เที่ยวอินเดีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE407 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน (FD)

DE407 : โปรแกรมทัวร์อินเดีย สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน (FD)
Air Asia (FD)

HOTEL TAJ DARBER

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 30 ธ.ค. 61 สนามบินดอนเมือง - เมืองพุทธคยา
05.00 น. คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เพื่อทำการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ... ให้การต้อนรับ
​08.20 น. คณะเดินทางออกจาก สนามบินดอนเมือง สู่ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD122 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
10.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเมืองพุทธคยา หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองพุทธคยา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณ ห้องอาหาร ภายในโรงแรมที่พัก
บ่าย

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม สถูปนางสุชาดา ซึ่งปัจจุบันเป็นเนินดินสูงมีการก่ออิฐล้อมรอบสูงประมาณ 4 เมตร รอบๆเป็นลานกว้างมีร่องรอยการขุดดินหาโบราณวัตถุ สถูปแห่งนี้ถูกสร้างเป็นอนุสรณ์สถานโดยพระเจ้าอโศกมหาราชในสมัยพุทธกาลนางสุชาดาคือผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคำให้กับพระพุทธเจ้า ในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกริยาและกลับมาเสวยอาหารตามปกติ

นำท่านเยี่ยมชม แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่สำคัญทางศาสนาที่พระศาสดาได้รับการถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคำจากนางสุชาดา และพระองค์ได้อธิษฐานจิตเสี่ยงทายหากพระองค์ท่านสามารถตรัสรู้ได้ ขอให้ถาดทองคำลอยทวนสายน้ำ

นำท่านชม วัดพุทธนานาชาติ อาทิ เช่น วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และวัดไทยซึ่งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกัน

หลังจากนั้น นำท่านเข้านมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พร้อมสักการะองค์พระประธาน “พระพุทธเมตตา” และสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งต้นโพธิ์ต้นดังกล่าวเป็นต้นที่ 4 จากต้นศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ โดยสำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกนั้นเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุถึง 352 ปี จนในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จึงถูกทำลายโดยพระชายาของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวงแหนต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้จนไม่สนใจพระนาง ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สองนั้นปลูกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช จากหน่อพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 871-891 ปี จนถูกทำลายในประมาณปีพุทธศักราช 1143-1163 ด้วยน้ำมือของพระราชาฮินดูแห่งเบงกอลพระนามว่าศศางกา ซึ่งพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่งเรืองมาก จึงทรงแอบนำกองทัพเข้ามาทำลายต้นโพธิ์ต้นนี้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สามปลูกโดยพระเจ้าปูรณวรมา กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เมารยะ และต้นที่สามนี้มีอายุยืนมากว่า 1,258 –1,278 ปี จึงล้มลงในสมัยที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สี่ ที่ยังคงยืนต้นมาจนปัจจุบัน ปลูกโดยนายพลเซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม เมื่อปีพุทธศักราช 2423

พร้อมนำท่านสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับเสวยวิมุต เป็นเวลา 7 สัปดาห์หลังจากตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง อันประกอบไปด้วย

1) เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 1
2) เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมิได้กะพริบ
พระเนตรตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 2
3) เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเป็นเวลา 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 3
4) เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้น
ศรีมหาโพธิ์ และประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 4
5) เสด็จไปประทับใต้ต้นไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่ 5
6) เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิใต้ต้นจิก มุจลินท์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้น
ศรีมหาโพธิ์ ในสัปดาห์ที่ 6
7) เสด็จไปประทับใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 7

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ห้องอาหารโรงแรม.
ที่พักTaj Darbar  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2พุทธคยา - เมืองราชคฤห์ - นาลันทา - เมืองปัตตานะ
เช้า 

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำคณะชมสถานที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุข 7 สัปดาห์ ภายใน พระมหาเจดีย์พุทธคยา  ประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในสัปดาห์ที่ 1และสัปดาห์ที่ 2 ประทับที่อนิมิสเจดีย์ ยืนกลางอากาศเพ่งดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่กระพริบสายตา และสัปดาห์ที่ 3 รันตนจงกรมเจดีย์ ทรงเดินจงกรมจากอนิมิสเจดีย์ ไปหาต้นพระศรีมหาโพธิ์ สัปดาห์ที่ 4รัตนฆรเจดีย์ ทรงประทับในเรือนแก้วทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกสัปดาห์ที่ 5 อชปาลนิโครธประทับใต้ต้นไทรใหญ่ทรงพิจารณาปัญญาชนเหมือนดอกบัว4 เหล่าและพระพรหมอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดสัตว์โลกชมสัปดาห์ที่ 6 ทรงประทับใต้ต้นจิกทรงพิจารณาถึงความสุขอันเกิดจากความสงบภายในครั้งนั้นมีฝนตก พญานาคมุจลินท์มาขนดลำตัวและแผ่พังพานป้องกันฝนแด่พระพุทธองค์ และสัปดาห์ที่ 7 พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นราชายตนะได้รับข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงจากสองพี่น้องที่มาจากอุกลชนบทและนำชมวิถีชีวิตผู้คนและบรรยากาศการค้าขายโดยรอบบริเวณพระมหาเจดีย์พุทธคยา ช้อปปิ้งตามอธัยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย

นำท่านเข้าชม บ้านนางสุชาดา ผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า นางสุชาดาเคยบนไว้กับเทวดาใต้ต้นไทร เมื่อสำเร็จความประสงค์จึงนำข้าวมธุปายาสไปถวายแก่พระมหาบุรุษ เพราะนึกว่าเป็นเทวดามารับเครื่องสังเวยนำท่านชม แม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะลอยถาดเพื่อเสี่ยงทาย ถ้าจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำ และนำท่านชม วัดพุทธนานาชาติ เป็นวัดของประเทศต่างๆ ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งมหายานและเถรวาท สร้างด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมตามประเทศของตน อาทิเช่น วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต วัดภูฎาน วัดเวียดนาม เป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ เขาดงคศิริ ตั้งอยู่ที่เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย หรือตำบลอุรุเวลาเสนานิคม

 เขาดงคศิริ ในสมัยพุทธกาล ห่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีแม่น้ำเนรัญชราคั่นกลางภายในถ้ำดงคสิริ ประดิษฐานพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ประทับนั่งขัดสมาธิ  พระหัตถ์ทั้งสองซ้อนกันบนพระเพลา หรือ ตัก พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย  พระวรกายซูบผอมจนพระอัฐิ หรือ กระดูก และพระนหารุ หรือ เส้นเอ็น ปรากฏชัดเจน พระพุทธรูปนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางถ้ำ เพราะมีผู้ศรัทธามาปิดทองด้วยความเชื่อที่ว่า จะเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง  หากเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บตรงไหนของร่างกาย ก็ให้ปิดทององค์พระตรงนั้นอาการป่วยจะหายเป็นปกติการเดินทางมากราบไหว้สักการะถ้ำดงคสิริ นอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นการศึกษาพุทธประวัติก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วย โดยเฉพาะการบำเพ็ญทุกรกิริยา หรือการทำความเพียรทางกายด้วยการทรมานตนเอง กลั้นลมหายใจ และอดน้ำ-อดอาหาร 6 ปี แห่งการศึกษาจากอาจารย์หลายสำนักและบำเพ็ญทุกรกิริยา ไม่ได้ทำให้พระพุทธเจ้า เข้าสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นตามที่ตั้งใจไว้ จึงหันมาใช้วิธีเจริญจิตภาวนา หรือการบำเพ็ญทางจิต ทำให้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุด ในเวลารุ่งสางของวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชาในปัจจุบัน

จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม วัดพุทธนานาชาติ เช่น วัดไทยพุทธคยา วัดพุทธศรีลังกา วัดพุทธญี่ปุ่น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น พาคณะเดินทาง สวดมนต์ข้ามปี 2 แผ่นดิน ไทย-อินเดีย ณ. วัดไทยพุทธคยา
ที่พัก Hotel Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่า
วันที่ 1 ม.ค. 62ตำบลพุทธคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฏ - วัดเวฬุวัน - เมืองนาลันทา - เมืองพุทธคยา
เช้า  

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์นานาชาติ ณ.วัดไทยพุทธคยา เพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับทุกท่านในวันปีใหม่

หลังจากนั้น รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารครองเมืองตั้งอยู่บนหุบเขาทุกทิศมีภูเขา 5 ลูกล้อมรอบคือเวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อิสิคิริและคิชฌกูฏ

10.00 น.

ขึ้น เขาคิชฌกูฎ เพื่อนมัสการและทำสมาธิภาวนาณ กุฏิพระพุทธองค์ กุฎิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และชมสถานที่ที่พระเทวทัตต์กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ ชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์จากพื้นสูง 

หมายเหตุ: (การขึ้นเขาคิชฌกูฏ ซึ่งเป็นการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 800 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้นรถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้ ผู้ที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้ ใช้เวลาประมาณ 25-30นาทีก็ถึง สำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหวก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง คนหามขึ้น-ลงได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อให้เตรียมคานหามไปรอที่เชิงเขา ราคานี้ไม่รวมค่าเสลี่ยง ประมาณ 1,000 รูปี )

หลังจากนั้น นำชม วัดอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวาย ในคราวที่พระเทวทัตต์ประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์จนห้อพระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อาราม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย

หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวัด คือ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระเจ้าพิมพิสาร ทรงยกพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้แล้ว 6 พรรษาเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 พุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น การประชุมนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาตมูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา

จากนั้นนำท่านชม มหาวิทยาลัยลันทา ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่น เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารณ์และเผาทำลายเสียสิ้นปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ที่นี่ยังมีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรปรากฏอยู่

หลังจากนั้นนำท่านกราบนมัสการหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองพุทธคยา

ถึง เมืองพุทธคยา นำท่านเดินทางสู่ที่พัก วัดป่าพุทธคยา

เย็น รับประทานอาหารค่ำ
พักที่Hotel Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ม.ค. 62เมืองพุทธคยา - กรุงเทพฯ
05.00 น. 

รับประทานอาหารเช้าณ.ห้องอาหารโรงแรม

หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองสนามบินเมืองพุทธคยา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท... ให้บริการทำการเช็คอินและบัตรโดยสาร 

 
10.40 น. คณะเดินทางออกจากสนามบิน เมืองพุทธคยา สู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย(FD) เที่ยวบินที่ FD____ (มีบริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ – คยา– กรุงเทพฯ 
 • ค่าภาษีสนามบินดอนเมืองและที่อินเดีย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง
 • ที่พักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน
 • หนังสือสวดมนต์  และผ้าปูนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ  
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์วงเงินท่านละ 1,000,000.00 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษี หัก ณ. ที่จ่าย 3%
 • ค่าคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที่พักต่างๆ
 • ค่าทำเอกสารบุคคลต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดีย แบบออนไลน์ ท่านละ 3,200 บาท
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าทิป คนขับรถ และเด็กติดรถ ท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ
 • จองมัดจำท่านละ10,000 บาทพร้อมหน้าพาสปอร์ตภายใน 3 วัน
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
   
 1. แสกนหน้าพาสปอร์จากตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 
 3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy