ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE415 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ภูเขาไฟโบรโม่ คาวาอีเจี้ยน 6 วัน 5 คืน (TR)

DE415 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ภูเขาไฟโบรโม่ คาวาอีเจี้ยน 6 วัน 5 คืน (TR)


ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวย ๆ 
ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE
ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม
ไฮไลท์ พิชิต ภูเขาไฟโบรโม่ ภูเขาไฟที่สูงที่สุด ของอินโดนีเซีย
ชม ความอัศจรรย์แห่งธรรมชาติ คาวาอีเจี้ยน ชมพระอาทิตย์ขึ้น และเปลวไฟสีน้ำเงิน
เมืองใหญ่เป็นอันดับที่สองของอินโดนีเซีย เมืองสุราบายา
อนุสาวรีย์เรือดำน้ำสุราบายา เรือดำน้ำลำใหญ่กลางแจ้ง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE415-00118-23 ก.ค. 67Scoot Airline (TR)30,999จองด่วน
DE415-00225-30 ก.ค. 67Scoot Airline (TR)30,999จองด่วน
DE415-00322-27 ส.ค. 67Scoot Airline (TR)29,999จองด่วน
DE415-00412-17 ก.ย. 67Scoot Airline (TR)28,999จองด่วน
DE415-00519-24 ก.ย. 67Scoot Airline (TR)28,999จองด่วน
DE415-00610-15 ต.ค. 67Scoot Airline (TR)27,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ –สิงคโปร์- เกาะสวรรค์บาหลี – ชายหาดจิมบาลัน
07.30 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาออกสายการบิน FLYSCOOT (TR) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

ไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนขับรถ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ท่านละ 1,800 บาทชำระที่สนามบิน

RE-CHECK เอกสารสำหรับใช้เดินทางเข้าบาหลี
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง.
 10.50 น.เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLY SCOOT  เที่ยวบินที่ TR625 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
14.15 น.เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ 
15.50 น.นำท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ TR286 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
18.35 น.เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง (LOCAL MENU)
ที่พักEpisode Kuta หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ 2 วัดเบซากีย์ – เทือกเขา Kintamani - BALI SWING ชิงช้ายักษ์ - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

จากนั้นเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี ไว้หลายประการ นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุด มีความสำคัญมากที่สุด ยังเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด วัดแห่งนี้ถือเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวัดที่ศักสิทธิ์เหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี เริ่มสร้างใน ศตวรรษที่8 และได้ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบัน  คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวงหรือ Mother of Temple   วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มีความสำคัญ ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางให้เรียงรายอยู่เป็นขั้นๆกว่า7ขั้น  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี ตั้งเรียงรายอีกหลายร้อยแท่น  มีฉากหลังที่สวยงามเป็น ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียว
**** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน ***

จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ำจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW
 **หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหัตถกรรม , ร้านกาแฟขี้ชะมดและโรงงานผ้าบาติก
บ่ายนำท่านเข้าชม วัดเตียร์ตา อัมปึล (Tirta Empul Temple) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า "วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์" สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ตามตำนานเล่าว่า มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือของตน เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้ราชวงศ์ได้กลายเป็นเทพเจ้าหลังจากเสียชีวิตลง ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ชาวบาหลีจึงมีความเชื่อว่า หากใครที่ได้มาชำระล้างร่างกายในสระน้ำแห่งนี้ จะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆ ให้ร่างกายแข็งแรง และขับไล่สิ่งเลวร้ายไปได้ และในทุกๆ ปี จะมีผู้คนนิยมเดินทางมาที่แห่งนี้เพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์อยู่เป็นจำนวนมาก

เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค์ Bali Swing (OPTIONAL TOUR ชำระเพิ่ม 10 USD) ทํากิจกรรมสุดท้าทายด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์แกว่งเหนือหน้าผาและท่านสามารถเก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม 
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Episode Kuta หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3ทานาลอท – ท่าเรือกีลีมานุก์ – เกตาปัง – บันยูวังกิ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บำเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากนั้นนำท่านขับรถไปยังท่าเรือ ท่าเรือกีลีมานุก์ (Gilimanuk) 115 กม. (ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าในบาหลีตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเล็กๆ ทางตะวันตกสุดของเกาะบาหลี ห่างจากชวาตะวันออกไม่ถึง 3 กม. ซึ่งถูกแยกออกจากกันโดยช่องแคบบาหลี เมืองนี้มักถูกมองว่าเป็นจุดแวะพักไปยังเกาะชวา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ Men Tempeh พร้อมไก่พิเศษสไตล์บาหลี
บ่ายนำทุกท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ไปยัง เกตาปัง Ketapang (ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกรถได้ 30 คัน ) เป็นหมู่บ้านใน Kalipuro, Banyuwangi, ชวาตะวันออก ที่ถูกเรียกว่า "เกตุปัง" เพราะในบริเวณนั้นมีต้นเกตุปัง (Terminalia catappa) ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก หมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อในเรื่องท่าเรือข้ามฟากซึ่งมีเรือเฟอร์รี่พลุกพล่านซึ่งเชื่อมต่อกับท่าเรือ Gilimanuk ใน Melaya, Jembrana, บาหลี

ทัวร์ชมเมืองโดย Becak (รถสามล้อถีบ) นั่งรถไปรอบๆ ศาลากลางบันยูวังกิ เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองบันยูวังกิทางตะวันออกสุดของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งเทศกาลเนื่องจากมีเทศกาลต่างๆ จัดขึ้นตลอดทั้งปี 
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Luminor Banyuwanggi หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 4 Paltuding Base Camp - คาวาไฟอีเจี้ยน – โบรโม่
02.00 น.นำท่านออกเดินทางด้วยรถจี๊ป 4x4 สู่ทางเข้า อุทยาน อีเจี้ยน ที่ Paltuding Base Camp 

ทานอาหารเช้าแบบกล่อง  จากนั้นลูกค้าต้องเดินทางเท้าเพื่อขึ้น ปากปล่องภูเขาไฟ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดิน) ลงไปที่ปล่องภูเขาเปลวไฟชมไฟสีน้ำเงิน รวมถึงทะเลสาบสีเขียวมรกต กลับขึ้นไปบนปล่องภูเขาไฟและดูพระอาทิตย์ขึ้น ภูเขาไฟอีเจี้ยน เป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวาตะวันออก (East Java) มีความสูงประมาณ 2,799 เมตร มีจุดเด่นคือ เปลวไฟสีน้ำเงิน (Blue Flame) จากเหมืองกำมะถันและภาพทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสีเขียวมรกตในปากปล่องภูเขาไฟอันสวยงาม (หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย) สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินเท้าได้ จะมีบริการรถเข็น (ราคาประมาณ 800,000 รูเปียส ไม่รวมในค่าทัวร์)

จากนั้นนำท่านกลับไปที่ Paltuding Base Camp เพื่อขึ้นรถจี๊ป 4x4 เพื่อกลับโรงแรม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านทำการ Check out เพื่อเดินทางต่อไปยัง โบรโม่ (250 กม. ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน
บ่ายนำท่านสู่ที่พัก เมื่อถึงที่พักอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เนื่องจากทุกท่านต้องตื่นเช้าเพื่อเดินทางขึ้นภูเขาไฟโบรโม่ ในเวลา 02.00 ของวันรุ่งขึ้น
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGRAND WHIZ BROMO หรือเทียบเท่า (พักที่โบรโม่)
วันที่ 5 ภูเขาพีนันจากัน - ภูเขาไฟโบรโม่ - เมืองสุราบาย่า 
04.00 น.นำท่านออกเดินทางด้วยรถจี๊ป 4x4 สู่จุดชม พระอาทิตย์ขึ้น ภูเขาพีนันจากัน (Mount Penanjakan) 

ทานอาหารเช้าแบบกล่อง จากนั้นชมพระอาทิตย์ขึ้นจากภูเขา 3ลูกที่อยู่ใกล้เคียงใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง ภูเขาที่มียอดสูงกว่า 2,770 เมตร “จุดชมวิว” ของภูเขาไฟโบรโม่และภูเขาไฟบาต็อก  (Batok) ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน

จากนั้นรถจิ๊ปนำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายเท่าถ่านภูเขาไฟเพื่อถ่ายรูปกับภูเขาไฟโบรโม่หลัง

จากนั้นรถจี๊ป พาไปจุดขึ้นม้านั่งม้าประมาณ 30 นาที เพื่อไปยังจุดเดินเท้าขึ้นปากปล่อง ภูเขาไฟโบรโม่ จากนั้นทุกท่านต้องเดินขึ้นบันได 250 ขั้นเพื่อไปชม ทัศนียภาพของปากปล่องภูเขาไฟ (หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย)
**ค่าทัวร์รวมขี่ม้าที่ปล่องภูเขาไฟโบรโม่แล้ว** (ลูกค้ายังคงต้องเดินเท้าเพื่อขึ้นไปด้านบนปล่องภูเขาไฟ)


จากนั้นนำท่านกลับไปที่ รถจี๊ป 4x4 เพื่อกลับโรงแรม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านทำการ Check out เพื่อเดินทางต่อไปยัง สุราบายา 

เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของอินโดนีเซีย สุราบาย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เต็มไปด้วยบรรยากาศของเมืองใหญ่ที่สำคัญด้วยการจราจรที่ติดขัดอย่างไม่สิ้นสุด เมืองแห่งนี้เคยมีบทบาทสำคัญในปี 1945-50 อันเป็นช่วงการปฏิวัติประชาชาติของชาวอินโดนีเซีย (Indonesian National Revolution) ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่โหดร้ายของสงครามการกอบกู้เอกราชที่เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ทำให้สุราบายาได้ถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งวีระชน” ของอินโดนีเซีย

*** หากมีเวลาเหลือ***
นำท่านเดินทางชม อนุสาวรีย์วีรบุรุษ เป็นอนุสาวรีย์ในเมืองสุราบายา ชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย เป็นสัญลักษณ์หลักของเมือง ซึ่งอุทิศให้กับผู้คนที่เสียชีวิตระหว่างการรบที่สุราบายาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488

นำท่านเดินทางชม อนุสาวรีย์เรือดำน้ำสุราบาย่า เรือดำน้ำของจริง KRI Pasopati 401 จัดแสดงด้วยความภาคภูมิใจเมื่อคุณเข้าสู่บริเวณพิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำ Monkasel ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรือประจัญบานจริงๆ อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่กลางเมืองที่พลุกพล่านของสุราบายา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหากคุณมีโอกาสมาเยือนสุราบายา สิ่งที่ดึงดูดใจหลักของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือเรือดำน้ำขนาดเท่าของจริง และยังเป็นอนุสาวรีย์เรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีกด้วย คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกลไกและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเรือดำน้ำและวิธีที่ช่วยอินโดนีเซียให้ชนะสงครามก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เช่นกัน
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักSurabaya Suite หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 6เมืองสุราบาย่า – กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Juanda International Airport
10.20 น.เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLY SCOOT  เที่ยวบินที่ TR263 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
13.35 น.เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ 
15.25 น.ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLY SCOOT เที่ยวบินที่ TR610 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
16.55 น.เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ6,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ6,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ29,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ6,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ6,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ6,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ27,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ6,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าที่พัก 5 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน 
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,800 บาทชำระที่สนามบิน (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 • มัดจำท่านละ 13,000 บาท *** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
  พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน *** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
 • หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย
  1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
  3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
  4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
  5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  7. ผู้เดินทางจะต้องตรวจสอบสถานะของVisa ด้วยตนเอง เช่นการต่ออายุ หรือ การทำRe-Entry หรือ สิทธิ หน้าที่ ต่างๆ  หากมีเหตุหรือเกิดผลกระทบใดๆไม่ว่าในกรณีใดเกี่ยวกับ Visa ของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • หากทัวร์มีการยกเลิกเนื่องจากผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน คืนเงินเต็มจำนวน
 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป 
 • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
 • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น
  Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
  Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy