โปรแกรมทัวร์โยคะ ณ ประเทศเนปาล (กาฐมาณฑุ | นากาโก๊ด | บัลทาลิ) 2567/2024 เที่ยวเนปาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE203 : ทัวร์โยคะ ณ ประเทศเนปาล (กาฐมาณฑุ | นากาโก๊ด | บัลทาลิ) 5 วัน 4 คืน (TG)

DE203 : ทัวร์โยคะ ณ ประเทศเนปาล (กาฐมาณฑุ | นากาโก๊ด | บัลทาลิ) 5 วัน 4 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

Balthali Village Resort
Hotel Country Villa
Hotel Shanker

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ - วัดปศุปฏินาถ - มหาเจดีย์พุทธนาถ
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG319 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.25 ชั่วโมง)
12.25 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันเมืองกาฐมัณฑุ

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เมืองกาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเพราะที่นี่คือจุดศูนย์รวมทั้งการค้าการเดินทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งเราจะเห็นโบราณสถานที่สวยงามที่ตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
บ่าย

จากนั้น นำท่านไปยัง วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ตัววัดสร้างขึ้นมาในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์มัลละ เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น้ำสายนี้จะไปไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคานั่นเอง วัดนี้มีหลังคาทำด้วยทองซ้อนกัน 2 ชั้น และประตูเงิน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดูของเนปาล ถึงแม้ผู้ที่นับถือศาสน  าฮินดูเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปภายในวัดแห่งนี้ นักท่องเที่ยวก็สามารถชมตัววัดและดูกิจกรรมที่มีขึ้นภายในอาณาเขตของวัดได้ชัดเจน จากบนฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ำพัคมาตี โดยที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนวัดแห่งนี้เป็นมรดกโลกแล้วในปี พ.ศ. 2522 วัดนี้มีความสำคัญในช่วงเทศกาลศิวะราตรี          

จากนั้นนำท่านไปสักการะ พุทธนาถ (Boudhanath) เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร โดยเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไป องค์การยูเนสโกขึ้นได้ทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)
ที่พักHotel Shanker ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2โยคะยามเช้า - กาฐมาณฑุซิตี้ทัวร์ - สถูปสวยมภูนาถ - จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ - ภักตะปูร์ดูร์บาร์ - วัดชางกูนารายัณ - นากาโก๊ด
เช้า

ฝึกโยคะยามเช้ากับอาจารย์ผู้เชียวชาญ ณ โรงแรมที่พัก

ทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3) 

จากนั้นนำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง(Monkey Temple) สวยมภูนาถ หมายถึง พระผู้ถือกำเนิดขึ้นเองเพื่อเป็นที่พึ่งของชาวพุทธ สร้างขึ้นตรงจุดที่เชื่อว่า พระอาทิพุทธ ปรากฏพระองค์บนโลกมนุษย์ และเป็นจุดกำเนิดของหุบเขากาฏมาณฑุ หุบเขาแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ เป็นอีกหนึ่งมรดกโลกของเนปาล ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี สิ่งที่น่าสนใจและเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวเนปาลต้องมาชมเลยก็คือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes อยู่ทั้งสี่ด้าน ซึ่งแฝงความหมายของ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นวัดที่ได้แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวเนปาล ซึ่งผสมผสานศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน

นำท่านชม จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square) จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชย์

สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชม ได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มหินทรา มัลละ (King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092  เป็นวัดวัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ หรือ วังของกุมารี ตัวอาคารมีลายไม้แกะสลักเป็นเรื่องราวของฮินดูปกรฌัมที่มีอายุกว่า 250 ปี ที่เนปาลมีความเชื่อกันว่าเทวีตะเลชุ คือผู้ที่คอยปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล โดยจะมีการสรรหาเทวีที่มีลักษณะของเทพตรงตามที่ตำนานเขียนไว้  และวัดจากกานนาถ (Jaga nnath Temple) ทางด้านขวามือจะมีฉากไม้ระแนงกำบังใบหน้าปิดทองขนาดใหญ่ของสเวตาไภราพ (Sweta Bhairv) โดยฉากนี้จะถูกยกออกเฉพาะช่วงงานเทศกาลอินทรา ยาตราเท่านั้น

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมือง "ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ เมืองภัคตะปูร์เป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เนื่องจากได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แลศิลปะวัฒนธรรมอันดีเยี่ยม..ปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวจนได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล” เมืองปักตะปูร์หมายถึงเมืองแห่งความภักดีต่อพระเป็นเจ้าที่มีความสำคัญและสวยงาม เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเนปาล ..

นำท่านเข้าชมภายในตัวเมืองคือ "จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์" (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองบักตะปูร์เนื่องจากบริเวณจัตุรัสนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามรวมไปถึงสถานที่สำคัญๆของเมืองมากมายในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขาเป็นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ธิเบต

ชม ย่านเดอร์บาสแควร์ หรือ ย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็นที่ตั้งของวังชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้าต่าง), ประตูทองคำซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามชมลานสรงน้ำหรือซุนดารี(Sundari)

จากนั้นชม วัดชางกูนารายัณ วัดแห่งเทพวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดในกาฐมาณฑุ ตัววัดตั้งอยู่ในลานกว้างมีรูปสลักหินจากสมัยลิจฉวีอยู่เป็นจำนวนมาก (ศตวรรษ ที่ 4-9) จัดได้ว่าเป็นยุคทองของศิลปะเนวารี งานชิ้นเอกแทนองค์เทพวิษณุ คือเทวรูปพระวิษณุในอวตารนรสิงห์ ซึ่งมีเศียรเป็นสิงห์ในท่าพิชิตกษัตริย์แห่งหมู่มารเทวรูปพระวิษณุสิบเศียร สิบกร และ พระวิษณุวิกรานทะ ซึ่งมีร่างเป็นคนแคระหกกรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ชม พุทธนิลกัณฐะ รูปสลักหินของพระวิษณุ (Lord Vishnu) ในท่านอนบนเตียงที่เต็มไปด้วยงูกลางเกษียณสมุทร จัดได้ว่าเป็นงานแกะสลักหินฝีมือเยี่ยมในยุคลิจฉวี (Lichchhavi period) รูปสลักอายุกว่า 5 ปี ศตวรรษนี้ตั้งอยู่กลางของสระน้ำเล็กๆทำให้ดูเหมือนลอยอยู่เหนือน้ำ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาโก๊ด “NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากาก๊อตในอ้อมกอดของหิมาลัย..เมืองที่ชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงามและเป็นจุดชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างชัดเจนนากาก็อตเป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาหิมาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์นาคันบันไดที่สวยงามอย่างยิ่งตะวันลา ที่นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส (Mount Everest) ด้วย ระหว่างท่านจะได้ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได พบกับเทือกเขาหิมาลัยฝั่งตะวันออกประกอบด้วยยอดเขา Ganesh, Langtang ฯลฯ เป็นแนวยาวนับร้อยกิโลเมตรในระหว่างทางชมพระอาทิตย์ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืนนี้ด้วยความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
ที่พักHotel Country Villa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3โยคะยามเช้า - ปานาอูติ - บัลทาลิ 
เช้า

ชม พระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย และ ฝึกโยคะยามเช้ากับอาจารย์ผู้เชียวชาญ ณ โรงแรมที่พัก

จากที่พักของท่านหรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ถ้าทัศนะวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์” (MT.EVEREST) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น“มงกุฎของโลก”ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย ท่านจะได้เห็นภู เขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกายสวยงามจนไม่อาจจะกระพริบตาได้และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอดจากจำนวนยอดเขา10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ยอดเขาเอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และมานาสรู (MAMASLU) *** หมายเหตุในวันที่อากาศปลอดโปร่งท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ***

ทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่6)

ระหว่างทางแวะ เมืองปานาอูติ (Panauti) เป็นเมืองของชาวเนวารีเต็มไปด้วยวัดที่งดงามและบ้านเรือนโบราณที่น่าสนใจ การขับรถไปเยือนเมืองนี้นั้นยังผ่านย่านชน บทที่สวยงามด้วย ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินย่อยอาหารเที่ยงเพื่อเดินทางขึ้นสู่ Balthali Village Resort (ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที) ระหว่างทางเดินท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธ์ บัลทาลิ เป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของบัลทาลิอย่างเต็มที่ ตัวเมืองอันน่าตื่นตาตื่นใจอยู่ห่างจากที่พักไปเพียง 10 km เนื่องจากที่พักตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก ผู้เข้าพักจึงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆ ของเมืองได้โดยง่าย

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 )
บ่ายจากนั้น อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 8 )
ที่พักBalthali Village Resort ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4โยคะยามเช้า - หมู่บ้านบัลทาลิ - อิสระช้อปปิ้งย่านทาเมล - ดินเนอร์อำลา
เช้า 

ฝึกโยคะยามเช้ากับอาจารย์ผู้เชียวชาญ ณ โรงแรมที่พัก

ทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่9)

อิสระเดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัยในหมู่บ้านบัลทาลิ พร้อมสูดอากาศบริสุทธ์ให้เต็มปอด

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10)
บ่าย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกาฐมาณฑุ ให้ท่านอิสระ

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านธาเมล (Thamel) เป็นศูนย์กลางความเจริญของกรุงกาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมที่พักราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ฯลฯ จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาเนปาลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนี้ย่านธาเมลยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะสินค้าจำพวกหัตถกรรม  พื้นเมือง เครื่องประดับที่ทำจากหินต่างๆ และอุปกรณ์สำหรับการเดินปีน ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของเมืองไทย แต่สินค้าหลากหายกว่าเยอะ อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ ตามความพอใจของท่านซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันจริงๆ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) พร้อมชมระบำพื้นเมืองเนปาลลี
ที่พัก Hotel Shanker ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5กาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ
เช้าทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)
10.30 น.ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันเมืองกาฐมัณฑุ
เที่ยงอิสระทานอาหารมื้อเที่ยงตามอัธยาศัย (ไม่ได้รวมในโปรแกมทัวร์)
13.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG320 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
18.45 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน การบินไทย 30 กิโล/ท่าน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าวีซ่าเนปาล ***900 บาท*** (ไม่รวมค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 25 USD /ทริป/ต่อท่าน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศออสเตรเลียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศออสเตรเลียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใด ๆทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทาง
  บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
  ***บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรือภัยธรรมชาติเช่น พายุน้ำท่วม , ภัยการเมือง ฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ****
 • หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี(ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังขาว เห็นใบหู ทั้งสองข้าง
 • สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (เขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทร )
 • กรอกรายละเอียดส่วนตัว ตามรายละเอียดที่แนบมา

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy