ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เที่ยวอินเดีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE699 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ กุลมาร์ค ศรีนาคา 7 วัน 6 คืน (AI)

DE699 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ กุลมาร์ค ศรีนาคา 7 วัน 6 คืน (AI)
AIR INDIAN (AI)

Country Inn Hotel
COUNTRY INN SUITE
DELUXE HOUSE BOAT
The Retreat

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ    เมืองหลวงเดลลี
19:00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR  INDIAN พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อย + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ
21:30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน AIR  INDIAN   เที่ยวบินที่ AI 335
วันที่ 2เมืองเดลลี  ศรีนากา  แคชเมียร์  กุลมาร์ค สกีรีสอร์ท
00:10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี (เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย 
07.10 น. เดินทางสู่ ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ โดยสายการ  AIR INDIA   เที่ยวบินที่ AI 827   ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง 
08.40 น.

เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" ความสูง 1,730 เมตร 

ที่แคชเมียร์ ใช้ รถ โตโยต้า อีโนวา นั่งคันละ 5 ท่าน สะดวก คล่องตัว และรวดเร็ว เนื่องจากแคชเมียร์ ถนนเป็นทางเล็กและบนภูเขา

1.เที่ยวชมกุลมาร์ค เทือกเขากุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว สถานที่สำหรับเล่นสกี  วิวเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม  2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ศรีนากา – กุลมาร์ค เดินทาง 2 ชั่วโมง)
2. ขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจแดนสวรรค์  (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์ )  หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส   (ส่วนเฟสที่สองลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเองคะ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
พักที่KOLONOI HOTEL   ตามอัธยาศัย หรือใกล้เคียง เมืองกุลมาร์ค นอนที่สกีรีสอร์ท
วันที่ 3กุลมาร์ค สกีรีสอร์ท  ศรีนากา  แคชเมียร์   พักเรือ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

1. เที่ยวชมสวนชาลิมาร์ สวนนี้จัดแบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็นสวนแห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
บ่าย2. เที่ยวชม สวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานาชนิด และดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี สวนนี้สร้างโดยอซาฟ คาน
ค่ำรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมเรือ 
ที่พัก โรงแรมเรือ เป็นลักษณะ HOME STAY ดังนั้น แต่ละห้อง และเรือ 
วันที่ 4 ศรีนากา  แคชเมียร์   พาฮาลแกม  ศรีนากา   พักโรงแรม
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่เรือ และเช็คเอ้าท์  

ศรีนากา - พาฮาลแกม เดินทาง 2.30 ชั่วโมง

เที่ยวชม พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ สูง 2130 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งโล่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคมท้องทุ่งจะเต็มไปด้วยหญ้าฝรั่น 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่พาฮาลแกม
บ่าย

อิสระให้ท่าน เดินชมหุบเขา มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ หรือทำกิจกรรมท่านสามารถขี่ม้าแคระ(มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์)

เดินทางกลับศรีนากา และพักที่ศรีนากา

เย็ยรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
พักที่ Four Points by Sheraton Srinagar ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง
วันที่ 5ศรีนาคา   โซนามาร์ค  ศรีนาคา พักโรงแรม
เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม 

ศรีนากา - โซนามาร์ค เดินทาง  2.30 ชั่วโมง

เที่ยวชม โซนามาร์ค สูง 2,730 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล   หุบเขาโซนามาร์กนี้มีธารน้ำแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามาร์ก 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมืองที่โซนามาร์ค
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม 
พักที่พักที่ Four Points by Sheraton Srinagar ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง
วันที่ 6ศรีนาคา  เมืองหลวงเดลลี   กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้าโรงแรม  เรือสิคาราเป็นเรือพายแบบฉบับเฉพาะที่มีในแคชเมียร์ และช้อปปิ้ง
12.00 น. เดินทางกลับสู่ สนามบินศรีนาคา  อาหารกลางวันแบบกล่อง 
14.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี โดยสายการบิน AIR INDIA    เที่ยวบินที่ AI  822    ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง
17.15 น. ถึงเดลลี เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมืองเดลลี  เปลี่ยนเครื่อง กลับกรุงเทพฯ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน  AIR   INDIAN เที่ยวบินที่ AI 334 
วันที่ 7กรุงเทพฯ
04:45 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินตามเส้นทางที่ระบุในโปรแกรม น้ำหนัก 25 กิโลกรัม / ต่อท่าน 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน 
 • ค่าวีซ่าอินเดีย แบบ E-VISA 
 • ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
 • น้ำดื่ม 2 ขวด /ท่าน/วัน
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวม 30 เหรียญดอลล่าสหรัฐ
 • *ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 300 บาทต่อท่าน
  พนักงานบริการยกกระเป๋า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  
 • แสกนหน้าพาสปอร์ตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว หรือ 1.5 x 2 นิ้ว
 • กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วน
 • กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทย**เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
 • หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย หากต้องการหัวหน้าทัวร์คนไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy