ทัวร์เส้นทางสายไหม 2565/2022 หลันโจว ตุนหวง อูรูมูฉี ทัวร์ตุนหวง เที่ยวจีน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (3U)

DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (3U)
SICHUAN AIRLINES (3U)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว

เส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่มี “ไหม” เป็นเส้นใยเชื่อมร้อยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อ และเป็นตัวเชื่อมโยงโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตก ผ้าไหมเป็นสิ่งมีค่า เป็นที่ต้องการของชนชั้นสูงในโลกตะวันตก ด้วยเหตุนี้ใครๆก็อยากจะเข้ามาคบกับประเทศจีน ผู้ผลิตไหมเพียงหนึ่งเดียว เพื่อหวังประโยชน์ทางการค้าและผ้าไหม เส้นทางสายไหม เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หลายชนชาติ ไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซีย มองโกล เติร์ก เอเซียกลาง โรมัน ยุโรปตะวันออก อินเดีย และที่สำคัญที่สุดคือประเทศจีน เพราะนครฉางอัน (ซีอาน) เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายนี้ กองคาราวานเส้นทางสายไหมที่ดั้นด้นมาจากแดนไกล จากอาณาจักรโรมันมาประเทศจีน (ราว 7,000 ไมล์) จะต้องผ่าฟันกับความหนาวเหน็บบนเขาสูงชัน ฝ่าความแห้งแล้งของทะเลทรายกว้างใหญ่ร้อนระอุ ตลอดเส้นทางคือการต่อสู้กับธรรมชาติอันหฤโหด ดังนั้นพ่อค้าที่หากำไรจากผ้าไหมได้จะต้องไม่ไช่พ่อค้าธรรมดา แต่จะต้องเป็นนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน …..
** จากหนังสือ “เส้นทางสายไหม” ของ รักษ์ ธรรมมิสรา **

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู
14.30 น. 

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

17.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8146 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
​22.00 น.   

ถีง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก

พักที่โรงแรมที่ทางสายการบินจัดไว้บริการ
วันที่ 2เฉิงตู - หลานโจว - เขื่อนหลิวเจียเสีย - วัดปิ่งหลิงซื่อ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
08.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองหลานโจว โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8569
09.45 น.  

ถึง เมืองหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม และเครื่องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกซีหยง

นำท่านสู่ ภัตตาคาร

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนหลิวเจียเสีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ท่านจะได้ล่องเรือ เพื่อชมความงามของทิวทัศน์สองฟากฝั่ง และชมพระพุทธรูป วัดปิ่งหลิงซื่อ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนหลิวเจียเสีย เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหิน 694 องค์ ที่อยู่ในถ้ำผาริมแม่น้ำทั้งหมด 183 ถ้ำ สลักจากหินทรายเป็นผลงานปฏิมากรรมที่งดงามเป็นเลิศในช่วงศตวรรษที่ 5

จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง หรือ หวงเหอหมู่ชิง จากสะพานจงซานเดินเลียบแม่น้ำมาตามถนนปิงเหอตงลู่ มีรูปปั้นแกะสลักเป็นรูปสตรีผู้เป็นแม่นอนตะแคงมองดูลูกที่อิงแอบอยู่ข้างๆ มารดา สายตาที่นางมองลูกเป็นแววตาที่ช่างอบอุ่น เป็นสัญลักษณ์เปรียบแม่น้ำหวงเหอเหมือนแม่ที่หล่อเลี้ยงชาวจีนหลายร้อยล้านคนประดุจลูกมานานนับเป็นพันๆ ปี

จากนั้นนำท่านชม สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง “หวงเหอตี้อี้เฉียว” ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน มีความยาว 233.33 เมตร กว้าง 7.5 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1907

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LEGEND HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3หลานโจว - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่ - เขาสายรุ้งตันเซี๋ย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลานโจว เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D2743 : 07.55-11.26 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองจางเย่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันยาวนาน  (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ)

หมายเหตุ : เนื่องด้วยประตูรถไฟเปิด-ปิด ให้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น!! จึงรบกวนลูกค้ากรุณาลากสัมภาระของท่านเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แนะนำกระเป๋าที่มีล้อท่านละ 1 ใบ ประมาณ 24-26 นิ้ว

 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ บริการท่านด้วยอาหารชุด 
บ่าย

นำท่านชม เขาสายรุ้งตันเซี๋ย (รวมรถแบตเตอรี่)

เขาสายรุ้งตันเซี๋ย เทือกเขาตันเซี๋ยมีแนวเขาเป็นลวดลาย ริ้วสีสวยงามดุจอัญมณีต่างๆ ที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เป็นที่มหัศจรรย์ยากจะเชื่อสายตาแก่ผู้ที่มาเยือน จนได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 2010 และต่อมาถูกตั้งให้เป็น อุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติ เมื่อปี 2011 ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งสำคัญของเมือง มีการสร้างบันไดทางเดินขึ้นมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปสัมผัสทิวทิศน์ได้อย่างสะดวกสบาย ลักษณะของภูเขาที่มีสีสัน สวยงามแปลกตานี้ ประกอบไปด้วยหินทราย และแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน หินทรายสีแดงเหล่านี้ถูกลม และฝนกัดเซาะแนวเขามานานนับพันๆ ปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล และมีสีสันสุดแสนมหัศจรรย์อย่างชัดเจน ดั่งเช่นทุกวันนี้ ซึ่งโทนสีที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดคือโทนสีแดง ไล่เรื่อยไป สีเหลืองอำพัน เขียวมรกต จนกลายเป็นริ้วสีรุ้งทั่วทั้งหุบเขาสวยงามจนสุดจะบรรยาย และล่าสุดเทือกเขาสายรุ้งนี้ยังถูกเลือกให้เป็นฉากถ่ายทำของภาพยนต์ระดับตำนาน THE GREAT WALL

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ ZHONG QI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 4จางเย่ - จิ่วเฉวียน - สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน - เจียอวี้กวน - กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วเฉวียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกานซู และเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในมณฑลกานซู เป็นหนึ่งในสี่มณฑลทางตะวันตกของราชวงศ์ฮั่นโบราณกลางทุ่งตะวันตก ภูมิภาคศูนย์กลางการขนส่งของเมืองเส้นทางสายไหม

จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน ชมธารเหล้าจิ่วเฉวียนที่ขุนพลฮัวชีปิง ดื่มฉลองชัยในการขับไล่เผ่าซุงหนู ออกจากเขตแม่น้ำหวงเหอทางทิศตะวันตก มีภูเขา 2 ลูก ที่เป็นทรัพยากรอันขึ้นชื่อ “ชีเหลียซาน” เป็นที่เลี้ยงปศุสัตว์ ส่วนอีกเขา  “เหยียนจี่ซาน” เป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งเป็นพื้นที่อุดอสมบูรณ์มาก 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอวี้กวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ท่านจะได้ชม กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน (รวมรถแบตเตอรี่) สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ป้อมปราการตั้งอยู่บนความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล

เมืองเจียอวี้กวน เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในมีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน อนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก”

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ JIUGANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 5เจียอวี้กวน - ตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐท่องทะเลทราย - สระน้ำวงพระจันทร์ - อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)โอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองชายแดนของมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตการปกครองชนชาติซินเกียง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม เนินทรายหมิงซาซาน (เขาทรายร้องไห้) เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 กิโลเมตร สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว ขาว ดำ เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน

จากนั้นนำท่าน ขี่อูฐท่องทะเลทราย จูงตามกันเป็นแถวไปตามสันทรายที่โค้งไปมา ภุเขาทรายดูเป็นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ตัดกับฟ้าสวยสีครามใสที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม

จากนั้นนำท่านชม สระน้ำวงพระจันทร์ หรือ เอี้ยหยาเฉวียน (รวมรถแบตเตอรี่ 1 เที่ยว) เดิมสระน้ำนี้มีชื่อว่า ซาจิ่ง ที่แปลได้ว่า “บ่อน้ำกลางทะเลทราย” มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร น้ำในสระใสจนสะท้อนแสงได้ราวกับกระจก ความมหัศจรรย์ของสระน้ำแห่งนี้คือ น้ำในสระไม่เคยเหือดแห้งไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใด และลมพายุก็ไม่เคยพัดทรายลงไปถมสระน้ำแห่งนี้เลย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึกจากเส้นทางสายไหม อาทิเช่น ผ้าพันคอไหม งานหัตถกรรม ขนม และของฝากนานาชนิด

พักที่ FU GUO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 6ตุนหวง - ถ้ำม่อเกาคู - ภาพยนต์ 3 มิติ - นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม ถ้ำม่อเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆ เป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ.366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ.1277 ดังนั้นประติมากรรม หรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาคูแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกร ช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกือบ 1,000 ปี

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านชม ภาพยนต์ 3 มิติ ชมประวัติความเป็นมาของเส้นทางสายไหม และกำเนิดของถ้ำม่อเกาคู ในช่วงที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ นานา เช่น ผ้าไหม และเครื่องเคลือบ เป็นต้น

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟตุนหวง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D2703 : 17.34-21.28 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองถู่หลู่ฟาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองโอเอซีสอีกแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหม ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง คือ 1.ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2.ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส และ 3.ลมแรงสุดในจีน จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ)

หมายเหตุ : เนื่องด้วยประตูรถไฟเปิด-ปิด ให้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น!! จึงรบกวนลูกค้ากรุณาลากสัมภาระของท่านเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แนะนำกระเป๋าที่มีล้อท่านละ 1 ใบ ประมาณ 24-26 นิ้ว

ค่ำรับประทานอาหารค่ำบนรถไฟ บริการท่านด้วยอาหารชุด
พักที่ YOU YIFENG JIARI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 7ถู่หลู่ฟาน - ภูเขาเปลวไฟ - สวนองุ่นผู่เถาโกว - บ้านชนเผ่าอุยกูร์ - เมืองโบราณเจียวเหอ ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน - เจดีย์ซูกงถ่า - อูหลู่มู่ฉี - ตลาดต้าปาจา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม หั่วเอี้ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองศ์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม้

จากนั้นนำท่านชม สวนองุ่น “ผู่เถาโกว” เมืองถู่หลู่ฟานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี ซึ่งองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือ ในระหว่าง เดือน ก.ค.-ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี

จากนั้นนำท่านชม บ้านชนเผ่าอุยกูร์ เป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คำว่า “อุยกูร์” มีความหมายว่าสามัคคีกันและร่วมกัน ชนชาติอุยกูร์เป็นชนชาติส่วนน้อยที่มีประชากรมากของเขตปกครองตนเองซินเกียง มีประชากรกว่า 7 ล้านคน ชาวอุยกูร์ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ทั่วซินเกียง ส่วนใหญ่อยู่ทางใต้ภูเขาเทียนซาน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเจียวเหอ เป็นเมืองโบราณในศตวรรษที่ 6 ในสมัยราชวงศ์เชอซือ ตระกูลจี๋ซื่อ เมืองโบราณมีซากปรักของสิ่งก่อสร้างทำด้วยดินเหนียวที่คงสภาพมากว่า 1,000 ปี เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง มีประตูเมือง 2 ด้าน คือ ทิศตะวันออก ใช้เป็นที่เข้า-ออกของกองทหารในยามสงคราม และทิศใต้ใช้สำหรับชาวเมือง โดยมีสะพานแขวนยาวกว่า 30 เมตร พาดจากประตูเมืองข้ามลำน้ำลงสู่พื้นเบื้องล่าง ด้วยปราการทางธรรมชาติดังกล่าวทำให้เมืองนี้ไม่จำเป็นต้องมีกำแพงเมือง

จากนั้นนำท่านชม “คานเอ๋อจิ่ง” ระบบชลประทานใต้ดินของถู่หลู่ฟาน ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านชม เจดีย์ซูกงถ่า หรือ มัสยิดเอ่อหมิ่น เป็นเจดีย์ของชาวมุสลิม ที่สูงใหญ่มาก ชื่อ เอ๋อหมิ่น นิเนเรต์ หมายถึง เจดีย์แห่งการรำลึกถึง เอ๋อหมิ่นโฮจา หรือชื่อเรียกในภาษาจีนว่า ซูกงถ่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1778 รัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง โดยสุไลมานเมืองทูรูฟาน เพื่อเป็นอนุสรณ์สดุดีแก่เอ๋อหมิ่นโฮจา ผู้เป็นบิดาและอดีตผู้นำชาวอุยกูร์ ช่วยราชสำนักชิงในการปราบกบฎชนเผ่าจุนการ์ ตัวเจดีย์ส่วนฐานเป็นอิฐเรียงแบบเรียบๆ ตอนกลาง และตอนบนเป็นลวดลายทรงเรขาคณิต ลายภูเขา ลายกระแสคลื่น และลายดอกไม้ รวมแล้วกว่า 10 ลาย เป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบซาเลเซนิคของเปอร์เซีย ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศร้อนแห้งเช่นเดียวกับทูหลู่ฟาน ด้านข้างเจดีย์มัสยิดชื่อเดียวกัน เป็นอาคารก่ออิฐทรงสี่เหลี่ยมหลังคาทรงกลีบบัว ผนังภายในทาสีขาวโพลนไม่มีภาพวาด เนื่องจากทูหลู่ฟานเป็นแหล่งของชาวอิสลาม จึงมีหมวกใบเล็กๆ ที่เป็นเครื่องแต่งกายประจำตัวของทั้งหญิงและชาย หลายแบบหลากสีสันโดยเฉพาะของผุ้หญิง ปักเลื่อมสวยงามมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังลมที่เมืองต้าปั่นเฉิน เมืองอูหลู่มู่ฉี เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน ท่านจะได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวซินเกียงที่มีพลเมืองกว่า 70% นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูหลู่มู่ฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือ ภาษาท้องถิ่น(ภาษาเว่ยอู๋เออร์) และภาษาจีนกลาง

จากนั้นนำท่านชม ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมืองต้าปาจา เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ และผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND MERCURE URUMQI HUALING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 8อูหลู่มู่ฉี - เทือกเขาเทียนซาน - ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ - เฉิงตู
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งมีความสูง 1,980 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เทือกเขาทอดยาวไกลเป็นระยะทางถึง 3,400 เมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้างถึง 1,500 เมตร โดยเทือกเขานี้พาดผ่านตอนกลางของมณฑลซินเกียง โดยเริ่มจากด้านตะวันออกของมณฑลซินเกียงติดกับมณฑลกานซูผ่ากลางไปยังด้านตะวันตกที่พรมแดนคาซัคสถาน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ ตั้งอยู่บนยอดเขาเฝ๋อเก๋อต๋ง ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงว่า “สวยงามดุจสรวงสวรรค์” โดยมีความเชื่อว่ามีสระเล็กๆ อยู่ 1 สระ ซึ่งเป็นสระที่เจ้าแม่เทียนมู่เหนียงล้างเท้าก่อนกลับขึ้นไปบนสวรรค์ ส่วนสระสวรรค์ คือ ที่อาบน้ำ และบางครั้งก็ใช้เป็นกระจกส่องหน้า ทะเลสาบเทียนฉือมีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร ส่วนลึกที่สุดลึก 10 กิโลเมตร น้ำใสและนิ่งเพราะทะเลสาบตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและไม่ค่อยมีลม น้ำที่อยู่ในทะเลสาบเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามรอบทะเลสาบ พร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

เย็นรับประทานอาหารค่ำ บริการท่านด้วยอาหารชุด หรือ KFC 
18.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8526 
21.40 น.  ถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก
พักที่ SHILUN JIDI HOTEL CHENGDU หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 9เฉิงตู - ถนนโบราณจินหลี่ - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
14.40 น.เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8145 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35 น. ถึง ท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 21 มี.ค.62 เป็นเงิน 2,300 บาท
 • ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
   **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)  
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

  การประกันไม่คุ้มครอง

  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั

 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!! 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 420 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
  กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 160 หยวน / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) 
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
   
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
   
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ                                                                                       
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
  **ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 
 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
   • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
   • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
  • เดินทางพร้อมญาติ
   • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
   • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
   • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
 • ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 
  • หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
  • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า

 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
  • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
  • สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
  • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม  5,210 บาท 
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้  
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

 
 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทำการยื่นวีซ่า
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง น้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy