เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 2565/2022 เที่ยวเวียดนาม

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE674 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] [เชียงใหม่บินตรง] 3 วัน 2 คืน (FD)

DE674 : ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [พักบานาฮิลล์] [เชียงใหม่บินตรง] 3 วัน 2 คืน (FD)
Air Asia (FD)

LAVENDER DANANG HOTEL
Mercure Danang French Village Bana Hills

บินตรงจากเชียงใหม่ ..สู่เวียดนามกลาง
สนุกกับการผจญภัย ณ สวนสนุก The Fantasy Park
เที่ยวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR  
สนุกสนานไปกับกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง 
สะพานโกลเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ 
เมนูพิเศษกุ้งมังกร + พักบนบานาฮิลล์

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบินดานัง) - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
06.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 1 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
08.00 น.ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดย สายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD906
10.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ  (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารเวียดนาม)
บ่าย

นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานังบานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา

นำทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญเครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (INTER BUFFET)
ที่พัก

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท

วันที่ 2รถราง - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - เมืองดานัง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินเที่ยวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย

สมควรแก่เวลา นำท่าน นั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ!! ห้ลูกค้าสนุกสนานไปกับกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut Village) ที่หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

นำท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน

นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู 

อิสระให้ท่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ

นำท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองดานัง 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู SEAFOOD)
ที่พักLAVENDER HOME HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองดานัง - ดานัง (สนามบินดานัง) - เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า บนรถบัส หมี่ขวาง หรือ ขนมปังเวียดนาม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองดานัง เพื่อเดินทางสู่ เชียงใหม่

10.30 น.ออกเดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ โดย สายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD907
12.30 น.คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
  กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์  20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  • ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทาง สำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ 
   • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
   • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
   • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
   • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท / ทริป / ท่าน
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
 • หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
 • โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy