ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE955 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ สะพานสีทอง [พักบนบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE955 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ สะพานสีทอง [พักบนบานาฮิลล์] 4 วัน 3 คืน (VZ)

Golden Hotel
Mercure French Village Bana Hills

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE955-00105-08 ก.พ. 62THAI VIETJET (VZ)13,999เต็มแล้ว
DE955-00206-09 ก.พ. 62THAI VIETJET (VZ)13,999เต็มแล้ว
DE955-00309-12 ก.พ. 62THAI VIETJET (VZ)12,999เต็มแล้ว
DE955-00412-15 ก.พ. 62THAI VIETJET (VZ)11,999จองด่วน
DE955-00513-16 ก.พ. 62THAI VIETJET (VZ)10,999เต็มแล้ว
DE955-00619-22 ก.พ. 62THAI VIETJET (VZ)10,999จองด่วน
DE955-00720-23 ก.พ. 62THAI VIETJET (VZ)10,999จองด่วน
DE955-00823-26 ก.พ. 62THAI VIETJET (VZ)10,999จองด่วน
DE955-00926 ก.พ.-01 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)10,999จองด่วน
DE955-01027 ก.พ.-02 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)10,999จองด่วน
DE955-01105-08 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)10,999จองด่วน
DE955-01206-09 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)9,899จองด่วน
DE955-01309-12 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)9,899จองด่วน
DE955-01412-15 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)10,999จองด่วน
DE955-01513-16 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)10,987จองด่วน
DE955-01619-22 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)10,987จองด่วน
DE955-01720-23 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)10,987จองด่วน
DE955-01823-26 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)11,987จองด่วน
DE955-01926-29 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)11,987จองด่วน
DE955-02027-30 มี.ค. 62THAI VIETJET (VZ)11,987จองด่วน
DE955-02130 มี.ค.-02 เม.ย. 62THAI VIETJET (VZ)11,987จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บาน่าฮิลล์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - Golden Bridge - แฟนตาซีพาร์ค
08.00  น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร์ (VZ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.10 น. เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง โดย สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ960 (ไม่รวมบริการอาหารบนเครื่อง) ใช้เวลาบินประมาณ 01.30 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย
12.50 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ บริการมื้อกลางวันบนรถ ต้อนรับทุกท่านด้วยเมนูขนมปังเวียดนาม (มื้อที่ 1) 
บ่าย 

พาทุกท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความสนุกกลิ่นอายฝรั่งเศสบน บาน่าฮิลล์ ตั้งอยู่ในเขต Hoa Ninh เมือง Hoa Vang จังหวัดดานัง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังไปประมาณ 38 กิโลเมตร 

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสายยาวกว่า 5000 เมตร ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าเส้นเดียวที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศปุยเมฆหมอก ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สภาพพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในภาคกลางของเวียดนามเพราะมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามของน้ำตก (Toc Tien) และลำธาร (Suoi no)

จากนั้นแวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเวียดนามที่ Golden Bridge สถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยสะพานลอยฟ้าสีเหลืองทองริมหน้าผาสูง รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตร ยาวพาดผ่านสองมือขนาดใหญ่ คล้ายรูปปั้นมือยักษ์ยกชูสะพานไว้ สามารถมองเห็นบรรยากาศรายรอบและวิวสวย ๆ เบื้องล่างได้

นำท่านเข้า แฟนตาซีพาร์ค (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้นรถราง บ้านผีสิง และภาพยนตร์ 3D, 4D, 5D) สวนสนุกบนยอดเขาที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นมากมาย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายที่มีชื่อเสียงของนักเขียนชาวฝรั่งเศส นามว่า Jules Verne ท่านจะเสมือนได้เดินเข้าสู่ป่าในเทพนิยาย ผ่านสวนไดโนเสาร์ ได้พิชิตหอคอยสูงกว่า 29 เมตร นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสมัยยุคกลาง ร้านค้าร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สวนดอกไม้หลากหลายสไตล์ และวัดที่งดงามตามศิลปะของแต่ละนิยาย รอให้ท่านได้แวะเข้าไปชมและถ่ายรูปสุดประทับใจอีกด้วย สมควรแก่เวลา คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูบุเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ (มื้อที่ 2)
ที่พักMercure French Village Bana Hills หรือเทียบเท่า
วันที่ 2บาน่าฮิลล์ - เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน - เมืองลังโก - ทะเลสาบลังโก - เมืองเว้ - พระราชวังไดนอย - ล่องเรือแม่น้ำหอม
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำคณะออกเดินทางจาก บาน่าฮิลล์สู่ เมืองดานัง นั่งรถลอดอุโมงค์หายเวิน เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความยาว 6.28 กิโลเมตร สู่ เมืองลังโก เมืองริมทะเลที่มีบรรยากาศดี มีแหลมยื่นยาวไปในทะเล ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลอร่อย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอฝูหลก จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ตั้งอยู่ห่างจากตัวดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเว้ประมาณ 60 กม. คำว่า “ลังโก” หมายถึง “หมู่บ้านนก” เป็นเมืองผ่านและเมืองแวะพักในเส้นทาง ดานัง-เว้

ผ่านชม ทะเลสาบลังโก หนึ่งในไฮไลท์ของเมือง ทะเลสาบแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่สวยงาม ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงหอย จับปลา ทำการประมงพื้นบ้าน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูซีฟู้ด (มื้อที่ 4)
บ่าย

ออกเดินทางต่อสู่ เมืองเว้ เมืองมรดกโลกที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนามริมฝั่งแม่น้ำหอม

เมืองเว้  เดิมเป็นเมืองเล็กๆในสมัยแผ่นดินของราชวงศ์เล หลังจากราชวงศ์นี้ปกครองได้ไม่นานก็เกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนขึ้น ขุนนางเหวียนฉวาง (องเชียงสือ) ซึ่งเป็นผู้ปกครองเวียดนามใต้อยู่ในขณะนั้นได้ปราบกบฏลงและรวบรวมดินแดนทางตอนเหนือและตอนใต้เข้าไว้ด้วยกันในปี พ.ศ. 2345 พร้อมกับสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิยาลองแห่งราชวงศ์เหวียน มีศูนย์กลางการปกครองอยู่เมืองเว้ หลังจากนั้น 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ จักรพรรดิผลัดกันขึ้นสู้ชิงบัลลังก์ในช่วงสั้นๆ เกิดการเดินขบวนต่อต้านฝรั่งเศสและการต่อสู้กับลัทธิจักรพรรดินิยม รวมถึงการยึดครองของญี่ปุ่นในมหาสงครามเอเชียบูรพาเมื่อปี พ.ศ. 2488 จนในสิงหาคมปีเดียวกันนี้ “พระเจ้าเบ๋าได่” ได้สละราชสมบัติ เมืองเว้จึงเป็นจุดต้นเริ่มต้นและเป็นราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์เหวียนเช่นกัน 

นำชม พระราชวังไดนอย นครแห่งจักรพรรดิที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และสวยงามของราชวงศ์เหวียน

พระราชวังไดนอย นครจักรพรรดิหรือพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน ได้รับการออกแบบให้มีกำแพงล้อมรอบถึง 3 ชั้น จุดน่าสนใจของการเที่ยวชมหลังจากที่นักท่องเที่ยวข้ามสะพานเดินลองผ่านซุ้มประตูหรือกำแพงชั้นนอกเข้าไป จะได้พบกับ ซุนทานกง หรือ ปืนใหญ่ 9 เทพเจ้า ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ หมายถึงเทพ 5 องค์ ตัวแทนของธาตุทั้ง 5 คือ โลหะ น้ำ ไม้ ไฟ และดิน ส่วนอีก 4 องค์ เป็นตัวแทนของฤดูกาลทั้ง 4 ฤดูใน 1 ปี ถัดมาเป็นกำแพงเหลือง ซึ่งเป็นกำแพงชั้นกลางที่ล้อมรอบนครของจักรพรรดิ พระราชวัง วัด และสวนดอกไม้เอาไว้ ในส่วนนี้มีประตูทางเข้าที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม 4 ประตู ประตูที่สำคัญที่สุด คือ โหงะโมน หรือ ประตูเที่ยงวัน ที่สร้างขึ้นครั้งแรกด้วยหินแกรนิตในสมัยพระเจ้ามิงห์หม่าง เมื่อท่านผ่านลอดประตูชั้นที่สอง โดยข้ามสะพานน้ำทอง ซึ่งเคยถูกสงวนไว้เฉพาะจักรพรรดิเท่านั้น จะเจอกับพระราชวังไทเฮา อันเป็นวังที่สำคัญที่สุดในนครจักรพรรดิ ใช้สำหรับต้อนรับเชื้อพระวงศ์ระดับสูง และนักการทูตต่างประเทศ นอกจากนั้นราชสำนักยังใช้เป็นที่จัดงานฉลองสำคัญต่างๆ เช่นกัน ส่วนวัดวาอารามภายในกำแพงแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับขุนนางหลายคน ซึ่งได้รับการดูแลอย่างดี ถัดมาส่วนในสุดของนครจักรพรรดิ คือ ตือกามแทงห์ หรือนครต้องห้ามของจักรพรรดิ ที่ถูกสงวนไว้เฉพาะจักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์นั้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

หลังอาหาร นำท่านล่องเรือแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงดนตรีบนเรือ
ที่พักMondia Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองเว้ - เจดีย์เทียนหมุ - ร้านค้าโอท๊อป (ชิมชา) - เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน - เมืองฮอยอัน - พายเรือกระด้ง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำชม เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ เป็นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม เป็นอาคารทรงเจดีย์แปดเหลี่ยม 7 ชั้น สูง 21 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง คำว่า “เทียนหมุ” แปลว่า เทพธิดา ดังนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยให้ว่า “วัดเทพธิดาราม”

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านค้าโอท๊อปของเวียดนาม ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ชิมชาหรือขนมชื่อดังขึ้นชื่อของเวียดนาม ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ด้วยความที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาและชายฝั่งทะเล ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส จึงทำให้เมืองดานังมีอาคารบ้านเรือนและลักษณะการจัดผังเมืองคล้ายกับเมืองในฝรั่งเศส 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
บ่าย

แวะพัก ณ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เกือบทุกครอบครัวในหมู่บ้านนี้ทำอาชีพแกะสลักหินอ่อน โดยนำมาจากภูเขาลูกเล็กๆ ในละแวกนั้น เพื่ออผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว อาทิ รูปปั้นทพเจ้าต่างๆ แจกัน โต๊ะ เก้าอี้ หรือแม่กระทั่งเครื่องประดับชั้นเล็กๆ ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

จากนั้นเดินทางต่อสู่ ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ ด้วยเสน่ห์ของตึกเก่าสีเหลืองสวยงามสไตล์โคโลเนียล ที่ยังอนุรักษ์เอาไว้ให้คงเอกลักษณ์ดังเช่นอดีต ชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมือง

ชม ย่านการค้าของชาวจีน ศาลเจ้าโบราณ สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และชมบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนาม พร้อมถ่ายภาพเก๋ๆชิคๆ *เนื่องจากเมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด* 

จากนั้นนำทุกท่าน พายเรือกระด้ง ที่หมู่บ้านก๋ำทาน ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ประเทศเวียดนามนี้เลย ลักษณะของเรือเป็นไม้ไผ่สานครึ่งวงกลมคล้ายฝาชี ใช้น้ำมันสนเคลือบเพื่อกันน้ำเข้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 2 เมตร ชาวเวียดนามที่มีบ้านอยู่ริมน้ำนิยมใช้สัญจรเพื่อร่นระยะเวลาของการเดินทาง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
ที่พักGolden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

นำท่านไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ณ วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมือง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ เป็นรูปปั้นปูนขาวยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เชื่อกันว่าเสียงระฆังจากวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นจะช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบและสร้างขวัญกำลังใจได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงขึ้นชื่อมากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และเรื่องขอลูกด้วย ใครกำลังสร้างครอบครัวควรมากราบไหว้เพื่อความมงคลอย่างยิ่ง

จากนั้นนำคณะ ช้อปปิ้งส่งท้ายโปรแกรมทัวร์ เลือกซื้อของฝากราคาถูกหลากหลายชนิดที่ ตลาดห่าน ถนนคนเดินขึ้นชื่อของเมืองดานังก่อนเดินทางกลับ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือของที่ระลึกพื้นเมือง สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย นำคณะเดินทางสู่สนามบินดานัง เช็คอินรับบอร์ดดิ้งพาส 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.35 น. เดินทางกลับ โดย สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ961 (ไม่รวมบริการอาหารบนเครื่อง)
15.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy