ทัวร์เส้นทางสายไหม 2566/2023 ตุนหวง อูรูมูฉี ทัวร์ตุนหวง เที่ยวจีน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ ตุนหวง อูหลู่มู่ฉี 8 วัน 7 คืน (TG)

DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ ตุนหวง อูหลู่มู่ฉี 8 วัน 7 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

CROWNE PLAZA HOTEL
HUA CHEN INTERNATIONAL HOTEL
MERCURE HUALING HOTEL
SHUANGCHENG HOTEL
THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL

เส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่มี “ไหม” เป็นเส้นใยเชื่อมร้อยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อ และเป็นตัวเชื่อมโยงโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตก ผ้าไหมเป็นสิ่งมีค่า เป็นที่ต้องการของชนชั้นสูงในโลกตะวันตก ด้วยเหตุนี้ใครๆก็อยากจะเข้ามาคบกับประเทศจีน ผู้ผลิตไหมเพียงหนึ่งเดียว เพื่อหวังประโยชน์ทางการค้าและผ้าไหม เส้นทางสายไหม เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หลายชนชาติ ไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซีย มองโกล เติร์ก เอเซียกลาง โรมัน ยุโรปตะวันออก อินเดีย และที่สำคัญที่สุดคือประเทศจีน เพราะนครฉางอัน (ซีอาน) เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายนี้ กองคาราวานเส้นทางสายไหมที่ดั้นด้นมาจากแดนไกล จากอาณาจักรโรมันมาประเทศจีน (ราว 7,000 ไมล์) จะต้องผ่าฟันกับความหนาวเหน็บบนเขาสูงชัน ฝ่าความแห้งแล้งของทะเลทรายกว้างใหญ่ร้อนระอุ ตลอดเส้นทางคือการต่อสู้กับธรรมชาติอันหฤโหด ดังนั้นพ่อค้าที่หากำไรจากผ้าไหมได้จะต้องไม่ไช่พ่อค้าธรรมดา แต่จะต้องเป็นนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน …..

** จากหนังสือ “เส้นทางสายไหม” ของ รักษ์ ธรรมมิสรา **

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE334-00517-24 ต.ค. 66Thai Airways (TG)78,000จองด่วน
DE334-00619-16 ต.ค. 66Thai Airways (TG)78,000จองด่วน
DE334-00724-31 ต.ค. 66Thai Airways (TG)78,000จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู  ( TG 618  10.55 น. – 15.05 น.)  
07.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ท่าน 
10.55 น.นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบิน TG 618  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.05 น. ถึง ท่าอากาศยานเฉินตู (TIANFU INTERNATIONAL) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้
ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CHENGDU ORIENTAL MEHOOD LESTIE HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองเฉินตู  - วังแพะเขียว - บินภายในสู่เมืองจางเย่  
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ชมแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  คนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนไดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน

.... น.เดินทางสู่ เมืองจางเย่ โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ EU ......
.... น. ถึง เมืองจางเย่ หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระ 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ HUA CHEN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว ดีที่สุด) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองจางเย่  – วัดต้าฝอซื่อ – ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า - เมืองเจียยี่กวน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองจางเย่นำท่านชม วัดต้าฝอซื่อ สร้างสมัยซีเซี้ย เป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนยาวประมาณ 34.5เมตรและด้านหลังวิหารจะมีเจดีย์ไม้ (เย่มู่ถ่า)
นำท่านสู่ เมืองเจียยี่กวน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการเมืองระหว่างประเทศ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านชม ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตาในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศเผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดินที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสัน พาดผ่านทั้งเนินภู แลซับซ้อนบ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย  นำท่านสู่ เมืองเจียยี่กวน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการเมืองระหว่างประเทศ

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ NUOJIN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมืองเจียยี่กวน - จัตุรัสป้อมปราการ – ตุนหวง - หมิงซาซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านชม จัตุรัสป้อมปราการด่านเจียยี่กวน ด่านที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสาคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเริ่มสร้างในปี ค.ศ 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนกาแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังส่วนบนกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองตุนหวงตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญจากจีนไปยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างการเดินทาง

นำท่านเดินทางสู่ หมิงซาซาน หรือ เขาทรายขับเสียง โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูงรวมค่าใช้จ่ายแล้ว) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้นถึงบนยอดเขา สามารถนั่งลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขาด้านล่าง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบเสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามตำนานบอกเล่าว่า ใต้ภูเขาลูกนี้เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่า และถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นและมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา เที่ยวชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือ เย่ว์หยาเฉวียน ที่มีลักษณะเป็นทะเลสาบรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ถูกล้อมรอบด้วยเนินทราย อีกหนึ่งความน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ คือ ปรากฎการณ์พิเศษของทิศทางกระแสลม ซึ่งจะไม่พัดลงล่าง กลับพัดขึ้นบนเสมอ ทรายจึงไม่ทับถมแหล่งน้ำ ตามหลักทฤษฎีกลศาสตร์อากาศ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว จึงไม่ถูกกลืนหาย

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองตุนหวง – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง)  - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองทูรูฟาน  
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางเข้าชม ถ้ำพระมอเกาคู เป็นถ้าที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็นผลงานบุกเบิกของ พระสงฆ์เล่อจุน ในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายถูกขุดขึ้นในยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีน ค.ศ. 1277 หลังจากนั้นถ้าก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล คูหาต่าง ๆ มีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ ตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ1,000 ปี

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
.... น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน โดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D.... ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง เมืองทูรูฟานเมืองโอเอซิสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองที่ต่าจากระดับน้าทะเลที่สุดในจีน 154.43 เมตร มีอุณหภูมิที่ร้อนและแห้งที่สุดในจีนอุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส และเป็นเมืองที่ลมแรงที่สุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง

.... น.เดินทางถึง เมืองทูรูฟาน
ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พักWEST WYNDHAM HOTEL   (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ทูรูฟาน - เมืองอูรูมูฉี  - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง –ภูเขาเปล่วเพลิง - ต้าปาจาร์
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านสู่ เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี เป็นซากเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีตอารยธรรมโบราณที่สามารถจินตนาการได้และสถานที่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่านนั่งรถลาของชาวอุยกูร์ ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมารับจ้าง ในรถลาแต่ละคันนั้นจะมีชายชาวอุยกูร์ลากประมาณ 3 กม. และยังมีความกว้างขวางกว่าเมืองโบราณเจียวเหอเคยเป็นเมืองหลวงของมณฑลซินเจียงในสมัยราชวงศ์ถังถูกทำลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13 มีประวัติประมาณ2,300 ปีแล้ว

นำท่านเดินไปสักการะ เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้าน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้าเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจานวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกาแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม คานเอ๋อจิ่ง ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียง โดยการกักเก็บน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาที่ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมกันเป็นระยะยาวไปตามหมู่บ้านต่างๆ การขุดอุโมงค์นี้เพื่อป้องกันมิให้น้ำระเหยไปหมดซึ่งได้ผลดีทีเดียว
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง อูรูมูฉี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขา เปลวเพลิง หรือฝอเยียนซาน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนวนิยาย เรื่อง ไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปขอยืมพัดเหล็กกายสิทธิ์จาก องค์หญิงมาดับไฟในภูเขาเปลวเพลิง เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดิน ทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวเพลิงนี้มี ลักษณะเป็นภูเขาสีอิฐทั้งภูเขา นับเป็นจุดที่ร้อนที่สุดจุดหนึ่งของโลก นำทุกท่านเดินชม ต้าปาจาร์ เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูหลู่มูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ ที่พัก  MERCURE HUALING HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – สนามบินอูรูมูฉี – นั่งเครื่องภายในสู่ เมืองเฉินตู
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำทุกท่านเดินชม สวนหงซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศ และเป็นหนึ่งในสิบทิวทัศน์ใหม่ของเมือง Urumqi ได้รับชื่อจากที่ตั้งของภูเขาสีแดง ภูเขาหงซานประกอบด้วยหินกรวดสีม่วงและมีสีแดงเป็นสีแดง จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูเขาแดง"

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีได้ทั่วมณฑลซินเกียง มุ่งเน้นประวัติศาสตร์ซินเจียง ตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ฉิน (ก่อน 221 ปีก่อนคริสตศักราช) จนถึงยุคราชวงศ์ชิง (ปี 1644-1911) รวมถึงโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจำนวนมาก อาทิ ผ้าขนแกะปักลวดลาย บันทึกซีกไผ่และเอกสารกระดาษ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปแกะสลัก เครื่องนุ่งห่ม อัญมนี เครื่องโลหะ สิ่งของทำจากหนัง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
.... น.

เดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดย สายการบินภายใน เที่ยวบินที่ 3U...... (มีอาหารเสริฟบนเครื่อง)

.... น.ถึง เมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ SET BOX
ที่พักที่พัก HILLTON HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 8เมืองเฉินตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินนครเฉินตู – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นตรอกที่อยู่ข้างศาลเจ้าสามก๊กอู่โหวฉือ ถนนสายนี้มีความเก่าแก่กว่า 2000 ปี ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเฉิงตู เป็นถนนคนเดินขนาด ใหญ่ที่มีบรรยากาศโบราณและมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมาย มีร้านน้ำชา ร้านขายอาหารและสินค้า ของฝากหลากหลาย สามารถไปเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครเฉินตู (TIANFU INTERNATIONAL) เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

16.15 น. เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย เที่ยวบินที่  TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ78,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

ไม่รวมทิป // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ78,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

ไม่รวมทิป // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ78,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

ไม่รวมทิป // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • วางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy