ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี สุราบาย่า โบรโม่ เที่ยวอินโดนีเซีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE420 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

DE420 : ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)
Garuda Indonesian Airways (GA)

Bromo Cottages Hotel
Harris Hotel Kuta Galleria
Novotel Surabaya Hotel

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - จาการ์ต้า - เดนปาซาร์ (บาหลี) - วิหารตานาห์ลอต เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน   
04.30 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง 
06.35 น.นำท่านออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
10.10 น.ถึง สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติ ซูการ์โน-ฮัตตา (จาการ์ต้า) เพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองสุราบาย่า
11.35 น. นำท่านเดินทางสู่ เดนปาซาร์ (บาหลี) โดยเที่ยวบินที่  GA408
14.40 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระฮ์ไร เมืองเดนปาซาร์ (บาหลี) (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”  เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโทอี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกำลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบกับกองกำลังของชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนปาซาร์

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

เกาะบาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย) เกาะบาหลี ได้รับการขนานนามว่า “ อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ” อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะชวา บาหลีเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีความยาวจากหัวเกาะถึงท้ายเกาะประมาณ 150 กิโลเมตร อยู่ติดกับเกาะชวามีประชากรประมาณ 3 ล้านคน เนื่องจากบาหลีถือเป็นตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการดูแลรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นเสน่ห์ของบาหลี ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่ว
โลกหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย

วิหารทานาห์ลอต หรือ วัดปุรา ตานะห์ ลอต สร้างโดยนักบวชฮินดู ชื่อว่า ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่ง ที่เกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น โดยในช่วงน้ำขึ้นวัดจะถูกโอบล้อมไปด้วยน้ำเหมือนเกาะเล็กๆ ริมชายฝั่ง พอน้ำลดจะพบกับเนินหินและลานหินยื่นออกไปในทะเล สามารถเดินเท้าไปยังวัดได้อย่างสบายๆ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย

ค่ำบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  Sea Food ณ หาดจิมบารัน  (มื้อที่ 1)

หาดจิมบารัน มีลักษณะหาดทรายขาวสะอาดรูปวงพระจันทร์ อยู่ทางทิศใต้ของสนามบินงูระห์ไร ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลมากมายสามารถเลือกซื้อปลาสดเพื่อนำมาปิ้งทานริมชายหาดท่ามกลางพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกด้วย
ที่พักSWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์  - ปูราเบซากีห์ - โรงงานกาแฟ เทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)     

หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดฮินดู ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม  มีวัดอื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกันไปตามไหล่เขา โดยมี วัดเปนาทารัน (PuraPenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวัน จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบาหลี โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่งมีความสูงมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถือ เป็นด่านแรกสำหรับการเริ่มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยัง คุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร นำท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ ชมชะมดตัวเป็นๆและทดลองชิมกาแฟขี้ชะมดรวมถึงเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรงอีกด้วย

กลางวันบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)  (มื้อที่ 3) 
บ่าย

หลังอาหารหลังนำท่านเดินทางสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร

จากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินค้ากับแม่ค้าได้ถึง 50 -70 %)

เย็นบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 4)
พักที่ SWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3ทะเลสาบเบดูกัล - วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) - วัดเม็งวี - ยอร์คยาการ์ต้า
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)     

จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และ ปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา

นำท่านชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี

กลางวันบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)  (มื้อที่ 6) 
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางชม วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี วัดทามาอายุน (เม็งวี) อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยสระน้ำล้อมรอบบริเวณวัดผสมผสานกับสวนสวยล้อมรอบวัดอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเดนปาซาร์ (บาหลี)

 
19.40 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 255 

** บริการอาหาร SNACK BOX **

20.00 น.

เดินทางถึง เมืองยอร์คยาการ์ต้า (เวลาที่ยอร์คยาการ์ต้าช้ากว่าบาหลี1ชั่วโมง/เท่ากับเวลาประเทศไทย)

เมืองยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) เป็นอดีตเมืองหลวงของอินโดนีเซียมาแต่โบราณ และมีสุลต่านปกครองสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงที่นายพลซูการ์โนพยายามต่อสู้เพื่อเอกราชของอินโดนีเซีย สุลต่านแห่งยอกยาการ์ตาก็สนับสนุนการประกาศเอกราชอย่างเต็มที่ (ซึ่งช่วยซูการ์โนอย่างมากในแง่สัญลักษณ์) หลังจากอินโดนีเซียประกาศเอกราชได้แล้ว ซูการ์โนจึงตอบแทนโดยยกยอกยาการ์ตาเป็นเขตปกครองพิเศษ และยังมีระบบกษัตริย์ (สุลต่าน) ปกครองอยู่เพียงแห่งเดียวของอินโดนีเซีย

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 7)
ที่พัก INDOLUXE /GRAND TJOKRO YOGYAKARTA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังวอเตอร์พาเลซ - ถนนมาริโอโบโร่
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)     

พระราชวังสุลต่าน สร้างขึ้นโดยสุลต่านฮาเมงกูบูโวโน ที่ 1 ราวปี ค.ศ.1756-1790 บนพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตรตามคติความเชื่อของชาวฮินดูว่าพระราชวังเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล พระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมดัชต์ เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งยอร์คยาการ์ต้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(ในปัจจุบันไมได้ประทับอยู่แล้ว) ภายในเต็มโดยจัดเป็นห้องนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับราชวงศ์ และจัดแสดงสิ่งของล้ำค่าและเครื่องใช้ต่างๆอีกมากมาย

พระราชวังวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวังทั่วไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ำล้อมรอบวังเดิมเคยใช้เป็นที่สรงน้ำของกษัตริย์กับบรรดาสนมในสมัยนั้น

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 9)
บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ “โบโรบูโดร์” หรือ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ที่คนไทยคุ้นเคย ตั้งอยู่ห่างจากเมืองยอร์คยาการ์ต้า เพียง 40 กิโลเมตร ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของโลก เป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ชาวอาณาจักรศรีวิชัยมีในพระพุทธศาสนา ที่นี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าครั้งหนึ่งที่เกาะชวา เป็นเทศอินโดนีเซียเคยเป็นศูนย์กลางอันสำคัญของพระพุทธศาสนา และด้วยความยิ่งใหญ่นี้ทำให้ในแถบประเทศอาเซียนนำไปเป็นแบบอย่างในการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆอีกด้วย 

พุทธสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของชาวพุทธสร้างขึ้นจากความศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาของชาวศรีวิชัย สมัน พุทธศักราช 1293-1393 โดยนำหินจากลาวามาเป็นวัสดุในการก่อสร้างเป็นมหาสถูปทรงพีรามิด คล้ายดอกบัวโดยรับอิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดีย บุโรพุทโธถูกสร้างขึ้นบนเนินดินธรรมชาติมีความสูงกว่าระดับพื้นดินประมาณ 15 เมตร กินพื้นที่ราว 55,000 ตารางเมตรบนเกาะชวา ได้รับกสรขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ กลุ่มวัดบรมพุทโธ เมื่อปีพุทธศักราช 2534 นักท่องเที่ยวนิยมมาปักหลักรอต้อนรับแสงแรกและแสงสุดท้ายของวันซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเยือนเมืองนี้

ถนนมาลิโอโบโร่ ซึ่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ ของใช้ของฝากทั่วไป เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องจักรสาน ภาพวาด
ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากในราคาย่อมเยาได้ที่นี่อีกด้วย

เย็นบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 10)
ที่พัก  INDOLUXE /GRAND TJOKRO YOGYAKARTA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5วัดพรามนันต์  - ยอร์คยาการ์ต้า - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)     

วัดพรามนันต์ จันดี ปรัมบานัน (CANDI PRAMBANAN) หรือ จันดีราราจงกรัง (CANDI RARA JONGGRANG) ในภาษาอินโดนีเซียคือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่งก่อสร้างหลักสิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน ปรัมบานัน ถูกยกย่องให้เป็น มรดกโลก และนับได้ว่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานในศาสนา ฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร

วัดพรามนันต์ ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดก โลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่อ “กลุ่มวัดปรัมบานัน” เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือวัดพรามนันต์ ถือเป็นศาสนสถานฮินดูที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของอินโดนีเซีย ยิ่งใหญ่และงดงามไปด้วยลวดลายแกะสลักหินอันวิจิตรตระการตานั่นเอง

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองยอร์กยาการ์ต้า

12.10 น.  นำท่านเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่  GA 207 ** บริการอาหาร SNACK BOX **
13.30 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา เพื่อต่อเครื่องสู่เมืองเดนปาซาร์(บาหลี)
16.40 น. 

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่  GA 864

** บริการอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มมีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง **

 
20.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระน้ำหนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว
 • ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สำหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ  ท่านละ 5 Usd/วัน/ท่าน ( 5 Usd*5วัน = 25 บาท/ท่าน)   
     **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**
 • ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน  
  (ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ชำระตามกำหนดขอสวงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่มีเงื่อนไข) 
 • ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
 • ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทกำหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน 
 • แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30วัน คืนเงินเต็มจำนวนที่ท่านได้ชำระมาแล้ว 
 • แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจำนวนที่ท่านได้ชำระมาแล้ว
 • แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านชำระมาแล้วทุกกรณี
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 • ยอดจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 •  เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดินทางได้)
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้ 
 •  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ชำระมาเรียบร้อยแล้ว
 • เนื่องจากการซื้อขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทำการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนกำหนดเดินทางไปใช้ในครั้งอื่นได้
 • รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั้น โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมดแล้ว

  กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ  

  ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy