ทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี (ใบไม้เปลี่ยนสี) มองโกเลียใน จางเย่ ตุนหวง [บินภายใน 3 เที่ยว] เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE897 : ทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (TG) [บินภายใน 3 เที่ยว - ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE897 : ทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (TG) [บินภายใน 3 เที่ยว - ไม่เข้าร้านรัฐบาล]
Thai Airways (TG)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู (สนามบินเฉิงตู มณฑลเสฉวน) - บินภายใน สู่เมืองหลันโจว
07:00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

10:05 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดย สายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 618

14:00 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน

เมืองเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำทุกท่านเดินทางไปยังอาคาร Domestic เพื่อบินภายในสู่ เมืองหลันโจว

17:15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองหลันโจว โดย สายการบิน China Eastern Airline (MU) เที่ยวบินที่ MU2414

18:50 น.

เดินทางถึง เมืองหลันโจว

นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารค่ำ [มื้อที่ 1]

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

โรงแรมเมืองหลันโจว ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2หลันโจว - จางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน
เช้ารับประทานอาหารเช้า บริการอาหารแบบกล่อง (โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้) [มื้อที่ 2]
08:36 น.

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D2705 สู่ เมืองจางเย่ (Zhangye)

11:51 น.

เดินทางถึง เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ 

มณฑลกานซู่ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ตอนบนของแม่น้ำเหลือง (ฮวงโห) มีพื้นที่ประมาณ 454,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศจีน พื้นที่ของมณฑลประกอบด้วย ภูเขา ร้อยละ 30 ทุ่งหญ้า ร้อยละ 30 ทะเลทราย ร้อยละ 20 ป่า ร้อยละ 10 และพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 10 กานซู่นั้นเป็นมณฑลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวกล่าวขานถึงตำนานเส้นทางสายไหมมานานนับพันปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 3]

บ่าย

หลังอาหารนำท่านชม วัดต้าฝอซื่อ มีอายุมากกว่า 900 ปี ซึ่งเป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่ก่อเกิดมาจากธรรมชาติ (จากจางเย่ถึงภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ระยะทางประมาณ 40 ก.ม.)

อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย Zhangye Danxia Landform Geological Park ตั้งอยู่ที่เมืองจางเย่ (Zhangye) มณฑลกานซู่ (Gansu)เป็นแนวเขาที่มีลวดลายเป็นริ้วสีธรรมชาติ ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน ลม และ ฝนใช้เวลานานนับพันๆปี กัดเซาะแนวเขาจนเกิดเป็นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีสีสันสุดแสนจะมหัศจรรย์ดั่งเช่นทุกวันนี้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 4]

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียยี่กวน (Jiayuguan) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.)

เมืองเจียยี่กวน (Jiayuguan) คือเมืองที่อยู่ในมณฑลกานซู (Gansu) เป็นที่ตั้งของป้อมปราการของกำแพงเมืองจีนทางด้านทิศ เป็นจุดแรกที่เริ่มทำการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยราชวงศ์หมิงหรือเมื่อราว ปี ค.ศ. 1368 ด่านเจียยวี่กวนจึงเหมือนเป็นเส้นทางเปิดออกสู่เส้นทางสายไหมที่นักเดินทางจะต้องผ่านเข้าออกกันในเวลานั้น

ที่พัก

โรงแรมในเมืองเจียยี่กวน ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3เมืองเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - เมืองเอ๋อจี้น่าฉี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 5]

นำท่านชม กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน

กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน ด่านประตูเจียยี่กวนเป็นด่านปราการที่สำคัญของเส้นทางสายไหม ถือเป็นซุ้มประตูด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน ด่านตะวันตก ประกอบด้วยกำแพง ซุ้มประตู กำแพงเมือง ด่านปราการ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำด้วยดินเหนียวและทรายที่หาได้ง่ายโดยการนำดินมาคั่ว กับเมล็ดพืชและผสมปูนขาว ,ข้าวเหนียว ,น้ำตาล ฯลฯ มาตำอัดแน่นเป็นชั้นๆ จนเป็นกำแพงที่ทนทานแข็งแรง เนื่องจากฟืนไฟหายากมากในทะเลทราย

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 6]
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ๋อจี้น่าฉี (Ejina Qi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช.ม.)

เมืองเอ๋อจี้น่าฉี (Ejina Qi) มณฑลกานซู่ ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของมองโกเลียใน ตั้งอยู่ในทะเลทรายโกบีและพรมแดนติดกับมองโกเลีย นับตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนในช่วงปี 1980 เมืองนี้ก็ได้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว โดยต้นศตวรรษที่ 21 มันได้กลายเป็นหนึ่งในมณฑลเติบโตเร็วที่สุดในประเทศที่วัดโดย GDP การเติบโตส่วนใหญ่มาจากศูนย์เปิดตัวดาวเทียม Jiuquan ในบริเวณใกล้เคียงและการก่อสร้างทางรถไฟ ซึ่งในอนาคตจะสร้างทางเหนือระหว่างเส้นทาง Inner Mongolia และ Xinjiang

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม [มื้อที่ 7]

ที่พัก

โรงแรม เมืองเอ๋อจี่นาฉี ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี - ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 8]

นำท่านชมความงามของ ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี

ป่าต้นหูหยางโบราณ 3,000 ปี (Euphrates Poplar) ที่ เอ๋อจิน (Ejin) หรือ เอ๋อจีนา ฉี (Ejina Qi) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเขตปกครองมองโกเลียใน (Inner Mongolia Autonomous Region) นับเป็นอีกหนึ่งป่าประหลาดที่มีความสวยงามดั่งภาพเขียน โดยเฉพาะสีของใบไม้ที่พร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามนั้นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างมาก

(ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะเป็นช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก (อุ่นร้อนในตัว) ​  [มื้อที่ 9]

บ่าย

นำท่านชมความงามของ ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี กันต่อ ( ป่าหูหยางโบราณ มีจุดให้เที่ยวถึง 8 จุดใหญ่ ๆ )

16:00 น.

นำท่านเดินทางไปชม ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน) ซึ่งช่วงเวลาที่สวยที่สุด จะเป็นเวลาเย็น ๆ จนถึงพลบค่ำ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม [มื้อที่ 10]

ที่พัก

โรงแรม เมืองเอ๋อจี่นาฉี ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5เมืองเอ๋อจี้น่าฉี - ทะเลสาบจูเหยียน - เมืองตุนหวง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 11]

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบจูเหยียน (Juyan Lake)

ทะเลสาบจูเหยียน (Juyan Lake) เป็นทะเลสาบในทะเลทรายโกบี ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมองโกเลียใน ใกล้ชายแดนกับมองโกเลีย มีพื้นที่ประมาณ 267 ตารางกิโลเมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 12]

บ่าย

เดินทางกันต่อ มุ่งหน้าสู่ เมืองตุนหวง

ค่ำ

เดินทางถึง เมืองตุนหวง

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม [มื้อที่ 13]

ที่พัก

โรงแรมเมืองตุนหวง ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 6ตุนหวง - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู - ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน + ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รอบแรก)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 14]

นำท่านชม วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987)

ถ้ำผาโม่เกาคู เป็นถ้ำทางพุทธศาสนาที่สำคัญและเป็นมรดกโลกอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน นับตั้งแต่เริ่มสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 4-14 ( ราชวงศ์เว่ยเหนือ - ราชวงศ์หยวน) ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของมนุษย์ จึงได้ทำการเจาะผนังหินทรายบนหน้าผาของภูเขาหมิงซา ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เมตร ยาวกว่า 12 กิโลเมตร  สร้างเป็นถ้ำน้อยใหญ่รวม 492 ถ้ำ, รูปปั้น 2,415 รูป และภาพจิตรกรรมบนฝาผนังและเพดาถ้ำอันงดงามที่ถูกวาดไว้แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ... ทำให้ถ้ำผาโม่เกาคู กลายเป็นศาสนสถานที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 15]

บ่าย

จากนั้น นำท่านชม ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบแรก) ... เน้นทำกิจกรรมต่าง ๆ

ทะเลทรายหมิงซาซาน ซึ่งอยู่ที่ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่  เป็นกลุ่มของเนินทรายที่มีความยาวราว 40 กิโลเมตร จากทิศตะวันตก ณ หุบเขาตั่งเหอไปจรดยังตะวันออกที่ถ้ำหินสลักม่อเกา และมีความกว้างจากทิศเหนือจรดทิศใต้ราว 20 กิโลเมตร โดยยอดที่สูงที่สุดของเนินทรายครวญแห่งนี้นั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,715 เมตร

กิจกรรมแนะนำที่ห้ามพลาด : ขี่อูฐ (มีคนจูง) ไปตามเนินทราย พร้อมถ่ายรูปสวย ๆ กับอูฐที่เราขี่ / เพิ่มความสนุก ด้วยการ นั่งกระดานสไลด์ ลงเนินทรายจากที่สูง / ขับ ATV ตะลุยทะเลทราย / ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ตุนหวง

นำท่านชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือชื่อในภาษาจีน เย่ว์เหยา เฉวียน (Yueya Quan) เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในอาณาบริเวณนี้ เป็นจุดแวะพักที่สำคัญของการค้าขายบนเส้นทางสายไหมในยุคโบราณ แต่เดิมทะเลสาบนี้มีความยาว 300 เมตร ล้อมรอบไปด้วยสันทรายขนาดใหญ่ ซึ่งสันทรายนี้มีความสัมพันธ์ทางกลศาสตร์ธรรมชาติ คือลมทะเลทรายจะพัดทรายขึ้นไปทับถมกันบนสันทราย จากสันทรายด้านหนึ่งไปยังสันทรายอีกด้านหนึ่ง โดยไม่พัดลงมาทับถมทรายด้านล่าง ทะเลสาบจึงไม่ถูกลืนหาย

หมายเหตุ : ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว จะติดไฟประดับสวยงามในยามค่ำคืน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม [มื้อที่ 16]

ที่พัก

โรงแรมเมืองตุนหวง ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 7ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) - สนามบินเมืองตุนหวง - บินภายใน สู่เมืองเฉิงตู
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 17]

จากนั้นนำท่านเข้าเก็บบรรยากาศตอนเช้าของ ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) ... เน้นถ่ายรูปสวย ๆ 
ให้เวลาท่านถ่ายรูปกับแสงยามเช้าของทะเลทรายโกบี ก่อนจะเดินทางกลับเฉิงตู

ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ สนามบินเมืองตุนหวง

หมายเหตุ : ไกด์จะหาของว่างรองท้องให้ทุกท่าน ที่สนามบินเมืองตุนหวง ก่อนขึ้นเครื่อง

12:55  น.

เดินทางออกจาก เมืองตุนหวง โดย สายการบิน Sichuan Airlines (3U) เที่ยวบินที่ 3U8056

14:25 น.

แวะพักที่ สนามบินเมืองหลันโจว

15:20 น.

เดินทางต่อจาก เมืองหลันโจว มณฑลกานซู่ สู่ เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน

16:55 น.

เดินทางถึง เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่ภัตตาคาร

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารชื่อดังของเสฉวน ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารกวางตุ้ง + กุ้งมังกร  [มื้อที่ 18]

ที่พัก

รงแรมเมืองเฉิงตู ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 8ถนนคนเดินควนจ่าย - ลิ้มรสอาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 19]

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินควนจ่าย หรือ ควานไจ่เซี่ยงจื่อ 

ถนนคนเดินควานไจ่เซี่ยงจื่อ  (Kuan Zhai Xiang Zi) แปลเป็นไทยได้ใจความ “ซอยกว้างซอยแคบ” เป็นถนนที่มีเสน่ห์และกลิ่นไอของอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในแต่ละซอยและตรอกให้เดินช้อปกันเพลิน ทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด รวมร้านค้าทุกซอยแล้วมีจำนวนหลายร้อยร้านค้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  [มื้อที่ 20]

บ่าย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินเมืองเฉิงตู

15:30 น.

ออกเดินทางจาก เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG619

17:35 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและประทับใจ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • เมนูพิเศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน
 • พิเศษ :: มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
 • ของแถม :: หมวกแก๊ป
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปยกกระเป๋า ใบละ 5 หยวนต่อเที่ยว (แนะนำให้ลากกระเป๋าเองทั้งขึ้นและลง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 10,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
   • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
   • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
  • เดินทางพร้อมญาติ
   • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
   • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
   • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
  • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
  • สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
  • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม  5,560 บาท 
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ กรุณาติดต่าเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy