านให้เดินไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำพุนั่นเอง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์ สวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ผู้ที่ไปเยือนที่แห่งนี้ได้ดื่มด่ำทั้งความงามและความโรแมนติก

​ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านไปยัง อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์

19.55 น.เดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี โดย สายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 6126 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
21.30 น.เดินทางถึงเมืองเดลี นำท่านรับสัมภาระเดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักMAUSE SAROVER  หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองเดลี อินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 5สนามบินอินทิรา คานธี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี

10.20 น.เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 1053  (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
16.10 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม   
สำคัญ

ห้ามนำเนื้อหมู , อาหารแปรรูปที่มีส่วนผสมของหมู

เหล้า , เบียร์ , บุหรี่ , บุหรี่ไฟฟ้า เข้าประเทศเด็ดขาด!!


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ33,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ32,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ10,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ33,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ32,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ10,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ31,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ10,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯ )โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES (6E) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมลได้
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อบวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ พักท้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเตี๋ยว)
 • มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวดท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุนภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และกภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษโทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีตที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 50 USD/ท่น (บังคับตามระเบียบรรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมใมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนชับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 • วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าดำเนินการ 500 บาท (เป็นแบบข้า-ออกได้ 1 ครั้งและอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) **เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของประเทศอินเดีย"
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางปริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาค่ทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดิบทาง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 18,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : จอยกรุ๊ป

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินด่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่โรงแรม ฯลฯ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : ตัดกรุ๊ป

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะดีนเงินค่มัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทาขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทาขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน ทางบริษัทาขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคำาทัวร์ทั้งทมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายด่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วัน ก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 • กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีหนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัพาที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 15 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง
 • สแกนหน้พาสปอร์ตลิที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่วย : รูปสี ขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตาง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครื่องประดับ เก็บผมเรียบร้อย
 • กรณี ผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เดีกไม่ได้เดินทางกับบิดา มารตา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา + หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย
 • กรณี ผู้เดิมทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ
 • กรณี ผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนซื้อ - นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษด้วจจริง 1 ฉบับ
*สแกนสี และ เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น**
**ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี**
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์ 
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  **กรุณากรอกข้อมูลสำคัญสำหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ**
 • อาหารที่ประเทศอินเดีย ทางทัวร์จะจัดเป็นอาหา่รท้องถิ่น ซึ่งรสชาติจะเป็นไปตามสไตล์อินเดีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางมื้อ
  • เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรืออยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่านอาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่บริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
  • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  • โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้องกรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม
  **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า**
  *** กรุณากรอกข้อมูล ทุกข้อ เป็นภาษาอังกฤษ *** 


  ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION)  
  คำนำหน้า :  นาย นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง
  TITLE:         MR MRS      MS                  MSTR            MISS

  ชื่อ/ NAME:…………………………………………… นามสกุล/SURNAME:………………………………………. (ตามหน้าพาสปอร์ต)
  สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :       แต่งงาน/ MARRIED             โสด/ UN MARRIED             หย่าร้าง/DIVORCE
  ศาสนา/ RELIGION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ที่อยู่/ ADDRESS : ……………………………………... หมู่ที่…………...……ตรอก/ซอย……………...……….หมู่บ้าน…………………......…..
  ตำบล/แขวง………........................... อำเภอ/เขต…………………...…..จังหวัด.…………………….......…รหัสไปรษณีย์ …………………
  เบอร์มือถือ……........................................…………..อีเมลล์…………………………….................................................................…..

  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS  : ……………………………หมู่ที่……......ตรอก/ซอย………………....…..หมู่บ้าน………………………
  ตำบล/แขวง……………………......... อำเภอ/เขต……………….........……จังหวัด…………........…………….รหัสไปรษณีย์…………………
  เบอร์มือถือ…………….........................................……อีเมลล์………………................................................................……………….

  ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION)
  ชื่อ/นามสกุลบิดา : …………………………………………..สัญชาติ …………………………......……..จังหวัดที่เกิด………………………..…
  FATHER’S NAME / SURNAME                             NATIONALITY PLACE OF BIRTH
  ชื่อ/นามสกุลมารดา : ……………………………………….สัญชาติ ………………………………..........จังหวัดที่เกิด………………………..…
  MOTHER’S NAME / SURNAME                            NATIONALITY PLACE OF BIRTH
  ชื่อสามี/ภรรยา: ……………………………………………….สัญชาติ ………………….................…….จังหวัดที่เกิด………………………..…
  GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND NATIONALITY PLACE OF BIRTH

  ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ประวัติการทำงาน  (PROFESTION INFORMATION)

  อาชีพ / OCCUPATION: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :………………………………………………………………………………………………………………………….
  เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX: ……………………………………………………………………………………….. 
  ที่อยู่/ ADDRESS  : ……………………………………………….หมู่ที่………………...............……ตรอก/ซอย……………………………….......หมู่บ้าน…………………………..........…….. ตำบล/แขวง………………………………......………อำเภอ/เขต…………………….……........….จังหวัด………………….............................................………….รหัสไปรษณีย์……………….......................................................…..                                  *โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลัก) (**สำคัญมาก)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........                         

  *ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศอินเดียหรือไม่………………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า………………………….....................                                                                                                                         
  วันที่ออกวีซ่า……………………สถานที่ออกวีซ่า……………………………………………ประเภทวีซ่าที่ได้รับ……………………………........ 
  ท่านเคยเดินทางไปเมืองไหนของประเทศอินเดีย ................................................................................................................

  ชื่อ/นามสกุล ผู้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………......
  ที่อยู่/ ADDRESS  : …………………………... หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บ้าน………………….........
  ตำบล/แขวง……………………………อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………...............รหัสไปรษณีย์………………..   
  เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER ………..………………………………………………………………………………………………………………

  Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy