ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE865 : ทัวร์อียิปต์ มหาปิรามิดกีซ่า ล่องแม่น้ำไนล์ อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (MS)

DE865 : ทัวร์อียิปต์ มหาปิรามิดกีซ่า ล่องแม่น้ำไนล์ อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน (MS)

Barcello Cairo Hotel

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE865-00116-21 พ.ค. 62Egypt Air (MS)39,900จองด่วน
DE865-00223-28 พ.ค. 62Egypt Air (MS)39,900จองด่วน
DE865-00306-11 มิ.ย. 62Egypt Air (MS)39,900จองด่วน
DE865-00420-25 มิ.ย. 62Egypt Air (MS)39,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ
19.30 น.

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก แถว Q18-20 สายการบินอียิปต์ แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่ง

23.55 น.เหินฟ้าสู่  กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 961 บินด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ Boeing 777 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
วันที่ 2ไคโร - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ชมโรงงานน้ำหอม & โรงทำกระดาษปาปิรุส
04.20 น.

ถึง สนามบินกรุงไคโร เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ด้วยหินอลาบาสเตอร์ ในบริเวณนี้ท่านจะเห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณ “ซัคคาร่า” เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได Step Pyramid เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา รับรู้เรื่องราวของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ ที่น่าพิศวง

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม การทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยโบราณ ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักOASIS HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3ไคโร - อเล็กซานเดรีย - ไคโร
เช้า      

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมัน  ปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ โดยเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332  ปีก่อนคริสตกาล  หรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเดินทางมาพบ     จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์  นอกจากนี้เมืองอเล็กซานเดรีย ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ พระนางคลีโอพัตรา และจอมทัพผู้กล้าแห่งโรมัน มาร์ค แอนโทนี   ปัจจุบันเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกถึงเมือง
อเล็กซานเดรีย  พาท่านชมเมืองเก่าและเมืองใหม่ ผ่านชมตลาดพื้นเมือง

นำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง หลุมฝังศพใต้ดิน Cata Comb เป็นสุสานของชาวโรมันในอดีต มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับเตรียมการปลงศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่เก็บรักษา และชั้นที่ 3 ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีการรำลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน เล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์ และจานวางอยู่

จากนั้นนำท่านชม เสาปอมเปย์ Pompey Pillar สิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร สถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกับสฟิงซ์อีกสองตัว

จากนั้น นำท่านชม ภายนอกป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟารอส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชมและถ่ายภาพ ด้านนอกห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย Alexandria Library สถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่มีนักโบราณคดีมาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตเป็นจากทั่วโลก ห้องสมุดนี้เคยถูกเผาในศตวรรษที่สี่ โดยใช้เวลาการสร้างใหม่ 12 ปี ด้วยเงินทุน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน ห้องสมุดอเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญมากในอดีต

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไคโร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พักOASIS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ไคโร - ชมมหาปีรามิดที่กีซ่า - สุเหร่ามูฮัมหมัดอาลี - ทานอาหารค่ำบนเรือพร้อมชมการแสดงระบำหน้าท้อง
เช้า      

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ชม “มหาปีรามิด Giza”   หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอาณาจักร อียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นนานถึง 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่ โดยนำหินแต่ละก้อนมาวางเรียงชิดติดกันจนแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน

ชม “สฟิงซ์ Sphinx” ซึ่งแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นรูปพระพักตร์ของฟาโรห์และมีลำตัวเป็นสิงโต 

รายการแนะนำ 

- ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์***
- ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง ***
- ชมภายในตัวปีรามิด ซึ่งชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ ผู้สร้างมหาปีรามิดกีซ่า ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ (จำกัดจำนวนเพียง 300 ท่านต่อวัน โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์) ***

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” เลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที่ทำจากหนังอูฐ   เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ ส่งท้ายก่อนอำลาอาณาจักรฟาโรห์ในอดีต

หมายเหตุ  :    อย่าลืมซื้อ จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ของท่านเองหรือญาติมิตร เพื่อเป็นของฝากในรูปทรงยาวเก๋และสวยแปลกมาก ซึ่งมีชื่อตามภาษาพื้นเมืองว่า “คาร์ทูช” แปลว่ามีอายุอันยืนยาว (Long Life) ซึ่งองค์ฟาโรห์ จะใช้สลักชื่อของพระองค์เอง ไว้ตามโบราณสถานต่างๆ และสุสานของพระองค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า ฟาโรห์จะฟื้นคืนชีพ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ แบบบุฟเฟต์บนเรือ

ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำและชมการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อของอียิปต์ 

ที่พักOASIS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5พิพิธภัณฑ์ไคโร - ตลาดข่านแอลคาลีลี - สนามบิน
เช้า       

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไคโร (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์) สถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด แห่งหนึ่งของโลก รวมถึงมัมมี่อียิปต์ ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีอยู่มากมาย  ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ ตุตันคาเมน และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ ซึ่งมีภาพสลักนูนต่ำบนพนักเก้าอี้ของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ง และยังมีสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี

(นอกจากนี้ ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าชมมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2, ฟาโรห์และราชินีองค์อื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย ประมาณ 100 ปอนด์อียิปต์ ค่าเข้าชมนี้ไม่ได้รวมไว้ในค่าบริการทัวร์) 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” เลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที่ทำจากหนังอูฐ   เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ ส่งท้ายก่อนอำลาอาณาจักรฟาโรห์ในอดีต

หมายเหตุ  :    อย่าลืมซื้อ จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ของท่านเองหรือญาติมิตร เพื่อเป็นของฝากในรูปทรงยาวเก๋และสวยแปลกมาก ซึ่งมีชื่อตามภาษาพื้นเมืองว่า “คาร์ทูช” แปลว่ามีอายุอันยืนยาว (Long Life) ซึ่งองค์ฟาโรห์ จะใช้สลักชื่อของพระองค์เอง ไว้ตามโบราณสถานต่างๆ และสุสานของพระองค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า ฟาโรห์จะฟื้นคืนชีพ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไคโร
23.05 น. นำท่านเดินทางกลับไปยัง กรุงเทพฯ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MS 960
วันที่ 6กรุงเทพฯ
13.10 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ39,500 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ39,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ39,500 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ39,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ39,500 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ39,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ39,500 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ39,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ไคโร – กรุงเทพฯ  โดยสายการบินอียิปต์แอร์  (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)   
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศอียิปต์  (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  
 • ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า
 • รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   ( จีน หรือ พื้นเมือง หรือ ไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่มีประสบการณ์บริการ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่าง ประเทศ (ไม่รวมทิป)
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นในอียิปต์พูดภาษาอังกฤษให้ความรู้ และคอยบริการอำนวยความสะดวกแก่ท่าน (ไม่รวมทิป)  
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตามหลักปฏิบัติสากล โดยเฉลี่ย 35 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อท่านตลอดทริป หรือมากกว่านี้แล้วแต่ความประทับใจ 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย  45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000  บาท  ภายใน 3 วัน  นับจากวันจอง
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง   21  วัน  มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 3 อาทิตย์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)  
 • เนื่องจากเป็นการใช้ตั๋วกรุ๊ป จึงไม่สามารถสะสมไมล์ของกลุ่ม Star Alliances ได้ (หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน) 
 • ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเหต
 • การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
 • กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ 
 • สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
 • ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
 
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือ ( ยกเลิกก่อน 45 วัน สำหรับช่วงวันหยุดยาว  หรือ ช่วงเทศกาล เช่น 
  ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม) คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำ 10,000 บาท ในทุกกรณี
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 21วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ 50 % ของมูลค่าทัวร์ ทุกกรณี
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 14  วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย 100 %  ของมูลค่าทัวร์  
 • กรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว แต่หากมีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจาก
  a. ยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวต่างๆ เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวนมากและทำให้มีผลกระทบต่อจำนวนผู้ร่วมเดินทางในคณะ ฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอคิดค่าใช้จ่าย 100 % ของ มูลค่าทัวร์         
  b. หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต ซึ่งหากมีการยกเลิกเฉพาะบุคคล
  หรือทั้งหมดในกลุ่มของท่าน ทำให้มีผลกระทบต่อจำนวนผู้เดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย 100 % ของมูลค่าทัวร์ ต่อท่าน
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี  หรือถูกปฏิเสธเข้าเมือง  จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรือผู้ร่วม เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต  ได้ครบ 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ โดยจะขอหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่าเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะคืนให้โดยเร็วที่สุด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ  ความไม่สงบทางการเมือง การยกเลิกรอบเรือนำเที่ยว  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่เราจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด
4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้
ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
6. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
7. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ  เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูต  เรื่องวีซ่าของท่าน  เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติของบริษัท
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
10. เนื่องจากเป็นการใช้ตั๋วกรุ๊ป หากสามารถทำการ Refund ค่าตั๋วคืนได้(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วโดยสาร) อาจใช้เวลาในการดำเนินการประมาณอย่างน้อย  90  วัน และทางสายการบินจะมีการหักค่าดำเนินการไว้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน

1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง พื้นหลังสีอ่อน ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
3. หลักฐานการทำงาน  เป็นภาษาอังกฤษ
กรณีเป็นพนักงาน  - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปีที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติพร้อมตราประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ  -  สำเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน เซ็นชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  
กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  -  หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ
กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
กรณีเป็นแม่บ้าน  -  ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการงาน  และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรอง / ชี้แจง  ความสัมพันธ์)
4. หลักฐานการเงิน - หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี)  


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (มด)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy